fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Стрес тестването при тестването на софтуер е вид тестване, предназначено да осигури надеждност и устойчивост на приложенията. При нея софтуерът се подлага на изпитания в екстремни условия, като се достига до границите на възможностите му и отвъд тях.

Софтуерното стрес тестване е основен компонент на процеса на тестване и има за цел да идентифицира уязвимости, слабости и потенциални откази, които могат да възникнат, когато системата е подложена на интензивно натоварване или неблагоприятни условия. Чрез симулиране на голям потребителски трафик, недостиг на ресурси и екстремни входни данни стрес тестовете могат да разкрият ценна информация за производителността на дадено приложение.

В тази статия ще разгледаме тънкостите на стрес тестването: какво представлява то, различните видове стрес тестове, както и подходите и инструментите, които разработчиците могат да използват за провеждането им.

 

Table of Contents

Какво представлява стрес тестването в софтуерното тестване и инженерство?

алфа тестване срещу бета тестване

Софтуерното стрес тестване е важна техника, използвана за оценка на производителността и стабилността на софтуерна система при екстремни или неблагоприятни условия. Тя включва подлагане на приложението на високи нива на стрес, като например голямо натоварване от страна на потребителите, ограничени ресурси или прекомерно въвеждане на данни, за да се идентифицира точката на пречупване и потенциалните му слабости. Целта на стрес тестовете е да се установи как се държи софтуерът при стрес и да се гарантира неговата надеждност.

По време на стрес тестването се симулират различни сценарии, за да се надхвърлят нормалните граници на работа на софтуера. Това включва тестване на времето за реакция на системата, използването на паметта, пропускателната способност и цялостната стабилност. Чрез умишлено претоварване на системата тестващите могат да идентифицират тесните места, изтичането на памет, влошаването на производителността и потенциалните сривове, които могат да възникнат при стресови условия.

Информацията, получена от стрес тестовете, позволява на разработчиците на софтуер да вземат информирани решения за оптимизиране на производителността, планиране на капацитета и разпределение на ресурсите. Тя им помага да идентифицират областите за подобрение, да отстранят уязвимостите и да подобрят цялостното потребителско изживяване. В крайна сметка стрес тестовете играят жизненоважна роля, за да се гарантира, че софтуерните системи могат да се справят с изискванията на реалната употреба и да предоставят надеждни и високопроизводителни приложения на крайните потребители.

 

1. Кога и защо е необходимо да се направи стрес тест?

Какво представлява софтуерното тестване?

Стрес тестовете трябва да се провеждат на определени етапи от жизнения цикъл на софтуера, за да се гарантира, че приложенията могат да се справят с изискванията на реални сценарии, като например:

 

– В процес на предварителна продукция:

 

Стрес тестовете трябва да се извършват преди софтуерът да бъде внедрен в производството. Чрез подлагане на системата на екстремни условия потенциалните проблеми и тесни места могат да бъдат идентифицирани и отстранени на ранен етап, като се предотвратяват неочаквани повреди и влошаване на производителността.

 

– След извършване на основни актуализации:

 

Когато в софтуера се правят значителни актуализации или модификации, стрес тестовете стават задължителни. Това помага да се провери дали промените не са довели до непредвидени проблеми, които могат да повлияят на производителността и стабилността на системата.

– По време на мащабиране:

 

Ако се планира мащабиране на софтуерната система, е необходимо да се направи стрес тестване, за да се оцени способността ѝ да се справя с повишени потребителски натоварвания, обем на данните или транзакции. Това гарантира, че системата може ефективно да се адаптира към растежа, без да се компрометира производителността.

 

– Когато правите промени в инфраструктурата:

 

При мигриране към нова инфраструктура, като например смяна на сървъри, бази данни или мрежови конфигурации, трябва да се проведе стрес тестване, за да се оцени работата на софтуера в новата среда и да се идентифицират евентуални проблеми със съвместимостта или затруднения в работата.

 

2. Кога не е необходимо да правите стрес тестове

 

Стрес тестовете в софтуерното инженерство са важни, но има някои ситуации, в които може да не е необходимо да се провеждат стрес тестове.

Това може да включва малки приложения с ограничено взаимодействие с потребителите и ниска сложност или проекти с нисък риск, при които въздействието на потенциален срив в работата е слабо и последствията не са критични. Софтуерните системи, които са добре установени, може да не се нуждаят винаги от стриктно стрес тестване, а ако екипите за разработка са подложени на сериозни бюджетни или времеви ограничения, те могат да изберат да дадат приоритет на други дейности по тестване пред стрес тестването.

Важно е да се отбележи, че дори в тези случаи трябва да се извършат други форми на тестване, като например функционално тестване, тестване на ползваемостта или тестване на сигурността, за да се гарантира цялостното качество и надеждност на софтуера. Решението за изключване на стрес тестовете следва да се вземе въз основа на цялостна оценка на риска и разбиране на специфичните изисквания на проекта, ограниченията и потенциалните въздействия от непровеждането на стрес тестовете.

 

3. Кой участва в стрес тестовете на софтуера?

кой трябва да се занимава с инструменти за автоматизация на софтуерни тестове и планиране

Стрес тестовете при тестването на софтуер обикновено се извършват от софтуерни инженери и разработчици по време на процеса на разработка. Те извършват стрес тестове при създаването на софтуерни приложения и операционни системи, при актуализации на системите и промени в инфраструктурата. Понякога инженерите по тестване и ръководителите на тестването могат да си сътрудничат с разработчиците, за да разработят планове за тестване, които оценяват всеки важен аспект на софтуера.

 

4. Цели на софтуерното стрес тестване

тестване на натоварването

Целта на стрес тестовете е да се гарантира, че софтуерната система може да се справи с натоварванията, на които може да бъде подложена. Основните цели на стрес тестовете включват:

 

– Определяне на ограниченията на системата:

 

Стрес тестовете помагат да се идентифицират точките на счупване на софтуерната система, като я подлагат на екстремни условия. Това помага да се установят праговете на производителност и да се определи капацитетът на системата.

