Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Stresstestning inom programvarutestning är en typ av testning som är utformad för att säkerställa robusthet och motståndskraft i applikationer. Programvaran testas under extrema förhållanden och pressas till det yttersta och mer därtill.

Stresstestning av programvara är en central del av testprocessen, och syftet är att identifiera sårbarheter, svagheter och potentiella fel som kan uppstå när ett system utsätts för intensiv belastning eller ogynnsamma förhållanden. Genom att simulera hög användartrafik, resursbrist och extrem datainmatning kan stresstestning ge värdefulla insikter om en applikations prestanda.

I den här artikeln går vi igenom vad stresstestning innebär: vad det är, olika typer av stresstestning samt vilka metoder och verktyg som utvecklare kan använda för att genomföra det.

 

Table of Contents

Vad är stresstestning inom programvarutestning och utveckling?

alfatestning vs betatestning

Stresstestning av programvara är en viktig teknik som används för att utvärdera prestanda och stabilitet hos ett programvarusystem under extrema eller ogynnsamma förhållanden. Det innebär att applikationen utsätts för höga belastningsnivåer, t.ex. tung användarbelastning, begränsade resurser eller överdriven datainmatning, för att identifiera dess brytpunkt och potentiella svagheter. Syftet med stresstestning är att ta reda på hur programvaran beter sig under stress och att säkerställa att den är robust.

Vid stresstest simuleras olika scenarier för att pressa programvaran utöver dess normala driftsgränser. Detta inkluderar testning av systemets svarstid, minnesanvändning, genomströmning och övergripande stabilitet. Genom att avsiktligt överbelasta systemet kan testarna identifiera flaskhalsar, minnesläckor, prestandaförsämringar och potentiella krascher som kan uppstå under stressiga förhållanden.

Insikterna från stresstester gör det möjligt för programutvecklare att fatta välgrundade beslut om prestandaoptimering, kapacitetsplanering och resursallokering. Det hjälper dem att identifiera förbättringsområden, åtgärda sårbarheter och förbättra den övergripande användarupplevelsen. I slutändan spelar stresstestning en viktig roll för att säkerställa att programvarusystem kan hantera kraven i verklig användning och leverera tillförlitliga och högpresterande applikationer till slutanvändarna.

 

1. När och varför behöver du göra stresstester?

Vad är programvarutestning?

Stresstester bör utföras i specifika skeden av programvarans livscykel för att säkerställa att applikationerna kan hantera de krav som ställs i verkliga scenarier, t.ex:

 

– I förproduktion:

 

Stresstester bör utföras innan programvaran tas i produktion. Genom att utsätta systemet för extrema förhållanden kan potentiella problem och flaskhalsar identifieras och lösas tidigt, vilket förhindrar oväntade fel och prestandaförsämringar.

 

– Efter större uppdateringar:

 

När betydande uppdateringar eller ändringar görs i programvaran blir stresstestning nödvändigt. På så sätt kan man kontrollera om ändringarna har medfört några oförutsedda problem som kan påverka systemets prestanda och stabilitet.

– Under skalning:

 

Om det finns planer på att skala upp mjukvarusystemet är stresstestning nödvändigt för att bedöma dess förmåga att hantera ökad användarbelastning, datavolym eller transaktioner. Detta säkerställer att systemet effektivt kan hantera tillväxt utan att kompromissa med prestanda.

 

– När du gör ändringar i infrastrukturen:

 

Vid migrering till en ny infrastruktur, t.ex. byte av servrar, databaser eller nätverkskonfigurationer, bör stresstester utföras för att utvärdera hur programvaran fungerar i den nya miljön och för att identifiera eventuella kompatibilitetsproblem eller flaskhalsar i prestandan.

 

2. När du inte behöver göra stresstestning

 

Stresstestning inom programvaruutveckling är viktigt, men det finns vissa situationer där det kanske inte är nödvändigt att utföra stresstestning.

Detta kan omfatta småskaliga applikationer med begränsad användarinteraktion och låg komplexitet, eller lågriskprojekt där effekterna av ett potentiellt prestandafel är låga och konsekvenserna inte är kritiska. Programvarusystem som är väletablerade kanske inte alltid behöver genomgå rigorösa stresstester, och om utvecklingsteamen har stora budget- eller tidsbegränsningar kan de välja att prioritera andra testaktiviteter framför stresstester.

Det är viktigt att notera att även i dessa scenarier bör andra former av testning, t.ex. funktionstestning, användbarhetstestning eller säkerhetstestning, fortfarande utföras för att säkerställa programvarans övergripande kvalitet och tillförlitlighet. Beslutet att utesluta stresstestning bör fattas baserat på en omfattande riskbedömning och en förståelse av de specifika projektkraven, begränsningarna och de potentiella effekterna av att inte genomföra stresstestning.

 

3. Vem är involverad i stresstestning av programvara?

som bör arbeta med verktyg och planering för automatisering av programvarutestning

Stresstestning inom programvarutestning utförs vanligtvis av programvaruingenjörer och utvecklare under utvecklingsprocessen. De utför stresstester när de skapar mjukvaruapplikationer och operativsystem, under systemuppdateringar och infrastrukturförändringar. Ibland kan testingenjörer och testledare samarbeta med utvecklare för att utforma testplaner som utvärderar alla viktiga aspekter av programvaran.

 

4. Mål för stresstestning av programvara

belastningstestning

Syftet med stresstestning är att säkerställa att ett programvarusystem kan hantera de påfrestningar som det kan utsättas för. De primära målen med stresstestning är följande:

 

– Fastställande av systembegränsningar:

 

Stresstestning hjälper till att identifiera mjukvarusystemets brytpunkter genom att utsätta det för extrema förhållanden. Detta hjälper till att fastställa prestandatrösklar och bestämma systemets kapacitet.

