fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Zátěžové testování v testování softwaru je typ testování, jehož cílem je zajistit robustnost a odolnost aplikací. Software je podroben zkouškám v extrémních podmínkách, kdy se dostává na hranice svých možností i za ně.

Zátěžové testování softwaru je základní součástí procesu testování a jeho cílem je identifikovat zranitelnosti, slabiny a potenciální selhání, ke kterým může dojít, pokud je systém vystaven intenzivní zátěži nebo nepříznivým podmínkám. Simulací vysokého uživatelského provozu, nedostatku zdrojů a extrémních datových vstupů může zátěžové testování odhalit cenné poznatky o výkonu aplikace.

V tomto článku se seznámíme se zátěžovým testováním: co to je, jaké jsou různé typy zátěžového testování a jaké přístupy a nástroje mohou vývojáři při jeho provádění použít.

 

Table of Contents

Co je to zátěžové testování v oblasti testování softwaru a inženýrství?

alfa testování vs. beta testování

Zátěžové testování softwaru je klíčová technika používaná k hodnocení výkonnosti a stability softwarového systému za extrémních nebo nepříznivých podmínek. Zahrnuje vystavení aplikace vysoké úrovni zátěže, například velkému uživatelskému zatížení, omezeným zdrojům nebo nadměrným datovým vstupům, aby se zjistil její bod zlomu a potenciální slabiny. Cílem zátěžového testování je zjistit, jak se software chová při zátěži, a zajistit jeho odolnost.

Během zátěžového testování se simulují různé scénáře, které posunou software za jeho běžné provozní limity. To zahrnuje testování doby odezvy systému, využití paměti, propustnosti a celkové stability. Záměrným přetěžováním systému mohou testeři identifikovat úzká místa, úniky paměti, snížení výkonu a potenciální pády, ke kterým může dojít v zátěžových podmínkách.

Poznatky získané ze zátěžového testování umožňují vývojářům softwaru přijímat informovaná rozhodnutí o optimalizaci výkonu, plánování kapacity a přidělování zdrojů. Pomáhá jim identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, opravit zranitelnosti a zlepšit celkový uživatelský komfort. Zátěžové testování hraje důležitou roli při zajišťování toho, aby softwarové systémy zvládly požadavky reálného používání a poskytovaly koncovým uživatelům spolehlivé a vysoce výkonné aplikace.

 

1. Kdy a proč je třeba provádět zátěžové testování?

Co je testování softwaru?

Zátěžové testování by se mělo provádět v určitých fázích životního cyklu vývoje softwaru, aby se zajistilo, že aplikace zvládnou požadavky reálných scénářů, jako jsou např.:

 

– V předprodukční fázi:

 

Zátěžové testování by mělo být provedeno před nasazením softwaru do výroby. Vystavením systému extrémním podmínkám lze včas odhalit a vyřešit potenciální problémy a úzká místa, a předejít tak neočekávaným selháním a snížení výkonu.

 

– Po provedení hlavních aktualizací:

 

Při každé významné aktualizaci nebo úpravě softwaru je nutné provést zátěžové testování. To pomáhá ověřit, zda změny nezpůsobily nepředvídané problémy, které by mohly ovlivnit výkon a stabilitu systému.

– Během škálování:

 

Pokud se plánuje rozšíření softwarového systému, je nutné provést zátěžové testování, aby se posoudila jeho schopnost zvládnout zvýšenou zátěž uživatelů, objem dat nebo transakcí. Tím je zajištěno, že se systém může efektivně přizpůsobit růstu, aniž by došlo ke snížení výkonu.

 

– Při provádění změn infrastruktury:

 

Při migraci na novou infrastrukturu, například při změně serverů, databází nebo síťových konfigurací, by mělo být provedeno zátěžové testování, aby se vyhodnotilo, jak software funguje v novém prostředí, a aby se zjistily případné problémy s kompatibilitou nebo úzká místa ve výkonu.

 

2. Kdy nepotřebujete provádět zátěžové testování

 

Zátěžové testování v softwarovém inženýrství je důležité, ale v některých situacích nemusí být zátěžové testování nutné.

Může jít o aplikace malého rozsahu s omezeným počtem interakcí s uživateli a nízkou složitostí nebo o projekty s nízkým rizikem, u nichž je dopad případného selhání výkonu nízký a důsledky nejsou kritické. U dobře zavedených softwarových systémů nemusí být vždy nutné provádět důkladné zátěžové testování, a pokud jsou vývojové týmy výrazně omezeny rozpočtem nebo časem, mohou se rozhodnout upřednostnit jiné testovací činnosti před zátěžovým testováním.

Je důležité si uvědomit, že i v těchto případech by měly být provedeny další formy testování, například funkční testování, testování použitelnosti nebo bezpečnostní testování, aby byla zajištěna celková kvalita a spolehlivost softwaru. Rozhodnutí o vyloučení zátěžového testování by mělo být učiněno na základě komplexního posouzení rizik a pochopení konkrétních požadavků projektu, omezení a možných dopadů neprovedení zátěžového testování.

 

3. Kdo se podílí na zátěžovém testování softwaru?

kdo by se měl zabývat nástroji pro automatizaci testování softwaru a plánováním.

Zátěžové testování v rámci testování softwaru obvykle provádějí softwaroví inženýři a vývojáři během procesu vývoje. Provádějí zátěžové testy při vytváření softwarových aplikací a operačních systémů, při aktualizacích systému a změnách infrastruktury. Někdy mohou testovací inženýři a vedoucí testování spolupracovat s vývojáři na návrhu testovacích plánů, které posuzují všechny důležité aspekty softwaru.

 

4. Cíle zátěžového testování softwaru

testování zátěže

Účelem zátěžového testování je zajistit, aby softwarový systém zvládl zátěž, které by mohl být vystaven. Mezi hlavní cíle zátěžového testování patří:

 

– Určení omezení systému:

 

Zátěžové testování pomáhá identifikovat zlomová místa softwarového systému tím, že jej vystaví extrémním podmínkám. To pomáhá stanovit prahové hodnoty výkonu a určit kapacitu systému.