 

– Оценка на стабилността на системата:

 

Стрес тестването разкрива как се държи софтуерът при високи натоварвания или неблагоприятни условия, като позволява да се открият потенциални сривове, изтичане на памет или влошаване на производителността. Това гарантира стабилността и устойчивостта на системата.

 

– Оптимизиране на производителността:

 

Чрез анализ на показателите за производителност, получени по време на стрес тестовете, разработчиците могат да определят областите за подобрение и да оптимизират производителността на системата. Това включва оптимизиране на кода, подобряване на управлението на ресурсите или подобряване на мащабируемостта.

 

– Подобряване на потребителското изживяване:

 

Стрес тестването позволява на организациите да доставят софтуер, който отговаря на очакванията на потребителите, дори при трудни обстоятелства. Стрес тестовете допринасят за цялостното положително преживяване на потребителите, като идентифицират и разрешават потенциални проблеми преди внедряването.

 

Ползите от стрес тестовете

Стрес тестовете могат да помогнат на разработчиците да оценят производителността на системата и да проверят как системата се държи при екстремни условия. По-долу е представен списък на някои от основните ползи от провеждането на стрес тестове:

 

1. Идентифициране на тесните места в производителността

 

Стрес тестването помага да се идентифицират тесните места и ограниченията в производителността на дадена софтуерна система при екстремни натоварвания или стресови условия. Тя позволява ранно откриване на проблеми, които могат да повлияят на стабилността, отзивчивостта или мащабируемостта на системата.

 

2. Осигуряване на надеждност и устойчивост

 

Чрез подлагане на софтуера на сценарии с високо натоварване стрес тестовете гарантират, че системата остава надеждна и стабилна дори при големи потребителски натоварвания или неблагоприятни условия. Тя помага да се открият грешки, изтичане на памет, ограничаване на ресурсите и други уязвимости, които могат да доведат до сривове в системата.

 

3. Потвърждаване на мащабируемостта

 

Стрес тестването потвърждава мащабируемостта на дадена софтуерна система, като определя способността ѝ да се справя с повишени работни натоварвания. Той помага да се прецени дали системата може да се увеличава и намалява ефективно, като се гарантира, че тя може да поеме нарастващ брой потребители или транзакции, без да се нарушава производителността.

 

4. Подобряване на производителността

 

Стрес тестването дава ценна информация за характеристиките на работата на софтуера. Чрез идентифициране на тесните места в производителността, неефективността и областите за подобрение стрес тестовете помагат за оптимизиране на производителността на софтуера, което води до по-бърза и по-отзивчива система.

 

5. Намаляване на времето за престой и повишаване на сигурността

 

Стрес тестовете помагат да се предотвратят сривове, аварии и престои на системата чрез проактивно идентифициране и отстраняване на проблеми, свързани с производителността. Тя може да се използва и за да се гарантира, че сривовете в системата няма да доведат до сериозни проблеми със сигурността.

 

Предизвикателствата на стрес тестовете

Сравнение на UAT тестването с регресионното тестване и други

Стрес тестовете не са лишени от предизвикателства. По-долу е представен списък с някои от най-големите ограничения на стрес тестовете в софтуерното инженерство:

 

1. Сложни процеси на тестване

 

Разработчиците и инженерите по тестване, които извършват ръчно стрес тестване, могат да установят, че ръчните процеси са сложни и отнемат много време. Това означава, че ръчното стрес тестване е скъпо и изисква много външни ресурси. Използването на автоматизация за тестване на софтуер е един от начините да се избегне този проблем.

 

2. Високи изисквания за познаване на скриптове

 

Разработчиците трябва да имат добри познания по скриптове, за да могат да прилагат скриптове за тестване при стрес тестване. Ето защо тестването обикновено се извършва от разработчици и софтуерни инженери, които познават кода в дълбочина.

 

3. Разходи за инструменти за стрес тестване

 

За провеждане на стрес тестове повечето разработчици използват компютърен софтуер за стрес тестове, който обикновено е лицензиран. Това може да струва доста скъпо на месечна или годишна база и дори ако разработчиците използват софтуер с отворен код, може да им се наложи да платят за лицензиран инструмент за тестване на натоварването, за да създадат средата за стрес тестване.

 

Характеристики на стрес тестовете

Бета тестване - какво представлява, видове, процеси, подходи, инструменти, в сравнение с алфа тестването и още!

Стрес тестването може да се разграничи от другите видове софтуерно тестване по следните характеристики:

 

1. Акцентиране върху екстремните условия

 

Стрес тестването се фокусира върху подлагането на софтуерната система на екстремни условия, като например голямо натоварване от страна на потребителите, тежка обработка на данни или претоварване на мрежата. За разлика от другите видове тестове, стрес тестовете имат за цел да изтласкат системата отвъд нейните нормални експлоатационни граници, за да се идентифицират проблеми с производителността и уязвимости.

 

2. Възпроизвеждане на сценарии от реалния свят

 

Стрес тестовете имат за цел да възпроизведат реални сценарии, при които системата може да се сблъска с високо потребителско търсене, пиков трафик или неблагоприятни условия. Това включва създаването на тестови сценарии, които точно симулират тези ситуации, за да се гарантира, че софтуерът може да се справи ефективно с тях.

 

3. Идентифицира тесните места в производителността

 

Една от основните цели на стрес тестовете е да се идентифицират тесните места в производителността на софтуерната система. Той помага да се установят проблеми, свързани с използването на ресурсите, изтичане на памет, неефективни алгоритми, производителност на базата данни или мрежова латентност, които могат да затруднят работата на системата при натоварване.