 

– Bedöm systemets stabilitet:

 

Stresstest visar hur programvaran beter sig under hög belastning eller ogynnsamma förhållanden, vilket gör det möjligt att upptäcka potentiella krascher, minnesläckor eller prestandaförluster. Detta säkerställer systemets stabilitet och motståndskraft.

 

– Optimera prestanda:

 

Genom att analysera de prestandamätvärden som erhållits under stresstestningen kan utvecklarna identifiera områden som behöver förbättras och optimera systemets prestanda. Det kan handla om att optimera koden, förbättra resurshanteringen eller öka skalbarheten.

 

– Förbättra användarupplevelsen:

 

Med stresstestning kan organisationer leverera programvara som uppfyller användarnas förväntningar, även under utmanande omständigheter. Stresstestning bidrar till en generellt positiv användarupplevelse genom att identifiera och lösa potentiella problem före driftsättning.

 

Fördelarna med stresstestning

Stresstestning kan hjälpa utvecklare att bedöma systemets prestanda och verifiera hur systemet beter sig under extrema förhållanden. Nedan följer en lista över några av de största fördelarna med att utföra stresstester:

 

1. Identifiera flaskhalsar i prestandan

 

Stresstestning hjälper till att identifiera flaskhalsar och begränsningar i ett programvarusystem under extrema belastningar eller stressiga förhållanden. Det gör det möjligt att tidigt upptäcka problem som kan påverka systemets stabilitet, responsivitet eller skalbarhet.

 

2. Säkerställa tillförlitlighet och robusthet

 

Genom att utsätta programvaran för scenarier med hög belastning säkerställer stresstestning att systemet förblir tillförlitligt och robust även vid hög belastning eller ogynnsamma förhållanden. Det hjälper till att upptäcka buggar, minnesläckor, resursbegränsningar och andra sårbarheter som kan leda till systemfel eller krascher.

 

3. Validera skalbarhet

 

Stresstest validerar skalbarheten hos ett programvarusystem genom att fastställa dess förmåga att hantera ökad arbetsbelastning. Den hjälper till att bedöma om systemet kan skalas upp och ned på ett effektivt sätt, så att det kan hantera ett växande antal användare eller transaktioner utan att prestandan försämras.

 

4. Förbättra prestanda

 

Stresstestning ger värdefulla insikter om programvarans prestandaegenskaper. Genom att identifiera flaskhalsar, ineffektivitet och områden som kan förbättras hjälper stresstestning till att optimera programvarans prestanda, vilket resulterar i ett snabbare och mer responsivt system.

 

5. Minskar driftstopp och ökar säkerheten

 

Stresstestning hjälper till att förhindra systemfel, krascher och driftstopp genom att proaktivt identifiera och åtgärda prestandarelaterade problem. Det kan också användas för att se till att systemfel inte orsakar allvarliga säkerhetsproblem.

 

Utmaningarna med stresstestning

Jämförelse mellan UAT-testning och regressionstestning och annan testning.

Stresstestning är inte utan utmaningar. Nedan följer en lista över några av de största begränsningarna med stresstestning inom mjukvaruutveckling:

 

1. Komplicerade testprocesser

 

Utvecklare och testingenjörer som utför manuella stresstester kan uppleva att de manuella processerna är komplicerade och tidskrävande. Detta innebär att manuella stresstester är dyra och kräver stora externa resurser. Ett sätt att undvika detta problem är att använda automatiserad programvarutestning.

 

2. Höga krav på skriptkunskaper

 

Utvecklare måste ha goda skriptkunskaper för att kunna implementera skript-testfall i stresstestning. Det är därför testning vanligtvis utförs av utvecklare och programvaruingenjörer som har djupgående kunskaper om koden.

 

3. Kostnader för stresstestverktyg

 

För att utföra stresstester använder de flesta utvecklare programvara för stresstester som vanligtvis är licensierad. Detta kan kosta en hel del på månads- eller årsbasis, och även om utvecklarna använder programvara med öppen källkod kan de behöva betala för ett licensierat verktyg för belastningstestning för att konfigurera stresstestmiljön.

 

Stresstestningens särdrag

Betatestning - Vad det är, typer, processer, tillvägagångssätt, verktyg, jämfört med alfatestning och mer!

Stresstestning kan särskiljas från andra typer av programvarutestning genom följande egenskaper:

 

1. Betoning på extrema förhållanden

 

Stresstest fokuserar på att utsätta programvarusystemet för extrema förhållanden, t.ex. hög användarbelastning, tung databehandling eller överbelastning av nätverket. Till skillnad från andra testtyper syftar stresstestning till att pressa systemet utöver dess normala operativa gränser för att identifiera prestandaproblem och sårbarheter.

 

2. Upprepning av verkliga scenarier

 

Stresstestning syftar till att återskapa verkliga scenarier där systemet kan utsättas för hög efterfrågan från användarna, trafiktoppar eller ogynnsamma förhållanden. Det innebär att man skapar testscenarier som simulerar dessa situationer på ett korrekt sätt och säkerställer att programvaran kan hantera dem på ett effektivt sätt.

 

3. Identifierar flaskhalsar i prestandan

 

Ett av de viktigaste målen med stresstestning är att identifiera flaskhalsar i programvarusystemet. Det hjälper till att identifiera problem relaterade till resursutnyttjande, minnesläckor, ineffektiva algoritmer, databasprestanda eller nätverksfördröjning, vilket kan hämma systemets prestanda under stress.