 

– Posouzení stability systému:

 

Zátěžové testování odhaluje, jak se software chová při vysokém zatížení nebo v nepříznivých podmínkách, a umožňuje odhalit případné pády, úniky paměti nebo snížení výkonu. Tím je zajištěna stabilita a odolnost systému.

 

– Optimalizace výkonu:

 

Analýzou metrik výkonu získaných během zátěžového testování mohou vývojáři určit oblasti, které je třeba zlepšit, a optimalizovat výkon systému. To zahrnuje optimalizaci kódu, zlepšení správy prostředků nebo zvýšení škálovatelnosti.

 

– Zlepšení uživatelského komfortu:

 

Zátěžové testování umožňuje organizacím dodávat software, který splňuje očekávání uživatelů i za náročných podmínek. Zátěžové testování přispívá k celkově pozitivnímu uživatelskému zážitku tím, že identifikuje a řeší potenciální problémy před nasazením.

 

Přínosy zátěžového testování

Zátěžové testování může vývojářům pomoci posoudit výkonnost systému a ověřit, jak se systém chová v extrémních podmínkách. Níže je uveden seznam některých hlavních výhod provádění zátěžového testování:

 

1. Identifikace úzkých míst výkonu

 

Zátěžové testování pomáhá identifikovat úzká místa a omezení výkonu softwarového systému při extrémním zatížení nebo stresových podmínkách. Umožňuje včas odhalit problémy, které mohou ovlivnit stabilitu, odezvu nebo škálovatelnost systému.

 

2. Zajištění spolehlivosti a robustnosti

 

Zátěžové testování, při kterém je software vystaven vysoce zatěžujícím scénářům, zajišťuje, že systém zůstane spolehlivý a odolný i při velkém zatížení uživateli nebo v nepříznivých podmínkách. Pomáhá odhalit chyby, úniky paměti, omezené zdroje a další zranitelnosti, které mohou vést k selhání nebo pádu systému.

 

3. Ověření škálovatelnosti

 

Zátěžové testování ověřuje škálovatelnost softwarového systému tím, že určuje jeho schopnost zvládnout zvýšenou pracovní zátěž. Pomáhá posoudit, zda lze systém efektivně rozšiřovat a snižovat a zda je schopen pojmout rostoucí počet uživatelů nebo transakcí, aniž by došlo ke snížení výkonu.

 

4. Zlepšení výkonu

 

Zátěžové testování poskytuje cenné informace o výkonnostních charakteristikách softwaru. Zátěžové testování pomáhá optimalizovat výkonnost softwaru, což vede k rychlejšímu a svižnějšímu fungování systému, protože odhaluje úzká místa výkonu, neefektivitu a oblasti, které je třeba zlepšit.

 

5. Snižuje prostoje a zvyšuje bezpečnost

 

Zátěžové testování pomáhá předcházet selháním, haváriím a výpadkům systému tím, že proaktivně identifikuje a řeší problémy související s výkonem. Lze ji také použít k zajištění toho, aby selhání systému nezpůsobilo závažné bezpečnostní problémy.

 

Úkoly spojené se zátěžovým testováním

Srovnání testování UAT s regresním testováním a dalšími testy

Zátěžové testování není bez problémů. Níže je uveden seznam některých největších omezení zátěžového testování v softwarovém inženýrství:

 

1. Komplikované testovací procesy

 

Vývojáři a testovací inženýři, kteří provádějí zátěžové testy ručně, mohou zjistit, že ruční procesy jsou komplikované a časově náročné. To znamená, že manuální zátěžové testování je nákladné a náročné na externí zdroje. Jedním ze způsobů, jak se tomuto problému vyhnout, je použití automatizace testování softwaru.

 

2. Vysoké požadavky na znalosti skriptování

 

Vývojáři musí mít dobré znalosti skriptování, aby mohli implementovat skriptovací testovací případy v zátěžovém testování. Proto testování obvykle provádějí vývojáři a softwaroví inženýři, kteří mají hluboké znalosti kódu.

 

3. Náklady na nástroje zátěžového testování

 

K provádění zátěžových testů většina vývojářů používá počítačový software pro zátěžové testy, který je obvykle licencován. To může stát nemalé měsíční nebo roční náklady, a i když vývojáři používají software s otevřeným zdrojovým kódem, mohou být nuceni zaplatit za licencovaný nástroj pro testování zátěže, aby mohli nastavit prostředí pro zátěžové testování.

 

Charakteristika zátěžového testování

Beta testování - co to je, typy, postupy, přístupy, nástroje, vs. alfa testování a další!

Zátěžové testování lze od ostatních typů testování softwaru odlišit následujícími charakteristikami:

 

1. Důraz na extrémní podmínky

 

Zátěžové testování se zaměřuje na vystavení softwarového systému extrémním podmínkám, jako je vysoké zatížení uživateli, náročné zpracování dat nebo přetížení sítě. Na rozdíl od jiných typů testování je cílem zátěžového testování posunout systém za hranice jeho běžného provozu, aby se zjistily problémy s výkonem a zranitelnosti.

 

2. Replikace reálných scénářů

 

Cílem zátěžového testování je replikovat reálné scénáře, kdy se systém může setkat s vysokou poptávkou uživatelů, špičkovým provozem nebo nepříznivými podmínkami. Zahrnuje vytvoření testovacích scénářů, které tyto situace přesně simulují a zajišťují, že je software dokáže efektivně zvládnout.

 

3. Identifikuje úzká místa výkonu

 

Jedním z klíčových cílů zátěžového testování je identifikovat úzká místa ve výkonu softwarového systému. Pomáhá odhalit problémy související s využitím prostředků, úniky paměti, neefektivními algoritmy, výkonem databáze nebo zpožděním sítě, které mohou snižovat výkon systému při zátěži.

 

4. Vhodná chybová hlášení

 

Účelem zátěžového testování je identifikovat selhání a úzká místa systému s cílem opravit softwarový kód před spuštěním. V případě výskytu chyb je důležité, aby příslušné chybové zprávy označovaly příčinu chyby a umožnily vývojářům provést nápravu.