 

4. Подходящи съобщения за грешки

 

Целта на стрес тестовете е да се идентифицират системни грешки и тесни места с оглед коригиране на софтуерния код преди пускането му в експлоатация. При възникване на грешки е важно да се изпращат подходящи съобщения за грешка, които да посочват причината за грешката, за да могат разработчиците да извършат поправка.

 

Какво проверяваме при стрес тестовете?

Стрес тестовете се използват в софтуерното инженерство, за да се провери как системата работи при допълнително натоварване. Стрес тестовете се използват за проверка на производителността, мащабируемостта, стабилността и други показатели.

 

1. Производителност на системата

 

Стрес тестовете оценяват цялостната производителност на софтуерната система при екстремни условия, като измерват фактори като време за реакция, пропускателна способност, латентност и използване на ресурсите. Тя има за цел да идентифицира тесните места в производителността и да оцени способността на системата да се справя с големи натоварвания.

 

2. Мащабируемост

 

Стрес тестовете изследват мащабируемостта на софтуера, като проверяват способността му да се справя с повишени потребителски натоварвания и обеми от транзакции. Проверява се дали системата може ефективно да се увеличава или намалява, без да се нарушава производителността или стабилността.

 

3. Използване на ресурсите

 

Стрес тестването оценява използването на ресурсите на софтуера, като процесор, памет, дискови входно-изходни операции, мрежова честотна лента и производителност на базата данни, при сценарии с високо натоварване. Тя помага да се идентифицират тесните места в ресурсите или неефективното им управление, които могат да повлияят на производителността на системата.

 

4. Време за реакция и закъснение

 

Стрес тестовете измерват времето за реакция и латентността на системата при различни нива на натоварване. Тя има за цел да гарантира, че софтуерът остава отзивчив и осигурява навременни отговори на заявките на потребителите, дори при условия на високо напрежение.

 

5. Балансиране на натоварването

 

При стрес тестовете се проверяват механизмите на софтуера за балансиране на натоварването, за да се разпредели ефективно работното натоварване между множество сървъри или компоненти. Той проверява дали алгоритмите за балансиране на натоварването работят според очакванията и осигуряват оптимално използване на ресурсите.

 

6. Цялост и последователност на данните

 

Стрес тестването проверява целостта и последователността на обработката и съхранението на данни при стресови условия. Тя гарантира, че софтуерът обработва, съхранява и извлича данни точно, без да се нарушават данните или да има несъответствия.

 

7. Сигурност при стрес

 

Стрес тестването може да включва сценарии, свързани със сигурността, за да се оцени устойчивостта на софтуера на атаки при условия на високо напрежение. Тя има за цел да идентифицира всички уязвимости или слабости, които могат да бъдат използвани, когато системата е подложена на стрес.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

Видове стрес тестове

Какво е тестване на натоварването, тестване на мобилни приложения и ad hoc тестване?

Съществуват много видове стрес тестове, всеки от които се използва за измерване на различни показатели и проверка на различни елементи на софтуерната система. Те включват:

 

1. Разпределено стрес тестване

 

При разпределените системи клиент-сървър стрес тестовете се извършват от множество клиенти на сървъра. Тестовете за стрес се разпределят между клиентите за стрес, а сървърът следи състоянието на всеки клиент, като осигурява правилна комуникация и обмен на данни.

 

2. Стрес тестове на приложенията

 

Този тип стрес тестове се фокусират върху идентифицирането на дефекти, свързани със заключване на данни, блокиране, мрежови проблеми и затруднения в производителността на приложението. Тя има за цел да открие уязвимости, засягащи функционалността и производителността на приложението.

 

3. Транзакционно стрес тестване

 

Транзакционното стрес тестване включва тестване на една или повече транзакции между няколко приложения. Нейната цел е да настрои и оптимизира системата, като анализира производителността, мащабируемостта и надеждността на транзакциите в рамките на екосистемата от приложения.

 

4. Системно стрес тестване

 

Системните стрес тестове се извършват върху няколко системи, работещи на един и същ сървър. Тя има за цел да открие дефекти, при които обработката на данни от едно приложение може да възпрепятства или блокира друго приложение. Това тестване потвърждава способността на системата да се справя с паралелни процеси и да предотвратява конфликти на данни.

 

5. Проучвателно стрес тестване

 

Този вид стрес тестове включват тестване на системата с необичайни параметри или условия, които е малко вероятно да се случат в реалния свят. Тя има за цел да открие дефекти и уязвимости при неочаквани сценарии, като например голям брой едновременни влизания на потребители, едновременно активиране на антивирусни скенери или прекъсване на работата на базата данни по време на достъп до уебсайт.

 

6. Изпитване на мрежата при натоварване

 

При стрес тестовете на мрежата се оценява производителността и стабилността на системата при различни мрежови условия, като например висока латентност, загуба на пакети или ограничена честотна лента. Това гарантира, че системата може да се справи с претоварването на мрежата и неблагоприятните условия в нея без значително влошаване на производителността.

 

Процесът на стрес тестване

Какво представлява тестването на единици?

За да се подложите на стрес тест, следвайте стъпките по-долу:

 

Стъпка 1: Планиране на стрес теста

 

Определете целите и задачите на стрес тестовете и дефинирайте показателите за ефективност и праговете, които ще бъдат измервани. Определяне на сценариите на стрес и моделите на натоварване, които трябва да бъдат симулирани, и идентифициране на целевата среда и инфраструктура за стрес тестовете.

 

Стъпка 2: Създаване на скриптове за автоматизация

 

Разработване или конфигуриране на скриптове за автоматизация за симулиране на желаните стрес сценарии. Това включва проектиране на тестови случаи, които представляват различни условия на стрес и нива на натоварване, както и създаване на тестови данни и конфигуриране на тестовата среда за стрес тестовете. Уверете се, че скриптовете за автоматизация отразяват точно предвидените стрес сценарии.

