fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Statisch testen is een veelgebruikte techniek om software te testen op defecten zonder de code uit te voeren. Het maakt deel uit van een aanpak voor het vroegtijdig opsporen van defecten en vindt meestal plaats in de vroege stadia van de levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC).

In dit artikel leggen we uit wat statisch testen in software testen is en waarom het belangrijk is, terwijl we verschillende statische software testbenaderingen, processen, tools, tips en trucs verkennen.

 

Inhoudsopgave

Wat is statisch testen bij het testen van software

Gelijkwaardigheidsverdeling in softwaretesten - Wat is het, soorten, proces, benaderingen, hulpmiddelen en meer!

Statisch testen is een aanpak voor het testen van software waarbij software en eventuele bijbehorende documenten worden onderzocht op bugs en defecten, maar zonder de code uit te voeren. Het kan worden gezien als een aanvullende techniek op dynamisch testen, waarbij testers het programma moeten uitvoeren op zoek naar defecten.

In het algemeen is het doel van statisch testen om de kwaliteit en stabiliteit van code te verifiëren voordat er dynamisch getest wordt. Dit proces betekent dat testers defecten kunnen vinden en oplossen voordat ze de code uitvoeren, waardoor de totale tijd die nodig is voor het testen wordt verkort.

Statische testtechnieken bij het testen van software zijn gericht op zaken als systeemvereisten, ontwerpdocumenten en code. Een meer preventieve aanpak helpt teams tijd te besparen, vermindert de kans op en de kosten van herbewerkingen, verkort de ontwikkelings- en testlevenscycli en verbetert de algemene kwaliteit van software.

 

Waarom is statisch testen belangrijk?

Waarom is statisch testen belangrijk

Statisch testen is essentieel omdat het bugs en defecten in een vroeg stadium opspoort. Dit scenario betekent dat testers op kosteneffectieve wijze kwaliteits- en prestatieproblemen aan het licht kunnen brengen.

Zoals elke goede tester weet, verdient het de voorkeur om fouten in software in een vroeg stadium op te sporen, omdat ze goedkoper en gemakkelijker te verhelpen zijn. Statisch testen belichaamt de voordelen van deze aanpak omdat teams defecten kunnen identificeren en oplossen voordat ze in het proces worden ingebakken en zich door de software verspreiden.

Natuurlijk kunnen statische tests alleen niet alle defecten opsporen. Je moet het samen met andere methoden gebruiken om uitgebreide tests te kunnen uitvoeren. Bovendien is het goed om fouten “op papier” te vinden, maar sommige fouten worden pas duidelijk als de software draait.

 

Statisch en dynamisch software testen

Wat is incrementeel testen bij het testen van software?

Statische en dynamische softwaretests zijn twee complementaire technieken om de kwaliteit en functionaliteit van je applicatie te verifiëren. Zoals we hierboven al zeiden, houdt statisch testen in dat code en documenten die bij de applicatie horen worden bekeken zonder het programma te compileren en uit te voeren. Dynamisch testen daarentegen verifieert de software door het programma te gebruiken en te onderzoeken hoe het zich gedraagt tijdens runtime.

Hoewel beide soorten testen zich bezighouden met hoe de software werkt, zijn het enorm verschillende benaderingen.

Laten we eens kijken naar enkele verschillen tussen statisch en dynamisch testen.

 

1. Statische software testen

  • Controleert applicatiedocumenten, ontwerp en code vóór uitvoering
  • Problemen en defecten vroeg in de SDLC opsporen en oplossen
  • Gebruikt codebeoordelingen, peer reviews en walkthroughs om inzicht te krijgen in mogelijke problemen met de software

 

2. Dynamisch software testen

  • Controleert hoe de software werkt door de code uit te voeren
  • Heeft als doel de functionaliteit en het gedrag van de software te valideren in latere stadia van de SDLC
  • Gebruikt een breed scala aan technieken, waaronder unit testen, integratietesten, systeemtesten, gebruikersacceptatietesten, enzovoort.

 

3. Statisch en dynamisch testen: is het het een of het ander?

 

Statisch en dynamisch testen zijn twee verschillende benaderingen om software te verifiëren, met hun eigen sterke en zwakke punten en mogelijkheden. Direct kiezen tussen de een en de ander is geen realistisch scenario omdat ze verschillende functies hebben.

