fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Stresstests in softwaretests zijn een soort tests die ontworpen zijn om de robuustheid en veerkracht van applicaties te garanderen. Software wordt onder extreme omstandigheden tot het uiterste gedreven.

Stresstests op software zijn een kernonderdeel van het testproces en zijn bedoeld om kwetsbaarheden, zwakheden en potentiële storingen te identificeren die kunnen optreden wanneer een systeem wordt blootgesteld aan een intense belasting of ongunstige omstandigheden. Door veel gebruikersverkeer, schaarse bronnen en extreme gegevensinvoer te simuleren, kunnen stresstests waardevolle inzichten opleveren in de prestaties van een applicatie.

In dit artikel verkennen we de ins en outs van stresstesten: wat het is, verschillende soorten stresstesten en de benaderingen en tools die ontwikkelaars kunnen gebruiken om stresstesten uit te voeren.

 

Inhoudsopgave

Wat zijn stresstests in softwaretests en engineering?

alpha testing vs beta testing

Stresstesting van software is een cruciale techniek die wordt gebruikt om de prestaties en stabiliteit van een softwaresysteem te evalueren onder extreme of ongunstige omstandigheden. Hierbij wordt de applicatie blootgesteld aan hoge stressniveaus, zoals zware gebruikersbelasting, beperkte bronnen of overmatige gegevensinvoer, om het breekpunt en mogelijke zwakke punten te identificeren. Het doel van stresstests is om te ontdekken hoe de software zich gedraagt onder stress en om ervoor te zorgen dat de software robuust is.

Tijdens stresstests worden verschillende scenario’s gesimuleerd om de software voorbij de normale bedrijfslimieten te duwen. Dit omvat het testen van de reactietijd, het geheugengebruik, de doorvoer en de algehele stabiliteit van het systeem. Door het systeem opzettelijk te overbelasten, kunnen testers knelpunten, geheugenlekken, prestatievermindering en potentiële crashes identificeren die kunnen optreden onder stressvolle omstandigheden.

Met de inzichten die worden verkregen uit stresstests kunnen softwareontwikkelaars weloverwogen beslissingen nemen over prestatieoptimalisatie, capaciteitsplanning en toewijzing van bronnen. Het helpt hen om verbeterpunten te identificeren, kwetsbaarheden te verhelpen en de algehele gebruikerservaring te verbeteren. Uiteindelijk spelen stresstests een cruciale rol in het garanderen dat softwaresystemen de eisen van echt gebruik aankunnen en betrouwbare en goed presterende applicaties leveren aan eindgebruikers.

 

1. Wanneer en waarom moet je stresstests uitvoeren?

Wat is softwaretesten?

Stresstests moeten worden uitgevoerd in specifieke stadia van de levenscyclus van softwareontwikkeling om ervoor te zorgen dat applicaties de eisen van echte scenario’s aankunnen, zoals:

 

– In voorproductie:

 

Stresstests moeten worden uitgevoerd voordat de software in productie wordt genomen. Door het systeem aan extreme omstandigheden bloot te stellen, kunnen potentiële problemen en knelpunten in een vroeg stadium worden geïdentificeerd en opgelost, waardoor onverwachte storingen en prestatievermindering worden voorkomen.

 

– Na het uitvoeren van grote updates:

 

Wanneer er belangrijke updates of wijzigingen aan de software worden aangebracht, zijn stresstests essentieel. Dit helpt te controleren of de wijzigingen onvoorziene problemen hebben geïntroduceerd die de prestaties en stabiliteit van het systeem kunnen beïnvloeden.

– Tijdens het schalen:

 

Als er plannen zijn om het softwaresysteem op te schalen, dan zijn stresstests nodig om te beoordelen of het systeem de toegenomen gebruikersbelasting, datavolume of transacties aankan. Dit zorgt ervoor dat het systeem effectief groei kan accommoderen zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

 

– Wanneer u wijzigingen aanbrengt in de infrastructuur:

 

Bij migratie naar een nieuwe infrastructuur, zoals het wijzigen van servers, databases of netwerkconfiguraties, moeten stresstests worden uitgevoerd om te evalueren hoe de software presteert in de nieuwe omgeving en om compatibiliteitsproblemen of prestatieknelpunten te identificeren.

 

2. Wanneer je geen stresstest hoeft te doen

 

Stresstests in software engineering zijn belangrijk, maar er zijn situaties waarin het misschien niet nodig is om stresstests uit te voeren.

Dit kunnen kleinschalige toepassingen zijn met beperkte gebruikersinteracties en een lage complexiteit, of projecten met een laag risico waarbij de impact van een potentiële prestatiestoring laag is en de gevolgen niet kritiek zijn. Softwaresystemen die goed in elkaar zitten hoeven niet altijd rigoureuze stresstests te ondergaan, en als ontwikkelteams onder grote budget- of tijdsdruk staan, kunnen ze ervoor kiezen andere testactiviteiten prioriteit te geven boven stresstests.

Het is belangrijk om op te merken dat zelfs in deze scenario’s nog steeds andere vormen van testen, zoals functionele testen, bruikbaarheidstesten of beveiligingstesten, moeten worden uitgevoerd om de algehele kwaliteit en betrouwbaarheid van de software te garanderen. De beslissing om stresstests uit te sluiten moet worden genomen op basis van een uitgebreide risicobeoordeling en inzicht in de specifieke projectvereisten, beperkingen en mogelijke gevolgen van het niet uitvoeren van stresstests.

 

3. Wie is betrokken bij het testen van software?

die betrokken moet zijn bij software test automatisering tools en planning

Stresstests bij het testen van software worden meestal uitgevoerd door software engineers en ontwikkelaars tijdens het ontwikkelingsproces. Ze voeren stresstests uit bij het maken van softwaretoepassingen en besturingssystemen, tijdens systeemupdates en veranderingen aan de infrastructuur. Soms werken testingenieurs en testleiders samen met ontwikkelaars om testplannen te ontwerpen die elk belangrijk aspect van de software beoordelen.

 

4. Doelen van softwarestresstests

belastingstesten

Het doel van stresstesten is om ervoor te zorgen dat een softwaresysteem de spanningen aankan die het zou kunnen ondervinden. De belangrijkste doelen van stresstests zijn onder andere:

 

– Bepalen van systeembeperkingen:

 

Stress testen helpt bij het identificeren van de breekpunten van het softwaresysteem door het aan extreme omstandigheden bloot te stellen. Dit helpt om prestatiedrempels vast te stellen en de capaciteit van het systeem te bepalen.