 

Стъпка 3: Изпълнение на тестови скриптове

 

Подгответе тестовата среда и инфраструктура за стрес тестовете и изпълнете скриптовете за автоматизация, за да симулирате стрес сценариите, като използвате автоматизация на роботизирани процеси. Наблюдавайте и измервайте показателите за производителност на системата по време на стрес теста. В края на всеки тест генерирайте дневници, отчети и данни за по-нататъшен анализ.

 

Стъпка 4: Анализирайте резултатите си

 

Преглед на показателите за производителност и измерванията, събрани по време на стрес тестовете, и идентифициране на всички тесни места в производителността, сривове или аномалии в системата. Сравнете наблюдаваната производителност с предварително определените показатели за производителност и прагове и накрая анализирайте първопричините за всички проблеми с производителността и определете областите за подобрение.

 

Стъпка 5: Оптимизиране на софтуера

 

Въз основа на анализа на резултатите от стрес тестовете определете приоритети и адресирайте идентифицираните проблеми с ефективността. Оптимизиране на производителността на системата чрез извършване на необходимите промени в кода, настройки на конфигурацията или подобрения на инфраструктурата. Можете също така да повторите стрес тестовете, за да потвърдите ефективността на оптимизациите.

 

Видове грешки и недостатъци, открити при стрес тестване на софтуера

zaptest-runtime-error.png

Стрес-тестовете в областта на осигуряването на качеството и разработката могат да идентифицират много различни видове софтуерни грешки и пропуски. Прочетете по-долу какви грешки можете да откриете чрез стрес тестове.

 

1. Изтичане на памет

 

Стрес тестовете могат да открият изтичане на памет, при което софтуерът не успява да освободи правилно ресурсите на паметта. Тези течове могат да доведат до влошаване на производителността, нестабилност на системата и дори до сривове по време на продължителни стрес тестове.

 

2. Грешки в съгласуваността

 

Стрес тестването може да разкрие грешки, свързани с паралелността, като например условия на надпревара, при които няколко нишки или процеси получават достъп до споделени ресурси едновременно, което води до непоследователни или неверни резултати, повреда на данни или срив на системата.

 

3. Сривове в мрежата

 

Стрес тестването може да разкрие уязвимости, свързани с мрежовата комуникация, като загуба на пакети, проблеми със закъснението или проблеми със свързаността. Тези грешки могат да повлияят на способността на системата да се справя с големия мрежов трафик и да доведат до влошаване на производителността или до грешки при предаването на данни.

4. Грешки в базата данни

 

Стрес тестването може да разкрие проблеми, свързани с производителността и целостта на базата данни, включително бавно изпълнение на заявки, задънени улици, повреда на данни или неправилна обработка на транзакции. Тези грешки могат да повлияят на цялостната производителност и надеждност на системата.

 

5. Уязвимости в сигурността

 

Стрес тестовете могат да разкрият уязвимости в сигурността, като например уязвимости от типа “отказ на услуга” (DoS), при които системата не реагира или се срива при мрежови атаки с високо напрежение. То може също така да разкрие слабости в удостоверяването или оторизацията, нарушения на данните или проблеми с ескалацията на привилегиите.

 

Видове резултати от стрес тестовете

тестване на натоварването

Разработчиците получават различни видове резултати от стрес тестовете, като всеки от тях може да информира процеса на разработване по различен начин. Тези резултати могат да включват:

 

1. Показатели за ефективност

 

Стрес тестовете предоставят на разработчиците показатели за производителност, като време за реакция, пропускателна способност, латентност и използване на ресурсите. Тези показатели помагат да се оцени работата на системата в условия на стрес и да се идентифицират областите, които изискват оптимизация или подобрение.

 

2. Дневници за отработване

 

Стрес тестовете генерират логове и информация за отстраняване на грешки, които могат да бъдат безценни за разработчиците. В тези дневници се записват критични събития, съобщения за грешки и проследяване на стекове, което помага за идентифицирането и разрешаването на проблеми. Разработчиците могат да анализират тези дневници, за да получат представа за поведението на системата при натоварване и да отстранят евентуални проблеми.

 

3. Доклади за грешки

 

Стрес тестовете генерират доклади за грешки и неуспехи, които показват всички проблеми, възникнали по време на процеса на тестване. Тези доклади предоставят подробна информация за конкретните грешки, тяхната честота и въздействието им върху работата на системата. Разработчиците могат да използват тази информация за диагностициране и отстраняване на идентифицираните грешки.

 

Общи показатели за стрес тестване

Какво е тестване на единици

Разработчиците използват различни показатели за оценка на производителността на дадена система по време на стрес тестовете. Тези показатели помагат на разработчиците да преценят дали системата отговаря на очакваните стандарти.

 

1. Мащабируемост и показатели за производителност

 

Някои примери за показатели за мащабируемост и производителност включват:

 

– Страници в секунда:

Броят на страниците, които се заявяват за секунда от приложението

– Пропускателна способност:

Размер на данните на отговорите за секунда

– Кръгове:

Броят на планираните тестови сценарии спрямо броя на изпълнените от клиента тестови сценарии

 

2. Метрики за отговор на приложението

 

Показателите за отговор на приложението включват:

– Време на удара:

Средното време, необходимо за извличане на изображение или страница

– Време на страницата:

Времето, необходимо за извличане на цялата информация от дадена страница

 

3. Показатели за неуспех

Показателите за неуспех включват:

– Неуспешни връзки:

Броят на неуспешните връзки, отказани от клиента

– Неуспешни кръгове:

Броят на неуспешните изстрели

– Неуспешни попадения:

Броят на неуспешните опити на системата, например счупени връзки.