 

4. Lämpliga felmeddelanden

 

Syftet med stresstester är att identifiera systemfel och flaskhalsar för att kunna korrigera programkoden före lansering. När fel uppstår är det viktigt att lämpliga felmeddelanden visar orsaken till felet så att utvecklarna kan göra reparationer.

 

Vad testar vi i stresstester?

Stresstester används inom programvaruutveckling för att testa hur ett system fungerar under extra påfrestningar. Stresstester används för att testa prestanda, skalbarhet, stabilitet och andra mätvärden.

 

1. Systemets prestanda

 

Stresstester utvärderar programvarusystemets övergripande prestanda under extrema förhållanden och mäter faktorer som svarstid, genomströmning, latens och resursutnyttjande. Syftet är att identifiera flaskhalsar i prestandan och bedöma systemets förmåga att hantera höga arbetsbelastningar.

 

2. Skalbarhet

 

Stresstest undersöker programvarans skalbarhet genom att testa dess förmåga att hantera ökade användarbelastningar och transaktionsvolymer. Den verifierar om systemet kan skalas upp eller ned effektivt utan att kompromissa med prestanda eller stabilitet.

 

3. Utnyttjande av resurser

 

Stresstestning utvärderar programvarans resursutnyttjande, t.ex. CPU, minne, disk I/O, nätverksbandbredd och databasprestanda, i scenarier med hög belastning. Den hjälper till att identifiera flaskhalsar eller ineffektiv resurshantering som kan påverka systemets prestanda.

 

4. Svarstid och fördröjning

 

Stresstester mäter systemets svarstid och latens under olika belastningsnivåer. Syftet är att säkerställa att programvaran förblir responsiv och ger snabba svar på användarnas förfrågningar, även under stressiga förhållanden.

 

5. Lastbalansering

 

Stresstest undersöker programvarans mekanismer för lastbalansering för att effektivt fördela arbetsbelastningen över flera servrar eller komponenter. Den verifierar om algoritmerna för lastbalansering fungerar som förväntat och säkerställer optimalt resursutnyttjande.

 

6. Dataintegritet och datakonsistens

 

Stresstest kontrollerar integriteten och konsekvensen i databehandling och lagring under stressförhållanden. Den säkerställer att programvaran bearbetar, lagrar och hämtar data på ett korrekt sätt utan att data korrumperas eller blir inkonsekventa.

 

7. Säkerhet under stress

 

Stresstestning kan omfatta säkerhetsrelaterade scenarier för att bedöma programvarans motståndskraft mot attacker under förhållanden med hög stress. Syftet är att identifiera eventuella sårbarheter eller svagheter som kan utnyttjas när systemet utsätts för påfrestningar.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

Typer av stresstester

Vad är belastningstestning, testning av mobilappar och ad hoc-testning?

Det finns många olika typer av stresstester, som var och en används för att mäta olika parametrar och verifiera olika delar av ett programvarusystem. Dessa inkluderar:

 

1. Distribuerad stresstestning

 

I distribuerade klient-serversystem utförs stresstestet på flera klienter från servern. Stresstesterna distribueras till stressklienterna och servern övervakar statusen för varje klient för att säkerställa korrekt kommunikation och datautbyte.

 

2. Stresstestning av applikationer

 

Denna typ av stresstest fokuserar på att identifiera defekter relaterade till datalåsning, blockering, nätverksproblem och flaskhalsar i prestanda inom en applikation. Syftet är att upptäcka sårbarheter som påverkar applikationens funktionalitet och prestanda.

 

3. Transaktionell stresstestning

 

Transaktionella stresstester innebär att en eller flera transaktioner mellan flera applikationer testas. Syftet är att finjustera och optimera systemet genom att analysera prestanda, skalbarhet och tillförlitlighet för transaktioner inom applikationsekosystemet.

 

4. Systemisk stresstestning

 

Systemiska stresstester utförs på flera system som körs på samma server. Syftet är att upptäcka defekter där databehandlingen i en applikation kan hindra eller blockera en annan applikation. Detta test validerar systemets förmåga att hantera samtidiga processer och förhindra datakonflikter.

 

5. Utforskande stresstestning

 

Denna typ av stresstest innebär att systemet testas med ovanliga parametrar eller förhållanden som sannolikt inte kommer att inträffa i ett verkligt scenario. Syftet är att upptäcka defekter och sårbarheter i oväntade scenarier, t.ex. en stor mängd samtidiga användarinloggningar, samtidig aktivering av virusscanners eller databasavbrott vid åtkomst till webbplatser.

 

6. Stresstestning av nätverk

 

Stresstestning av nätverk utvärderar systemets prestanda och stabilitet under olika nätverksförhållanden, t.ex. hög latens, paketförlust eller begränsad bandbredd. Det säkerställer att systemet kan hantera överbelastning och ogynnsamma nätförhållanden utan att prestandan försämras avsevärt.

 

Processen för stresstestning

Vad är enhetstestning?

Följ stegen nedan för att genomgå stresstest:

 

Steg 1: Planera stresstestet

 

Identifiera syftena och målen med stresstestningen och definiera de resultatmått och tröskelvärden som ska mätas. Fastställ de stresscenarier och arbetsbelastningsmönster som ska simuleras och identifiera målmiljön och infrastrukturen för stresstestningen.

 

Steg 2: Skapa automatiseringsskript

 

Utveckla eller konfigurera automatiseringsskript för att simulera önskade stresscenarier. Detta innebär att man utformar testfall som representerar olika stressförhållanden och belastningsnivåer, ställer in testdata och konfigurerar testmiljön för stresstestningen. Se till att automatiseringsskript korrekt återspeglar de avsedda stresscenarierna.