 

– Beoordeel de stabiliteit van het systeem:

 

Stresstests laten zien hoe de software zich gedraagt onder hoge belastingen of ongunstige omstandigheden, waardoor potentiële crashes, geheugenlekken of prestatievermindering kunnen worden opgespoord. Dit garandeert de stabiliteit en veerkracht van het systeem.

 

– Prestaties optimaliseren:

 

Door de prestatiecijfers te analyseren die tijdens stresstests zijn verkregen, kunnen ontwikkelaars gebieden aanwijzen die voor verbetering vatbaar zijn en de prestaties van het systeem optimaliseren. Dit omvat het optimaliseren van code, het verbeteren van resource management of het verbeteren van schaalbaarheid.

 

– Verbeter de gebruikerservaring:

 

Stress testen stelt organisaties in staat om software te leveren die voldoet aan de verwachtingen van gebruikers, zelfs onder uitdagende omstandigheden. Stresstests dragen bij aan een algehele positieve gebruikerservaring door potentiële problemen te identificeren en op te lossen voordat ze worden ingezet.

 

De voordelen van stresstests

Stresstests kunnen ontwikkelaars helpen de prestaties van het systeem te beoordelen en te controleren hoe het systeem zich onder extreme omstandigheden gedraagt. Hieronder volgt een lijst met enkele van de belangrijkste voordelen van het uitvoeren van stresstests:

 

1. Identificeer knelpunten in de prestaties

 

Stress testen helpt bij het identificeren van prestatie knelpunten en beperkingen in een software systeem onder extreme belasting of stressvolle omstandigheden. Problemen die de stabiliteit, het reactievermogen of de schaalbaarheid van het systeem kunnen beïnvloeden, kunnen zo vroegtijdig worden opgespoord.

 

2. Betrouwbaarheid en robuustheid garanderen

 

Door de software aan stressscenario’s te onderwerpen, zorgen stresstests ervoor dat het systeem betrouwbaar en robuust blijft, zelfs onder zware gebruikersbelasting of ongunstige omstandigheden. Het helpt bij het ontdekken van bugs, geheugenlekken, resourcebeperkingen en andere kwetsbaarheden die kunnen leiden tot systeemstoringen of crashes.

 

3. Valideer schaalbaarheid

 

Stresstests valideren de schaalbaarheid van een softwaresysteem door te bepalen in hoeverre het systeem een verhoogde werklast aankan. Het helpt te beoordelen of het systeem effectief op- en afgeschaald kan worden, zodat het een groeiend aantal gebruikers of transacties kan verwerken zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

 

4. Prestaties verbeteren

 

Stresstests geven waardevolle inzichten in de prestatiekenmerken van de software. Door prestatieknelpunten, inefficiënties en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn te identificeren, helpen stresstests de prestaties van de software te optimaliseren, wat resulteert in een sneller en responsiever systeem.

 

5. Vermindert downtime en verhoogt de veiligheid

 

Stresstests helpen systeemstoringen, crashes en downtime te voorkomen door proactief prestatiegerelateerde problemen te identificeren en aan te pakken. Het kan ook worden gebruikt om ervoor te zorgen dat systeemstoringen geen ernstige beveiligingsproblemen veroorzaken.

 

De uitdagingen van stresstests

UAT-tests vergeleken met regressietests en andere

Stresstests zijn niet zonder uitdagingen. Hieronder volgt een lijst met enkele van de grootste beperkingen van stresstesten in software engineering:

 

1. Ingewikkelde testprocessen

 

Ontwikkelaars en test engineers die handmatige stresstests uitvoeren kunnen merken dat handmatige processen ingewikkeld en tijdrovend zijn. Dit betekent dat handmatige stresstests duur zijn en veel beslag leggen op externe middelen. Automatisering van softwaretesten is een manier om dit probleem te vermijden.

 

2. Hoge eisen aan scriptkennis

 

Ontwikkelaars moeten goede kennis hebben van scripting om scripttestcases te kunnen implementeren in stresstests. Daarom wordt het testen meestal uitgevoerd door ontwikkelaars en software engineers met diepgaande kennis van de code.

 

3. Kosten van stresstestinstrumenten

 

Om stresstests uit te voeren, zullen de meeste ontwikkelaars computerstresstestsoftware gebruiken die meestal gelicentieerd is. Dit kan een behoorlijk bedrag kosten op maandelijkse of jaarlijkse basis, en zelfs als ontwikkelaars open-source software gebruiken, moeten ze mogelijk betalen voor een gelicentieerde tool voor belastingtests om de stresstestomgeving op te zetten.

 

De kenmerken van stresstests

Bètatesten - Wat het is, Types, Processen, Benaderingen, Tools, vs. Alfatesten & Meer!

Stresstests kunnen worden onderscheiden van andere soorten softwaretests door de volgende kenmerken:

 

1. Nadruk op extreme omstandigheden

 

Stresstests richten zich op het onderwerpen van het softwaresysteem aan extreme omstandigheden, zoals hoge gebruikersbelasting, zware gegevensverwerking of netwerkcongestie. In tegenstelling tot andere testtypes zijn stresstests erop gericht om het systeem voorbij zijn normale operationele grenzen te duwen om prestatieproblemen en kwetsbaarheden te identificeren.

 

2. Reële scenario’s nabootsen

 

Stresstests zijn bedoeld om echte scenario’s na te bootsen waarbij het systeem te maken kan krijgen met een hoge gebruikersvraag, piekverkeer of ongunstige omstandigheden. Het gaat om het maken van testscenario’s die deze situaties nauwkeurig simuleren, zodat de software er effectief mee om kan gaan.

 

3. Identificeert knelpunten in de prestaties

 

Een van de belangrijkste doelstellingen van stresstests is het identificeren van prestatieproblemen in het softwaresysteem. Het helpt om problemen op te sporen met betrekking tot het gebruik van bronnen, geheugenlekken, inefficiënte algoritmen, databaseprestaties of netwerklatentie, die de prestaties van het systeem onder stress kunnen belemmeren.