 

Тестови случаи за стрес тестване

видове тестване на ефективността

При стрес тестовете тестовите примери се изготвят внимателно, за да се приложат екстремни натоварвания, големи работни натоварвания или необичайни параметри на системата. Целта им е да достигнат границите на възможностите на системата и да оценят как тя работи при максимално натоварване. Случаите на тестване обикновено включват комбинация от висока потребителска едновременност, големи обеми от данни и сложни транзакции, за да се симулират реални сценарии, които потенциално могат да претоварят системата.

 

1. Какво представляват тестовите случаи при стрес тестването?

 

Тестовите случаи при стрес тестовете са специфични сценарии или ситуации, които са предназначени да симулират условия на високо напрежение и да оценят производителността и стабилността на софтуерната система при такива обстоятелства. Тези тестови казуси очертават стъпките, входните данни и очакваните резултати за провеждане на стрес тестовете.

Случаите на тестване, използвани при стрес тестовете, често включват вариации в моделите на натоварване, нивата на натоварване и факторите на стрес. Те обхващат широк спектър от сценарии на натоварване, като например внезапни скокове в активността на потребителите, едновременен достъп до критични ресурси, продължителни тежки натоварвания или прекомерни операции по въвеждане/извеждане на данни. Чрез тестването на тези сценарии разработчиците могат да идентифицират тесни места в производителността, ограничения на ресурсите, проблеми с мащабируемостта и други уязвимости в системата.

 

2. Примери за тестови случаи при стрес тестване

 

Четенето на примери за тестови казуси за стрес тестване може да помогне да се илюстрира какво представлява тестовият казус и как той направлява процеса на стрес тестване.

 

Пример за едновременно натоварване на потребители

Цел: Оценка на производителността и мащабируемостта на системата при голям брой едновременни потребители.

Стъпки на тестовия случай:

1. Симулирайте сценарий с 1000 потребители, които имат едновременен достъп до системата.
2. Всеки потребител извършва типичен набор от действия, като например влизане в системата, разглеждане на продукти, добавяне на продукти в количката и проверка.
3. Наблюдавайте времето за реакция за всяко действие на потребителя.
4. Измерване на пропускателната способност на системата (брой успешни транзакции в секунда) и изчисляване на средното време за реакция.
5. Уверете се, че системата поддържа приемливо време за реакция и се справя с натоварването от едновременни потребители без значително влошаване на производителността или грешки.

 

Пример за обем данни

Цел: Оценка на производителността и стабилността на системата при обработка на голям обем данни.

Стъпки на тестовия случай:

1. Подгответе набор от данни, съдържащ значително количество данни (например 1 милион записа).
2. Симулирайте сценарий, при който системата обработва целия набор от данни в рамките на една операция или транзакция.
3. Наблюдавайте използването на ресурсите на системата (процесор, памет, дискови входно-изходни операции) по време на обработката на данните.
4. Измерване на времето, необходимо на системата да завърши операцията за обработка на данни.
5. Проверете дали системата завършва операцията в приемлив срок и без да изчерпва критичните ресурси.

 

Примери за стрес тестове

Стрес тестове - видове, процес, инструменти, контролни списъци и др.

Пример за стрес тестване при тестване на софтуер може да ви помогне да разберете какво представлява стрес тестването и как работи то.

 

1. Пример за стрес тест при максимално натоварване

 

Цел: Оценка на работата и стабилността на системата при условия на върхово натоварване.

Сценарий за изпитване:

1. Симулирайте сценарий, при който системата изпитва внезапен скок в активността на потребителите, например по време на светкавична разпродажба.
2. Постепенно увеличавайте натоварването на потребителите, като започнете от базово натоварване и постепенно го увеличавате до очакваното пиково натоварване.
3. Наблюдавайте времето за реакция на системата, пропускателната способност и използването на ресурсите по време на пиковото натоварване.
4. Измерване на способността на системата да се справя с повишеното натоварване и гарантиране, че тя поддържа приемливо време за реакция и производителност.
5. Продължаване на мониторинга за по-дълъг период от време, за да се оцени стабилността и устойчивостта на системата при продължителни условия на върхово натоварване.

Очаквани резултати:

– Системата трябва да се справи с пиковото натоварване без значително влошаване на производителността или грешки.
– Времето за реакция при критични действия на потребителите трябва да остане в рамките на приемливите прагове.
– Пропускателната способност на системата трябва да може да се справи с повишеното потребителско търсене, без да се стига до пренасищане.
– Използването на ресурсите (процесор, памет, мрежова честотна лента) трябва да се следи, за да се гарантира, че то остава в приемливи граници.

 

2. Пример за стрес тест за изчерпване на ресурсите

 

Цел: Определяне на поведението и производителността на системата, когато критичните ресурси са натоварени до краен предел.

Сценарий за изпитване:

1. Симулирайте сценарий, при който системата се сблъсква с операции, изискващи големи ресурси, или с условия на високо търсене.
2. Натоварване на системата чрез изпълнение на поредица от задачи, които консумират значително количество системни ресурси, като например сложни изчисления или операции, изискващи много данни.
3. Наблюдавайте използването на ресурсите на системата (процесор, памет, дисково пространство) по време на ресурсоемки задачи.
4. Оценяване на времето за реакция на системата, способността за обработка на грешки и стабилността в условия на изчерпване на ресурсите.
5. Наблюдавайте дали системата се възстановява плавно след приключване на ресурсоемките задачи, или продължават да се наблюдават някакви продължителни ефекти.

Очаквани резултати:

– Системата трябва да демонстрира устойчивост и стабилност дори при операции, изискващи много ресурси.
– Използването на ресурсите трябва да се следи, за да се гарантира, че то остава в рамките на приемливите прагове и се избягва изчерпването на ресурсите.
– Системата трябва да се справя с изчерпването на ресурсите грациозно, като избягва сривове, повреждане на данни или продължителна нестабилност на системата.
– Трябва да се спазват механизми за възстановяване, за да се гарантира, че системата се възстановява и възобновява нормалната си работа след приключване на ресурсоемките задачи.