 

Steg 3: Utför testskript

 

Förbereda testmiljön och infrastrukturen för stresstestningen och utföra automatiseringsskript för att simulera stresscenarierna med hjälp av robotiserad processautomation. Övervaka och mät systemets prestandamått under stresstestet. I slutet av varje test genereras loggar, rapporter och data för vidare analys.

 

Steg 4: Analysera dina resultat

 

Granska de prestandamått och mätningar som samlats in under stresstestningen och identifiera eventuella flaskhalsar, fel eller avvikelser i systemet. Jämför den observerade prestandan med de fördefinierade prestandamåtten och tröskelvärdena, och analysera slutligen grundorsakerna till eventuella prestandaproblem och identifiera områden som kan förbättras.

 

Steg 5: Optimera din programvara

 

Baserat på analysen av stresstestresultaten, prioritera och åtgärda de identifierade prestandaproblemen. Optimera systemets prestanda genom att göra nödvändiga kodändringar, konfigurationsjusteringar eller infrastrukturförbättringar. Du kan också köra stresstestet igen för att validera optimeringarnas effektivitet.

 

Typer av fel och buggar som upptäcks genom stresstestning av programvara

zaptest-runtime-fel.png

Stresstestning inom kvalitetssäkring och utveckling kan identifiera många olika typer av buggar och fel i programvaran. Läs mer om vilken typ av buggar du kan upptäcka genom stresstestning nedan.

 

1. Minnesläckor

 

Stresstestning kan avslöja minnesläckor, där programvaran inte lyckas frigöra minnesresurser på rätt sätt. Dessa läckor kan leda till försämrad prestanda, instabila system och till och med krascher under långvariga stresstester.

 

2. Samtidighetsbuggar

 

Stresstestning kan avslöja samtidighetsrelaterade buggar, t.ex. race conditions, där flera trådar eller processer har åtkomst till delade resurser samtidigt, vilket leder till inkonsekventa eller felaktiga resultat, datakorruption eller systemkrascher.

 

3. Fel i nätverket

 

Stresstestning kan avslöja sårbarheter i samband med nätverkskommunikation, t.ex. paketförluster, latensproblem eller anslutningsproblem. Dessa fel kan påverka systemets förmåga att hantera hög nätverkstrafik och kan leda till försämrad prestanda eller fel i dataöverföringen.

4. Fel i databasen

 

Stresstestning kan avslöja problem som rör databasens prestanda och integritet, t.ex. långsam exekvering av frågor, deadlocks, datakorruption eller felaktig transaktionshantering. Dessa fel kan påverka systemets övergripande prestanda och tillförlitlighet.

 

5. Säkerhetsproblem

 

Stresstestning kan avslöja säkerhetsproblem, t.ex. DoS-sårbarheter (Denial of Service), där systemet inte svarar eller kraschar vid nätverksattacker med hög belastning. Det kan också avslöja svagheter i autentisering eller auktorisering, dataintrång eller problem med privilegieeskalering.

 

Typer av resultat från stresstester

belastningstestning

Utvecklare får olika typer av resultat från stresstester, och vart och ett av dessa kan påverka utvecklingsprocessen på olika sätt. Dessa resultat kan omfatta:

 

1. Prestationsmått

 

Stresstestning ger utvecklarna prestandamått som svarstid, genomströmning, latens och resursutnyttjande. Dessa mätvärden hjälper till att bedöma systemets prestanda under stressförhållanden och identifiera områden som kräver optimering eller förbättring.

 

2. Loggar för felsökning

 

Stresstest genererar loggar och felsökningsinformation som kan vara ovärderlig för utvecklare. Dessa loggar fångar upp kritiska händelser, felmeddelanden och stackspår, vilket underlättar identifiering och lösning av problem. Utvecklare kan analysera dessa loggar för att få insikter om systemets beteende under stress och felsöka eventuella problem.

 

3. Felrapporter

 

Stresstester genererar rapporter om fel och misslyckanden som belyser eventuella problem som uppstått under testprocessen. Dessa rapporter innehåller information om de specifika felen, deras frekvens och deras inverkan på systemets prestanda. Utvecklare kan använda denna information för att diagnostisera och åtgärda de identifierade felen.

 

Vanliga mått för stresstestning

Vad är enhetstestning?

Utvecklare använder olika mått för att utvärdera ett systems prestanda under stresstestning. Dessa mått hjälper utvecklarna att bedöma om systemet uppfyller de förväntade standarderna eller inte.

 

1. Skalbarhet och prestandamått

 

Några exempel på skalbarhets- och prestandamått inkluderar:

 

– Sidor per sekund:

Antalet sidor som begärs per sekund av applikationen

– Genomströmning:

Datastorlek antal svar per sekund

– Rundor:

Antalet gånger som testscenarier planeras jämfört med antalet gånger som kunden har utfört testscenarier

 

2. Mätning av applikationssvar

 

Mätvärden för applikationssvar inkluderar:

– Starttid:

Den genomsnittliga tid det tar att hämta en bild eller en sida

– Sidtid:

Den tid det tar att hämta all information från en sida

 

3. Mätning av fel

Mätvärden för misslyckande inkluderar:

– Misslyckade anslutningar:

Antal misslyckade anslutningar som avvisats av klienten

– Misslyckade rundor:

Antalet skott som misslyckas

– Misslyckade träffar:

Antalet misslyckade försök av systemet, till exempel brutna länkar

 

Testfall för stresstestning

typer av prestandatester

Testfall utformas noggrant i stresstester för att tillämpa extrema belastningar, tunga arbetsbelastningar eller ovanliga parametrar på systemet. Syftet är att pressa systemet till dess yttersta gränser och bedöma hur det fungerar under maximal belastning. Testfallen omfattar vanligtvis en kombination av hög användarkonkurrens, stora datavolymer och komplexa transaktioner för att simulera verkliga scenarier som potentiellt skulle kunna överbelasta systemet.