 

Co testujeme při zátěžových testech?

Zátěžové testy se v softwarovém inženýrství používají k otestování, jak systém funguje pod dodatečným tlakem. Zátěžové testy se používají k testování výkonu, škálovatelnosti, stability a dalších ukazatelů.

 

1. Výkonnost systému

 

Zátěžové testy hodnotí celkový výkon softwarového systému v extrémních podmínkách a měří faktory, jako je doba odezvy, propustnost, latence a využití zdrojů. Jeho cílem je identifikovat úzká místa výkonu a posoudit schopnost systému zvládat vysoké pracovní zatížení.

 

2. Škálovatelnost

 

Zátěžové testování zkoumá škálovatelnost softwaru tím, že testuje jeho schopnost zvládnout zvýšenou uživatelskou zátěž a objem transakcí. Ověřuje, zda lze systém účinně rozšiřovat nebo snižovat, aniž by byl ohrožen výkon nebo stabilita.

 

3. Využití zdrojů

 

Zátěžové testování hodnotí využití zdrojů softwaru, jako je procesor, paměť, diskové I/O, šířka pásma sítě a výkon databáze, při vysoce zatěžujících scénářích. Pomáhá identifikovat úzká místa v prostředcích nebo neefektivní správu prostředků, která mohou mít vliv na výkon systému.

 

4. Doba odezvy a latence

 

Zátěžové testy měří dobu odezvy a latenci systému při různých úrovních zatížení. Jejím cílem je zajistit, aby software reagoval na požadavky uživatelů včas, a to i v podmínkách vysoké zátěže.

 

5. Vyrovnávání zátěže

 

Zátěžové testování zkoumá mechanismy softwaru pro vyrovnávání zátěže, které efektivně rozdělují pracovní zátěž mezi více serverů nebo komponent. Ověřuje, zda algoritmy pro vyrovnávání zátěže fungují podle očekávání, a zajišťuje optimální využití zdrojů.

 

6. Integrita a konzistence dat

 

Zátěžové testování ověřuje integritu a konzistenci zpracování a ukládání dat za zátěžových podmínek. Zajišťuje, aby software přesně zpracovával, ukládal a načítal data bez poškození nebo nekonzistence dat.

 

7. Bezpečnost v zátěžových situacích

 

Zátěžové testování může zahrnovat scénáře související s bezpečností, aby bylo možné posoudit odolnost softwaru vůči útokům v podmínkách vysoké zátěže. Jeho cílem je identifikovat případné zranitelnosti nebo slabiny, které by mohly být zneužity, když je systém vystaven zátěži.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

Typy zátěžových testů

Co je to testování zátěže, testování mobilních aplikací a ad hoc testování?

Existuje mnoho typů zátěžových testů, z nichž každý se používá k měření různých metrik a ověřování různých prvků softwarového systému. Patří mezi ně:

 

1. Distribuované zátěžové testování

 

V distribuovaných systémech klient-server se zátěžové testování provádí na více klientech ze serveru. Zátěžové testy jsou distribuovány zátěžovým klientům a server sleduje stav každého klienta a zajišťuje správnou komunikaci a výměnu dat.

 

2. Zátěžové testování aplikací

 

Tento typ zátěžového testování se zaměřuje na identifikaci závad souvisejících s blokováním dat, blokováním, problémy se sítí a úzkými místy ve výkonu aplikace. Jeho cílem je odhalit zranitelnosti ovlivňující funkčnost a výkon aplikace.

 

3. Transakční zátěžové testování

 

Transakční zátěžové testování zahrnuje testování jedné nebo více transakcí mezi více aplikacemi. Jeho účelem je vyladit a optimalizovat systém analýzou výkonu, škálovatelnosti a spolehlivosti transakcí v rámci ekosystému aplikací.

 

4. Systémové zátěžové testování

 

Systémové zátěžové testování se provádí na více systémech běžících na stejném serveru. Jejím cílem je odhalit závady, kdy zpracování dat jedné aplikace může bránit nebo blokovat jinou aplikaci. Tímto testováním se ověřuje schopnost systému zvládat souběžné procesy a předcházet konfliktům dat.

 

5. Průzkumné zátěžové testování

 

Tento typ zátěžového testování zahrnuje testování systému s neobvyklými parametry nebo podmínkami, které v reálném světě pravděpodobně nenastanou. Jejím cílem je odhalit chyby a zranitelnosti v neočekávaných scénářích, jako je vysoký počet současných přihlášení uživatelů, současná aktivace virových skenerů nebo výpadky databáze při přístupu na webové stránky.

 

6. Zátěžové testování sítě

 

Zátěžové testování sítě hodnotí výkon a stabilitu systému v různých síťových podmínkách, jako je vysoká latence, ztráta paketů nebo omezená šířka pásma. Zajišťuje, že systém zvládne přetížení sítě a nepříznivé síťové podmínky bez výrazného snížení výkonu.

 

Proces zátěžového testování

Co je to testování jednotek?

Chcete-li podstoupit zátěžové testování, postupujte podle následujících kroků:

 

Krok 1: Naplánujte zátěžový test

 

Určete cíle a záměry zátěžového testování a definujte výkonnostní metriky a prahové hodnoty, které se mají měřit. Určení zátěžových scénářů a modelů pracovní zátěže, které mají být simulovány, a určení cílového prostředí a infrastruktury pro zátěžové testování.

 

Krok 2: Vytvoření automatizačních skriptů

 

Vyvinout nebo nakonfigurovat automatizační skripty pro simulaci požadovaných zátěžových scénářů. To zahrnuje návrh testovacích případů, které představují různé zátěžové podmínky a úrovně zátěže, a nastavení testovacích dat a konfiguraci testovacího prostředí pro zátěžové testování. Zajistěte, aby automatizační skripty přesně odrážely zamýšlené zátěžové scénáře.