 

7 грешки и капани при прилагането на

софтуерно стрес тестване

предизвикателствата при тестване на натоварването

Ако планирате да провеждате стрес тестове на софтуер, е важно да сте наясно с най-често срещаните капани, с които се сблъскват разработчиците, за да избегнете тези грешки.

 

1. Неподходящо планиране на тестовете

Ако не се планират и дефинират ясни цели, обхват и тестови сценарии за стрес тестване, това може да доведе до непълно или неефективно тестване. Липсата на правилно планиране може да доведе до пропуснати възможности за идентифициране на критични проблеми с изпълнението.

 

2. Недостатъчна среда за изпитване

Използването на неподходяща тестова среда, която не възпроизвежда точно производствената среда, може да доведе до подвеждащи или неточни резултати. Несъответстващата среда може да не успее да разкрие тесните места в производителността или проблемите, които възникват конкретно в производствената настройка.

 

3. Пренебрегване на реалистични работни натоварвания

Използването на нереалистични или неадекватни работни натоварвания по време на стрес тестовете може да доведе до неточни оценки на производителността. Невъзможността да се възпроизведат реални сценарии, поведение на потребителите или обеми от данни може да доведе до пропускане на проблеми с производителността, които могат да възникнат при реални условия на използване.

 

4. Липса на мониторинг и анализ

Пренебрегването на правилното наблюдение и анализ на системните показатели по време на стрес тестовете може да ограничи ефективността на процеса на тестване. Без цялостно събиране и анализ на данни е трудно да се идентифицират тесните места в производителността, ограниченията на ресурсите или областите, изискващи оптимизация.

 

5. Пренебрегване на нефункционалните изисквания

Пренебрегването на нефункционални изисквания, като например прагове на времето за реакция или цели за пропускателна способност, по време на стрес тестовете може да доведе до пропускане на критични ограничения на производителността. Неизпълнението на нефункционалните изисквания може да доведе до недоволни потребители, лошо потребителско преживяване или дори до сривове на системата при екстремни условия.

 

6. Недостатъчни данни от изпитването

Използването на недостатъчни или нереалистични тестови данни може да попречи на ефективността на стрес тестовете. Данните от тестовете трябва точно да отразяват очакваните обеми, разнообразие и сложност на данните, за да се гарантира, че работата на системата е адекватно оценена и са идентифицирани потенциалните проблеми.

 

7. Липса на сътрудничество и комуникация

Лошото сътрудничество и комуникация между заинтересованите страни, участващи в стрес тестовете, може да доведе до недоразумения, забавяне на разрешаването на проблемите или пропуснати възможности за подобрение. От решаващо значение е да има ясни канали за комуникация и сътрудничество между разработчиците, тестерите и други заинтересовани страни, за да се осигури гладък и ефективен процес на стрес тестване.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

Най-добри практики за стрес тестване в

софтуерно инженерство

Какво е тестване на натоварването, тестване на мобилни приложения и ad hoc тестване?

Най-добрите практики в областта на стрес тестовете се отнасят до набор от насоки и подходи, които помагат да се гарантира ефективността, точността и надеждността на усилията за стрес тестване. Като следват най-добрите практики, организациите могат да получат ценна информация за поведението на софтуерните си системи в условия на високо напрежение, да намалят рисковете, да подобрят производителността и да повишат удовлетвореността на потребителите.

 

1. Определяне на ясни цели

Ясно дефинирайте целите и задачите на стрес тестовете. Идентифициране на специфичните показатели за производителност, нефункционалните изисквания и областите на фокус, за да се осигури целенасочен и ефективен процес на тестване.

 

2. Точно копиране на производствената среда

Създаване на тестова среда, която точно копира производствената среда, включително хардуер, софтуер, мрежови конфигурации и обеми от данни. Това помага да се осигури точна симулация на реалните условия и улеснява по-надеждните оценки на работата.

 

3. Използване на реалистични работни натоварвания

Използвайте реалистични работни натоварвания и модели на използване, които точно имитират действителното поведение на потребителите. Вземете предвид фактори като едновременни потребители, скорост на транзакциите, обеми данни и сценарии за пиково натоварване. Реалистичните работни натоварвания дават по-точна представа за производителността и мащабируемостта на системата.

 

4. Усъвършенстване на процесите на тестване

Разглеждайте стрес тестовете като повтарящ се процес. Анализирайте резултатите от тестовете, идентифицирайте областите за подобрение и усъвършенствайте тестовите сценарии и работните натоварвания в процеса на тестване. Непрекъснато повтаряйте процеса на стрес тестване, за да потвърдите ефективността на оптимизациите и да осигурите постоянна производителност на системата.

 

5. Приоритизиране по въздействие

Въз основа на установените проблеми с производителността определете приоритетите на поправките и оптимизациите, които ще имат най-голямо въздействие. Отстранявайте първо критичните тесни места и ограниченията в производителността, за да осигурите незабавни подобрения и по-стабилна система.

 

Какво ви е необходимо, за да започнете стрес тестове?

статия за тестване на сивата кутия - инструменти, подходи, сравнение с тестването на бялата и черната кутия, безплатни инструменти за сивата кутия и инструменти за предприятия.

За да започнат стрес тестовете, разработчиците трябва да създадат план за тестване, да съберат данни за тестовете и да гарантират, че всички разработчици, участващи в стрес тестовете, са информирани за процесите, инструментите и целите на тестовете.

 

1. Ясни цели и план за изпитване

Преди да започнете стрес тестовете, трябва ясно да определите целите и процесите, които ще използвате при стрес тестовете. Ясно дефинирайте целите и задачите на стрес тестовете и разработете цялостен план за тестване, в който се посочват обхватът, тестовите сценарии и изискванията за тестови данни.

 

2. Тестова среда

Създаване на тестова среда, която точно копира производствената среда по отношение на хардуерните, софтуерните и мрежовите конфигурации. Освен това ще трябва да подготвите подходящи и представителни тестови данни, които да бъдат използвани по време на процеса на стрес тестване.