 

1. Vad är testfall vid stresstestning?

 

Testfall i stresstestning är specifika scenarier eller situationer som är utformade för att simulera förhållanden med hög belastning och utvärdera programvarusystemets prestanda och stabilitet under sådana omständigheter. Dessa testfall beskriver de steg, indata och förväntade resultat som krävs för att genomföra stresstester.

De testfall som används vid stresstestning innehåller ofta variationer i arbetsbelastningsmönster, belastningsnivåer och stressfaktorer. De täcker ett brett spektrum av stresscenarier, såsom plötsliga toppar i användaraktivitet, samtidig åtkomst till kritiska resurser, långvarig tung belastning eller överdriven inmatning/utmatning av data. Genom att testa dessa scenarier kan utvecklarna identifiera flaskhalsar i prestandan, resursbegränsningar, skalbarhetsproblem och andra sårbarheter i systemet.

 

2. Exempel på testfall vid stresstestning

 

Att läsa exempel på testfall för stresstestning kan hjälpa till att illustrera vad ett testfall är och hur det vägleder stresstestningsprocessen.

 

Exempel på belastning av samtidig användare

Målsättning: Utvärdera systemets prestanda och skalbarhet vid ett stort antal samtidiga användare.

Steg för testfall:

1. Simulera ett scenario med 1000 samtidiga användare som har åtkomst till systemet samtidigt.
2. Varje användare utför en typisk uppsättning åtgärder, som att logga in, bläddra bland produkter, lägga till varor i varukorgen och checka ut.
3. Övervaka svarstiden för varje användaråtgärd.
4. Mät systemets genomströmning (antal lyckade transaktioner per sekund) och beräkna den genomsnittliga svarstiden.
5. Se till att systemet upprätthåller en acceptabel svarstid och hanterar belastningen från samtidiga användare utan betydande prestandaförsämring eller fel.

 

Exempel på datavolym

Syfte: Bedöma systemets prestanda och stabilitet vid bearbetning av stora datamängder.

Steg för testfall:

1. Förbered ett dataset som innehåller en betydande mängd data (t.ex. 1 miljon poster).
2. Simulera ett scenario där systemet bearbetar hela datasetet i en enda operation eller transaktion.
3. Övervaka systemets resursutnyttjande (CPU, minne, disk I/O) under databehandlingen.
4. Mät den tid det tar för systemet att slutföra databehandlingen.
5. Verifiera att systemet slutför operationen inom en acceptabel tidsram och utan att förbruka kritiska resurser.

 

Exempel på stresstester

Stresstestning - typer, processer, verktyg, checklistor och mer

Ett exempel på stresstestning inom programvarutestning kan hjälpa dig att förstå vad stresstestning är och hur det fungerar.

 

1. Exempel på stresstest med toppbelastning

 

Målsättning: Utvärdera systemets prestanda och stabilitet under toppbelastningsförhållanden.

Test scenario:

1. Simulera ett scenario där systemet upplever en plötslig ökning av användaraktiviteten, t.ex. under en flash-rea.
2. Öka användarbelastningen gradvis, med utgångspunkt från en basbelastning och gradvis upptrappning till den förväntade toppbelastningen.
3. Övervaka systemets svarstid, genomströmning och resursutnyttjande under toppbelastningen.
4. Mät systemets förmåga att hantera den ökade belastningen och se till att det upprätthåller acceptabla svarstider och prestanda.
5. Fortsätt övervakningen under en längre tid för att bedöma systemets stabilitet och motståndskraft under ihållande toppbelastningsförhållanden.

Förväntat resultat:

– Systemet ska klara toppbelastningen utan betydande prestandaförsämring eller fel.
– Svarstiden för kritiska användaråtgärder bör ligga inom acceptabla tröskelvärden.
– Systemets genomströmning bör kunna hantera den ökade användarbehovet utan att nå en mättnadspunkt.
– Resursutnyttjandet (CPU, minne, nätverksbandbredd) bör övervakas för att säkerställa att det håller sig inom acceptabla gränser.

 

2. Exempel på stresstest för resursutarmning

 

Syfte: Fastställa systemets beteende och prestanda när kritiska resurser pressas till det yttersta.

Test scenario:

1. Simulera ett scenario där systemet utsätts för resursintensiv drift eller hög efterfrågan.
2. Stressa systemet genom att utföra en serie uppgifter som förbrukar en betydande mängd systemresurser, t.ex. komplexa beräkningar eller dataintensiva operationer.
3. Övervaka systemets resursutnyttjande (CPU, minne, diskutrymme) under resursintensiva uppgifter.
4. Bedöm systemets svarstid, felhanteringsförmåga och stabilitet vid resursutarmning.
5. Observera om systemet återhämtar sig snabbt när de resursintensiva uppgifterna har slutförts eller om några kvardröjande effekter kvarstår.

Förväntat resultat:

– Systemet bör uppvisa motståndskraft och stabilitet även under resursintensiva operationer.
– Resursutnyttjandet bör övervakas för att säkerställa att det håller sig inom acceptabla gränser och undviker utarmning av resurser.
– Systemet bör hantera resursutarmning på ett smidigt sätt och undvika krascher, dataskador eller långvarig instabilitet i systemet.
– Återställningsmekanismer bör iakttas för att säkerställa att systemet återhämtar sig och återupptar normal drift när de resursintensiva uppgifterna har slutförts.

