fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Sanity testing is een soort softwaretest die plaatsvindt wanneer een nieuwe software build wordt ontwikkeld of wanneer kleine wijzigingen in code of functionaliteit worden aangebracht in een bestaande build.

In dit artikel gaan we diep in op de definitie en de details van sanity testing, waarbij we onderzoeken wat sanity testing is, hoe sanity testing kan worden aangepakt, en welke tools sanity testing software eenvoudiger en efficiënter kunnen maken.

Inhoudsopgave

Wat zijn sanity tests?

Sanity testing is een soort softwaretest die wordt uitgevoerd door testers om er zeker van te zijn dat een nieuwe software-build werkt zoals het hoort. Het is een snel proces dat kan voorkomen dat ontwikkelaars en QA-teams tijd en middelen verspillen aan het strenger testen van software die nog niet klaar is.

Saniteitstests worden vaak gebruikt nadat bugfixes of reparaties zijn uitgevoerd, en zijn bedoeld om te testen of deze fixes hebben gewerkt en of de gewijzigde kernfuncties nu werken zoals het hoort. Na het installeren van de build voeren testers sanity tests uit in plaats van volledige regressietests om er zeker van te zijn dat de build functioneel is en de wijzigingen correct zijn doorgevoerd.

Als de door de ontwikkelaars uitgevoerde bugfixes werken zoals het hoort, beschouwen de testers de saniteitstest als geslaagd. Als ze niet werken zoals het hoort, wordt de build afgekeurd en teruggestuurd naar de ontwikkelaars voor verdere wijzigingen voordat er dieper wordt getest.

Wanneer moet je sanity tests doen?

Saniteitstests worden meestal uitgevoerd op software die stabiel is, maar niet noodzakelijkerwijs functioneel; nadat bijvoorbeeld kleine wijzigingen zijn aangebracht in een software-build, kunnen softwaretesters saniteitstests uitvoeren om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen goed werken voordat zij overgaan tot volledige regressietests.

Sanity testing vindt plaats na smoke testing, die kan vaststellen of een build stabiel is of niet, maar vóór regressietests. Als bij rooktesten bijvoorbeeld instabiliteiten aan het licht komen die hersteld moeten worden, kunnen sanity tests worden uitgevoerd nadat wijzigingen zijn aangebracht om deze bugs te verhelpen, om na te gaan of de wijzigingen werken zoals verwacht.

Wanneer je geen zindelijkheidstest hoeft te doen

Sanity tests moeten plaatsvinden nadat wijzigingen zijn aangebracht in een stabiele software build om de functionaliteit van deze wijzigingen te verifiëren. Als u geen wijzigingen hebt aangebracht in een software build, of als u bezig bent met het doorvoeren van wijzigingen die nog niet definitief zijn, is het niet nodig een build te sanity testen.

Als u ervoor kiest om geen sanity tests uit te voeren na het aanbrengen van wijzigingen in een software build, kunt u uzelf op korte termijn tijd besparen, maar loopt u het risico later tijdens het testen grotere problemen te vinden die de ontwikkeling stilleggen en ernstige vertragingen veroorzaken.

Het is altijd de moeite waard om sanity tests uit te voeren nadat u wijzigingen hebt aangebracht die de prestaties kunnen beïnvloeden, omdat het veel beter is om eventuele bugs of problemen in een vroeg stadium op te sporen, voordat u geld en middelen verspilt aan grondiger QA-tests.

Wie is betrokken bij sanity testing

Saniteitstests worden gewoonlijk uitgevoerd door testers nadat zij een stabiele software build hebben ontvangen voor verdere tests. QA testers voeren sanity tests uit op individuele aspecten van de build, bijvoorbeeld op enkele functionaliteiten die zijn gewijzigd of specifieke bugs die zijn opgelost.

Op deze manier bieden sanity tests relatief gedetailleerde feedback over zeer specifieke gebieden van de softwarebouw. Als de tests slagen, voeren de testers verdere regressietests uit. Als ze mislukken, wordt de build teruggestuurd naar de ontwikkelaars voor verder werk.

De voordelen van sanity testing

Sanity testing bespaart veel tijd en moeite omdat het voorkomt dat QA-teams tijd verspillen aan diepere tests voordat ze zich ervan vergewissen dat de kernfuncties van de softwarebouw werken zoals het hoort.

Sanity testing is snel, kosteneffectief en noodzakelijk als ontwikkel- en testteams efficiënt en snel bugvrije software willen maken.