 

Krok 3: Spuštění testovacích skriptů

 

Příprava testovacího prostředí a infrastruktury pro zátěžové testování a provádění automatizačních skriptů pro simulaci zátěžových scénářů pomocí robotické automatizace procesů. Sledování a měření výkonnostních ukazatelů systému během zátěžového testu. Na konci každého testu vygenerujte protokoly, zprávy a data pro další analýzu.

 

Krok 4: Analýza výsledků

 

Zkontrolujte metriky výkonu a měření shromážděné během zátěžového testování a identifikujte případná úzká místa výkonu, selhání nebo anomálie v systému. Porovnejte zjištěný výkon s předem definovanými výkonnostními metrikami a prahovými hodnotami a nakonec analyzujte hlavní příčiny případných problémů s výkonem a identifikujte oblasti pro zlepšení.

 

Krok 5: Optimalizace softwaru

 

Na základě analýzy výsledků zátěžového testování určete priority a řešte zjištěné problémy s výkonností. Optimalizovat výkon systému provedením nezbytných změn kódu, úprav konfigurace nebo vylepšení infrastruktury. Můžete také znovu provést zátěžové testování, abyste ověřili účinnost optimalizací.

 

Typy chyb a nedostatků zjištěných při zátěžovém testování softwaru

zaptest-runtime-error.png

Zátěžové testování v rámci zajištění kvality a vývoje může odhalit mnoho různých typů chyb a nedostatků softwaru. Níže si přečtěte, jaké chyby můžete odhalit pomocí zátěžového testování.

 

1. Úniky paměti

 

Zátěžové testování může odhalit úniky paměti, kdy software nedokáže správně uvolnit paměťové prostředky. Tyto úniky mohou vést ke snížení výkonu, nestabilitě systému, a dokonce i k pádu při dlouhodobém zátěžovém testování.

 

2. Chyby souběhu

 

Zátěžové testování může odhalit chyby související se souběžností, například závodní podmínky, kdy více vláken nebo procesů přistupuje ke sdíleným prostředkům současně, což vede k nekonzistentním nebo nesprávným výsledkům, poškození dat nebo pádu systému.

 

3. Selhání sítě

 

Zátěžové testování může odhalit zranitelnosti související se síťovou komunikací, například ztrátu paketů, problémy s latencí nebo problémy s připojením. Tyto chyby mohou ovlivnit schopnost systému zvládat vysoký síťový provoz a mohou mít za následek snížení výkonu nebo výpadky přenosu dat.

4. Chyby v databázi

 

Zátěžové testování může odhalit problémy související s výkonem a integritou databáze, včetně pomalého provádění dotazů, deadlocků, poškození dat nebo nesprávného zpracování transakcí. Tyto chyby mohou ovlivnit celkový výkon a spolehlivost systému.

 

5. Bezpečnostní zranitelnosti

 

Zátěžové testování může odhalit zranitelnosti zabezpečení, například zranitelnosti typu DoS (Denial of Service), kdy systém přestane reagovat nebo se zhroutí při silném síťovém útoku. Může také odhalit nedostatky v ověřování nebo autorizaci, narušení dat nebo problémy s eskalací oprávnění.

 

Typy výstupů ze zátěžových testů

testování zátěže

Vývojáři získávají ze zátěžových testů různé typy výstupů, z nichž každý může různým způsobem informovat vývojový proces. Tyto výstupy mohou zahrnovat:

 

1. Výkonnostní metriky

 

Zátěžové testování poskytuje vývojářům výkonnostní metriky, jako je doba odezvy, propustnost, latence a využití prostředků. Tyto metriky pomáhají posoudit výkonnost systému v zátěžových podmínkách a identifikovat oblasti, které vyžadují optimalizaci nebo zlepšení.

 

2. Protokoly ladění

 

Zátěžové testování generuje protokoly a informace o ladění, které mohou být pro vývojáře neocenitelné. Tyto protokoly zachycují kritické události, chybové zprávy a stopy zásobníku, což pomáhá při identifikaci a řešení problémů. Vývojáři mohou tyto protokoly analyzovat, aby získali přehled o chování systému při zátěži a vyladili případné problémy.

 

3. Chybová hlášení

 

Zátěžové testy generují hlášení o chybách a selháních, která upozorňují na všechny problémy, které se během testování vyskytly. Tyto zprávy poskytují podrobné informace o konkrétních chybách, jejich četnosti a dopadu na výkon systému. Vývojáři mohou tyto informace použít k diagnostice a opravě zjištěných chyb.

 

Běžné metriky zátěžového testování

Co je testování jednotek

Vývojáři používají různé metriky pro hodnocení výkonu systému během zátěžového testování. Tyto metriky pomáhají vývojářům posoudit, zda systém splňuje očekávané standardy.

 

1. Škálovatelnost a výkonnostní metriky

 

Mezi příklady škálovatelnosti a výkonnostních ukazatelů patří:

 

– Počet stránek za sekundu:

Počet stránek, o které aplikace požádá za sekundu.

– Propustnost:

Velikost dat odpovědí za sekundu

– Kola:

Počet plánovaných testovacích scénářů vs. počet případů, kdy klient provedl testovací scénáře.

 

2. Metriky odezvy aplikace

 

Metriky odezvy aplikace zahrnují:

– Čas zásahu:

Průměrná doba potřebná k načtení obrázku nebo stránky

– Čas stránky:

Doba potřebná k načtení všech informací ze stránky.

 

3. Metriky selhání

Metriky selhání zahrnují:

– Neúspěšná připojení:

Počet neúspěšných spojení odmítnutých klientem.

– Neúspěšná kola:

Počet neúspěšných výstřelů

– Neúspěšné zásahy:

Počet neúspěšných pokusů systému, například nefunkční odkazy.

 

Testovací případy pro zátěžové testování

typy testování výkonnosti

Při zátěžových testech se pečlivě sestavují testovací případy, které na systém působí extrémní zátěží, velkým pracovním zatížením nebo neobvyklými parametry. Jejich cílem je dotáhnout systém až na hranice jeho možností a posoudit, jak funguje při maximálním zatížení. Testovací případy obvykle zahrnují kombinaci vysoké souběžnosti uživatelů, velkých objemů dat a složitých transakcí, aby simulovaly reálné scénáře, které by mohly systém zahltit.