Statisch testen gaat over proactief zijn en problemen zo vroeg mogelijk identificeren. Het gaat om het vinden en oplossen van problemen voordat ze beginnen.

Dynamisch testen is meer reactief in die zin dat het zoekt naar bugs door de code uit te voeren. Ja, over het algemeen kost het meer tijd en middelen dan statisch testen. Er worden echter defecten gevonden die anders door alleen statisch testen aan het licht zouden komen.

Het echte antwoord hier is dat je door statisch en dynamisch testen samen te gebruiken, ervoor kunt zorgen dat je code en gerelateerde documenten in orde zijn en dat de software voldoet aan de verwachtingen van de belanghebbenden.

 

Wat wordt er getest tijdens statische tests?

Verschillende soorten incrementele integratietests

Statisch testen kijkt naar het ontwerp, de code en de documenten waaruit je project bestaat. Laten we eens kijken waar testers op moeten letten voor een uitgebreide aanpak van statisch testen.

1. Documentatie

Een van de eerste onderdelen van statisch testen is een grondige controle van de documentatie. Hier zijn enkele documenten die onder de loep worden genomen.

Documenten met bedrijfsvereisten

Testers onderzoeken het document met de bedrijfsvereisten en zorgen ervoor dat ze de behoeften van belanghebbenden nauwkeurig vastleggen en afstemmen op de bedrijfsdoelstellingen.

Specificaties van softwarevereisten (SRS)

Het document Software Requirement Specifications (SRS) beschrijft de functie en het nut van de software. Statisch testen voert de regel uit over dit document en zorgt ervoor dat het nauwkeurig de functionaliteit van de software beschrijft, inclusief afhankelijkheden en gebruikersinterfaces.

Ontwerpdocumenten

Ontwerpdocumenten worden ook beoordeeld om te garanderen dat ze voldoen aan de vereisten en specificaties. Testers controleren unified modeling language (UML), gegevensstromen en architectuurdiagrammen om ervoor te zorgen dat ze overeenkomen met de projectvereisten.

Use-case documenten en user stories

Statisch testen onderzoekt ook de user case documenten en user stories om te zien hoe deze overeenkomen met de functionele en niet-functionele aspecten van de software. Deze documenten beschrijven gelukkige paden (bedoeld succesvol gebruik), alternatieve stromen, randgevallen en potentiële fouten.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Testgevallen

Deze vroege testfase is een kans om testgevallen te onderzoeken om er zeker van te zijn dat ze voldoende dekking hebben, middelen, geschikte technieken, realistische planningen, enzovoort. Bovendien onderzoeken de beoordelingen ook of de uitkomsten van testcases gedetailleerd en realistisch zijn.

 

2. Codeherziening

Vervolgens wordt de code die is gebruikt voor de toepassing bekeken. Hier zijn enkele gebieden waar testteams naar zullen kijken.

Syntaxfouten

Testers en ontwikkelaars bekijken de code en onderzoeken deze op syntaxisfouten, typefouten, onjuiste namen van variabelen, ontbrekende interpunctie en alle fouten, klein of groot, die fouten veroorzaken wanneer de code uiteindelijk wordt uitgevoerd.

Dode code

Dode code, ook wel onbereikbare code genoemd, is een deel van de broncode van een programma dat niet kan worden uitgevoerd vanwege problemen met het controlestroompad.

Ongebruikte variabelen

Statisch testen kijkt ook uit naar ongebruikte variabelen, die worden gedeclareerd maar nooit daadwerkelijk worden uitgevoerd door een compiler.

Schendingen van coderingsstandaarden

Coderingsstandaarden verwijzen naar een verzameling van best practices, regels en richtlijnen voor het coderen in een bepaalde taal. Statisch testen zorgt ervoor dat aan de best practices wordt voldaan, waardoor het voor anderen makkelijker wordt om de code te bewerken, repareren en bij te werken.

Logische fouten

Logische fouten kunnen betekenen dat broncode onjuist werkt, maar niet crasht. Statische beoordelingen proberen deze problemen te identificeren en op te lossen voordat de code wordt uitgevoerd.