 

4. Adequate foutmelding

 

Het doel van stresstesten is om systeemfouten en knelpunten op te sporen, zodat de softwarecode kan worden gecorrigeerd voordat deze wordt gelanceerd. Als er fouten optreden, is het belangrijk dat de juiste foutmeldingen de oorzaak van de fout aangeven, zodat ontwikkelaars reparaties kunnen uitvoeren.

 

Wat testen we in stresstests?

Stresstests worden gebruikt in software engineering om te testen hoe een systeem presteert onder extra druk. Stresstests worden gebruikt om prestaties, schaalbaarheid, stabiliteit en andere meetwaarden te testen.

 

1. Systeemprestaties

 

Stresstests evalueren de algehele prestaties van het softwaresysteem onder extreme omstandigheden, waarbij factoren als responstijd, doorvoer, latentie en resourcegebruik worden gemeten. Het doel is om prestatieknelpunten te identificeren en te beoordelen of het systeem hoge werklasten aankan.

 

2. Schaalbaarheid

 

Stresstests onderzoeken de schaalbaarheid van de software door te testen of de software verhoogde gebruikersbelastingen en transactievolumes aankan. Het controleert of het systeem effectief kan op- of afschalen zonder de prestaties of stabiliteit in gevaar te brengen.

 

3. Gebruik van hulpbronnen

 

Stresstests beoordelen het resourcegebruik van de software, zoals CPU, geheugen, schijf-I/O, netwerkbandbreedte en databaseprestaties, onder hoge stressscenario’s. Het helpt bij het identificeren van knelpunten of inefficiënt resourcebeheer die de systeemprestaties kunnen beïnvloeden.

 

4. Reactietijd en latentie

 

Stresstests meten de responstijd en latentie van het systeem onder verschillende belastingsniveaus. Het doel is om ervoor te zorgen dat de software responsief blijft en tijdig reageert op verzoeken van gebruikers, zelfs onder zware omstandigheden.

 

5. Belasting balanceren

 

Stress tests onderzoeken de load balancing mechanismen van de software om de werklast effectief te verdelen over meerdere servers of componenten. Het controleert of de load-balancing algoritmen werken zoals verwacht en zorgt voor optimaal gebruik van bronnen.

 

6. Integriteit en consistentie van gegevens

 

Stresstests controleren de integriteit en consistentie van gegevensverwerking en -opslag onder stressomstandigheden. Het zorgt ervoor dat de software gegevens nauwkeurig verwerkt, opslaat en ophaalt zonder gegevenscorruptie of inconsistenties.

 

7. Veiligheid onder stress

 

Stresstests kunnen beveiligingsgerelateerde scenario’s bevatten om te beoordelen in hoeverre de software bestand is tegen aanvallen onder zware omstandigheden. Het doel is om kwetsbaarheden of zwakheden te identificeren die kunnen worden uitgebuit wanneer het systeem onder druk staat.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

Soorten stresstests

Wat zijn Load testing, mobiele app testing en ad hoc testing?

Er zijn veel verschillende soorten stresstests, die elk worden gebruikt om verschillende meetwaarden te meten en verschillende elementen van een softwaresysteem te verifiëren. Deze omvatten:

 

1. Gedistribueerde stresstests

 

In gedistribueerde client-server systemen worden stresstests uitgevoerd op meerdere clients vanaf de server. Stresstests worden gedistribueerd naar de stressclients en de server houdt de status van elke client bij, zodat de communicatie en gegevensuitwisseling goed verloopt.

 

2. Stresstests van applicaties

 

Dit type stresstests richt zich op het identificeren van defecten met betrekking tot het blokkeren van gegevens, blokkeren, netwerkproblemen en prestatieproblemen binnen een applicatie. Het doel is om kwetsbaarheden bloot te leggen die de functionaliteit en prestaties van de applicatie beïnvloeden.

 

3. Transactionele stresstests

 

Bij transactionele stresstests worden één of meer transacties tussen meerdere applicaties getest. Het doel is om het systeem af te stellen en te optimaliseren door de prestaties, schaalbaarheid en betrouwbaarheid van transacties binnen het applicatie-ecosysteem te analyseren.

 

4. Systeemstresstests

 

Systemische stresstests worden uitgevoerd op meerdere systemen die op dezelfde server draaien. Het doel is om defecten op te sporen waarbij de gegevensverwerking van de ene applicatie een andere applicatie kan belemmeren of blokkeren. Deze tests valideren het vermogen van het systeem om gelijktijdige processen af te handelen en gegevensconflicten te voorkomen.

 

5. Verkennende stresstests

 

Bij dit soort stresstests wordt het systeem getest met ongebruikelijke parameters of omstandigheden die zich in de praktijk waarschijnlijk niet zullen voordoen. Het doel is om defecten en kwetsbaarheden te ontdekken in onverwachte scenario’s, zoals een groot aantal gelijktijdige aanmeldingen van gebruikers, gelijktijdige activering van virusscanners of databasestoringen tijdens het openen van een website.

 

6. Stresstests van het netwerk

 

Netwerkstresstests evalueren de prestaties en stabiliteit van het systeem onder verschillende netwerkomstandigheden, zoals hoge latentie, pakketverlies of beperkte bandbreedte. Het zorgt ervoor dat het systeem netwerkcongestie en ongunstige netwerkomstandigheden aankan zonder significante prestatievermindering.

 

Het stresstestproces

Wat is eenheidstesten?

Volg de onderstaande stappen om een stresstest uit te voeren:

 

Stap 1: Plan de stresstest

 

Stel de doelstellingen en doelen van de stresstest vast en definieer de te meten prestatiemaatstaven en drempelwaarden. Bepaal de stressscenario’s en werklastpatronen die gesimuleerd moeten worden en identificeer de doelomgeving en -infrastructuur voor de stresstests.

 

Stap 2: Automatiseringsscripts maken

 

Ontwikkel of configureer automatiseringsscripts om de gewenste stressscenario’s te simuleren. Dit omvat het ontwerpen van testgevallen die verschillende stresscondities en belastingsniveaus vertegenwoordigen, het instellen van testgegevens en het configureren van de testomgeving voor de stresstests. Zorg ervoor dat de automatiseringsscripts de beoogde stressscenario’s nauwkeurig weergeven.