 

1. Co jsou testovací případy v zátěžovém testování?

 

Testovací případy v zátěžovém testování jsou specifické scénáře nebo situace, které jsou navrženy tak, aby simulovaly vysoce zátěžové podmínky a hodnotily výkonnost a stabilitu softwarového systému za těchto okolností. Tyto testovací případy popisují kroky, vstupy a očekávané výstupy pro provádění zátěžových testů.

Testovací případy používané při zátěžovém testování často zahrnují variace vzorců pracovního zatížení, úrovní zátěže a zátěžových faktorů. Zahrnují širokou škálu zátěžových scénářů, jako jsou náhlé nárůsty aktivity uživatelů, současný přístup ke kritickým prostředkům, dlouhodobé vysoké zatížení nebo nadměrné vstupní/výstupní operace s daty. Testováním těchto scénářů mohou vývojáři identifikovat úzká místa výkonu, omezení zdrojů, problémy se škálovatelností a další slabiny systému.

 

2. Příklady testovacích případů v zátěžovém testování

 

Přečtení příkladů testovacích případů zátěžového testování může pomoci ilustrovat, co je to testovací případ a jak se jím řídí proces zátěžového testování.

 

Příklad souběžného zatížení uživatelů

Cíl: Cíl: Vyhodnotit výkonnost a škálovatelnost systému při vysokém počtu současně pracujících uživatelů.

Kroky testovacího případu:

1. Simulujte scénář s 1000 souběžnými uživateli přistupujícími k systému současně.
2. Každý uživatel provede typickou sadu akcí, jako je přihlášení, prohlížení produktů, přidání položek do košíku a odhlášení.
3. Sledujte dobu odezvy pro každou akci uživatele.
4. Změřte propustnost systému (počet úspěšných transakcí za sekundu) a vypočítejte průměrnou dobu odezvy.
5. Zajistěte, aby systém udržoval přijatelnou dobu odezvy a zvládal zátěž souběžných uživatelů bez výrazného snížení výkonu nebo chyb.

 

Příklad objemu dat

Cíl: Posoudit výkonnost a stabilitu systému při zpracování velkého objemu dat.

Kroky testovacího případu:

1. Připravte datovou sadu obsahující značné množství dat (např. 1 milion záznamů).
2. Simulujte scénář, kdy systém zpracovává celou sadu dat v rámci jedné operace nebo transakce.
3. Sledujte využití systémových prostředků (CPU, paměť, diskové I/O) během zpracování dat.
4. Změřte dobu, za kterou systém dokončí operaci zpracování dat.
5. Ověřte, zda systém dokončí operaci v přijatelném časovém rámci a bez vyčerpání kritických zdrojů.

 

Příklady zátěžových testů

Zátěžové testování - typy, proces, nástroje, kontrolní seznamy a další informace

Příklad zátěžového testování v testování softwaru by vám mohl pomoci pochopit, co je to zátěžové testování a jak funguje.

 

1. Příklad zátěžového testu při špičkovém zatížení

 

Cíl: Cíl: Vyhodnotit výkonnost a stabilitu systému v podmínkách špičkového zatížení.

Testovací scénář:

1. Simulujte scénář, kdy systém zažije náhlý nárůst aktivity uživatelů, například během bleskového prodeje.
2. Zátěž uživatele zvyšujte postupně, počínaje základní zátěží, a postupně ji zvyšujte až na očekávanou špičkovou zátěž.
3. Sledujte dobu odezvy systému, propustnost a využití zdrojů během špičkového zatížení.
4. Změřte schopnost systému zvládat zvýšenou zátěž a zajistěte, aby si zachoval přijatelnou dobu odezvy a výkon.
5. Pokračovat v dlouhodobém sledování, aby bylo možné posoudit stabilitu a odolnost systému při trvalém špičkovém zatížení.

Očekávaný výsledek:

– Systém by měl zvládnout špičkové zatížení bez výrazného snížení výkonu nebo chyb.
– Doba odezvy u kritických uživatelských akcí by měla zůstat v přijatelných mezích.
– Propustnost systému by měla být schopna zvládnout zvýšenou poptávku uživatelů, aniž by došlo k jejímu nasycení.
– Mělo by se sledovat využití zdrojů (procesor, paměť, šířka pásma sítě), aby se zajistilo, že zůstane v přijatelných mezích.

 

2. Příklad zátěžového testu vyčerpání zdrojů

 

Cíl: Cíl: Určit chování a výkonnost systému, když jsou kritické zdroje vytíženy na hranici svých možností.

Testovací scénář:

1. Simulujte scénář, ve kterém se systém setká s operacemi náročnými na zdroje nebo s podmínkami vysoké poptávky.
2. Zatížení systému provedením řady úloh, které spotřebovávají značné množství systémových prostředků, jako jsou složité výpočty nebo operace náročné na data.
3. Sledujte využití systémových prostředků (procesor, paměť, místo na disku) během úloh náročných na prostředky.
4. Zhodnoťte dobu odezvy systému, schopnost zpracovávat chyby a stabilitu za podmínek vyčerpání zdrojů.
5. Sledujte, zda se systém po dokončení úloh náročných na prostředky zotaví, nebo zda přetrvávají nějaké přetrvávající účinky.

Očekávaný výsledek:

– Systém by měl vykazovat odolnost a stabilitu i při operacích náročných na zdroje.
– Využití zdrojů by mělo být monitorováno, aby se zajistilo, že zůstane v přijatelných mezích a nedojde k jejich vyčerpání.
– Systém by se měl s vyčerpáním prostředků vypořádat elegantně, aby nedošlo k pádu, poškození dat nebo dlouhodobé nestabilitě systému.
– Měly by být dodrženy mechanismy obnovy, které zajistí, že se systém po dokončení úkolů náročných na zdroje zotaví a obnoví běžný provoz.