Gegevensstromen

Testers onderzoeken ook hoe gegevens in en uit het systeem stromen. Deze beoordeling heeft betrekking op alle interacties die gegevens zullen hebben binnen de software.

Besturingsstromen

Een ander gebied dat wordt onderzocht is de besturingsstroom. Deze controle onderzoekt de uitvoeringsvolgorde van code statements en zorgt ervoor dat dingen in de juiste volgorde worden uitgevoerd, zodat de software zich gedraagt zoals bedoeld.

Kwetsbaarheden in de beveiliging

Statische tests zullen ook eventuele beveiligingslekken in de broncode onderzoeken.

 

Statische technieken in software testen

voordelen van rpa

Nu je weet welke dingen worden onderzocht bij statisch testen, is het tijd om te kijken hoe deze beoordelingen worden uitgevoerd.

Er zijn twee primaire statische testtechnieken bij het testen van software die je moet kennen om uitgebreide softwaretests uit te voeren. Dit zijn het beoordelingsproces en statische analyse.

 

1. Het beoordelingsproces bij statisch testen

Het reviewproces is het eerste onderdeel van het implementeren van statische technieken bij het testen van software. Het idee hier is om fouten in het softwareontwerp te vinden en te verwijderen. Meestal zijn er vier hoofdfasen in het beoordelingsproces van statische testen.

Informele beoordeling

Een informele review is precies hoe het klinkt: een ongestructureerde brainstorming waar ontwikkelaars, testers en belanghebbenden mogelijke problemen kunnen onderzoeken en vragen en suggesties over de software kunnen aandragen. Het is een kans om eventuele grote gebreken of problemen te identificeren voordat we verder gaan met de volgende fasen.

Doorlopers

Walkthroughs zijn een kans voor testteams om dieper te gaan. Vaak is het zo dat een of meerdere experts de documentatie doornemen om er zeker van te zijn dat alles overeenkomt met de bedrijfs- en systeemvereisten.

Collegiale toetsing

Deze volgende stap houdt in dat engineers elkaars broncode bekijken om te zien of ze fouten kunnen ontdekken die moeten worden hersteld voordat de software wordt uitgevoerd.

Inspectie

Specialisten op het gebied van softwarevereisten bekijken specificatiedocumenten en kijken hoe ze zich verhouden tot de criteria.

 

2. Statische analyse

Terwijl het reviewproces zich grotendeels richt op ontwerp en documenten, houdt statische analyse zich bezig met het analyseren van de code voordat deze wordt uitgevoerd. Hoewel de code tijdens deze fase niet wordt uitgevoerd, wordt hij wel preventief gecontroleerd op defecten en bugs. Bovendien onderzoeken codeurs of de broncodes voldoen aan best practices, coderingsstijlgidsen voor bedrijven of de sector, enzovoort.

Terwijl dit proces in het verleden handmatig werd uitgevoerd, gebruiken veel teams tegenwoordig tools voor statische analyse om de broncode te controleren. Het proces bestaat hier uit:

Scans van broncodes

Hulpmiddelen voor statische analyse (of handmatige medewerkers) gaan met een fijne kam door de code om fouten of slechte code te identificeren en een model te bouwen van de structuur en het gedrag van de applicatie.

We hebben de broncodegebieden die worden uitgevoerd behandeld in het gedeelte hierboven met de titel Wat wordt er getest tijdens statisch testen?

Regelcontrole

Vervolgens vergelijkt het statische analyseprogramma de broncode met andere code of een vooraf gedefinieerde set regels of patronen om eventuele afwijkingen te markeren.

Rapport genereren

Tot slot rapporteren de analysetools eventuele defecten of overtredingen en markeren ze probleemgebieden en de ernst ervan.

 

Voordelen van statisch testen

alpha testing vs beta testing

Statisch testen heeft verschillende voordelen. Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen waarom teams deze aanpak gebruiken.