 

Stap 3: Testscripts uitvoeren

 

De testomgeving en -infrastructuur voorbereiden voor de stresstests en de automatiseringsscripts uitvoeren om de stressscenario’s te simuleren met behulp van robotische procesautomatisering. Bewaak en meet de prestatiecijfers van het systeem tijdens de stresstest. Genereer aan het einde van elke test logboeken, rapporten en gegevens voor verdere analyse.

 

Stap 4: Analyseer uw resultaten

 

Bekijk de prestatiegegevens en metingen die tijdens de stresstest zijn verzameld en identificeer eventuele prestatieproblemen, storingen of afwijkingen in het systeem. Vergelijk de waargenomen prestaties met de vooraf gedefinieerde prestatiecijfers en drempelwaarden en analyseer ten slotte de hoofdoorzaken van eventuele prestatieproblemen en identificeer gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

 

Stap 5: Optimaliseer uw software

 

Op basis van de analyse van de resultaten van de stresstests de vastgestelde prestatieproblemen prioriteren en aanpakken. De prestaties van het systeem optimaliseren door noodzakelijke codewijzigingen, configuratieaanpassingen of infrastructuurverbeteringen door te voeren. Je kunt de stresstests ook opnieuw uitvoeren om de effectiviteit van de optimalisaties te valideren.

 

Soorten fouten en bugs die worden opgespoord door middel van softwarestresstests

zaptest-runtime-error.png

Stresstests in QA en ontwikkeling kunnen veel verschillende soorten softwarebugs en fouten identificeren. Lees hieronder welke bugs je kunt detecteren door middel van stresstests.

 

1. Geheugenlekken

 

Stresstests kunnen geheugenlekken aan het licht brengen, waarbij de software er niet in slaagt geheugenbronnen op de juiste manier vrij te geven. Deze lekken kunnen leiden tot verminderde prestaties, instabiliteit van het systeem en zelfs crashes tijdens langdurige stresstests.

 

2. Bugs in gelijktijdigheid

 

Stresstests kunnen concurrency-gerelateerde bugs blootleggen, zoals race-condities, waarbij meerdere threads of processen gelijktijdig toegang hebben tot gedeelde bronnen, wat leidt tot inconsistente of onjuiste resultaten, datacorruptie of systeemcrashes.

 

3. Netwerkstoringen

 

Stresstests kunnen kwetsbaarheden blootleggen die te maken hebben met netwerkcommunicatie, zoals pakketverlies, latentieproblemen of connectiviteitsproblemen. Deze fouten kunnen het vermogen van het systeem om veel netwerkverkeer te verwerken aantasten en kunnen leiden tot verminderde prestaties of storingen in de gegevensoverdracht.

4. Database fouten

 

Stresstests kunnen problemen met databaseprestaties en -integriteit aan het licht brengen, zoals trage queryuitvoering, impasses, gegevenscorruptie of onjuiste transactieverwerking. Deze fouten kunnen de algehele prestaties en betrouwbaarheid van het systeem beïnvloeden.

 

5. Kwetsbaarheden in de beveiliging

 

Stresstests kunnen beveiligingsproblemen aan het licht brengen, zoals DoS-kwetsbaarheden (Denial of Service), waarbij het systeem niet meer reageert of crasht onder zware netwerkaanvallen. Het kan ook zwakke plekken in authenticatie of autorisatie, gegevenslekken of problemen met privilege-escalatie blootleggen.

 

Soorten output van stresstests

belastingstesten

Ontwikkelaars krijgen verschillende soorten resultaten van stresstests, die elk op verschillende manieren het ontwikkelingsproces kunnen informeren. Deze output kan bestaan uit:

 

1. Prestatiecijfers

 

Stresstests voorzien ontwikkelaars van prestatiegegevens zoals responstijd, doorvoer, latentie en resourcegebruik. Deze meetgegevens helpen om de prestaties van het systeem onder stressomstandigheden te beoordelen en gebieden te identificeren die geoptimaliseerd of verbeterd moeten worden.

 

2. Debuglogboeken

 

Stresstests genereren logbestanden en foutopsporingsinformatie die van onschatbare waarde kan zijn voor ontwikkelaars. Deze logs leggen kritieke gebeurtenissen, foutmeldingen en stack traces vast, wat helpt bij het identificeren en oplossen van problemen. Ontwikkelaars kunnen deze logs analyseren om inzicht te krijgen in het gedrag van het systeem onder stress en om eventuele problemen op te lossen.

 

3. Foutrapporten

 

Stresstests genereren fout- en storingsrapporten die de aandacht vestigen op problemen die tijdens het testproces zijn opgetreden. Deze rapporten geven details over de specifieke fouten, hun frequentie en hun invloed op de prestaties van het systeem. Ontwikkelaars kunnen deze informatie gebruiken om een diagnose te stellen en de geïdentificeerde fouten te herstellen.

 

Gebruikelijke stresstestgegevens

Wat is Unit testen

Ontwikkelaars gebruiken verschillende meetmethoden om de prestaties van een systeem te evalueren tijdens stresstests. Deze metrieken helpen ontwikkelaars om te beoordelen of het systeem al dan niet aan de verwachte standaarden voldoet.

 

1. Schaalbaarheid en prestatiecijfers

 

Enkele voorbeelden van schaalbaarheid en prestatiecijfers zijn:

 

– Pagina’s per seconde:

Het aantal pagina’s dat per seconde wordt opgevraagd door de applicatie

– Doorvoer:

Gegevensgrootte van reacties per seconde

– Rondes:

Het aantal keren dat testscenario’s zijn gepland vs. het aantal keren dat de klant testscenario’s heeft uitgevoerd

 

2. Metriek van respons van toepassing

 

De responsgegevens van de toepassing omvatten:

– Tijd om te raken:

De gemiddelde tijd die nodig is om een afbeelding of pagina op te halen

– Tijd pagina:

De tijd die nodig is om alle informatie van een pagina op te halen

 

3. Faalmetriek

Faalgegevens zijn onder andere:

– Mislukte verbindingen:

Het aantal mislukte verbindingen dat door de client is geweigerd

– Mislukte rondes:

Het aantal rondes dat mislukt

– Mislukte treffers:

Het aantal mislukte pogingen door het systeem, bijvoorbeeld gebroken links

 

Testgevallen voor stresstests

soorten prestatietests

In stresstests worden testcases zorgvuldig samengesteld om extreme belastingen, zware werklasten of ongebruikelijke parameters op het systeem toe te passen. Het doel is om het systeem tot het uiterste te drijven en te beoordelen hoe het presteert onder maximale stress. Testgevallen bevatten meestal een combinatie van hoge gebruikersdrukte, grote datavolumes en complexe transacties om echte scenario’s te simuleren die het systeem zouden kunnen overweldigen.

