Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

 

Systemtestning är en typ av programvarutestning där man kontrollerar systemet som helhet.

Det innebär att integrera alla enskilda moduler och komponenter i den programvara som du har utvecklat, för att testa om systemet fungerar som förväntat.

Systemtestning är ett viktigt steg i programvarutestningen som gör det möjligt för testteamen att verifiera kvaliteten på byggnaden innan den släpps till slutanvändarna.

I den här artikeln utforskar vi systemtestning: vad det är, hur det fungerar, vem som utför systemtestning och vilka metoder och verktyg testteamen kan använda för att göra systemtestningen snabbare och mer tillförlitlig.

Kort sagt hittar du här allt du behöver veta om systemtestning.

 

Table of Contents

Vad är systemtestning?

 

Systemtestning är en typ av programvarutestning som alltid utförs på ett helt system. Den kontrollerar om systemet uppfyller kraven, vilka de än är.

Testare utför systemtestning för att utvärdera både de funktionella och icke-funktionella kraven på systemet efter att enskilda moduler och komponenter har integrerats med varandra.

Systemtestning är en kategori av Black Box-testning, vilket innebär att den endast testar programvarans externa funktioner, i motsats till att testa applikationens interna utformning.

Testare behöver inte ha någon kunskap om programplanering och programkodens struktur för att fullt ut utvärdera en programvarubyggnad under systemtestning. Istället bedömer testarna helt enkelt programvarans prestanda ur användarens perspektiv.

 

1. När behöver vi göra systemtester?

 

Systemtestning utförs efter integrationstestning och före acceptanstestning. Systemtestning utförs regelbundet av testgruppen för programvara för att se till att systemet fungerar som det ska i viktiga skeden under utvecklingen.

Några exempel på tillfällen då systemtestning utförs är:

● Under utvecklingen av nya programvaruversioner.

● Under lanseringen av applikationen när alfa- och betatestning sker.

● Efter att enhetstestningen och integrationstestningen är avslutad.

● När kraven för systemuppbyggnaden är uppfyllda.

● När andra testvillkor är uppfyllda.

Liksom andra former av programvarutestning rekommenderas det att utföra systemtestning regelbundet för att se till att programvaran fungerar som den ska.

Hur ofta systemtesterna kan utföras beror på hur mycket resurser ditt team har och vilka metoder och verktyg du använder för att utföra systemtesterna.

 

2. När du inte behöver systemtester

 

Om du ännu inte har utfört preliminära tester, t.ex. röktester, enhetstester och integrationstester, är du inte redo att börja testa systemet.

Det är alltid viktigt att utföra systemtestning efter att integrationstestningen är klar, men om du stöter på fel och problem som gör att systemtestningen misslyckas kan du avbryta systemtestningen och återgå till utveckling och felrättning innan du går vidare.

 

3. Vem är inblandad i systemtestning?

 

Systemtestning utförs av testare och QA-team, inte av utvecklare. Systemtestning tar endast hänsyn till programvarans yttre delar, eller med andra ord, till hur användarna upplever att de försöker få tillgång till programvarans funktioner.

Detta innebär att testare som utför systemtestning inte behöver någon teknisk kunskap om datorkodning, programmering och andra aspekter av programvaruutveckling som kan kräva insatser från utvecklare.

Det enda undantaget är automatiserad systemtestning, som kan kräva en del input från utvecklarna beroende på hur du går tillväga.

 

Vad testar vi vid systemtestning?

 

Systemtestning är en typ av programvarutestning som används för att testa både funktionella och icke-funktionella aspekter av programvaran.

Det kan användas för att testa en mängd olika funktioner och egenskaper, varav många behandlas mer ingående under typer av systemtestning.

Nedan beskrivs några av de programvaruaspekter som systemtestning verifierar.

 

1. Funktionalitet

Testare använder systemtestning för att kontrollera om olika aspekter av det färdiga systemet fungerar som de ska.

Tidigare testning kan användas för att bedöma strukturen och logiken i den interna koden och hur olika moduler integreras med varandra, men systemtestning är det första steget som testar programvarans funktionalitet som helhet på detta sätt.

 

2. Integration

Systemtestning testar hur olika programvarukomponenter fungerar tillsammans och om de integreras smidigt med varandra.

Testare kan också testa externa kringutrustning för att bedöma hur dessa interagerar med programvaran och om de fungerar korrekt.

 

3. Förväntat resultat

Testare använder programvaran på samma sätt som en användare skulle göra under systemtestning för att verifiera programvarans resultat vid normal användning. De kontrollerar om resultatet för varje funktionell och icke-funktionell funktion i programvaran är som förväntat.

Om programvaran inte beter sig som den ska, är den uppenbara slutsatsen att den kräver ytterligare utvecklingsarbete.

 

4. Buggar och fel

Systemtestning används för att bedöma programvarans funktionalitet och tillförlitlighet på flera olika plattformar och operativsystem.

Systemtestare kontrollerar att programvaran är fri från fel, prestandaproblem och kompatibilitetsproblem på alla plattformar som programvaran förväntas köras på.

 

Kriterier för inträde och utträde

 

Ingångs- och utgångskriterier används i systemtester för att fastställa om systemet är redo för systemtestning och om kraven för systemtestning har uppfyllts eller inte.

Med andra ord hjälper kriterierna för inträde och utträde testarna att bedöma när de ska påbörja systemtestningen och när de ska avsluta systemtestningen.

 

Inträdeskrav

Ingångskriterierna fastställer när testarna ska börja testa systemet.

Ingångskriterierna kan skilja sig åt mellan olika projekt beroende på syftet med testningen och den teststrategi som används.

Ingångskriterierna anger de villkor som måste uppfyllas innan systemtestningen börjar.

 

1. Testning

I de flesta fall är det viktigt att det system som ska testas redan har avslutat integrationstesterna och uppfyllt slutkraven för integrationstesterna innan systemtesterna påbörjas.

Integrationstestningen bör inte ha identifierat större fel eller problem med integrationen av komponenterna.

 

2. Planer och manuskript

Innan systemtestningen kan påbörjas ska testplanen ha skrivits, undertecknats och godkänts.

Du måste också ha testfall förberedda i förväg och testskript redo att utföras.

 

3. Beredskap

Kontrollera att testmiljön är klar och att alla icke-funktionella krav för testet finns tillgängliga.

Kriterierna för beredskap kan skilja sig åt mellan olika projekt.

 

Kriterier för utträde

 

Slutkriterierna fastställer slutfasen av systemtestningen och fastställer de krav som måste uppfyllas för att systemtestningen ska anses vara avslutad.