 

3. Технологии и инструменти

Решете кои инструменти ще използвате за автоматизиране на процеса на тестване или за наблюдение и анализ на резултатите от тестовете. Можете да използвате инструменти за наблюдение и събиране на показатели за производителност по време на стрес тестовете и да използвате софтуер за стрес тестове на RAM, за да извършвате стрес тестове и тестове за производителност.

 

Ръчно или автоматизирано стрес тестване?

 

Организациите могат да избират между подходи за ръчно и автоматизирано стрес тестване или да използват хибриден подход, който съчетава елементи и от двата. Ръчното стрес тестване включва човешки тестери, които ръчно симулират сценарии с високо натоварване и наблюдават поведението на системата, докато автоматизираното стрес тестване използва специализирани инструменти за хиперавтоматизация и софтуер за стрес тестване на процесори, за да автоматизира процеса на тестване.

1. Плюсове на ръчното стрес тестване:

 

– Гъвкавост:

Ръчното тестване позволява на тестерите да адаптират и изследват различни стрес сценарии в реално време, като осигурява гъвкавост за откриване на уникални проблеми или крайни случаи.

– Симулация на реалния свят:

Ръчното тестване може да имитира по-точно поведението на потребителите в реалния свят, което позволява на тестващите да възпроизвеждат сложни модели на използване и сценарии.

– Икономическа ефективност:

Ръчното стрес тестване може да бъде по-рентабилно за по-малки проекти с ограничени бюджети, тъй като не изисква обширни настройки за автоматизация или инвестиции в инструменти.

 

2. Недостатъци на ръчното стрес тестване:

 

Отнема много време:

Ръчното стрес тестване може да отнеме много време, особено за големи системи или сложни стрес сценарии, тъй като е необходимо тестващите да симулират и наблюдават тестовете.

– Ограничена мащабируемост:

Ръчното тестване може да не е добре мащабирано при увеличаване на броя на едновременно работещите потребители или на стресовите фактори, което затруднява постигането на сценарии с високо натоварване.

– Възможност за човешка грешка:

Ръчното тестване е податливо на човешки грешки, като например непоследователно изпълнение на тестовете или субективно наблюдение, което може да повлияе на точността и надеждността на резултатите.

3. Плюсове на автоматизираното стрес тестване:

 

– Повишена ефективност:

Автоматизираното стрес тестване може да изпълни голям брой стрес тестове с минимална човешка намеса, което спестява време и усилия в сравнение с ръчното тестване.

– Мащабируемост:

Автоматизираните инструменти могат да генерират и симулират сценарии с високо натоварване, което позволява на тестващите да оценят производителността на системата при екстремни условия, които трудно биха били постигнати ръчно.

– Повтарящи се и последователни:

Автоматизираните тестове осигуряват последователно изпълнение и елиминират променливостта, внасяна от човешките тестери, което води до по-надеждни и възпроизводими резултати.

4. Недостатъци на автоматизираното стрес тестване:

 

– Първоначална настройка и обучение:

Създаването и конфигурирането на автоматизирани инструменти за стрес тестване може да изисква значителна предварителна инвестиция на време и ресурси. Може да се наложи тестерите да научат езици за писане на скриптове или специализирани инструменти.

– Ограничена адаптивност:

Автоматизираните стрес тестове трудно могат да се адаптират към непредвидени сценарии или сложни модели на използване, които изискват човешка интуиция и вземане на решения.

– Съображения, свързани с разходите:

Инструментите и инфраструктурата за автоматизирано стрес тестване могат да бъдат скъпи, особено за организации с ограничен бюджет или по-малки проекти.

Изясняване на някои неясноти: стрес тестове

срещу тестване на натоварването

Границата между рамката за автоматизация и инструмента за автоматизирано тестване

Стрес тестването и тестването на натоварването са важни дейности в областта на софтуерното тестване, насочени към оценка на производителността на системата. Въпреки че имат общи черти и често се използват заедно, между двата подхода има ясни разлики. Разбирането на тези разлики е от съществено значение за организациите, за да могат ефективно да оценяват и оптимизират своите софтуерни системи.

 

1. Какво представлява тестването на натоварването?

Тестването на натоварването се фокусира върху оценката на производителността и поведението на системата при очаквани и очаквани потребителски натоварвания. Тя включва симулиране на очаквания брой потребители и съответните им взаимодействия със системата, за да се оцени нейното време за реакция, пропускателна способност и използване на ресурсите.

Целта на тестовете за натоварване е да се определи как системата работи при нормални и пикови условия на използване, като се гарантира, че тя може да се справи с очакваното натоварване без влошаване на производителността или сривове.

 

2. Софтуерно стрес тестване срещу тестване на натоварването

 

Най-добрият начин да разберете разликата между стрес тестването на софтуера и тестването на натоварването е да разгледате разликите между тези два вида тестване на софтуера.

 

– Предназначение:

Стрес тестването има за цел да идентифицира уязвимостите на системата и точките на срив при екстремни условия, докато тестването за натоварване оценява работата на системата при очаквани потребителски натоварвания.

– Интензивност:

Стрес тестовете изтласкват системата отвъд нейните граници, докато тестовете за натоварване симулират сценарии на използване в реалния свят в рамките на очакваните параметри.

– Промяна на сценария:

Стрес тестовете често включват по-екстремни и необичайни сценарии, които е малко вероятно да се случат при редовна употреба, докато тестовете за натоварване се фокусират върху представителни сценарии, базирани на очакваното поведение на потребителите.

– Идентифициране на риска:

Стрес тестовете помагат да се открият критични проблеми, които могат да доведат до отказ или срив на системата, докато тестовете за натоварване оценяват предимно тесните места в производителността и ограниченията на ресурсите.