 

7 chyb a nástrah při implementaci

zátěžové testování softwaru

Výzvy-testování-zatížení

Pokud se chystáte provést zátěžové testování softwaru, je důležité znát nejčastější úskalí, kterým vývojáři čelí, abyste se těchto chyb mohli sami vyvarovat.

 

1. Nedostatečné plánování testů

Neplánování a nedefinování jasných cílů, rozsahu a testovacích scénářů zátěžového testování může vést k neúplnému nebo neefektivnímu testování. Nedostatečné plánování může vést k promeškání příležitostí k identifikaci kritických problémů s výkonností.

 

2. Nedostatečné testovací prostředí

Použití nevhodného testovacího prostředí, které přesně nekopíruje produkční prostředí, může přinést zavádějící nebo nepřesné výsledky. Nesouladné prostředí nemusí odhalit úzká místa výkonu nebo problémy, které se vyskytují specificky v produkčním nastavení.

 

3. Zanedbávání reálné pracovní zátěže

Použití nereálných nebo neadekvátních pracovních zátěží během zátěžového testování může vést k nepřesnému vyhodnocení výkonu. Pokud se nepodaří replikovat reálné scénáře, chování uživatelů nebo objemy dat, může dojít k přehlédnutí problémů s výkonem, které by mohly nastat za skutečných podmínek používání.

 

4. Nedostatek monitorování a analýzy

Zanedbání řádného sledování a analýzy systémových metrik během zátěžového testování může omezit účinnost procesu testování. Bez komplexního sběru a analýzy dat je obtížné identifikovat úzká místa výkonu, omezení zdrojů nebo oblasti vyžadující optimalizaci.

 

5. Ignorování nefunkčních požadavků

Zanedbání nefunkčních požadavků, jako jsou prahové hodnoty doby odezvy nebo cílové hodnoty propustnosti, během zátěžového testování může vést k přehlédnutí kritických omezení výkonu. Nesplnění nefunkčních požadavků může mít za následek nespokojenost uživatelů, špatnou uživatelskou zkušenost nebo v extrémních podmínkách dokonce selhání systému.

 

6. Nedostatečné údaje ze zkoušek

Použití nedostatečných nebo nereálných testovacích dat může bránit účinnosti zátěžového testování. Testovací data by měla přesně odrážet očekávané objemy, rozmanitost a složitost dat, aby bylo zajištěno odpovídající vyhodnocení výkonnosti systému a identifikace případných problémů.

 

7. Nedostatek spolupráce a komunikace

Špatná spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými stranami zapojenými do zátěžového testování může vést k nedorozuměním, zpožděním při řešení problémů nebo k promarnění příležitostí ke zlepšení. Pro zajištění hladkého a efektivního průběhu zátěžového testování je zásadní mít jasné komunikační kanály a spolupráci mezi vývojáři, testery a dalšími zainteresovanými stranami.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

Osvědčené postupy pro zátěžové testování v

softwarové inženýrství

Co je to testování zátěže, testování mobilních aplikací a ad hoc testování?

Osvědčené postupy v zátěžovém testování se vztahují k souboru pokynů a přístupů, které pomáhají zajistit účinnost, přesnost a spolehlivost zátěžového testování. Dodržováním osvědčených postupů mohou organizace získat cenné informace o chování svého softwarového systému v podmínkách vysoké zátěže, zmírnit rizika, zlepšit výkon a zvýšit spokojenost uživatelů.

 

1. Definujte jasné cíle

Jasně definujte cíle a záměry zátěžového testování. Identifikujte konkrétní výkonnostní metriky, nefunkční požadavky a oblasti zaměření, abyste zajistili cílený a efektivní proces testování.

 

2. Přesná replikace produkčního prostředí

Vytvořte testovací prostředí, které věrně kopíruje produkční prostředí, včetně hardwaru, softwaru, síťových konfigurací a datových svazků. To pomáhá zajistit přesnou simulaci reálných podmínek a usnadňuje spolehlivější hodnocení výkonu.

 

3. Používejte realistickou pracovní zátěž

Využívejte realistické pracovní zátěže a vzorce používání, které věrně kopírují skutečné chování uživatelů. Zvažte faktory, jako jsou souběžní uživatelé, rychlost transakcí, objemy dat a scénáře špičkového zatížení. Reálná pracovní zátěž poskytuje přesnější představu o výkonu a škálovatelnosti systému.

 

4. Zdokonalte své testovací procesy

K zátěžovému testování přistupujte jako k iterativnímu procesu. Analyzujte výsledky testů, určete oblasti, které je třeba zlepšit, a v průběhu testování vylepšujte testovací scénáře a pracovní zátěže. Průběžně opakujte proces zátěžového testování, abyste ověřili účinnost optimalizací a zajistili trvalý výkon systému.

 

5. Stanovení priorit podle dopadu

Na základě zjištěných problémů s výkonem určete priority oprav a optimalizací, které budou mít největší dopad. Nejprve řešte kritická úzká místa a omezení výkonu, abyste zajistili okamžité zlepšení a stabilnější systém.

 

Co potřebujete k zahájení zátěžového testování?

článek o testování šedé skříňky - nástroje, přístupy, srovnání s testováním bílé a černé skříňky, nástroje pro šedou skříňku zdarma a pro podniky.

Pro zahájení zátěžového testování musí vývojáři vytvořit plán testů, shromáždit testovací data a zajistit, aby všichni vývojáři, kteří se zátěžového testování účastní, byli informováni o procesech, nástrojích a cílech testů.

 

1. Jasné cíle a plán testování

Před zahájením zátěžového testování je třeba jasně stanovit cíle a postupy, které budete při zátěžovém testování používat. Jasně definujte cíle a záměry zátěžového testování a vypracujte komplexní plán testování, v němž uvedete rozsah, scénáře testování a požadavky na testovací data.