Utgångskriterierna presenteras ofta som ett enda dokument som helt enkelt identifierar resultaten av denna testfas.

 

1. Genomförande

Det mest grundläggande utgångskriteriet för att slutföra systemtestningen är att alla testfall som beskrivs i systemtestningsplanerna och inträdeskriterierna har utförts korrekt.

 

2. Buggar

Innan du avslutar systemtestningen ska du kontrollera att inga kritiska eller prioriterade fel är öppna.

Fel med medelhög och låg prioritet kan lämnas i ett öppet tillstånd förutsatt att de implementeras med kundens eller slutanvändarens godkännande.

 

3. Rapportering

Innan systemtesterna avslutas ska en slutrapport lämnas in. I denna rapport redovisas resultaten av systemtesterna och det visas att testerna har uppfyllt de erforderliga utgångskriterierna.

 

Livscykel för systemtestning

 

Livscykeln för systemtestning beskriver varje fas av systemtestning från planeringsstadiet till rapportering och slutförande.

Genom att förstå varje steg i livscykeln för systemtestning kan du förstå hur man utför systemtestning och hur den fungerar.

 

Steg 1: Skapa en testplan

 

Det första steget i systemtestningen är att skapa en systemtestplan.

Syftet med en testplan är att beskriva förväntningarna på testfallen och teststrategin.

Testplanen definierar vanligtvis testmål och mål, omfattning, områden, leveranser, tidsplan, kriterier för inträde och utträde, testmiljö samt roller och ansvar för de personer som är involverade i testning av mjukvarusystem.

 

Steg 2: Skapa testfall

 

Nästa steg i systemtestningen är att skapa testfall.

Testfall definierar de exakta funktioner, egenskaper och mätvärden som du ska testa under systemtestningen. Du kan t.ex. testa hur en viss funktion fungerar eller hur lång tid en viss laddningstid tar.

För varje testfall anger du ett testfalls-ID och ett namn tillsammans med information om hur scenariot ska testas och vad det förväntade resultatet av testfallet är.

Du kan också beskriva kriterierna för godkänt/underkänt för varje testfall här.

 

Steg 3: Skapa testdata

 

När du har skapat testfall kan du skapa de testdata som du behöver för att utföra testerna.

Testdata beskriver de indata som testteamet behöver för att testa om deras åtgärder leder till de förväntade resultaten.

 

Steg 4: Utföra testfall

 

Det här steget är det som de flesta tänker på när de tänker på systemtestning: utförandet av testfallen eller själva testningen.

Testteamet utför varje testfall individuellt och övervakar samtidigt resultaten av varje test och registrerar eventuella buggar eller fel som de stöter på.

 

Etapp 5: Rapportera och åtgärda fel

 

Efter att ha utfört testfallen skriver testarna en systemtestrapport som beskriver alla problem och fel som uppstod under testningen.

En del av de fel som testet avslöjar kan vara små och lätta att åtgärda, medan andra kan göra att byggnaden blir försenad. Rätta till dessa fel när de uppstår och upprepa testcykeln (som inkluderar andra typer av programvarutestning som rökprovning) igen tills den godkänns utan några större fel.

 

För att reda ut förvirringen: Systemtestning vs. integrationstestning vs. användaracceptanstestning

 

Många förväxlar systemtestning med andra typer av programvarutestning som integrationstestning och användaracceptanstestning.

Även om systemtestning, integrationstestning och användaracceptanstestning har vissa gemensamma egenskaper är det olika typer av testning som tjänar olika syften och varje typ av testning måste utföras oberoende av de andra.

 

Vad är integrationstestning?

 

Integrationstestning är en typ av programvarutestning där programvarumoduler och komponenter testas som en grupp för att bedöma hur väl de integreras tillsammans.

Integrationstestning är den första typen av programvarutestning som används för att testa enskilda moduler som fungerar tillsammans.

Integrationstestning utförs av testare i en QA-miljö och är viktig eftersom den avslöjar defekter som kan uppstå när individuellt kodade komponenter interagerar med varandra.

 

Vilka är skillnaderna mellan systemtestning och integrationstestning?

 

Även om både systemtestning och integrationstestning testar programvarubygget som helhet är det olika typer av programvarutestning som fungerar på olika sätt.

Integrationstestning sker först, och systemtestning sker efter att integrationstestningen är klar. Andra stora skillnader mellan systemtestning och integrationstestning är:

 

1. Syfte:

Syftet med integrationstestning är att bedöma om enskilda moduler fungerar korrekt tillsammans när de integreras. Syftet med systemtestning är att testa hur systemet fungerar som helhet.

 

2. Typ:

Integrationstestning är en ren funktionstestning och är inte en typ av acceptanstestning.

Systemtestning däremot testar både funktionella och icke-funktionella funktioner och hör till kategorin acceptanstestning (men inte användaracceptanstestning).

 

3. Teknik:

Integrationstestning använder både black box- och white box-testning för att bedöma programvarubygget ur både användarens och utvecklarens perspektiv, medan systemtestning använder enbart black box-testmetoder för att testa programvaran ur användarens perspektiv.

 

4. Värde:

Integrationstestning används för att identifiera gränssnittsfel, medan systemtestning används för att identifiera systemfel.

 

Vad är testning av användaracceptans?

 

Testning av användaracceptans, eller UAT, är en typ av programvarutestning som utförs av slutanvändaren eller kunden för att kontrollera om programvaran uppfyller de önskade kraven.

Testning av användaracceptans är den sista formen av testning som ska genomföras innan programvaran övergår till produktionsmiljö.

Det sker efter att funktionstestning, integrationstestning och systemtestning redan har slutförts.

 

Vilka är skillnaderna mellan systemtestning och användaracceptanstestning?

 

Både användaracceptanstestning och integrationstestning bekräftar om en programvarubyggnad fungerar som den ska, och båda typerna av testning fokuserar på hur programvaran fungerar som helhet.

Det finns dock många skillnader mellan systemtestning och användaracceptanstestning:

 

1. Testare:

Medan systemtestning utförs av testare (och ibland av utvecklare), utförs testning av användaracceptans av slutanvändare.

 

2. Syftet:

Syftet med användaracceptanstestning är att bedöma om en programvarubyggnad uppfyller slutanvändarens krav, och syftet med systemtestning är att testa om systemet uppfyller testarens krav.

 

3. Metod:

Under systemtestning integreras och testas enskilda enheter i programvarubygget som en helhet. Under testningen av användaracceptans testas systemet i sin helhet av slutanvändaren.