 

7 misstag och fallgropar vid implementering

stresstestning av programvara

utmaningar-belastningsprovning

Om du planerar att genomföra stresstester av programvara är det viktigt att vara medveten om de vanligaste fallgroparna som utvecklare ställs inför, så att du kan undvika att göra dessa misstag själv.

 

1. Otillräcklig testplanering

Om man inte planerar och definierar tydliga mål, omfattning och testscenarier för stresstestning kan det leda till ofullständiga eller ineffektiva tester. Avsaknad av ordentlig planering kan leda till att man missar chansen att identifiera kritiska prestandaproblem.

 

2. Otillräcklig testmiljö

Att använda en otillräcklig testmiljö som inte exakt replikerar produktionsmiljön kan ge missvisande eller felaktiga resultat. En felanpassad miljö kan misslyckas med att upptäcka flaskhalsar i prestandan eller problem som uppstår specifikt i produktionsuppsättningen.

 

3. Negligering av realistiska arbetsbelastningar

Att använda orealistiska eller otillräckliga arbetsbelastningar under stresstestning kan leda till felaktiga prestandautvärderingar. Om man inte replikerar verkliga scenarier, användarbeteenden eller datavolymer kan det leda till att man missar prestandaproblem som kan uppstå under faktiska användningsförhållanden.

 

4. Bristande övervakning och analys

Om man försummar att övervaka och analysera systemmätvärden under stresstestningen kan det begränsa testprocessens effektivitet. Utan omfattande datainsamling och analys blir det svårt att identifiera flaskhalsar, resursbegränsningar eller områden som kräver optimering.

 

5. Ignorera icke-funktionella krav

Om man bortser från icke-funktionella krav, t.ex. tröskelvärden för svarstid eller mål för genomströmning, under stresstestningen kan det leda till att man förbiser kritiska prestandabegränsningar. Om de icke-funktionella kraven inte uppfylls kan det leda till missnöjda användare, dålig användarupplevelse eller till och med systemfel under extrema förhållanden.

 

6. Otillräckliga testdata

Att använda otillräckliga eller orealistiska testdata kan göra stresstestningen mindre effektiv. Testdata bör korrekt återspegla de förväntade datavolymerna, variationen och komplexiteten för att säkerställa att systemets prestanda utvärderas på ett adekvat sätt och att potentiella problem identifieras.

 

7. Bristande samarbete och kommunikation

Dåligt samarbete och dålig kommunikation mellan intressenter som är involverade i stresstestning kan leda till missförstånd, förseningar i problemlösning eller missade möjligheter till förbättringar. Det är viktigt att ha tydliga kanaler för kommunikation och samarbete mellan utvecklare, testare och andra relevanta intressenter för att säkerställa en smidig och effektiv stresstestprocess.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

Bästa praxis för stresstestning i

programvaruteknik

Vad är belastningstestning, testning av mobilappar och ad hoc-testning?

Bästa praxis för stresstestning avser en uppsättning riktlinjer och metoder som bidrar till att stresstestningen blir effektiv, korrekt och tillförlitlig. Genom att följa bästa praxis kan organisationer få värdefulla insikter om hur deras programvarusystem beter sig under påfrestande förhållanden, minska riskerna, förbättra prestandan och öka användartillfredsställelsen.

 

1. Definiera tydliga mål

Definiera tydligt syftena och målen med stresstestningen. Identifiera de specifika prestandamåtten, icke-funktionella kraven och fokusområdena för att säkerställa en målinriktad och effektiv testprocess.

 

2. Replikera produktionsmiljön på ett korrekt sätt

Skapa en testmiljö som är en nära kopia av produktionsmiljön, inklusive maskinvara, programvara, nätverkskonfigurationer och datavolymer. Detta bidrar till att säkerställa en korrekt simulering av verkliga förhållanden och underlättar mer tillförlitliga prestandautvärderingar.

 

3. Använd realistiska arbetsbelastningar

Använd realistiska arbetsbelastningar och användningsmönster som nära efterliknar faktiskt användarbeteende. Ta hänsyn till faktorer som samtidiga användare, transaktionshastigheter, datavolymer och scenarier för toppbelastning. Realistiska arbetsbelastningar ger mer exakta insikter om systemets prestanda och skalbarhet.

 

4. Förfina era testprocesser

Behandla stresstestning som en iterativ process. Analysera testresultaten, identifiera förbättringsområden och förfina testscenarierna och arbetsbelastningarna under testets gång. Stresstestprocessen itereras och upprepas kontinuerligt för att validera optimeringarnas effektivitet och säkerställa kontinuerlig systemprestanda.

 

5. Prioritera efter påverkan

Baserat på de identifierade prestandaproblemen, prioritera de korrigeringar och optimeringar som kommer att ge störst effekt. Ta itu med kritiska flaskhalsar och prestandabegränsningar först för att säkerställa omedelbara förbättringar och ett mer stabilt system.

 

Vad behöver du för att börja stresstesta?

grey box testing artikel - verktyg, tillvägagångssätt, jämförelse med white box och black box testing, gray box gratis och företagsverktyg.

För att starta stresstestning måste utvecklarna skapa en testplan, samla in testdata och se till att alla utvecklare som deltar i stresstestningen informeras om processerna, verktygen och målen för testerna.

 

1. Tydliga mål och testplan

Innan du kan börja stresstesta måste du tydligt fastställa de mål och processer som du kommer att använda i stresstestet. Definiera tydligt mål och syften med stresstestningen och ta fram en omfattande testplan som beskriver omfattning, testscenarier och krav på testdata.