#1. Vroegtijdige opsporing van defecten

Het zo vroeg mogelijk opsporen van defecten bespaart tijd en geld. Als fouten in het ontwerp, de vereisten of de codering niet worden gecontroleerd, verspreiden ze zich naar latere stadia van de SDLC en kunnen ze erg lastig en duur worden om te verwijderen. Statisch testen helpt teams om bugs in een vroeg stadium op te sporen en nieuwe defecten te voorkomen.

#2. Verkort de testtijd en verlaag de kosten

Statisch testen helpt de tijd en kosten van testen te verlagen. Doordat dit plaatsvindt vóór het dynamisch testen, kunnen problemen in een vroeg stadium worden ontdekt, wat tijd en geld bespaart.

#3. De kwaliteit van de code verbeteren

Een ander sterk punt van deze aanpak is dat het bestaat uit het uitvoeren van code-reviews. Door te focussen op standaarden en best practices – en niet alleen op functionele prestaties – wordt code slanker, begrijpelijker en veel gemakkelijker te onderhouden. De aanpak bevordert consistente en goed gestructureerde code, die in de toekomst veel gemakkelijker aan te passen en te bewerken is.

#4. Betere communicatie

Statisch testen houdt in dat er reviews en discussies worden georganiseerd om ervoor te zorgen dat de software op een goed niveau is. Bij deze vergaderingen zijn testers, ontwikkelaars en belanghebbenden betrokken en ze bieden de mogelijkheid om kennis en informatie te delen, wat leidt tot een beter geïnformeerd team.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

#5. Snellere ontwikkeling

Omdat statisch testen een meer proactieve benadering van zowel defectdetectie als herstel bevordert, kunnen teams waardevolle tijd besparen op probleemoplossing, herbewerking en regressietests. Je kunt deze bespaarde tijd gebruiken voor andere activiteiten, zoals het ontwikkelen van nieuwe functies en mogelijkheden.

 

Nadelen van statisch testen

Wat is Unit testen

Hoewel statisch testen nuttig is, is het geen wondermiddel voor software testteams. Hier zijn een paar nadelen waar je je bewust van moet zijn.

#1. Tijdsinvestering

Wanneer statisch testen correct wordt uitgevoerd, kan het teams veel tijd besparen. Het vergt echter wel een investering in tijd, die vooral lastig kan zijn als het handmatig wordt gedaan voor complexe software builds.

#2. Organisatie

Statisch testen is diepgaand samenwerken. Het plannen van dit soort testen vereist veel coördinatie, wat een lastige taak kan zijn voor wereldwijd verspreide teams en drukke werknemers.

#3. Beperkte reikwijdte

Er is een duidelijke limiet aan het aantal defecten dat je via code-reviews kunt ontdekken. Statisch testen is voornamelijk gericht op code en documentatie, dus je zult niet alle bugs ontdekken die in de applicatie aanwezig zijn. Bovendien kan het geen rekening houden met externe factoren, zoals externe afhankelijkheden, omgevingsproblemen of onverwacht gedrag van gebruikers.

#4. Afhankelijkheid van menselijke tussenkomst

Handmatig statisch testen is sterk afhankelijk van de vaardigheden en ervaringen van menselijke testers. Tenzij de menselijke reviewer over de juiste vaardigheden, ervaring en kennis beschikt, kan hij gemakkelijk defecten en fouten over het hoofd zien, waardoor sommige voordelen van statisch testen teniet worden gedaan.

#5. Kwaliteit van statische analyse

Statische testtools zijn ongelijk van kwaliteit. Sommige zijn erg goed, terwijl andere valse positieven en negatieven genereren, wat betekent dat menselijke tussenkomst nodig is om de resultaten te interpreteren.

 

Uitdagingen van statisch testen

uitdagingen belastingstesten en RPA

Als je statisch testen wilt gebruiken om je software te verbeteren, zijn er een paar uitdagingen die je moet aanpakken en overwinnen.

1. 1. Kennis- en vaardigheidskloof

Solide en effectief statisch testen vereist een goed begrip van coderingsstandaarden, programmeertalen en bijbehorende testtools. Ontwikkelaars en testers hebben training nodig in deze tools en principes om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de nieuwste denkwijzen.