 

4. Steg:

Systemtestning utförs så snart integrationstestningen har slutförts och innan testning av användaracceptering äger rum. Testning av användaracceptans sker strax innan produkten släpps ut till de första användarna.

 

Typer av systemtestning

 

Det finns över 50 olika typer av systemtestning som du kan använda om du vill testa hur din programvara fungerar i sin helhet.

I praktiken är det dock bara ett fåtal av dessa typer av systemtestning som används av de flesta testgrupper.

Vilken typ av systemtestning du använder beror på många olika faktorer, bland annat din budget, tidsbegränsningar, prioriteringar och resurser.

 

1. Testning av funktionalitet

 

Funktionstestning är en typ av systemtestning som är utformad för att kontrollera de enskilda funktionerna i programvaran och bedöma om de fungerar som de ska.

Den här typen av systemtestning kan utföras manuellt eller automatiskt, och det är en av de viktigaste typerna av systemtestning som testteam utför.

 

2. Prövning av prestanda

 

Prestandatestning är en typ av systemtestning som innebär att man testar hur väl programmet fungerar vid regelbunden användning.

Det kallas också för testning av överensstämmelse och innebär vanligtvis att man testar en applikations prestanda när flera användare använder den samtidigt.

Vid prestandatestning tittar testarna på laddningstider samt fel och andra problem.

 

3. Belastningstestning

 

Belastningstestning är en typ av systemtestning som testare utför för att bedöma hur väl ett program klarar av tunga belastningar.

Testare kan till exempel testa hur väl programmet fungerar när många användare försöker utföra samma uppgift samtidigt, eller hur väl programmet utför flera uppgifter samtidigt.

 

4. Testning av skalbarhet

 

Skalbarhetstestning är en typ av test av programvarusystem som testar hur väl programvaran kan skalas för att uppfylla behoven i olika projekt och team.

Detta är en typ av icke-funktionell testning som innebär att man bedömer hur programvaran fungerar för olika antal användare eller när den används på olika platser och med olika resurser.

 

5. Testning av användbarhet

 

Användbarhetstestning är en typ av systemtestning som innebär att man testar hur användbar applikationen är.

Detta innebär att testarna bedömer och utvärderar hur lätt det är att navigera och använda programmet, hur intuitiva dess funktioner är och om det finns några buggar eller problem som kan orsaka användbarhetsproblem.

 

6. Prövning av tillförlitlighet

 

Tillförlitlighetstestning är en typ av systemintegrationstestning som kontrollerar hur tillförlitlig programvaran är.

Det kräver att man testar programvarans funktioner och prestanda i en kontrollerad miljö för att bedöma om resultaten av engångstesterna är tillförlitliga och kan upprepas.

 

7. Testning av konfigurationen

 

Konfigurationstestning är en typ av systemtestning där man bedömer hur väl systemet fungerar när det fungerar tillsammans med olika typer av programvara och hårdvara.

Syftet med konfigurationstestning är att identifiera den bästa konfigurationen av programvara och maskinvara för att maximera systemets prestanda som helhet.

 

8. Testning av säkerheten

 

Säkerhetstestning är en typ av systemtestning som utvärderar hur programvaran fungerar i förhållande till säkerhet och konfidentialitet.

Syftet med säkerhetstestning är att identifiera potentiella sårbarheter och risker som kan vara källan till dataintrång och överträdelser som kan leda till förlust av pengar, konfidentiella uppgifter och andra viktiga tillgångar.

 

9. Testning av migration

Migrationstestning är en typ av systemtestning som utförs på programvarusystem för att bedöma hur de kan interagera med äldre eller nyare infrastrukturer.

Testare kan till exempel bedöma om äldre programvaruelement kan migrera till en ny infrastruktur utan att det uppstår buggar och fel.

 

Vad du behöver för att börja köra systemtester

 

Innan systemtestningen kan börja är det viktigt att du har en tydlig plan för att samla de resurser och verktyg som behövs för en framgångsrik och smidig systemtestningsprocess.

Det är en relativt komplicerad process oavsett om du testar manuellt, automatiskt eller om du använder båda metoderna, så att veta vad du behöver innan du börjar är det bästa sättet att minska risken för förseningar och störningar under testningen.

 

1. Ett stabilt bygge som nästan är redo att lanseras.

 

Systemtestning är ett av de sista stegen av programvarutestning som sker före lanseringen: den enda typ av testning som sker efter systemtestning är användaracceptanstestning.

Det är viktigt att du redan har genomfört andra typer av programvarutestning, inklusive funktionstestning, regressionstestning och integrationstestning, innan du börjar med systemtestning, och att programvarubygget har uppfyllt slutkriterierna för var och en av dessa typer av programvarutestning.

 

2. Planer för systemtestning

 

Innan du börjar testa ska du skriva en formell dokumentation som beskriver syftet och målen för de tester som du ska utföra och som definierar kriterierna för hur systemtestningen ska genomföras.

Du kan använda den här planen för att beskriva enskilda testscenarier som du ska testa eller för att definiera dina förväntningar på hur systemet kommer att fungera.

Planen för systemtestning ska göra det enkelt för testarna att utforma och genomföra systemtestning genom att följa planen.

 

3. Testfall

 

Det är viktigt att du innan systemtestningen påbörjas beskriver de testfall som du kommer att testa under systemtestningen.

Testfallen behöver inte vara uttömmande, men de bör vara tillräckligt kompletta för att testa de viktigaste funktionella och icke-funktionella egenskaperna hos systemet och för att ge en korrekt överblick över systemets funktionssätt som helhet.

 

4. Kompetens och tid

 

Se till att du avsätter tillräckligt med resurser för systemtestning innan systemtestningen börjar.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Systemtestning kan ta relativt lång tid, särskilt om man jämför med andra typer av testning som t.ex. röktestning.

Du måste fastställa vilka personer i teamet som ska utföra testerna och hur lång tid de behöver avsätta innan testerna börjar.

 

5. Verktyg för systemtestning

 

Systemtestning kan utföras manuellt eller automatiseras, men oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer är det möjligt att effektivisera och optimera dina arbetsflöden för systemtestning genom att använda verktyg och teknik som hjälper dig med olika aspekter av testningen.

Du kan till exempel använda AI-verktyg för att automatisera vissa av dina systemtester, eller du kan använda program för dokumenthantering för att hjälpa dig att spåra framstegen och resultaten av dina tester.

 

Processen för systemtestning

 

Innan du börjar är det viktigt att du förstår hur systemtestningsprocessen går till och hur du utför varje steg.