 

2. En testmiljö

Skapa en testmiljö som är en nära kopia av produktionsmiljön när det gäller hårdvara, programvara och nätverkskonfigurationer. Du kommer också att behöva förbereda relevanta och representativa testdata som ska användas under stresstestprocessen.

 

3. Teknik och verktyg

Bestäm vilka verktyg ni ska använda för att antingen automatisera testprocessen eller övervaka och analysera testresultaten. Du kan använda verktyg för att övervaka och samla in prestandamätvärden under stresstestning och använda RAM-stresstestprogramvara för att utföra stresstester och prestandatester.

 

Manuell eller automatiserad stresstestning?

 

Organisationer kan välja mellan manuell testning och automatiserad stresstestning, eller så kan de välja en hybridmetod som kombinerar element från båda. Manuell stresstestning innebär att mänskliga testare manuellt simulerar scenarier med hög belastning och observerar systemets beteende, medan automatiserad stresstestning använder specialiserade hyperautomatiseringsverktyg och CPU-stresstestprogramvara för att automatisera testprocessen.

1. Fördelar med manuell stresstestning:

 

– Flexibilitet:

Manuell testning ger testarna möjlighet att anpassa och utforska olika stresscenarier i realtid, vilket ger flexibilitet att upptäcka unika problem eller gränsfall.

– Simulering av verkliga förhållanden:

Manuell testning kan efterlikna verkligt användarbeteende mer exakt, vilket gör det möjligt för testare att återskapa komplexa användningsmönster och scenarier.

– Kostnadseffektivitet:

Manuell stresstestning kan vara mer kostnadseffektivt för mindre projekt med begränsad budget eftersom det inte kräver omfattande automatiseringsinställningar eller investeringar i verktyg.

 

2. Nackdelar med manuell stresstestning:

 

Tidskrävande:

Manuella stresstester kan vara tidskrävande, särskilt för stora system eller komplexa stresscenarier, eftersom mänskliga testare måste simulera och övervaka testerna.

– Begränsad skalbarhet:

Manuell testning kanske inte skalar bra när antalet samtidiga användare eller stressfaktorer ökar, vilket gör det svårt att uppnå scenarier med hög belastning.

– Risk för mänskliga fel:

Manuell testning är känslig för mänskliga fel, såsom inkonsekvent testutförande eller subjektiva observationer, vilket kan påverka resultatens noggrannhet och tillförlitlighet.

3. Fördelar med automatiserad stresstestning:

 

– Ökad effektivitet:

Automatiserad stresstestning kan utföra ett stort antal stresstester med minimal mänsklig inblandning, vilket sparar tid och arbete jämfört med manuell testning.

– Skalbarhet:

Automatiserade verktyg kan generera och simulera scenarier med hög belastning, vilket gör det möjligt för testare att bedöma systemets prestanda under extrema förhållanden som skulle vara svåra att uppnå manuellt.

– Repeterbar och konsekvent:

Automatiserade tester säkerställer ett konsekvent utförande och eliminerar de variationer som mänskliga testare ger upphov till, vilket leder till mer tillförlitliga och reproducerbara resultat.

4. Nackdelar med automatiserade stresstester:

 

– Initial installation och inlärningskurva:

Att sätta upp och konfigurera automatiserade stresstestverktyg kan kräva en betydande investering av tid och resurser. Testare kan behöva lära sig skriptspråk eller specialverktyg.

– Begränsad anpassningsförmåga:

Automatiserade stresstester kan ha svårt att anpassa sig till oförutsedda scenarier eller komplexa användningsmönster som kräver mänsklig intuition och beslutsfattande.

– Överväganden avseende kostnader:

Automatiserade verktyg och infrastruktur för stresstestning kan vara dyra, särskilt för organisationer med begränsade budgetar eller mindre projekt.

Klargöra viss förvirring: stresstestning

vs belastningstestning

Gränsen mellan ramverket för automatisering och verktyget för automatiseringstestning

Stresstestning och belastningstestning är båda viktiga aktiviteter inom programvarutestning, med fokus på att bedöma systemets prestanda. Även om de har likheter och ofta används tillsammans, finns det tydliga skillnader mellan de två metoderna. Att förstå dessa skillnader är avgörande för att organisationer effektivt ska kunna utvärdera och optimera sina mjukvarusystem.

 

1. Vad är belastningstestning?

Lasttestning fokuserar på att bedöma prestanda och beteende hos ett system under förväntade och förväntade användarbelastningar. Det innebär att man simulerar det förväntade antalet användare och deras motsvarande interaktioner med systemet för att utvärdera dess svarstid, genomströmning och resursutnyttjande.

Målet med belastningstest är att fastställa hur systemet fungerar under normala förhållanden och vid toppbelastning, för att säkerställa att det kan hantera den förväntade arbetsbelastningen utan prestandaförsämringar eller fel.

 

2. Stresstestning av programvara vs belastningstestning

 

Det bästa sättet att förstå skillnaden mellan stresstestning och belastningstestning är att titta på skillnaderna mellan dessa två typer av programvarutestning.

 

– Syfte:

Stresstestning syftar till att identifiera systemets sårbarheter och felkällor under extrema förhållanden, medan belastningstestning utvärderar systemets prestanda under förväntade användarbelastningar.

– Intensitet:

Stresstestning pressar systemet bortom dess gränser, medan belastningstestning simulerar verkliga användningsscenarier inom förväntade parametrar.

– Variation av scenarier:

Stresstestning omfattar ofta mer extrema och ovanliga scenarier som sannolikt inte skulle inträffa vid normal användning, medan belastningstestning fokuserar på representativa scenarier baserade på förväntat användarbeteende.

– Identifiering av risker:

Stresstestning hjälper till att upptäcka kritiska problem som kan leda till systemfel eller krascher, medan belastningstestning främst utvärderar flaskhalsar i prestanda och resursbegränsningar.