Het bespaart tijd en middelen
Er is geen documentatie nodig
Het kan helpen om ontbrekende voorwerpen te identificeren
Het voorkomt later grote problemen

Het is efficiënt en snel

Sanity testing is een snelle en efficiënte manier om na te gaan of de belangrijkste functionaliteiten van een software-build werken zoals u verwacht.

U kunt eenvoudige saniteitstests uitvoeren in minder dan een uur, en als uw saniteitstest slaagt, geeft dit uw QA-team het groene licht om verder te testen.

Het vereist geen documentatie

De meeste sanity tests zijn unscripted, wat betekent dat testers geen strikte eisen hebben om de pass/fail criteria van elke test uit te schrijven of documentatie op te stellen om de resultaten van de sanity test te presenteren. Dit betekent dat het relatief snel en terloops kan gebeuren, zonder dat het werk ernstig wordt verstoord.

Het kan ontbrekende objecten identificeren

Sanity testing kan testers helpen om gerelateerde of ontbrekende objecten te identificeren die cruciaal kunnen zijn voor het functioneren van de build. Omdat bij sanity testing specifieke functionaliteiten afzonderlijk worden getest, is het bij sanity testing gemakkelijker om individuele bugs en problemen te identificeren dan bij het uitvoeren van smoke testing en andere initiële softwaretests.

Het voorkomt later grote problemen

Sanity check testing kan u helpen om problemen vroegtijdig tijdens het testproces op te sporen en te voorkomen dat er later tijdens de ontwikkeling grote, show-stopping bugs optreden. Door problemen in een vroeg stadium op te sporen, kunt u tijdens de ontwikkeling op schema blijven en kostbare fouten voorkomen.

De uitdagingen van sanity testing

Zindelijkheidstests zijn niet zonder uitdagingen. Sanity testing software kan testers helpen om enkele van de belangrijkste bugs in een build te identificeren alvorens verder te testen, maar het is geen betrouwbare manier om elk mogelijk probleem te identificeren.

Enkele van de uitdagingen van sanity testing zijn:

Het heeft een betrekkelijk beperkte reikwijdte en kan sommige kwesties over het hoofd zien.
Sanity testing is zonder script.
Ontwikkelaars weten niet altijd hoe ze de bugs moeten oplossen die bij sanity testing zijn gevonden.
Sanity testing richt zich alleen op commando’s en functies van de software.

Het heeft een beperkte reikwijdte

Saniteitstests hebben een zeer beperkte reikwijdte in vergelijking met veel andere soorten tests. Het doel van sanity tests is het testen van specifieke functionaliteiten of wijzigingen om er zeker van te zijn dat ze goed werken. Afgezien van deze wijzigingen bieden sanity tests geen inzicht in de algemene functionaliteit van de software build.

Het is zonder script.

Hoewel sommige testers dit misschien als een voordeel beschouwen, betekent het feit dat sanity testing niet gescript is, dat er geen documentatie is om in de toekomst op terug te kijken als ontwikkelaars of testers de resultaten van een sanity test willen controleren. Saniteitstests hebben een beperkt nut buiten hun onmiddellijke impact.

Het test alleen functies en commando’s

Sanity testing wordt alleen gebruikt om functies en commando’s in een software build te testen. Bij sanity tests kun je niet testen hoe de software functioneert op het niveau van de ontwerpstructuur, wat betekent dat het voor ontwikkelaars niet altijd gemakkelijk is om vast te stellen waar de problemen zich voordoen en hoe ze moeten worden opgelost.

De kenmerken van sanitaire tests

Sanity testing kan worden onderscheiden van andere vormen van softwaretests op basis van de belangrijkste kenmerken en eigenschappen ervan. Het is mogelijk sanity testing te definiëren door de kenmerken ervan te bekijken, namelijk:

Eenvoudig
Onbeschreven
Ongedocumenteerd
Diep
Smal
Uitgevoerd door testers

Eenvoudig

Sanity testing is een eenvoudige vorm van softwaretests die eenvoudig te ontwerpen en even eenvoudig uit te voeren is. Dit betekent dat QA sanity tests snel kunnen worden uitgevoerd als en wanneer dat nodig is, zonder dat testteams informele tests moeten inplannen.

Onbeschreven en ongedocumenteerd

Sanity testing is meestal zowel unscripted als undocumented, wat ook bijdraagt aan de nonchalante manier waarop sanity testing in de meeste testomgevingen kan worden uitgevoerd.

Sanity testing is een informeel proces dat vooral bestaat om te controleren of gewijzigde functies en mogelijkheden werken zoals verwacht.

Diep en smal

Sanity testing is een type softwaretest dat zowel diepgaand als smal is. Dit betekent dat sanity testing slechts een beperkt beeld geeft van een software build, maar wel diep ingaat op die aspecten van de build die worden getest.