Denna steg-för-steg-plan följer livscykeln för systemtestning som beskrevs tidigare, men går in mer i detalj för att beskriva de enskilda stegen i systemtestningen.

 

Steg 1: Skapa en plan för systemtestning

 

Skapa en plan för systemtestning innan du börjar testa systemet. Varje systemtestplan kommer att vara annorlunda, men planen bör åtminstone innehålla en översikt över syftet med testningen samt relevanta kriterier för när testningen ska påbörjas och när den är avslutad.

 

Steg 2: Generera testscenarier och testfall

 

Nästa steg är att skapa testscenarier och testfall som beskriver exakt vad du ska testa och hur du ska testa det.

Inkludera verkliga testscenarier som testar hur programvaran fungerar under typisk användning, och för varje testfall som du skriver upp inkluderar du detaljer om testets kriterier för att godkännas och misslyckas och vad det förväntade resultatet är.

 

Steg 3: Skapa de nödvändiga testdata som behövs

 

Skapa de testdata som krävs för varje testscenario som du planerar att utföra.

De testdata som du behöver för varje testscenario som du planerar att köra är alla testdata som påverkar eller påverkas av varje enskilt test.

Du kan generera testdata manuellt eller automatisera detta steg om du vill spara tid och har resurser för det.

 

Steg 4: Ställ in testmiljön

 

Nästa steg är att sätta upp en testmiljö som är redo att köra dina systemtester. Du får bättre resultat av dina systemtester om du skapar en produktionsliknande testmiljö.

Se till att testmiljön innehåller all mjukvara och hårdvara som du vill testa under konfigurations- och integrationstesterna.

 

Steg 5: Utför testfallen

 

När du har konfigurerat testmiljön kan du utföra de testfall som du skapade i det andra steget.

Du kan antingen utföra dessa testfall manuellt eller automatisera utförandet av testfallet med hjälp av ett skript.

När du utför varje testfall antecknar du resultaten av testet.

 

Steg 6: Förbered felrapporter

 

När du har utfört alla de beskrivna testfallen kan du använda resultaten av varje test för att skriva felrapporter som i detalj belyser alla fel och brister som du identifierade under systemtesterna.

Skicka den här rapporten vidare till utvecklarna så att de kan åtgärda fel och korrigera dem. Reparationsfasen kan ta tid, beroende på hur komplexa och allvarliga de fel som du identifierar är.

 

Steg 7: Gör ett nytt test efter reparation av buggar

 

När programvaruutvecklarna har skickat tillbaka programvaran för ytterligare testning efter att ha åtgärdat fel är det viktigt att testa programvarubygget på nytt.

Det är viktigt att systemtestningen inte anses vara slutförd förrän detta steg har klarats utan att några fel eller brister har uppdagats.

Det räcker inte att anta att alla fel har rättats till och att byggnaden nu är redo att gå vidare till användaracceptanstestning.

 

Steg 8: Upprepa cykeln

 

Det sista steget är helt enkelt att upprepa denna cykel så många gånger som du behöver för att klara steg sju utan att identifiera några fel eller brister.

När systemtestet är godkänt och du har uppfyllt alla utgångskriterier som anges i systemtestplanen är det dags att gå vidare till användaracceptanstestning och så småningom till lanseringen av produkten.

 

Manuella respektive automatiserade systemtester

 

Precis som andra typer av programvarutestning kan systemtestning antingen utföras manuellt av mänskliga testare eller åtminstone delvis automatiseras av programvara. Automatisering av programvarutestning effektiviserar testprocessen och sparar tid och pengar, men ibland är det viktigt att utföra manuell systemtestning också.

Det finns för- och nackdelar med både manuell och automatiserad systemtestning, och det är viktigt att förstå dessa innan du bestämmer dig för vilken typ av systemtestning du vill genomföra.

 

Manuell systemtestning

 

Manuell systemtestning innebär att man utför systemtestning manuellt, utan att automatisera delar av testprocessen.

Manuell systemtestning tar längre tid att utföra än automatiserad testning, men det innebär också att testprocessen drar nytta av mänsklig insikt och bedömning.

Manuell testning kombineras ofta med automatiserad testning för att maximera effektiviteten och noggrannheten i systemtestning och andra typer av programvarutestning.

 

1. Fördelarna med manuell systemtestning

 

Det finns många fördelar med att utföra manuell systemtestning, och dessa fördelar förklarar varför många testteam väljer att fortsätta med manuell testning och automatiserad testning även efter att ha automatiserat testskript.

 

Komplexitet

Manuell testning är lämplig för att testa komplexa testscenarier som inte alltid är lätta att automatisera.

Om kraven för din systemtestning är komplicerade eller detaljerade kan det vara lättare att testa dessa scenarier manuellt än att skriva automatiserade testskript för dem.

 

Utforskande testning

När du automatiserar någon form av programvarutest följer testet sitt manus och testar bara exakt de funktioner som du har programmerat testet att bedöma.

När du däremot utför manuell testning kan du välja att utforska olika funktioner när de väcker ditt intresse, till exempel om du märker något som inte ser ut som det ska i programvarans gränssnitt.

 

Enkelhet

När du väl har skrivit dina automatiserade testskript är automatiserad testning enkelt. Men det krävs vanligtvis expertis inom utveckling för att skriva testskript i första hand, och mindre testteam har kanske inte resurserna för att göra detta.

Manuell testning kräver ingen teknisk expertis eller kunskap om kodning.

 

2. Utmaningarna med manuella systemtester

 

Manuell testning medför också sina egna utmaningar. Testgrupper som endast utför manuell systemtestning utan att integrera delar av automatiserad testning kan vara missgynnade jämfört med de grupper som använder båda metoderna.

 

Tidskrävande

Som man kan förvänta sig är manuell systemtestning mer tidskrävande än automatiserad systemtestning. Detta är särskilt en svaghet när agil testning krävs.

Detta innebär att det är mindre praktiskt att utföra regelbundna eller mycket grundliga systemtester, vilket i sin tur kan påverka resultatens tillförlitlighet och räckvidd.

 

Mänskliga fel

När människor utför manuell testning finns det alltid utrymme för mänskliga fel. Människor gör misstag och blir uttråkade eller distraherade, och detta är särskilt troligt när man utför repetitiva, tidskrävande tester som kan vara mer benägna att trötta ut testarna.

 

Testtäckning

Manuella tester ger inte samma täckning som automatiserade tester.

Eftersom testare måste utföra manuella tester själva är det omöjligt att täcka in lika mycket område när man testar manuellt jämfört med automatiserad testning, vilket kan leda till mindre omfattande testresultat.