 

1. Wat zijn testgevallen bij stresstests?

 

Testgevallen in stresstests zijn specifieke scenario’s of situaties die ontworpen zijn om omstandigheden met hoge druk te simuleren en de prestaties en stabiliteit van het softwaresysteem onder dergelijke omstandigheden te evalueren. Deze testcases beschrijven de stappen, input en verwachte output voor het uitvoeren van stresstests.

De testgevallen die gebruikt worden bij stresstesten bevatten vaak variaties in werklastpatronen, belastingsniveaus en stressfactoren. Ze dekken een breed scala aan stressscenario’s, zoals plotselinge pieken in gebruikersactiviteit, gelijktijdige toegang tot kritieke bronnen, langdurige zware belasting of overmatige invoer/uitvoer van gegevens. Door deze scenario’s te testen, kunnen ontwikkelaars prestatieproblemen, resourcebeperkingen, schaalbaarheidsproblemen en andere kwetsbaarheden in het systeem identificeren.

 

2. Voorbeelden van testgevallen in stresstests

 

Het lezen van voorbeelden van testcases voor stresstesten kan helpen om te illustreren wat een testcase is en hoe deze het stresstestproces begeleidt.

 

Voorbeeld van gelijktijdige gebruikersbelasting

Doel: De prestaties en schaalbaarheid van het systeem evalueren bij een groot aantal gelijktijdige gebruikers.

Stappen van testcases:

1. Simuleer een scenario met 1000 gelijktijdige gebruikers die tegelijkertijd toegang hebben tot het systeem.
2. Elke gebruiker voert een typische reeks handelingen uit, zoals inloggen, door producten bladeren, items aan het winkelwagentje toevoegen en afrekenen.
3. Controleer de reactietijd voor elke gebruikersactie.
4. Meet de verwerkingscapaciteit van het systeem (aantal succesvolle transacties per seconde) en bereken de gemiddelde responstijd.
5. Ervoor zorgen dat het systeem een acceptabele responstijd heeft en de belasting van gelijktijdige gebruikers aankan zonder significante prestatievermindering of fouten.

 

Voorbeeld gegevensvolume

Doel: De prestaties en stabiliteit van het systeem beoordelen bij het verwerken van een grote hoeveelheid gegevens.

Stappen van testcases:

1. Bereid een dataset voor die een aanzienlijke hoeveelheid gegevens bevat (bijvoorbeeld 1 miljoen records).
2. Simuleer een scenario waarbij het systeem de hele dataset in één bewerking of transactie verwerkt.
3. Controleer het gebruik van de systeembronnen (CPU, geheugen, schijf-I/O) tijdens de gegevensverwerking.
4. Meet de tijd die het systeem nodig heeft om de gegevensverwerking te voltooien.
5. Controleer of het systeem de bewerking binnen een acceptabele tijd uitvoert zonder kritische bronnen uit te putten.

 

Voorbeelden van stresstests

Stresstests: soorten, proces, hulpmiddelen, checklists en meer

Een voorbeeld van stresstests in softwaretests kan je helpen te begrijpen wat stresstests zijn en hoe ze werken.

 

1. Voorbeeld van piekbelastingstest

 

Doel: De prestaties en stabiliteit van het systeem onder piekbelasting evalueren.

Testscenario:

1. Simuleer een scenario waarin het systeem een plotselinge piek in gebruikersactiviteit ervaart, zoals tijdens een flitsuitverkoop.
2. Verhoog de gebruikersbelasting geleidelijk, beginnend bij een basisbelasting en geleidelijk oplopend tot de verwachte piekbelasting.
3. Controleer de responstijd van het systeem, de verwerkingscapaciteit en het gebruik van bronnen tijdens de piekbelasting.
4. Meet of het systeem de verhoogde belasting aankan en of de responstijden en prestaties acceptabel blijven.
5. Ga door met monitoring voor een langere periode om de stabiliteit en veerkracht van het systeem te beoordelen onder aanhoudende piekbelasting.

Verwacht resultaat:

– Het systeem moet de piekbelasting aankunnen zonder significante prestatievermindering of fouten.
– De responstijd voor kritieke gebruikersacties moet binnen aanvaardbare grenzen blijven.
– De verwerkingscapaciteit van het systeem moet de toegenomen gebruikersvraag aankunnen zonder een verzadigingspunt te bereiken.
– Het gebruik van bronnen (CPU, geheugen, netwerkbandbreedte) moet in de gaten worden gehouden om er zeker van te zijn dat het binnen acceptabele grenzen blijft.

 

2. Voorbeeld van stresstest door uitputting van hulpbronnen

 

Doel: Het gedrag en de prestaties van het systeem bepalen wanneer kritieke bronnen tot het uiterste worden belast.

Testscenario:

1. Simuleer een scenario waarin het systeem te maken krijgt met veeleisende handelingen of omstandigheden met een hoge vraag.
2. Het systeem belasten door een reeks taken uit te voeren die een aanzienlijke hoeveelheid systeembronnen verbruiken, zoals complexe berekeningen of gegevensintensieve bewerkingen.
3. Controleer het gebruik van de systeembronnen (CPU, geheugen, schijfruimte) tijdens taken die veel bronnen gebruiken.
4. Beoordeel de responstijd van het systeem, het vermogen om fouten op te lossen en de stabiliteit onder omstandigheden van uitputting van bronnen.
5. Observeer of het systeem zich netjes herstelt zodra de resource-intensieve taken zijn voltooid of dat er aanhoudende effecten zijn.

Verwacht resultaat:

– Het systeem moet veerkracht en stabiliteit vertonen, zelfs bij intensieve operaties.
– Het gebruik van hulpbronnen moet worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het binnen aanvaardbare grenzen blijft en uitputting van hulpbronnen wordt voorkomen.
– Het systeem moet netjes omgaan met uitputting van bronnen en crashes, datacorruptie of langdurige instabiliteit van het systeem voorkomen.
– Herstelmechanismen moeten in acht worden genomen om ervoor te zorgen dat het systeem herstelt en de normale werking hervat zodra de resource-intensieve taken zijn voltooid.