Softwaretesters kunnen bijvoorbeeld de functie van een enkele functie in detail testen in plaats van alle kernfuncties op een basisniveau te testen.

Uitgevoerd door testers

Saniteitstests worden bijna altijd uitgevoerd door testers. Dit onderscheidt sanity testing van andere gebruikelijke vormen van softwaretests zoals smoke testing, die zowel door QA-teams als door ontwikkelaars kunnen worden uitgevoerd.

Saniteitstests vs rooktests vs regressietests

Sanity testing, smoke testing en regressietests worden vaak samen besproken en sommige mensen kunnen verschillende soorten tests door elkaar halen als ze niet begrijpen wat de verschillen zijn tussen de definitie van sanity testing en andere soorten tests.

Smoke en sanity testing zijn beide snelle tests die worden uitgevoerd om te bepalen of een software build goed werkt. Saniteitstests verschillen echter van zowel rook- als regressietests.

Wat zijn rooktesten?

Smoke testing in QA is een soort softwaretest die wordt uitgevoerd op nieuwe software builds om te controleren op functionaliteit en gedrag. Een rooktest is een snelle test die de kernfuncties van de software doorloopt om er zeker van te zijn dat ze correct werken.

Stel bijvoorbeeld dat u een mobiele winkelapplicatie aan het testen bent. In dat geval kunt u een rooktest gebruiken om te controleren of klanten zich kunnen aanmelden, artikelen aan hun mandje kunnen toevoegen en kunnen afrekenen zonder grote bugs of fouten tegen te komen.

Smoke tests worden ook uitgevoerd nadat wijzigingen zijn aangebracht in code in ontwikkeling die de functionaliteit van een build kunnen beïnvloeden.

Wat is regressietesten?

Regressietests zijn een soort softwaretests die bedoeld zijn om te bevestigen dat de recente wijzigingen in de code geen negatieve gevolgen hebben gehad voor de functies of functionaliteit van de software.

Saniteitstests zijn een onderdeel van regressietests, omdat daarbij de werking van afzonderlijke functies of modules wordt getest.

Regressietests zijn het gedetailleerd testen van alle gebieden die sinds de laatste build zijn gewijzigd of aangepast.

Wat is het verschil tussen rook- en zuiverheidstesten?

Net als bij smoke testing wordt bij sanity testing nagegaan of bepaalde functionaliteiten werken zoals het hoort.

In tegenstelling tot smoke testing is sanity testing echter slechts gericht op één of twee functionaliteiten, meestal die welke het laatst zijn gewijzigd of gerepareerd. Een verschil tussen smoke en sanity testing is dat smoke testing een bredere kijk geeft op de functionaliteit van een software build, terwijl sanity testing een nauwere maar diepere kijk geeft op een enkel aspect van de build.

Saniteitstests zijn uiteindelijk een subset van regressietests, een soort softwaretests die testers gebruiken om na te gaan hoe een softwarebouwsel functioneert nadat wijzigingen zijn aangebracht.

Het grootste verschil tussen rook- en regressietesten is dat rooktesten in QA worden uitgevoerd op initiële of onstabiele builds, terwijl regressietesten altijd worden uitgevoerd op stabiele builds.

Zowel testers als ontwikkelaars kunnen rooktesten uitvoeren, terwijl testers altijd regressietesten uitvoeren.

Wat is het verschil tussen sanitaire en regressietests?

Regressietests zijn een superset van sanity tests, wat betekent dat een sanity test in wezen een klein onderdeel is van een volledige regressietest.

Het grootste verschil tussen sanity en regressietests is dat sanity tests alleen een paar geselecteerde gebieden van de code testen die zijn gewijzigd om de status van de build te “sanity checken”, terwijl regressietests alle gebieden van de gewijzigde code testen om er zeker van te zijn dat ze werken zoals verwacht.

Een ander verschil tussen sanitaire en regressietests is dat sanitaire tests eerst worden uitgevoerd, en dat volledige regressietests pas plaatsvinden als de sanitaire tests zijn geslaagd.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Rook-, saniteits- en regressietests: conclusie

Smoke testing, sanity testing en regressietests zijn soorten softwaretests die ontwikkelaars en testers kunnen helpen om fouten in code in een vroeg stadium van de ontwikkeling op te sporen.

Smoke testing is het eerste type test dat plaatsvindt, en het kan worden uitgevoerd door ontwikkelaars of door testers op onstabiele builds. Dit is het grootste verschil tussen rook- en regressietests.