 

När ska man använda manuell testning av programvara?

Manuell testning av programvara har inte ersatts av automatiserad testning, och manuell testning är fortfarande en viktig fas i systemtestningsprocessen.

Manuell testning är lämplig för mindre programvaruteam som kanske inte har resurserna för att automatisera systemtestning på egen hand, och även team som har infört automatiserad testning bör använda manuell testning för att bedöma mer komplexa testscenarier eller testfall där utforskande testning är värdefull.

 

Automatisering av systemtestning

Det är möjligt att automatisera systemtestning antingen genom att skriva testskript själv eller genom att använda hyperautomatiseringsverktyg och processer för att delvis eller helt automatisera systemtestningsprocessen.

Oftast kombineras automatiserad systemtestning med manuell systemtestning för att ge bästa möjliga balans mellan täckning, effektivitet och noggrannhet.

 

1. Fördelarna med automatisering av systemtestning

 

Automatiserad systemtestning ökar i popularitet delvis på grund av den stora tillgången till automatiserade testverktyg som gör det enkelt att automatisera systemtestning av programvara.

Det finns många fördelar med automatiserad systemtestning, särskilt när den kombineras med manuell testning.

 

Effektivitet

Automatiserad testning är effektivare än manuell testning eftersom det är möjligt att köra automatiserade tester i bakgrunden medan testare och utvecklare utför andra uppgifter.

Detta gör det mer praktiskt att utföra automatiserade tester mer regelbundet och minskar behovet av att delegera ett stort antal resurser för att testa efter att de automatiserade testerna har inrättats.

 

Större testtäckning

Automatiserade tester kan ofta täcka ett större område av programvarubygget än vad manuella tester kan göra, till stor del på grund av deras ökade effektivitet.

När testare utför systemtestning manuellt måste de välja ut de viktigaste testfallen att utvärdera, medan automatiserad testning ger programvaruteam flexibilitet att testa fler scenarier på kortare tid.

 

Ta bort mänskliga fel.

Automatiserade tester är inte sårbara för mänskliga fel på samma sätt som manuella tester.

När du utför repetitiva, tidskrävande tester som kan trötta ut manuella testare fortsätter automatiserade tester att testa programvaran i samma takt och med samma noggrannhet.

Människor är också mer benägna att fokusera på att hitta enkla fel än svåra fel, vilket kan leda till att viktiga men mindre uppenbara fel missas.

 

Standardisera testningen

När du skriver ett skript för att automatisera systemtestning skapar du en uppsättning instruktioner som testverktyget ska följa.

Detta standardiserar effektivt de programvarutester som du utför och säkerställer att du utför samma test och testar programvaran enligt samma standarder varje gång du utför ett test.

 

2. Utmaningarna med automatisering av systemtestning

 

Automatiserad systemtestning är inte perfekt, vilket är anledningen till att den ofta utförs tillsammans med manuell testning för att få bästa möjliga resultat. Det är effektivare än manuell testning, men ger kanske inte lika mycket djup eller kvalitativa data.

 

Flexibilitet

Eftersom automatiserad testning alltid följer ett skript finns det ingen flexibilitet för att testa mekanismer eller funktioner som inte är skrivna i testskriptet.

Detta leder visserligen till enhetlighet, men det innebär också att buggar och fel kan missas om de inte har beaktats under planeringsstadiet.

 

Resurser

Automatiserade tester kräver tid och resurser att sätta upp.

Även om det är möjligt att automatisera systemtestning med hjälp av standardprogramvara och -verktyg måste dessa oftast anpassas till dina programvarukrav.

Traditionellt sett har automatiserad testning inneburit att man måste avsätta tekniska resurser för att skriva och köra automatiserade tester på rätt sätt, även om fler och fler verktyg som ZAPTEST erbjuder avancerad automatisering av programvara för datorseende i ett kodfritt gränssnitt.

 

Komplexa testfall

I de flesta fall är det inte möjligt att automatisera systemtestningen till 100 % utan att förlita sig på manuell testning överhuvudtaget.

Detta gäller särskilt när du behöver testa komplexa testscenarier som de flesta automatiseringsverktyg inte klarar av att testa.

 

3. När ska man genomföra automatiserad systemtestning?

 

Om ditt testteam har resurser för att implementera automatiserad testning, antingen genom att skriva anpassade testskript eller använda automatiseringsverktyg för att skriva dem, kan automatiserad testning göra systemtestning både effektivare och mer tillförlitlig.

Det är dock alltid viktigt att fortsätta testa manuellt även när du är säker på kvaliteten och täckningen av dina automatiserade tester eftersom automatiserade tester inte kan replikera det djup och den insikt som endast manuella tester kan erbjuda.

 

Slutsats: Automatiserad systemtestning kontra manuell systemtestning

 

Automatiserad systemtestning och manuell systemtestning är båda viktiga under testfasen av programvaruutveckling.

Medan mindre företag kanske börjar med enbart manuell systemtestning på grund av de extra investeringar eller resurser som automatiserad testning kräver, antar de flesta testteam en kombinerad strategi som inkluderar automatiserad testning så snart de har praktisk möjlighet till det.

Genom att kombinera automatiserad testning med manuell testning kan testteamen maximera effektiviteten, noggrannheten och flexibiliteten utan att kompromissa med något av resultaten av systemtestningen.

 

Bästa praxis för systemtestning

 

Om du vill optimera dina arbetsflöden för systemtestning för maximal effektivitet och noggrannhet är det bästa sättet att göra detta att följa bästa praxis för systemtestning.

Bästa praxis kan hjälpa dig att se till att du inte missar något under systemtestningsfasen och garanterar att dina systemtester alltid håller en konsekvent hög standard.

 

1. Planera systemtesterna på lämpligt sätt

 

Alla systemtester bör inledas med en formell testplan som tydligt beskriver de testfall och metoder som kommer att användas under testningen.

Att börja med en formell plan minskar risken för förseningar under testningen och förhindrar störningar som kan uppstå på grund av oklarheter.

Det säkerställer att alla berörda parter vet vilken roll de har och vad de är ansvariga för.

 

2. Skriv alltid detaljerade och korrekta rapporter.

 

Det är viktigt att systemtestning alltid är väldokumenterad, annars kan det vara svårt för testare och programvaruutvecklare att agera utifrån testresultaten.

Skriv tydliga och grundliga rapporter för varje test du utför, där du beskriver alla fel som du hittar, visar exakt hur de kan replikeras och anger hur programvaran ska bete sig när den är korrigerad.

Se till att dina felrapporter är entydiga och lätta att följa.