 

7 fouten en valkuilen bij het implementeren

software-stresstests

uitdagingen-belasting-testen

Als je van plan bent om softwarestresstests uit te voeren, is het belangrijk om je bewust te zijn van de meest voorkomende valkuilen waarmee ontwikkelaars te maken krijgen, zodat je kunt voorkomen dat je deze fouten zelf maakt.

 

1. Inadequate testplanning

Het niet plannen en definiëren van duidelijke doelstellingen, reikwijdte en testscenario’s voor stresstests kan leiden tot onvolledige of ineffectieve tests. Gebrek aan goede planning kan leiden tot gemiste kansen voor het identificeren van kritieke prestatieproblemen.

 

2. Ontoereikende testomgeving

Het gebruik van een inadequate testomgeving die de productieomgeving niet nauwkeurig nabootst, kan misleidende of onnauwkeurige resultaten opleveren. Een niet op elkaar afgestemde omgeving kan knelpunten in de prestaties of problemen die specifiek in de productieomgeving voorkomen, niet aan het licht brengen.

 

3. Verwaarlozing van realistische werklasten

Het gebruik van onrealistische of ontoereikende werklasten tijdens stresstesten kan leiden tot onnauwkeurige prestatie-evaluaties. Het niet repliceren van echte scenario’s, gebruikersgedrag of datavolumes kan resulteren in gemiste prestatieproblemen die kunnen optreden onder werkelijke gebruiksomstandigheden.

 

4. Gebrek aan monitoring en analyse

Het verwaarlozen van de juiste monitoring en analyse van systeemmetrieken tijdens stresstests kan de effectiviteit van het testproces beperken. Zonder uitgebreide gegevensverzameling en -analyse wordt het een uitdaging om knelpunten in de prestaties, resourcebeperkingen of gebieden die geoptimaliseerd moeten worden, te identificeren.

 

5. Niet-functionele eisen negeren

Het verwaarlozen van niet-functionele vereisten, zoals drempelwaarden voor responstijden of doorvoerdoelen, tijdens stresstests kan ertoe leiden dat kritieke prestatiebeperkingen over het hoofd worden gezien. Het niet voldoen aan niet-functionele vereisten kan leiden tot ontevreden gebruikers, een slechte gebruikerservaring of zelfs systeemuitval onder extreme omstandigheden.

 

6. Ontoereikende testgegevens

Het gebruik van onvoldoende of onrealistische testgegevens kan de effectiviteit van stresstests belemmeren. Testgegevens moeten de verwachte datavolumes, variëteit en complexiteit nauwkeurig weerspiegelen om ervoor te zorgen dat de prestaties van het systeem adequaat worden geëvalueerd en potentiële problemen worden geïdentificeerd.

 

7. Gebrek aan samenwerking en communicatie

Slechte samenwerking en communicatie tussen belanghebbenden die betrokken zijn bij stresstests kan leiden tot misverstanden, vertragingen bij het oplossen van problemen of gemiste kansen voor verbetering. Het is cruciaal om duidelijke communicatie- en samenwerkingskanalen te hebben tussen ontwikkelaars, testers en andere relevante belanghebbenden om een soepel en effectief stress-testproces te garanderen.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

Best practices voor stresstests in

softwareontwikkeling

Wat zijn Load testing, mobiele app testing en ad hoc testing?

Best practices in stresstests verwijzen naar een reeks richtlijnen en benaderingen die de effectiviteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van stresstests helpen garanderen. Door best practices te volgen, kunnen organisaties waardevolle inzichten krijgen in het gedrag van hun softwaresysteem onder zware omstandigheden, risico’s beperken, prestaties verbeteren en de tevredenheid van gebruikers vergroten.

 

1. Duidelijke doelstellingen definiëren

Definieer duidelijk de doelstellingen en doelen van de stresstestinspanning. Identificeer de specifieke prestatiemaatstaven, niet-functionele vereisten en aandachtsgebieden om een gericht en effectief testproces te garanderen.

 

2. De productieomgeving nauwkeurig repliceren

Creëer een testomgeving die de productieomgeving nauwkeurig nabootst, inclusief hardware, software, netwerkconfiguraties en gegevensvolumes. Dit zorgt voor een nauwkeurige simulatie van echte omstandigheden en maakt betrouwbaardere prestatie-evaluaties mogelijk.

 

3. Gebruik realistische werklasten

Maak gebruik van realistische workloads en gebruikspatronen die het werkelijke gebruikersgedrag goed nabootsen. Houd rekening met factoren zoals gelijktijdige gebruikers, transactiesnelheden, gegevensvolumes en piekbelastingsscenario’s. Realistische werklasten geven een nauwkeuriger inzicht in de prestaties en schaalbaarheid van het systeem.

 

4. Verfijn je testprocessen

Behandel stresstests als een iteratief proces. Analyseer de testresultaten, identificeer verbeterpunten en verfijn de testscenario’s en workloads tijdens het testen. Voortdurend itereren en herhalen van het stresstestproces om de effectiviteit van optimalisaties te valideren en blijvende systeemprestaties te garanderen.

 

5. Prioriteren op impact

Bepaal op basis van de geïdentificeerde prestatieproblemen welke fixes en optimalisaties de grootste impact zullen hebben. Pak eerst kritieke knelpunten en prestatiebeperkingen aan om onmiddellijke verbeteringen en een stabieler systeem te garanderen.

 

Wat heb je nodig om te beginnen met stresstests?

grey box testing artikel - tools, benaderingen, comaprison vs. white box en black box testing, gray box free en enterprise tools.

Om te beginnen met stresstesten, moeten ontwikkelaars een testplan maken, testgegevens verzamelen en ervoor zorgen dat alle ontwikkelaars die deelnemen aan stresstesten op de hoogte zijn van de processen, hulpmiddelen en doelstellingen van de tests.