Vervolgens vinden sanitaire tests plaats, waarbij volledige regressie plaatsvindt als beide eerste tests slagen.

Alle drie soorten tests zijn essentieel om ervoor te zorgen dat ontwikkelteams en QA-teams geen tijd en middelen verspillen aan het bouwen van software met opvallende bugs die grote vertragingen kunnen veroorzaken als ze pas later in de ontwikkeling worden gevonden.

Handmatige vs. geautomatiseerde zuiverheidstests

Moderne automatiseringstechnologie maakt het mogelijk sanity tests te automatiseren om de tijd die testers moeten besteden aan het uitvoeren van deze noodzakelijke tests te verminderen.

Het automatiseren van sanity tests vereist echter meestal meer technische middelen dan handmatig testen en het kan moeilijk zijn om de ontwikkelingstijd vrij te maken om geautomatiseerde sanity tests te maken en uit te voeren zonder gebruik te maken van sanity testing tools.

Vaak is de beste keuze om reguliere geautomatiseerde tests te combineren met handmatige zuiverheidstests om de kernfuncties nader te onderzoeken.

Handmatige zuiverheidstests: voordelen, uitdagingen en proces

Manual sanity testing is elke vorm van sanity testing die handmatig wordt uitgevoerd door menselijke testers. Bij handmatig testen valideren testers de belangrijkste kenmerken van de software zelf door de uitkomsten van verschillende testcases te testen en deze te toetsen aan de verwachte uitkomsten.

Handmatige tests worden vaak beschouwd als meer gedetailleerd dan geautomatiseerde tests, omdat ze meer verkennende tests mogelijk maken. Terwijl geautomatiseerde tests simpelweg een vast script volgen, kunnen handmatige testers hun eigen inzicht en oordeel gebruiken om functies en processen te onderzoeken die mogelijk nader onderzoek vereisen. Met andere woorden, ze kunnen van het script afwijken.

De voordelen van handmatige zuiverheidstests zijn onder meer:

Handmatig testen kan gemakkelijk worden uitgevoerd door niet-technisch QA-personeel.
Het is gemakkelijk om een handmatige saniteitstest op te zetten zonder specifieke middelen
Testers kunnen verschillende elementen van de software bouwen tijdens een handmatige test.
Er kleven echter ook veel nadelen aan handmatige saniteitstests:

Handmatig testen is tijdrovend en kan niet zo regelmatig worden uitgevoerd als geautomatiseerd testen.
Testen kunnen minder gedetailleerd zijn als testers tijd willen besparen.
De testdekking kan kleiner zijn
Er is ruimte voor menselijke fouten bij handmatige zuiverheidstests.

Sanity testautomatisering: voordelen, uitdagingen en proces

Geautomatiseerd testen wordt steeds populairder bij testteams die over de middelen en vaardigheden beschikken om het toe te passen. Door sanity tests te automatiseren kunnen testteams regelmatiger sanity tests uitvoeren en het sanity testproces voor meerdere tests standaardiseren.

Sanity testing van software met behulp van automatiseringstools is een van de snelste en meest efficiënte manieren om sanity testing uit te voeren, maar vereist wel dat softwareteams technische middelen inzetten voor het opzetten en beheren van automatiseringsprocessen.

In kleinere teams kan dit middelen onttrekken aan cruciale processen zoals ontwikkeling en het oplossen van bugs.

De voordelen van geautomatiseerde zuiverheidstests zijn onder meer:

Geautomatiseerd testen is veel efficiënter dan handmatig testen.
Er zijn geen grenzen aan de regelmaat waarmee u met automatisering kunt testen.
Er is weinig ruimte voor menselijke fouten bij het automatiseren van sanity tests.
● Geautomatiseerde zuiverheidstests kunnen een groter aantal monsters bestrijken

Er zijn echter ook nadelen aan geautomatiseerd testen, zoals:

Geautomatiseerd testen laat geen ruimte voor subjectiviteit
● Geautomatiseerde tests kunnen niet buiten hun gescripte scenario’s verkennen
Sanity testing automatiseren kost middelen
Niet alle testteams hebben de technische vaardigheden om sanity check testen te automatiseren.

Conclusie: Handmatig of sanity test automation?

Idealiter kunnen ontwikkelingsteams en testers handmatige QA sanity tests combineren met geautomatiseerde tests voor de beste resultaten. Hierdoor kunnen softwareteams profiteren van de consistentie van geautomatiseerd testen en de flexibiliteit van handmatig testen.

Zowel bij rook- als bij zuiverheidstests kost het middelen en technische vaardigheden om zuiverheidstests te automatiseren, wat betekent dat dit niet altijd mogelijk is, vooral voor kleinere softwareteams of in het geval van eenmalige zuiverheidstests.