2. Integratieprobleem

Als je tools voor statische analyse wilt gebruiken, moet je een manier vinden om ze te integreren in je bestaande ontwikkelworkflows. Er zijn veel dingen waar je rekening mee moet houden, zoals je huidige omgeving en of deze verbinding kan maken met deze tools. In het algemeen kan het implementeren van statische analyseprogramma’s kostbaar, complex en tijdrovend zijn.

3. Vertrouwen op handmatige testers

Terwijl het ontwikkelen en testen van software steeds verder wordt geautomatiseerd, is statisch testen nog steeds afhankelijk van menselijke tussenkomst om code en documentatie te beoordelen en de testresultaten te interpreteren. Vertrouwen op handmatig testen staat haaks op de trend naar een meer flexibele, geautomatiseerde ontwikkelings- en testlevenscyclus.

4. De gevaren van overmoed

Hoewel statisch testen een nuttige techniek is voor testteams, heeft het een beperkte reikwijdte. Als testers te veel vertrouwen op statisch testen, lopen ze het risico dat ze zich laten verleiden tot een vals gevoel van veiligheid over de kwaliteit van hun software. Statisch testen moet worden gebruikt in combinatie met dynamisch testen om de voordelen ervan ten volle te benutten.

 

De beste statische testtools voor 2024

beste gratis en zakelijke software testen + RPA automatiseringstools

Er zijn veel goede statische testprogramma’s op de markt. Hier zijn drie van de beste voor 2024.

1. SonarQube

SonarQube is een open-source tool die bugs, kwetsbaarheden en problemen met de kwaliteit van code kan identificeren. Het is aanpasbaar en veelzijdig en kan gemakkelijk integreren met verschillende geïntegreerde ontwikkelomgevingen, repositories en CI/CD-tools.

2. DeepSource

Deep Source is een tool voor machinaal leren die code kan beoordelen en suggesties voor verbeteringen kan doen. Het is redelijk geprijsd (en gratis voor open-source projecten), gebruiksvriendelijk om in te stellen en biedt krachtige rapportages en statistieken over de kwaliteit en onderhoudbaarheid van code.

3. Smartbear-medewerker

Smartbear Collaborator is een zeer gewaardeerd hulpmiddel voor statisch testen dat wordt geleverd met handige sjablonen, workflows en checklists. Het stelt teams in staat om broncode, testgevallen, documenten en vereisten te bekijken en beschikt over uitstekende rapportagemogelijkheden.

 

Hoe ZAPTEST teams helpt statisch te implementeren

testtechnieken bij het testen van software

doorweektest betekenis

ZAPTEST is veel meer dan een RPA-software. Het biedt ook de beste testautomatiseringstools in zijn klasse met een mix van futuristische technologie zoals AI-gestuurde automatisering, WebDriver-integratie, een coderingsco-pilot voor het genereren van coderingssnippets, en dat alles met onbeperkte licenties en je eigen ZAP Expert voor een soepele implementatie en inzet.

Als het aankomt op statisch testen, kunnen de eindeloze integratiemogelijkheden van ZAPTEST je helpen om de testautomatiseringssoftware te verbinden met een aantal van de uitstekende tools voor statisch testen die we hierboven hebben beschreven.

Bovendien kunnen de RPA-tools van ZAPTEST op een aantal manieren helpen bij statisch testen. Je kunt RPA-tools bijvoorbeeld gebruiken om:

  • Verzamelen en genereren van testgegevens uit verschillende bronnen
  • Stroomlijn handmatige interacties door statische analysetools te automatiseren
  • Details uit statische analyserapporten halen en naar defectvolgsystemen sturen
  • Log problemen die worden gemarkeerd door statische tracking en stuur ze automatisch naar ontwikkelaars

 

Laatste gedachten

Statisch testen bij het testen van software is een gouden kans om bugs en defecten, slechte codeerpraktijken, ontoereikende documentatie en testgevallen te identificeren en te verhelpen voordat er dynamisch getest wordt. Statische softwaretests zijn populair omdat ze tijd en geld besparen en de ontwikkelingscyclus versnellen.

Hoewel dynamisch en statisch testen twee verschillende benaderingen zijn voor het testen van software, zijn het geen alternatieven. In plaats daarvan moeten testers, waar mogelijk, allebei hun applicaties grondig evalueren.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post