 

1. Duidelijke doelstellingen en testplan

Voordat je kunt beginnen met stresstesten, moet je duidelijk de doelen en processen vaststellen die je gaat gebruiken bij stresstesten. Definieer duidelijk de doelen en doelstellingen van de stresstestinspanning en ontwikkel een uitgebreid testplan waarin de reikwijdte, testscenario’s en vereisten voor testgegevens worden beschreven.

 

2. Een testomgeving

Zet een testomgeving op die de productieomgeving nauwkeurig nabootst wat betreft hardware, software en netwerkconfiguraties. Je moet ook relevante en representatieve testgegevens voorbereiden voor gebruik tijdens het stresstestproces.

 

3. Technologie en hulpmiddelen

Beslis welke tools je gaat gebruiken om het testproces te automatiseren of om je testresultaten te controleren en analyseren. U kunt tools gebruiken om de prestatiecijfers te bewaken en te verzamelen tijdens stresstests en RAM-stresstestsoftware gebruiken om stresstests en prestatietests uit te voeren.

 

Handmatige of geautomatiseerde stresstests?

 

Organisaties kunnen kiezen tussen handmatige en geautomatiseerde stresstestbenaderingen, of ze kunnen een hybride aanpak kiezen die elementen van beide combineert. Handmatige stresstests bestaan uit menselijke testers die handmatig scenario’s met hoge stress simuleren en het gedrag van het systeem observeren, terwijl geautomatiseerde stresstests gespecialiseerde hyperautomation tools en CPU-stresstestsoftware gebruiken om het testproces te automatiseren.

1. Voordelen van handmatige stresstests:

 

– Flexibiliteit:

Handmatig testen stelt testers in staat om verschillende stressscenario’s in realtime aan te passen en te verkennen, wat de flexibiliteit biedt om unieke problemen of randgevallen aan het licht te brengen.

– Simulatie in de echte wereld:

Handmatig testen kan het gedrag van echte gebruikers nauwkeuriger nabootsen, waardoor testers complexe gebruikspatronen en scenario’s kunnen nabootsen.

– Kosteneffectiviteit:

Handmatige stresstests kunnen kosteneffectiever zijn voor kleinere projecten met een beperkt budget, omdat er geen uitgebreide automatiseringsinstellingen of investeringen in tools nodig zijn.

 

2. Nadelen van handmatige stresstests:

 

Tijdrovend:

Handmatige stresstests kunnen tijdrovend zijn, vooral voor grote systemen of complexe stressscenario’s, omdat menselijke testers de tests moeten simuleren en controleren.

– Beperkte schaalbaarheid:

Handmatig testen is mogelijk niet goed schaalbaar naarmate het aantal gelijktijdige gebruikers of stressfactoren toeneemt, waardoor het moeilijk is om scenario’s met hoge belasting te realiseren.

– Potentieel voor menselijke fouten:

Handmatig testen is gevoelig voor menselijke fouten, zoals inconsistente testuitvoering of subjectieve observatie, die de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de resultaten kunnen beïnvloeden.

3. Voordelen van geautomatiseerde stresstests:

 

– Verhoogde efficiëntie:

Geautomatiseerde stresstests kunnen een groot aantal stresstests uitvoeren met minimale menselijke tussenkomst, wat tijd en moeite bespaart in vergelijking met handmatig testen.

– Schaalbaarheid:

Geautomatiseerde tools kunnen scenario’s met hoge belasting genereren en simuleren, waardoor testers de systeemprestaties kunnen beoordelen onder extreme omstandigheden die moeilijk handmatig te realiseren zouden zijn.

– Herhaalbaar en consistent:

Geautomatiseerde tests zorgen voor een consistente uitvoering en elimineren de variabiliteit die wordt geïntroduceerd door menselijke testers, wat resulteert in betrouwbaardere en reproduceerbare resultaten.

4. Nadelen van geautomatiseerde stresstests:

 

– Eerste installatie en leercurve:

Het opzetten en configureren van geautomatiseerde tools voor stresstests kan een aanzienlijke investering in tijd en middelen vergen. Testers moeten misschien scripttalen of gespecialiseerde tools leren.

– Beperkt aanpassingsvermogen:

Geautomatiseerde stresstests kunnen moeite hebben om zich aan te passen aan onvoorziene scenario’s of complexe gebruikspatronen die menselijke intuïtie en besluitvorming vereisen.

– Kostenoverwegingen:

Geautomatiseerde tools en infrastructuur voor stresstesten kunnen duur zijn, vooral voor organisaties met beperkte budgetten of kleinere projecten.

Wat verwarring wegnemen: stresstests

vs belasting testen

De grens tussen het automatiseringskader en het automatiseringstestgereedschap

Stresstests en belastingtests zijn beide kritieke activiteiten op het gebied van softwaretests, gericht op het beoordelen van systeemprestaties. Hoewel ze overeenkomsten vertonen en vaak samen worden gebruikt, zijn er duidelijke verschillen tussen de twee benaderingen. Inzicht in deze verschillen is essentieel voor organisaties om hun softwaresystemen effectief te evalueren en te optimaliseren.

 

1. Wat is belastingstesten?

Belastingtesten richten zich op het beoordelen van de prestaties en het gedrag van een systeem onder verwachte en verwachte gebruikersbelastingen. Hierbij wordt het verwachte aantal gebruikers en hun bijbehorende interacties met het systeem gesimuleerd om de responstijd, doorvoer en het gebruik van bronnen te evalueren.

Het doel van belastingstesten is om te bepalen hoe het systeem presteert onder normale en piekgebruiksomstandigheden, zodat het de verwachte werklast aankan zonder prestatievermindering of storingen.

 

2. Software stress testen vs belasting testen

 

De beste manier om het verschil tussen softwarestresstests en belastingtests te begrijpen, is door de verschillen tussen deze twee soorten softwaretests te bekijken.

 

– Doel:

Stresstests zijn bedoeld om kwetsbaarheden en storingspunten van het systeem te identificeren onder extreme omstandigheden, terwijl belastingtests de prestaties van het systeem evalueren onder verwachte gebruikersbelastingen.

– Intensiteit:

Bij stresstests worden de grenzen van het systeem opgezocht, terwijl bij belastingtests echte gebruiksscenario’s worden gesimuleerd binnen de verwachte parameters.

– Scenariovariatie:

Stresstests omvatten vaak extremere en ongebruikelijke scenario’s die waarschijnlijk niet voorkomen bij normaal gebruik, terwijl belastingtests zich richten op representatieve scenario’s op basis van verwacht gebruikersgedrag.