Testteams die geautomatiseerd testen willen verkennen, kunnen sanity testing tools gebruiken om het automatiseringsproces te vereenvoudigen en de behoefte aan extra ontwikkelingspersoneel te verminderen.

Wat je nodig hebt om te beginnen met sanity testing

Voordat u begint met sanity tests is het belangrijk te bepalen hoe u het testen gaat aanpakken en sanity test parameters en doelstellingen te definiëren. Je hebt niet veel echt gereedschap nodig om te sanity testen, en sanity testen kunnen grotendeels ongepland zijn.

Meestal worden sanity tests uitgevoerd omdat er wijzigingen zijn aangebracht in een stabiele software build en testers willen controleren of deze wijzigingen werken zoals verwacht.

In dit geval begint u een saniteitstest door de aangebrachte wijzigingen te schetsen, de processen die u gaat gebruiken om ze te testen, en de verwachte resultaten van elke test.

Een stabiele build

Saniteitstests worden uitgevoerd nadat de software is getest op stabiliteit via rooktesten. Het is de verantwoordelijkheid van ontwikkelaars en testers om ervoor te zorgen dat een software build stabiel is alvorens verdere tests uit te voeren.

Testscenario’s

Voordat u begint met sanity check testen, moet u de testscenario’s schetsen die u gaat testen, ongeacht of u handmatige of geautomatiseerde sanity tests gaat uitvoeren.

Als u sanitaire tests uitvoert nadat bugs zijn opgelost, wilt u testgevallen definiëren die de kwaliteit van de reparaties controleren.

Sanity testing tools

U hebt geen speciaal gereedschap nodig om sanity tests uit te voeren, maar sanity test tools kunnen het gemakkelijker maken om tests uit te voeren tijdens de normale loop van de werkdag.

Als u wilt overgaan op regelmatige sanity tests gedurende de dag, of als uw ontwikkelteam elke dag meerdere wijzigingen aanbrengt aan een software build, kunnen sanity testing tools helpen. U kunt bijvoorbeeld testtools gebruiken om robotische procesautomatisering te implementeren.

Het sanitaire testproces

Software sanity testing is meestal een relatief snel proces dat in minder dan een uur kan worden uitgevoerd. Het automatiseren van sanity tests kan in het begin meer tijd kosten, maar als uw automatiseringsscript eenmaal is ingesteld, kunt u sanity tests in een mum van tijd uitvoeren.

Volg de onderstaande stappen om te begrijpen hoe u een handmatige saniteitstest uitvoert en welke stappen u in elke fase van het testproces moet nemen.

1. Identificeer gewijzigde onderdelen

Het doel van sanity testing is het testen van de functionaliteit van specifieke functies en componenten nadat wijzigingen zijn aangebracht in een build.

Voordat u kunt beginnen met software sanity testing, is het belangrijk om te identificeren welke componenten zijn gewijzigd of toegevoegd aan de build en welke aspecten van de code zijn gewijzigd sinds de laatste testronde.

2. Elk onderdeel evalueren

Als u eenmaal hebt vastgesteld welke onderdelen moeten worden getest, kunt u elk onderdeel afzonderlijk analyseren om te begrijpen wat de kenmerken ervan zijn en hoe het zou moeten werken.

Dit helpt testers de verwachte resultaten van sanity tests te begrijpen en de resultaten van hun tests te begrijpen.

3. Aanpak voor sanitaire tests bepalen

In dit stadium is het noodzakelijk uw aanpak van de saniteitstests te bepalen. Gaat u handmatige of geautomatiseerde tests uitvoeren?

Als u een geautomatiseerde aanpak gebruikt, moeten de hulpmiddelen die u gebruikt om het testen te automatiseren u helpen testscripts te maken om de componenten te testen die u al hebt geïdentificeerd.

Als u handmatig test, bedenk dan hoe u de functies test die u moet verifiëren.

4. Saniteitstests uitvoeren

De volgende fase van de sanitaire tests is het uitvoeren van de tests zelf.

Testers voeren handmatige controles uit door alle componenten, gekoppelde parameters en functies van de modules te beoordelen die sinds de laatste test zijn gewijzigd, toegevoegd of aangepast.

Vergelijk bij het testen van software de resultaten van elke test met de verwachte resultaten van de test om na te gaan of elk onderdeel goed werkt.

5. Volgende stappen

Nadat u uw saniteitstest heeft uitgevoerd, moet u nagaan of de bouw geslaagd of mislukt is. Als de saniteitstests onverwachte gedragingen of resultaten opleveren, stuur de build dan terug naar de ontwikkelaars voor verder werk.