 

3. Test på riktiga enheter

 

Ofta väljer testteam att kopiera olika enheter i testmiljön utan att testa programvaran på olika enheter.

Om du bygger programvara som ska användas på olika plattformar som mobiler, dvs. Android-, iOS- och andra surfplattor, webben och stationära datorer, dvs. Windows, Linux osv., se till att du testar dem på dessa enheter för att bedöma hur de fungerar med olika belastningar eller om nätverksanslutningsproblem kan orsaka problem på vissa plattformar.

 

4. Automatisera testning där det är möjligt.

 

Det är oftast bäst att kombinera manuell systemtestning med automatiserad systemtestning för att få bästa möjliga resultat.

Om du ännu inte har experimenterat med automatiserad systemintegrationstestning kan du prova RPA + verktyg för programvarutestning som kan hjälpa dig att automatisera åtminstone en del av dina systemtester, vilket gör att du kan öka din täckning och effektivitet utan att äventyra resultatens noggrannhet.

 

5. Testa en funktion per fall.

 

När du skriver testfall bör du fokusera på att testa endast en funktion per fall när det är möjligt.

Detta gör det lättare att återanvända dessa testfall i framtida tester och gör det möjligt för utvecklare att tydligare förstå hur fel uppstår och vilka funktioner som utlöser dem.

 

Typer av resultat från systemtester

 

När du kör systemtester är det viktigt att veta vilken typ av resultat du kan förvänta dig av testerna och hur du kan använda dessa resultat för att informera framtida utveckling och testning.

Testresultat är i praktiken de tillgångar och den information som du får genom att utföra systemtesterna.

 

1. Testresultat

Dina testresultat innehåller uppgifter om hur programvaran fungerade i varje testfall som du utförde, tillsammans med en jämförelse av hur du förväntade dig att programvaran skulle fungera.

Dessa resultat hjälper till att avgöra om varje testfall är godkänt eller misslyckat, för om programvaran har fungerat på ett sätt som du inte förväntade dig betyder det vanligtvis att den har misslyckats.

 

2. Loggbok över fel

Defektloggar är loggar över alla buggar och defekter som upptäcktes under systemtestningen.

I en loggbok över fel listas alla fel som hittats, tillsammans med annan viktig information som t.ex. prioritet för varje fel, allvarlighetsgrad för varje fel samt symptom och beskrivning av felet.

Du bör också notera datumet då felet upptäcktes och annan information som hjälper utvecklarna att återskapa felet.

 

3. Testrapport

Testrapporten är vanligtvis en del av slutkriterierna för att avsluta systemtestningen, och den innehåller vanligtvis en sammanfattning av den utförda testningen, GO/No-Go rekommendationer, information om fas och iteration samt datum för testningen.

Du kan också inkludera annan viktig information om testresultaten eller bifoga en kopia av felförteckningen till rapporten.

 

Exempel på systemtester

 

Systemtester är utformade för att testa systemet som helhet, vilket innebär att de testar alla olika programvaruenheter som arbetar tillsammans som ett system.

Exempel på systemtester kan hjälpa dig att bättre förstå vad ett systemtest är och vad det testar.

 

1. Testning av funktionalitet

 

Ett team av mjukvaruingenjörer håller på att ta fram en ny shoppingapp som hjälper livsmedelsbutiker att plocka och packa beställningar online på ett effektivare sätt.

Appen består av flera olika moduler, som alla redan har testats oberoende av varandra i enhetstestning och tillsammans med andra moduler i integrationstestning.

Systemtestning är första gången alla moduler testas tillsammans, och testare utformar testfall för att bedöma varje enskild funktion i programmet och kontrollera om de fungerar som förväntat när alla moduler körs tillsammans.

 

2. Testning av laddningstider

 

Ett team av mjukvarutestare testar hur snabbt en applikation laddas vid olika punkter under olika stressnivåer.

De skapar testfall som beskriver vilken typ av påfrestning som programmet utsätts för (t.ex. hur många användare som använder det samtidigt) och vilka funktioner och egenskaper som användaren försöker ladda.

Under systemtesterna loggas belastningstiderna i testrapporten och belastningstider som anses vara för långsamma utlöser en ny utvecklingsfas.

 

3. Testning av konfigurationen

 

När man bygger ett videospel som kan användas med många olika kringutrustning, till exempel en datormus, ett VR-headset och en spelplatta, gör mjukvarutestare konfigurationstester för att testa hur väl var och en av dessa kringutrustning fungerar med spelet.

De går igenom varje testscenario och testar varje kringutrustning individuellt och tillsammans, och noterar hur varje kringutrustning presterar vid olika punkter i spelet och om prestandan är sämre än förväntat.

 

Typer av fel och buggar som upptäcks genom systemtestning

 

När du utför systemtestning kan du med hjälp av testerna identifiera fel och buggar i programvaran som inte har hittats i enhetstestning och integrationstestning.

Det är möjligt att identifiera många olika typer av fel under systemtestning, ibland för att de har missats tidigare eller oftast för att de bara uppstår när systemet fungerar som en helhet.

 

1. Fel i prestanda

Systemtestning kan avslöja prestandafel i fråga om snabbhet, konsistens och svarstider i en programvarubyggnad.

Testare kan bedöma hur programvaran fungerar när den utför olika uppgifter och anteckna eventuella fel eller förseningar som uppstår under användningen. Dessa är prestandafelar, som kan anses vara tillräckligt allvarliga för att kräva ytterligare utveckling.

 

2. Säkerhetsfel

Det är möjligt att identifiera säkerhetsfel under systemtesterna som visar på sårbarheter i systemets säkerhetslager.

Säkerhetstestning sker under systemtestfasen och kan användas för att identifiera krypteringsfel, logiska fel och XSS-sårbarheter i programvaran.

 

3. Fel i användbarheten

Användbarhetsfel är fel som gör det svårt att använda appen på det sätt som är avsett. De kan orsaka olägenheter för användarna, vilket i sin tur kan få dem att överge appen.

Några exempel på användbarhetsfel är ett komplicerat navigationssystem eller en layout som inte är lätt att navigera i alla delar av plattformen.

Med hjälp av verktyg för användbarhet kan fel identifieras tidigare i testprocessen, men de kan också dyka upp under systemtestningen.

 

4. Kommunikationsfel

Kommunikationsfel uppstår när en del av programvaran försöker kommunicera med en annan modul och ett fel gör att kommunikationen misslyckas.