– Среда за тестване:

Стрес тестовете обикновено включват контролирани и симулирани среди за създаване на екстремни условия, докато тестовете за натоварване имат за цел да имитират производствената среда възможно най-точно.

– Продължителност на теста:

Тестовете за натоварване обикновено са с по-кратка продължителност и се фокусират върху ситуации с високо напрежение, докато тестовете за натоварване могат да обхващат по-дълги периоди, за да се оцени стабилността на производителността във времето.

 

5 най-добри инструмента, програми и софтуер за стрес тестване

 

Използването на програма за стрес тестове за автоматизиране на елементите на стрес тестовете, наблюдение на резултатите от тестовете и прилагане на RPA за имитиране на екстремни натоварвания е ефективен начин за рационализиране на стрес тестовете. Нека разгледаме някои от най-добрите корпоративни и безплатни софтуери за стрес тестове, които са на разположение днес.

 

1. ZAPTEST

ZAPTEST създава както безплатни, така и корпоративни издания на своя автоматизиран софтуер за стрес тестове на компютри. ZAPTEST е един от най-добрите софтуери за стрес тестове на пазара, който позволява на разработчиците и тестерите да автоматизират всякакви видове софтуерни тестове, включително стрес тестове. Изданието Enterprise включва неограничен брой лицензи, експерт на ZAP, който работи заедно с екипа на клиента, най-съвременната функционалност на RPA без допълнителни разходи – това наистина е универсално решение за автоматизация на всякакви задачи, устройства или браузъри.

 

2. HeavyLoad

 

HeavyLoad е друга безплатна програма за стрес тестове, която може да се използва за изпълнение на случаи на стрес тестове за Windows и Mac OS. HeavyLoad може да извършва стрес тестове на процесора, графичния процесор и паметта на компютъра ви. Тя може да се комбинира с други софтуерни системи за стрес тест на определена програма или конфигурация на хардуера.

 

3. LoadTracer

 

LoadTracer е пример за безплатен софтуер за стрес тестове за Mac и Windows, който може да се използва за провеждане на стрес тестове, тестове за натоварване и тестове за издръжливост на уеб приложения. Лесен за използване и съвместим с всеки тип браузър, той може да създава прости графики и отчети за огромен набор от показатели.

 

4. Температура на ядрото

 

Core Temp е една от най-добрите софтуерни програми за стрес тестове на процесора на пазара днес. Това е програма за стрес тест на процесора, която следи температурата на всяко ядро на всеки процесор в компютъра, с поддръжка за персонализиране и разширяване. Ако търсите безплатен софтуер за стрес тест на процесора, можете да опитате този.

 

5. GPU-Z

 

Както подсказва името му, GPU-Z е безплатна софтуерна програма за стрес тест на графични процесори, която поддържа операционната система Windows и може да тества графични карти и устройства на NVIDIA, AMD, ATI и Intel. Можете да използвате тази програма и за архивиране на графичната си карта.

 

Контролен списък за стрес тестове, съвети,

и трикове

Контролен списък за тестване на софтуер

Преди да започнете стрес тестовете, прочетете този контролен списък със съвети и напомняния, за да сте сигурни, че сте готови за стрес тестовете, преди да ги започнете.

 

1. Наблюдение на показателите за ефективност

Наблюдавайте показателите за ефективност по време на стрес тестовете. Внедряване на надеждни механизми за наблюдение, за да се регистрират съответните показатели за производителност, като например време за отговор, пропускателна способност, използване на ресурсите и процент на грешки по време на стрес тестовете.

 

2. Отворени канали за комуникация

Насърчаване на сътрудничеството и откритата комуникация между екипите за разработка, тестване и операции, за да се осигури цялостно разбиране на проблемите с производителността и да се улесни ефективното решаване на проблеми.

 

3. Документирайте всичко

Документиране на процеса на стрес тестване, включително плановете за тестване, сценариите, констатациите и препоръките. Изготвяне на подробни доклади, обобщаващи резултатите от тестовете, и споделянето им със заинтересованите страни.

 

4. Използване на технологии

Бъдете в крак с новостите в методологиите, инструментите и най-добрите практики за стрес тестване, за да сте сигурни, че използвате най-новите техники и увеличавате максимално стойността на стрес тестовете. Софтуерът за стрес тестове може да ви помогне да автоматизирате стрес тестовете и да наблюдавате по-ефективно резултатите от тях.

 

5. Учете се от грешките си

Независимо дали провеждате стрес тестове, тестове за натоварване или друг вид софтуерни тестове, винаги е важно да се учите от миналото. Непрекъснато да се учи от предишния опит в областта на стрес тестовете и да включва извлечените поуки в бъдещите усилия за тестване с цел повишаване на ефективността на стрес тестовете.

 

Заключение

Стрес-тестовете в софтуерното инженерство играят важна роля за осигуряване на надеждността, стабилността и производителността на софтуерните системи. Подлагайки системата на екстремни условия, стрес тестовете идентифицират нейните граници, разкриват тесните места и потенциалните точки на отказ. Той предоставя на разработчиците ценна информация за поведението на системата при сценарии с високо натоварване, което им позволява да оптимизират производителността, да подобрят мащабируемостта и да подобрят цялостното потребителско изживяване.

Разработчиците трябва да дадат приоритет на стрес тестовете, тъй като те помагат за идентифициране на критични проблеми с производителността, които могат да доведат до сривове в системата, аварии или недоволни потребители. Чрез проактивно провеждане на стрес тестове разработчиците могат да решат тези проблеми, преди те да повлияят на реалната употреба, като гарантират, че софтуерът им може да се справи с неочаквани скокове в трафика, обема на данните или изискванията за ресурси. Стрес тестовете също така позволяват на разработчиците да настройват своя софтуер, да оптимизират производителността на системата и да осигуряват надеждно и безпроблемно потребителско изживяване.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post