Als de build slaagt voor de zuiverheidstest, wat betekent dat alle componenten van de build zich gedragen zoals u verwacht, kunnen verdere regressietests plaatsvinden.

Beste praktijken voor saniteitstests

Omdat sanity testing zowel ongescript als ongedocumenteerd is, kunnen testers sanity testing uitvoeren wanneer dat nodig is. Er zijn niet veel aanbevolen best practices voor sanity tests omdat het zo’n vrijblijvende vorm van software testen is, maar er zijn enkele regels die u kunt volgen om ervoor te zorgen dat u het meeste uit uw sanity tests haalt.

Altijd een saniteitstest uitvoeren na het toevoegen van nieuwe functionaliteit

Software sanity testing is noodzakelijk wanneer nieuwe functies of commando’s worden toegevoegd aan een stabiele software build.

De belangrijkste best practice van sanity testing is om altijd sanity testing uit te voeren telkens wanneer een component wordt gewijzigd of toegevoegd, of wanneer een bug wordt gerepareerd.

Focus op relevante functies en commando’s

Een deel van de definitie van sanity testing is de focus op functies en commando’s, maar bij het uitvoeren van sanity testing is het belangrijk om je te richten op die functies en commando’s die het belangrijkst zijn voor het functioneren van je software build.

Net als smoke testing worden sanity tests het best gebruikt om kernfuncties te beoordelen die ernstige storingen kunnen veroorzaken als ze in dit stadium niet worden geïdentificeerd.

Altijd tests automatiseren waar mogelijk

Als u over de middelen, hulpmiddelen en technische vaardigheden beschikt om uw sanity tests te automatiseren, kan dit helpen om het testproces te versnellen en de testmethoden te standaardiseren.

Dit betekent niet dat geautomatiseerd testen altijd moet worden gebruikt in plaats van handmatig testen, maar dat het implementeren van een vorm van geautomatiseerd testen naast handmatig testen altijd het beste is.

Soorten outputs van een saniteitstest

Meestal zal de output van een sanity test gewoon een binaire “pass” of “fail” beslissing zijn, afhankelijk van hoe de componenten die u test zich gedragen onder testomstandigheden.

Pas

Als de gewijzigde code geen bugs of logische fouten bevat, zou uw saniteitstest moeten slagen. Geslaagd betekent gewoon dat de modules zich bij de saniteitstest gedragen zoals u verwacht.

Als de zuiverheidstest slaagt, gaan de testers verder met verdere tests en een volledige reeks regressietests.

Fail

Als de functies die u test zich niet gedragen zoals u verwacht wanneer u uw saniteitstest uitvoert, geeft dit aan dat de test is mislukt.

Testers geven de software vervolgens terug aan het ontwikkelingsteam om de ontwikkeling voort te zetten, bugs te repareren en eventuele fouten in de code te herstellen die de tests zouden kunnen doen mislukken.

Voorbeelden van saniteitstests

Leren sanity testen met voorbeeldtesten is de beste manier om te begrijpen hoe sanity testen werken en hoe je handmatig een sanity test uitvoert.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Hieronder staan twee illustraties van sanity testing met voorbeeldtestgevallen.

Saniteitstests na een bugfix

Tijdens smoke testing vonden ontwikkelaars bugs in een eCommerce applicatie waardoor klanten geen nieuwe artikelen aan hun mandje konden toevoegen.

Na het uitvoeren van reparaties om deze bug te verhelpen, werd de build doorgegeven aan QA-testers voor een saniteitstest. Bij de saniteitstest werd de functionaliteit van het toevoegen van nieuwe artikelen aan het mandje getest om er zeker van te zijn dat dit werkte zoals verwacht.

Saniteitstests na wijzigingen

Een team van ontwikkelaars heeft gewerkt aan een update voor een boodschappenlijstjes-app waarmee gebruikers lijsten kunnen categoriseren met verschillende labels. Dit betekent dat er veel nieuwe code moet worden toegevoegd aan de bestaande build om deze functie te implementeren.

Zodra de code is toegevoegd, voeren testers sanity tests uit om de nieuwe functie te beoordelen en de prestaties ervan te testen. Er doet zich een bug voor waardoor gebruikers een lijst niet opnieuw kunnen categoriseren als ze er al een label aan hebben toegevoegd, dus wordt de build teruggestuurd naar de ontwikkelaars voor verder werk.