 

2. Testovací prostředí

Vytvořte testovací prostředí, které věrně kopíruje produkční prostředí z hlediska konfigurace hardwaru, softwaru a sítě. Budete také muset připravit relevantní a reprezentativní testovací data, která budou použita během procesu zátěžového testování.

 

3. Technologie a nástroje

Rozhodněte se, které nástroje budete používat buď k automatizaci procesu testování, nebo ke sledování a analýze výsledků testů. Během zátěžového testování můžete používat nástroje pro sledování a shromažďování metrik výkonu a používat software pro zátěžové testy paměti RAM k provádění zátěžových testů a testů výkonu.

 

Manuální nebo automatizované zátěžové testování?

 

Organizace si mohou vybrat mezi manuálním testováním a automatizovaným zátěžovým testováním nebo mohou zvolit hybridní přístup, který kombinuje prvky obou. Manuální zátěžové testování zahrnuje lidské testery, kteří ručně simulují vysoce zátěžové scénáře a sledují chování systému, zatímco automatizované zátěžové testování využívá specializované hyperautomatizované nástroje a software pro zátěžové testování CPU, který proces testování automatizuje.

1. Výhody manuálního zátěžového testování:

 

– Flexibilita:

Manuální testování umožňuje testerům přizpůsobovat a zkoumat různé zátěžové scénáře v reálném čase, což poskytuje flexibilitu při odhalování jedinečných problémů nebo okrajových případů.

– Simulace reálného světa:

Manuální testování může přesněji napodobit chování reálných uživatelů, což testerům umožňuje replikovat složité vzorce a scénáře používání.

– Nákladová efektivita:

Manuální zátěžové testování může být nákladově efektivnější pro menší projekty s omezeným rozpočtem, protože nevyžaduje rozsáhlé nastavení automatizace nebo investice do nástrojů.

 

2. Nevýhody manuálního zátěžového testování:

 

Časová náročnost:

Manuální zátěžové testování může být časově náročné, zejména v případě velkých systémů nebo složitých zátěžových scénářů, protože tester musí simulovat a sledovat testy.

– Omezená škálovatelnost:

Manuální testování nemusí být dobře škálovatelné s rostoucím počtem souběžných uživatelů nebo zátěžových faktorů, což ztěžuje dosažení scénářů s vysokou zátěží.

– Možnost lidské chyby:

Manuální testování je náchylné k lidským chybám, jako je nedůsledné provádění testů nebo subjektivní pozorování, což může ovlivnit přesnost a spolehlivost výsledků.

3. Výhody automatizovaného zátěžového testování:

 

– Zvýšení efektivity:

Automatizované zátěžové testování dokáže provést velké množství zátěžových testů s minimálním zásahem člověka, což v porovnání s manuálním testováním šetří čas a úsilí.

– Škálovatelnost:

Automatizované nástroje mohou generovat a simulovat scénáře vysokého zatížení, což umožňuje testerům posoudit výkon systému v extrémních podmínkách, které by bylo obtížné dosáhnout ručně.

– Opakovatelné a konzistentní:

Automatizované testy zajišťují konzistentní provádění a eliminují variabilitu způsobenou lidskými testery, což vede ke spolehlivějším a reprodukovatelnějším výsledkům.

4. Nevýhody automatizovaného zátěžového testování:

 

– Počáteční nastavení a učení:

Nastavení a konfigurace automatizovaných nástrojů pro zátěžové testování může vyžadovat značné počáteční investice času a zdrojů. Testeři se možná budou muset naučit skriptovací jazyky nebo specializované nástroje.

– Omezená přizpůsobivost:

Automatizované zátěžové testy se mohou obtížně přizpůsobovat nepředvídaným scénářům nebo složitým vzorcům používání, které vyžadují lidskou intuici a rozhodování.

– Úvahy o nákladech:

Automatizované nástroje a infrastruktura pro zátěžové testování mohou být nákladné, zejména pro organizace s omezeným rozpočtem nebo menší projekty.

Vyjasnění některých nejasností: zátěžové testování

vs testování zátěže

Hranice mezi automatizačním rámcem a nástrojem pro automatizační testování

Zátěžové testování a zátěžové testování jsou klíčové činnosti v oblasti testování softwaru, které se zaměřují na hodnocení výkonu systému. Přestože mají oba přístupy podobné rysy a často se používají společně, existují mezi nimi výrazné rozdíly. Pochopení těchto rozdílů je pro organizace zásadní pro efektivní hodnocení a optimalizaci jejich softwarových systémů.

 

1. Co je to zátěžové testování?

Zátěžové testování se zaměřuje na posouzení výkonu a chování systému při předpokládaném a očekávaném uživatelském zatížení. Zahrnuje simulaci předpokládaného počtu uživatelů a jejich odpovídajících interakcí se systémem za účelem vyhodnocení doby odezvy, propustnosti a využití zdrojů.

Cílem zátěžového testování je zjistit, jak systém funguje za běžných a špičkových podmínek používání, a zajistit, aby zvládl očekávanou zátěž bez snížení výkonu nebo selhání.

 

2. Zátěžové testování softwaru vs. zátěžové testování

 

Nejlepším způsobem, jak pochopit rozdíl mezi zátěžovým testováním softwaru a testováním zátěže, je zvážit rozdíly mezi těmito dvěma typy testování softwaru.

 

– Účel:

Cílem zátěžového testování je identifikovat zranitelná místa a místa selhání systému v extrémních podmínkách, zatímco zátěžové testování hodnotí výkon systému při očekávaném zatížení uživateli.

– Intenzita:

Zátěžové testování posouvá systém za hranice jeho možností, zatímco zátěžové testování simuluje reálné scénáře použití v rámci očekávaných parametrů.

– Varianta scénáře:

Zátěžové testování často zahrnuje extrémnější a neobvyklé scénáře, které při běžném používání pravděpodobně nenastanou, zatímco zátěžové testování se zaměřuje na reprezentativní scénáře založené na předpokládaném chování uživatelů.

– Identifikace rizik:

Zátěžové testování pomáhá odhalit kritické problémy, které mohou vést k selhání nebo pádu systému, zatímco zátěžové testování hodnotí především úzká místa výkonu a omezení zdrojů.