– Testmiljö:

Stresstestning innebär vanligtvis kontrollerade och simulerade miljöer för att skapa extrema förhållanden, medan belastningstestning syftar till att efterlikna produktionsmiljön så nära som möjligt.

– Testets varaktighet:

Stresstester är vanligtvis kortare och fokuserar på situationer med hög belastning, medan belastningstester kan sträcka sig över längre perioder för att bedöma prestandastabiliteten över tid.

 

De 5 bästa verktygen, programmen och mjukvarorna för stresstestning

 

Att använda ett stresstestprogram för att automatisera delar av stresstestningen, övervaka resultaten av dina tester och implementera RPA för att efterlikna extrema belastningar är ett effektivt sätt att effektivisera stresstestningen. Låt oss ta en titt på några av de bästa och mest kostnadsfria stresstestprogrammen för företag som finns tillgängliga idag.

 

1. ZAPTEST

ZAPTEST skapar både gratis- och företagsversioner av sin programvara för automatiserade PC-stresstester. ZAPTEST är en av de bästa stresstestprogramvarorna på marknaden som gör det möjligt för utvecklare och testare att automatisera alla typer av programvarutestning inklusive stresstestning. Enterprise Edition innehåller obegränsade licenser, ZAP-experter som arbetar tillsammans med kundteamet, toppmodern RPA-funktionalitet utan extra kostnad – detta är verkligen en helhetslösning för automatisering av alla uppgifter, enheter och webbläsare.

 

2. Tung last

 

HeavyLoad är ett annat kostnadsfritt stresstestprogram som kan användas för att utföra stresstester för både Windows och Mac OS. HeavyLoad kan utföra stresstester av datorns CPU, GPU och minne. Detta kan kombineras med andra programvarusystem för att stresstesta ett visst program eller en viss hårdvarukonfiguration.

 

3. LoadTracer

 

LoadTracer är ett exempel på gratis stresstestprogramvara för Mac och Windows som kan användas för att utföra stresstester, belastningstester och uthållighetstester på webbapplikationer. Den är enkel att använda och kompatibel med alla typer av webbläsare, och kan producera enkla grafer och rapporter om ett stort antal mätvärden.

 

4. Kärnans temperatur

 

Core Temp är ett av de bästa CPU-stresstestprogrammen på marknaden idag. Det är ett CPU-stresstestprogram som övervakar temperaturen på varje kärna i varje processor i datorn, med stöd för anpassning och utbyggnad. Om du letar efter en kostnadsfri programvara för CPU-stresstest är detta en bra idé.

 

5. GPU-Z

 

Som namnet antyder är GPU-Z ett gratis GPU-stresstestprogram som stöder Windows OS och kan testa grafikkort och enheter från NVIDIA, AMD, ATI och Intel. Du kan också använda programmet för att säkerhetskopiera ditt GPU-grafikkort.

 

Checklista för stresstestning, tips,

och knep

Checklista för programvarutestning

Innan du börjar stresstesta bör du läsa denna checklista med tips och påminnelser för att se till att du är redo att stresstesta innan du börjar.

 

1. Övervaka resultatmått

Övervaka prestandamätvärden under hela stresstestningen. Implementera robusta övervakningsmekanismer för att fånga upp relevanta prestandamått som svarstid, genomströmning, resursutnyttjande och felfrekvens under stresstestning.

 

2. Öppna kommunikationskanaler

Främja samarbete och öppen kommunikation mellan utvecklings-, test- och driftteam för att säkerställa en helhetsförståelse av prestandaproblem och underlätta effektiv problemlösning.

 

3. Dokumentera allt

Dokumentera stresstestprocessen, inklusive testplaner, scenarier, resultat och rekommendationer. Utarbeta omfattande rapporter som sammanfattar testresultaten och dela dem med intressenterna.

 

4. Utnyttja teknik

Håll dig uppdaterad om utvecklingen av metoder, verktyg och bästa praxis för stresstestning för att säkerställa att du använder de senaste teknikerna och maximerar värdet av stresstestning. Programvara för stresstester kan hjälpa dig att automatisera stresstester och övervaka resultaten av dina tester mer effektivt.

 

5. Lär dig av dina misstag

Oavsett om du stresstestar, belastningstestar eller utför någon annan typ av programvarutestning är det alltid viktigt att lära av det förflutna. Kontinuerligt dra lärdom av tidigare erfarenheter av stresstester och införliva lärdomar i framtida testinsatser för att göra stresstesterna mer effektiva.

 

Slutsats

Stresstestning inom programvaruteknik spelar en viktig roll för att säkerställa robusthet, stabilitet och prestanda hos programvarusystem. Genom att utsätta ett system för extrema förhållanden identifierar stresstestet dess begränsningar, upptäcker flaskhalsar och avslöjar potentiella felkällor. Det ger utvecklarna värdefulla insikter om hur systemet beter sig i stressade situationer, vilket gör att de kan optimera prestanda, öka skalbarheten och förbättra den övergripande användarupplevelsen.

Utvecklare bör prioritera stresstester eftersom de hjälper till att identifiera kritiska prestandaproblem som kan leda till systemfel, krascher eller missnöjda användare. Genom att proaktivt genomföra stresstester kan utvecklarna ta itu med dessa problem innan de påverkar den verkliga användningen och se till att deras programvara kan hantera oväntade toppar i trafik, datavolym eller resursbehov. Stresstestning gör det också möjligt för utvecklare att finjustera sin programvara, optimera systemets prestanda och leverera en tillförlitlig och sömlös användarupplevelse.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post