Soorten fouten en bugs die door sanity tests worden ontdekt

Sanity testing wordt gewoonlijk gebruikt om de rationaliteit van een software build te testen nadat wijzigingen zijn aangebracht die de functionaliteit van de software kunnen beïnvloeden.

Als zodanig kan software sanity testing QA testers helpen bij het identificeren van verschillende bugs en fouten in computercode.

Logische fouten

Saniteitstests kunnen testers en ontwikkelaars helpen om logische fouten in de nieuwe code op te sporen. Deze fouten kunnen ertoe leiden dat kernfuncties zich onverwacht gedragen of zelfs dat de software vastloopt.

Bugs

Bugs in computercode kunnen klein of groot zijn; in sommige gevallen kunnen ze alleen de bruikbaarheid en het gebruiksgemak beïnvloeden, terwijl ze in andere gevallen kunnen verhinderen dat de hele toepassing überhaupt functioneert.

Saniteitstests kunnen bugs opsporen of onthullen of een bug al dan niet adequaat is opgelost.

Gemeenschappelijke zuiverheidstests

Metrieken in elke vorm van softwaretesten moeten telbaar en kwantificeerbaar zijn. Wanneer u sanity tests uitvoert, is het belangrijk om metrics bij te houden die u kunnen helpen om de output of het resultaat van uw sanity test objectief te beoordelen.

Dit is vooral belangrijk als u in de toekomst sanitaire tests wilt automatiseren.

Enkele voorbeelden van correctheidstests zijn:

Testgevallen niet uitgevoerd
Testgevallen geslaagd
Testgevallen mislukt
Geblokkeerde testgevallen

In feite omvatten meetbare metrieken alle resultaten die kwantitatieve gegevens opleveren die aangeven hoe goed uw softwarebouw heeft gepresteerd tijdens de sanity test.

5 Beste gratis Sanity Testing tools

Als u geïnteresseerd bent in het implementeren van gratis sanity testing tools voor het plannen, uitvoeren en automatiseren van sanity tests op stabiele software builds, vindt u hieronder een lijst met enkele van de beste sanity testing tools die vandaag gratis online beschikbaar zijn.

ZAPTEST GRATIS editie

ZAPTEST is een gratis testtoolsuite die beschikbaar is als gratis versie en als betaalde bedrijfseditie.

De ZAPTEST FREE tool is een software test tool waarmee gebruikers sanity tests, smoke tests en andere soorten software tests kunnen automatiseren om applicaties te testen voor Mac, Windows, Android en andere platformen.

Het is eenvoudig te bedienen en de ideale manier om sanity testing automation uit te proberen zonder een premie te betalen.

Kortom, de 1SCRIPT-technologie van ZAPTEST maakt testautomatisering mogelijk op elke softwareapplicatie, cross-platform, cross-browser, cross-apparaat, en in een codeloze interface die ideaal is voor zowel beginnende als zeer ervaren testers.

QA Wolf

Als u op zoek bent naar eenvoud, dan is QA Wolf een heerlijk eenvoudige QA-testapplicatie die volledig wordt gehost in uw browser, wat betekent dat u niets hoeft te downloaden om het te gebruiken. U kunt QA Wolf gebruiken om geautomatiseerde tests uit te voeren, ongeacht uw vaardigheidsniveau.

Selenium

Selenium is een ander testprogramma dat zowel in een gratis versie als in een betaalde versie beschikbaar is. Selenium is compatibel met een groot aantal programmeertalen, waardoor het een goede keuze is voor ontwikkelteams die minder gangbare talen gebruiken, en het kan worden gebruikt om saniteitstests en andere soorten tests voor webapplicaties te automatiseren.

Watir

Als u wilt beginnen met het schrijven van uw eigen geautomatiseerde softwaretests, maar u weet niet waar u moet beginnen, dan is Watir een open-source tool waarmee u gemakkelijk eenvoudige en onderhoudbare geautomatiseerde zuiverheidstests kunt schrijven.

Windmolen

Windmill is een open-source testprogramma dat werd gemaakt om het testen en debuggen van webapplicaties te automatiseren. Het is een effectief hulpmiddel voor sanity testers die willen controleren of webapplicaties tijdens de ontwikkelingsfase goed zijn gedebugged.

Checklist sanitaire tests

Voordat u uw eerste sanity tests uitvoert, moet u begrijpen hoe u sanity tests definieert en wat u nodig hebt voordat u begint met sanity tests.