Om programvaran till exempel uppmanar användaren att ladda ner en ny uppdatering, men när användaren klickar på knappen för nedladdning av uppdateringen kan uppdateringen inte hittas, är detta ett kommunikationsfel.

 

5. Felhantering av fel

Fel uppstår ibland även när programvaran fungerar som den ska. Kanske för att en komponent inte har installerats korrekt eller för att användaren inte använder den på rätt sätt.

Systemet måste dock kunna hantera dessa fel korrekt på ett sätt som hjälper användarna att identifiera och åtgärda problemet.

Om felmeddelanden inte innehåller tillräcklig information om felet kan användaren inte åtgärda felet.

 

Vanliga mätvärden vid systemtestning

 

När du utför systemtestning kan du spåra vissa testmått för att hjälpa ditt testteam att övervaka hur effektiv systemtestningen är, hur ofta fel upptäcks och om systemtestningen sker i rätt skede av testcykeln.

Om du till exempel följer antalet godkända och misslyckade tester och upptäcker att en stor andel av systemtesterna misslyckas, kan du dra slutsatsen att det behövs grundligare tester tidigare i testcykeln för att identifiera buggar och fel innan systemtesterna påbörjas.

 

1. Absoluta mätvärden

 

Absoluta tal är de mätvärden som helt enkelt ger dig ett absolut tal i stället för en andel eller ett förhållande.

Absoluta mätvärden kan vara användbara, men eftersom de är absoluta tal är det inte alltid lätt att tolka vad de betyder.

Några exempel på absoluta mått är systemtestets längd, den tid det tar att köra ett systemtest och det totala antalet fel som hittas under systemtestningen.

 

2. Mätning av testets effektivitet

 

Mätningar av testets effektivitet hjälper testteamen att förstå hur effektiva deras nuvarande systemtestningsförfaranden är, även om de inte ger någon information om kvaliteten på systemtesterna.

Några exempel på mätningar av testets effektivitet är procentandel godkända tester och procentandel åtgärdade fel.

Genomförda tester kan visa om du genomför för många tester och därför missar fel, särskilt om du ser en hög andel genomförda tester tillsammans med en hög andel fel som undviks.

 

3. Mätning av testets effektivitet

 

Mätvärden för testets effektivitet säger testare något om kvaliteten på de systemtester de utför.

De mäter hur effektiva systemtesterna är när det gäller att identifiera och utvärdera fel och brister i systemet.

Total effektivitet för att begränsa defekter är ett exempel på ett mått på testets effektivitet som visar förhållandet mellan antalet fel som hittas under testfasen och antalet fel som hittas efter lanseringen.

 

4. Mätningar av testtäckning

 

Testtäckningsmått hjälper testare att förstå hur fullständig deras täckning är över hela det system som de försöker testa.

Du kan till exempel mäta hur stor andel av dina systemtester som är automatiserade eller hur många av de nödvändiga testerna som har utförts hittills.

En mätning av kravtäckningen hjälper också testarna att följa hur stor andel av de nödvändiga funktionerna som har täckts av testningen.

 

5. Mätning av fel

 

Defektmått är mått som mäter förekomsten av defekter på olika sätt. Vissa felmätningar kan fokusera på felens allvarlighetsgrad medan andra kan fokusera på felens typ eller grundorsak.

Ett exempel på ett vanligt felmått är defekttäthet, som mäter det totala antalet fel i hela utgåvan.

Defekttäthet presenteras vanligtvis som antalet defekter per 1000 rader kod.

 

Testfall för systemet

 

Systemtestfall är de testscenarier som används vid systemtestning för att testa hur programvaran fungerar och om den uppfyller utvecklarnas, testarnas, användarnas och intressenternas förväntningar.

 

1. Vad är testfall vid systemtestning?

 

Testfall är i huvudsak instruktioner som definierar vad som ska testas och vilka steg testaren måste utföra för att testa varje enskilt fall.

När du skriver testfall för systemtester är det viktigt att inkludera all information som testarna behöver för att utföra varje test. Inkludera ett testfalls-ID för varje testfall och information om hur testet ska utföras och vilka resultat du förväntar dig, samt kriterierna för godkänt och underkänt för varje testfall där det är relevant.

 

2. Hur man skriver systemtestfall

 

Om du är nybörjare på att skriva testfall kan du följa nedanstående steg för att skriva testfall för systemtestning. Att skriva testfall för andra typer av programvarutestning är en mycket liknande process.

 • Definiera det område som testfallet ska täcka.
 • Se till att testfallet är lätt att testa.
 • Tillämpa relevanta testkonstruktioner för varje testfall.
 • Tilldela varje testfall ett unikt testfalls-ID.
 • Inkludera en tydlig beskrivning av hur varje testfall ska köras.
 • Lägg till förutsättningar och eftervillkor för varje testfall.
 • Ange vilket resultat du förväntar dig av varje testfall.
 • Redogöra för de testmetoder som bör användas.
 • Be en kollega att granska varje testfall innan du går vidare.

 

3. Exempel på systemtestfall

 

Att använda exempel på testfall kan hjälpa dig att skriva dina egna testfall. Nedan finns två exempel på systemtestfall som testare kan använda för att testa funktionen hos en applikation eller programvara.

 

Prisvalidering av appen för skanning av livsmedel

Test-ID: 0788
Testfall: Validera artikelpriset
Beskrivning av testfallet: Skanna ett föremål och kontrollera dess pris.
Förväntade resultat: Det skannade priset bör överensstämma med det aktuella aktiekursen.
Resultat: Resultatet: Föremålet scannas till 1 dollar, vilket stämmer överens med det aktuella aktiekursen.
Godkänd/underkänd: Godkänd.

 

Svarstid för transaktioner från början till slut för programvara för hantering

Test-ID: 0321
Testfall: Inläsningstider för startskärmen
Beskrivning av testfallet: Kontrollera att appens laddningsskärm laddas inom en rimlig tid.
Förväntade resultat: Skärmen bör laddas inom fyra sekunder eller mindre.
Resultat: Skärmen laddades inom 6 sekunder.
Godkänd/underkänd: Underkänd.

 

De bästa verktygen för systemtestning

 

Att använda verktyg för systemtestning är ett av de enklaste sätten att effektivisera testprocessen och minska den tid som testteamen lägger på tidskrävande manuella uppgifter.

Verktyg för systemtestning kan antingen automatisera delar av systemtestningsprocessen åt dig, eller så kan de göra det lättare att skriva testfall och följa upp testningens utveckling.