– Testovací prostředí:

Zátěžové testování obvykle zahrnuje řízené a simulované prostředí pro vytvoření extrémních podmínek, zatímco zátěžové testování se snaží co nejvěrněji napodobit produkční prostředí.

– Doba trvání testu:

Zátěžové testy jsou obvykle kratšího trvání a zaměřují se na vysoce zátěžové situace, zatímco zátěžové testy mohou trvat delší dobu a hodnotit stabilitu výkonu v průběhu času.

 

5 nejlepších nástrojů, programů a softwaru pro zátěžové testování

 

Efektivním způsobem, jak zefektivnit zátěžové testování, je použití programu pro zátěžové testování, který automatizuje prvky zátěžového testování, monitoruje výsledky testů a implementuje RPA pro napodobení extrémní zátěže. Podívejme se na nejlepší podnikový a bezplatný software pro zátěžové testy, který je dnes k dispozici.

 

1. ZAPTEST

Společnost ZAPTEST vytváří bezplatné i podnikové verze svého softwaru pro automatizované zátěžové testy počítačů. ZAPTEST je jeden z nejlepších softwarů pro zátěžové testování na trhu, který umožňuje vývojářům a testerům automatizovat všechny typy testování softwaru včetně zátěžového testování. Edice Enterprise zahrnuje neomezené licence, experta ZAP pracujícího společně s týmem klienta, nejmodernější funkce RPA bez dodatečných nákladů – jedná se skutečně o komplexní řešení pro automatizaci jakéhokoli úkolu, zařízení nebo prohlížeče.

 

2. HeavyLoad

 

HeavyLoad je další bezplatný program pro zátěžové testy, který lze použít k provádění zátěžových testů systému Windows i Mac OS. HeavyLoad může provádět zátěžové testy CPU, GPU a paměti počítače. Lze jej kombinovat s dalšími softwarovými systémy pro zátěžové testování konkrétního programu nebo konfigurace hardwaru.

 

3. LoadTracer

 

LoadTracer je příkladem bezplatného softwaru pro zátěžové testy pro počítače Mac a Windows, který lze použít k provádění zátěžových testů, testování zátěže a testování odolnosti webových aplikací. Snadno se používá, je kompatibilní s jakýmkoli typem prohlížeče a dokáže vytvářet jednoduché grafy a přehledy o velkém množství metrik.

 

4. Teplota jádra

 

Core Temp je jeden z nejlepších programů pro zátěžové testy procesoru na současném trhu. Jedná se o program pro zátěžový test procesoru, který sleduje teplotu každého jádra každého procesoru v počítači, s podporou přizpůsobení a možností rozšíření. Pokud hledáte software pro zátěžový test procesoru, který je zdarma, vyzkoušejte tento.

 

5. GPU-Z

 

Jak už název napovídá, GPU-Z je bezplatný program pro zátěžové testy grafických procesorů, který podporuje operační systém Windows a dokáže testovat grafické karty a zařízení NVIDIA, AMD, ATI a Intel. Tento program můžete použít také k zálohování grafické karty.

 

Kontrolní seznam zátěžových testů, tipy,

a triky

Kontrolní seznam pro testování softwaru

Než začnete se zátěžovým testováním, přečtěte si tento kontrolní seznam tipů a připomínek, abyste se před zahájením zátěžového testování ujistili, že jste na něj připraveni.

 

1. Sledování výkonnostních ukazatelů

Sledování výkonnostních ukazatelů v průběhu zátěžového testování. Implementujte robustní monitorovací mechanismy pro zachycení relevantních výkonnostních metrik, jako je doba odezvy, propustnost, využití prostředků a chybovost během zátěžového testování.

 

2. Otevřené komunikační kanály

Podporovat spolupráci a otevřenou komunikaci mezi vývojovými, testovacími a provozními týmy s cílem zajistit komplexní porozumění problémům s výkonem a usnadnit efektivní řešení problémů.

 

3. Vše zdokumentujte

Zdokumentujte proces zátěžového testování, včetně plánů testů, scénářů, zjištění a doporučení. Připravte komplexní zprávy shrnující výsledky testů a sdílejte je se zúčastněnými stranami.

 

4. Využití technologie

Sledujte pokroky v metodikách, nástrojích a osvědčených postupech zátěžového testování, abyste měli jistotu, že využíváte nejnovější techniky a maximalizujete hodnotu zátěžového testování. Software pro zátěžové testování vám pomůže automatizovat zátěžové testy a efektivněji sledovat jejich výsledky.

 

5. Poučte se ze svých chyb

Ať už provádíte zátěžové testování, testování zátěže nebo jiný typ testování softwaru, vždy je důležité poučit se z minulosti. Průběžně se učit z předchozích zkušeností se zátěžovým testováním a začlenit získané poznatky do budoucího testování s cílem zvýšit účinnost zátěžového testování.

 

Závěr

Zátěžové testování v softwarovém inženýrství hraje zásadní roli při zajišťování robustnosti, stability a výkonnosti softwarových systémů. Zátěžové testování, při kterém je systém vystaven extrémním podmínkám, identifikuje jeho limity, odhaluje úzká místa a potenciální místa selhání. Vývojářům poskytuje cenné informace o chování systému v náročných scénářích, což jim umožňuje optimalizovat výkon, zvýšit škálovatelnost a zlepšit celkový uživatelský komfort.

Vývojáři by měli upřednostňovat zátěžové testování, protože pomáhá identifikovat kritické problémy s výkonem, které mohou vést k selhání systému, pádům nebo nespokojenosti uživatelů. Proaktivním prováděním zátěžových testů mohou vývojáři tyto problémy řešit dříve, než ovlivní reálné používání, a zajistit, aby jejich software zvládl neočekávané nárůsty provozu, objemu dat nebo požadavků na zdroje. Zátěžové testování také umožňuje vývojářům vyladit jejich software, optimalizovat výkon systému a zajistit spolehlivé a bezproblémové uživatelské prostředí.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post