Weet u welke nieuwe functionaliteit aan de build is toegevoegd?
Begrijpt u hoe de nieuwe functionaliteit moet werken?
Wat zijn uw criteria voor het slagen en zakken voor de gezondheidstest?
Moet je eerst sanity testing tools aanschaffen?
Hoe denkt u de resultaten van uw test aan de ontwikkelaars door te geven?
● Weet je hoe je de sanity tests moet herhalen indien nodig?
Als je alle antwoorden op deze vragen weet, ben je klaar voor je eerste test.

Conclusie

Sanity testing is een noodzakelijke stap in het testen van software waarmee testers kunnen beoordelen of recent gewijzigde componenten correct werken. Sanity tests worden altijd uitgevoerd door testers en niet door ontwikkelaars, en het is mogelijk sanity tests te automatiseren of handmatig uit te voeren.

Naarmate meer softwareteams overgaan op hyperautomatisering, worden geautomatiseerde saniteitstests steeds gebruikelijker. Idealiter kunnen softwareteams ernaar streven handmatige, verkennende tests uit te voeren bij het testen van nieuwe componenten, terwijl ze geautomatiseerde tests gebruiken om gedurende de hele werkdag kleine veranderingen te testen.

FAQ’s en hulpmiddelen

Als u uw kennis over sanity testing wilt vergroten, bekijk dan enkele van de bronnen en FAQ’s hieronder.

Beste cursussen over sanity test automation

U kunt meer leren over sanity testing en andere soorten softwaretests door te zoeken naar online cursussen in sanity testing. U kunt online cursussen vinden op websites zoals:

Coursera
Uplatz
Koerslijn
Edureka
Sommige online cursussen worden gratis aangeboden, terwijl andere tegen betaling certificeringen of kwalificaties kunnen aanbieden bij voltooiing.

Beste boeken over sanity testing

U kunt uw kennis van sanity testing verbeteren door boeken te lezen over sanity testing en software testing.

Software testen, door Ron Patton
Hoe software te breken, door James Whittaker
Software Testing Techniques, door Boris Beizer
Software Test Automation, door Mark Fewster en Dorothy Graham.
Agile Testing, door Lisa Crispin en Janet Gregory.

Wat zijn de top 5 interview vragen over sanity testing

Voordat u solliciteert naar QA-banen waarbij sanity testing een rol kan spelen, kunt u antwoorden voorbereiden op veelvoorkomende sanity testing-interviewvragen.

Wat is het verschil tussen rook- en zuiverheidstesten?
Wanneer moet u sanity tests uitvoeren?
Hoe bepaal je of een sanity test is mislukt?
Wanneer voert u handmatige versus geautomatiseerde tests uit?
Wat zijn de voordelen van sanity testing?

Beste YouTube-tutorials over sanity testing

U kunt meer leren over sanity testing via deze YouTube-video’s:

Wat is Sanity Testing?
Het verschil tussen rook- en zindelijkheidstests
Wat is Sanity Testing? Purushotam Academie
Smoke Testing vs Sanity Testing met voorbeelden

Hoe sanity tests handhaven

Omdat sanity tests meestal worden gebruikt om wijzigingen in code te verifiëren, kan het zijn dat u bij elke sanity test andere elementen van de code test of uw test aanpast om verschillende functionaliteiten te beoordelen.

Daarom is het belangrijk om het onderhoud van uw sanity tests goed bij te houden, zodat u klaar bent om te testen wanneer dat nodig is.

● Testgevallen bijwerken naarmate de functionaliteit van uw softwarebouw evolueert
Volg altijd de beste praktijken voor testontwerp
Evalueer uw tests regelmatig.
Houd toekomstige projecten in gedachten bij het maken van nieuwe tests

Wat is sanity testing in QA?

Sanity testing in QA is een vorm van softwaretesten waarbij nieuw gewijzigde of toegevoegde componenten van een stabiele software build worden getest om er zeker van te zijn dat ze zich correct gedragen.

Deze definitie van sanity testing onderscheidt sanity testing van smoke testing, omdat smoke testing wordt uitgevoerd op onstabiele builds.

Sanity testing van software wordt altijd uitgevoerd door testers en niet door ontwikkelaars, en een van de meest voorkomende redenen om een sanity test uit te voeren is omdat een bug is opgelost of gerepareerd. Op die manier zorgen de testers ervoor dat de fix correct werkt en kan het verdere testen beginnen.

Natuurlijk, als u als organisatie Enterprise level software testing + diensten nodig heeft, neem dan contact op! ZAPTEST is de toonaangevende automatiseringstool op elk platform, inclusief Linux, Windows, Android, iOS, web. Het maakt elke test mogelijk, inclusief belastingtests, prestatietests, UI-tests, eenheidstests, functionele tests, integratietests, UI-tests, complexe API-tests, en nog veel meer!

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post