– Risico-identificatie:

Stresstests helpen bij het ontdekken van kritieke problemen die kunnen leiden tot systeemuitval of crashes, terwijl belastingtests vooral prestatieknelpunten en resourcebeperkingen beoordelen.

– Testomgeving:

Bij stresstesten worden meestal gecontroleerde en gesimuleerde omgevingen gebruikt om extreme omstandigheden te creëren, terwijl bij belastingstesten de productieomgeving zo goed mogelijk wordt nagebootst.

– Duur van de test:

Stresstests duren meestal korter en richten zich op situaties met veel stress, terwijl belastingstests langere periodes kunnen beslaan om de stabiliteit van de prestaties in de loop van de tijd te beoordelen.

 

5 beste tools, programma’s en software voor stresstests

 

Het gebruik van een stresstestprogramma om onderdelen van stresstests te automatiseren, de resultaten van uw tests te controleren en RPA te implementeren om extreme belastingen na te bootsen, is een effectieve manier om stresstests te stroomlijnen. Laten we eens kijken naar een aantal van de beste zakelijke en gratis stresstestsoftware van dit moment.

 

1. ZAPTEST

ZAPTEST maakt zowel gratis als bedrijfsedities van hun geautomatiseerde pc-stresstestsoftware. ZAPTEST is een van de beste stresstestsoftware op de markt waarmee ontwikkelaars en testers alle soorten softwaretests kunnen automatiseren, inclusief stresstests. De Enterprise-editie omvat onbeperkte licenties, ZAP-experts die samenwerken met het team van de klant, geavanceerde RPA-functionaliteit zonder extra kosten – dit is echt de one-stop-oplossing voor elke taak, apparaat of browserautomatisering.

 

2. Zware last

 

HeavyLoad is een ander gratis stresstestprogramma dat kan worden gebruikt om zowel Windows als Mac OS stresstests uit te voeren. HeavyLoad kan stresstests uitvoeren op de CPU, GPU en het geheugen van je computer. Dit kan worden gecombineerd met andere softwaresystemen om een bepaald programma of een bepaalde hardwareconfiguratie te stresstesten.

 

3. LoadTracer

 

LoadTracer is een voorbeeld van gratis stresstestsoftware voor Mac en Windows waarmee stresstests, belastingstests en duurtests op webapplicaties kunnen worden uitgevoerd. Het is eenvoudig te gebruiken en compatibel met elk type browser. Het kan eenvoudige grafieken en rapporten produceren over een enorm scala aan statistieken.

 

4. Kerntemp

 

Core Temp is een van de beste softwareprogramma’s voor CPU-stresstests op de markt. Het is een CPU-stresstestprogramma dat de temperatuur van elke kern van elke processor in de computer controleert, met ondersteuning voor aanpassing en uitbreidbaarheid. Als je op zoek bent naar gratis CPU-stresstestsoftware, dan is dit er een om te proberen.

 

5. GPU-Z

 

Zoals de naam al doet vermoeden, is GPU-Z een gratis GPU-stresstestsoftwareprogramma dat het Windows OS ondersteunt en grafische kaarten en apparaten van NVIDIA, AMD, ATI en Intel kan testen. Je kunt dit programma ook gebruiken om een back-up te maken van je grafische GPU-kaart.

 

Checklist voor stresstests, tips,

en trucs

Software testen checklist

Lees voordat je begint met stresstesten deze checklist met tips en geheugensteuntjes om er zeker van te zijn dat je klaar bent om te stresstesten.

 

1. Prestatiecijfers bewaken

Prestatiecijfers bewaken tijdens stresstests. Implementeer robuuste bewakingsmechanismen om relevante prestatiegegevens vast te leggen, zoals responstijd, doorvoer, resourcegebruik en foutpercentages tijdens stresstests.

 

2. Open communicatiekanalen

Stimuleer samenwerking en open communicatie tussen ontwikkelings-, test- en operationele teams om een holistisch begrip van prestatieproblemen te garanderen en effectieve probleemoplossing te vergemakkelijken.

 

3. Documenteer alles

Documenteer het stresstestproces, inclusief testplannen, scenario’s, bevindingen en aanbevelingen. Stel uitgebreide rapporten op met een samenvatting van de testresultaten en deel deze met belanghebbenden.

 

4. Technologie gebruiken

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van stresstestmethoden, tools en best practices om ervoor te zorgen dat u gebruikmaakt van de nieuwste technieken en de waarde van stresstests maximaliseert. Software voor stresstests kan je helpen om stresstests te automatiseren en de resultaten van je tests beter te controleren.

 

5. Leer van je fouten

Of je nu stresstests uitvoert, belastingstests uitvoert of een ander soort softwaretests uitvoert, het is altijd belangrijk om te leren van het verleden. Voortdurend leren van eerdere ervaringen met stresstests en de geleerde lessen opnemen in toekomstige testinspanningen om de effectiviteit van stresstests te verbeteren.

 

Conclusie

Stresstests in software engineering spelen een vitale rol in het waarborgen van de robuustheid, stabiliteit en prestaties van softwaresystemen. Door een systeem aan extreme omstandigheden bloot te stellen, identificeren stresstests de grenzen van het systeem, brengen ze knelpunten aan het licht en onthullen ze potentiële faalpunten. Het biedt ontwikkelaars waardevolle inzichten in het gedrag van het systeem onder zware stressscenario’s, waardoor ze de prestaties kunnen optimaliseren, de schaalbaarheid kunnen vergroten en de algehele gebruikerservaring kunnen verbeteren.

Ontwikkelaars moeten prioriteit geven aan stresstests, omdat dit helpt bij het identificeren van kritieke prestatieproblemen die kunnen leiden tot systeemstoringen, crashes of ontevreden gebruikers. Door proactief stresstests uit te voeren, kunnen ontwikkelaars deze problemen aanpakken voordat ze van invloed zijn op het echte gebruik, zodat hun software onverwachte pieken in verkeer, datavolume of de vraag naar resources aankan. Stresstests stellen ontwikkelaars ook in staat om hun software te verfijnen, systeemprestaties te optimaliseren en een betrouwbare en naadloze gebruikerservaring te leveren.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post