 

De fem bästa gratis verktygen för systemtestning

 

Om du inte är redo att lägga en stor del av din budget på verktyg för systemtestning, men vill utforska vad som finns där ute och kanske samtidigt förbättra effektiviteten i dina systemtestningsprocesser, är den goda nyheten att det finns många gratis testverktyg tillgängliga på nätet.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Gratis testverktyg har inte samma funktionalitet som betalda testverktyg, men de kan ge mindre företag ett kostnadseffektivt sätt att utforska automatisering av programvara och RPA.

 

1. ZAPTEST FREE Edition

ZAPTEST är en uppsättning verktyg för programvarutestning som kan användas för systemtestning och andra typer av programvarutestning.

ZAPTEST finns både som en gratis och en betald företagsutgåva, men gratisutgåvan är den perfekta introduktionen till automatiserad systemtestning för mindre företag och verksamheter som vill ta de första stegen mot testningsautomatisering.

ZAPTEST kan automatisera systemtester för både stationära och handhållna enheter och gör det möjligt för testare att automatisera tester utan att programmera.

 

2. Selen

Selenium är ett av de mest välkända testverktygen med öppen källkod som finns på marknaden.

Gratisversionen av Selenium erbjuder verktyg för automatiserad testning som kan användas för systemtestning, regressionstestning och felreproduktion, och du kan använda den för att skapa egna testskript för många olika testscenarier.

Det är dock inte lika enkelt och lätt att använda och kan vara ganska svårt att lära sig för icke-tekniska användare.

 

3. Appium

Appium är ett kostnadsfritt systemtestverktyg som lämpar sig särskilt för mobilapplikationer.

Du kan använda Appium för att automatisera systemtester för appar som är utformade för iOS- och Android-smartphones och -surfplattor.

Det här gratisverktyget är inte lämpligt för skrivbordsprogram, vilket är en av dess största svagheter.

 

3. Testlink

Om du bara vill göra det enklare att planera, förbereda och dokumentera systemtestning är Testlink ett utmärkt gratisverktyg som gör det enkelt att hantera testdokumentation.

Med Testlink kan du enkelt sortera rapporterna i sektioner för att hitta den information du behöver när du behöver den.

Testlink är ett värdefullt testverktyg oavsett om du utför systemtester, röktester eller någon annan typ av programvarutestning.

 

5. Loadium

Loadium är ett gratis testverktyg som är särskilt utformat för prestandatester och belastningstester.

Dess fokus på prestanda- och belastningstester är dock en betydande svaghet för användare som vill automatisera ett helt spektrum av end-to-end-tester.

 

De 4 bästa verktygen för testning av företagssystem

 

I takt med att ditt företag växer kanske du upptäcker att gratis testverktyg inte längre passar dina behov. Många kostnadsfria verktyg som ZAPTEST erbjuder både företagsversioner och kostnadsfria versioner.

 

1. ZAPTEST Enterprise edition

 

ZAPTEST erbjuder en företagsversion av sitt testverktyg som har samma lättanvända funktioner och intuitiva gränssnitt som det kostnadsfria verktyget, men som är bättre anpassat för större team som kräver mer intensiv testning eller som vill testa mer komplexa programvarubyggnader.

Företagsversionen av ZAPTEST erbjuder obegränsat antal prestandatester och obegränsat antal iterationer samt en tilldelad ZAP-certifierad expert som arbetar som en del av kundteamet (detta är i sig självt en betydande fördel jämfört med andra tillgängliga automatiseringsverktyg).

Modellen med obegränsade licenser är också ledande på marknaden och garanterar att företagen alltid har fasta kostnader, oavsett hur snabbt de växer.

 

2. SoapUI

SoapUI är ett testverktyg som gör det möjligt att hantera och utföra systemtester på olika webbtjänstplattformar och API:er.

Testteam kan använda SoapUI för att minimera den tid de spenderar på tidskrävande uppgifter och för att utveckla grundligare och effektivare teststrategier.

 

3. Testsigma

Testsigma är en plattform för programvarutestning som fungerar utan att vara färdig. Det gör det möjligt för produktteam att planera och utföra programvarutester automatiskt på webbplatser, mobilappar och API:er.

Plattformen är byggd i Java men fungerar med testskript som är skrivna på enkel engelska.

 

4. TestingBot

TestingBot är en relativt billig företagslösning för företag som vill experimentera inom den här sektorn utan att lägga ut mycket pengar från början. TestingBot erbjuder testare ett enkelt sätt att testa både webbplatser och mobilappar med hjälp av ett rutnät med 3200 kombinationer av webbläsare och mobila enheter.

Det saknar funktionaliteten hos större företagsverktyg, men det är ett bra alternativ för företag med lägre budgetar.

 

När ska du använda verktyg för systemtestning för företag och gratis verktyg för systemtestning?

 

Om du väljer att använda verktyg för systemtestning för företag eller gratis beror på ditt teams behov, din budget, dina prioriteringar och ditt arbetsschema.

Det säger sig självt att företagsverktyg erbjuder fler funktioner jämfört med gratis verktyg, men för mindre företag som inte har så mycket utrymme i budgeten är gratis verktyg ett fantastiskt alternativ.

Om ditt företag växer eller om du upptäcker att ditt testteam lägger mer tid än du skulle vilja på systemtestning och andra typer av programvarutestning, kan du uppgradera till testverktyg för företag och lära dig att dra full nytta av dessa verktyg för att kunna skala upp ditt företag ytterligare för att möta den växande efterfrågan.

Genom att använda verktyg som ZAPTEST Enterprise, som erbjuder innovativa Software + Service-modeller och obegränsade licensmodeller, kan du dessutom garanterat minska dina tekniska kunskapsluckor och hålla dina kostnader nere, oavsett hur snabbt du växer och hur mycket du använder verktygen.

 

Checklista, tips och tricks för systemtestning

 

Innan du börjar med systemtestning bör du gå igenom checklistan för systemtestning nedan och följa dessa tips för att optimera systemtestningen med avseende på noggrannhet, effektivitet och täckning.

En checklista för systemtestning kan hjälpa dig att se till att du har täckt in allt du behöver när du går igenom systemtestningen.

 

1. Involvera testare under designfasen

 

Testare arbetar vanligtvis inte med programvara förrän utvecklings- och designfasen är avslutad, men genom att involvera testare tidigt är det lättare för testare att förstå hur olika komponenter fungerar tillsammans och ta hänsyn till detta i sina tester.

Detta resulterar ofta i mer insiktsfulla utforskande tester.

 

2. Skriv tydliga testfall.

 

När du skriver dina testfall ska du se till att de är tydliga och entydiga.

Testare ska kunna läsa testfall och omedelbart förstå vad som ska testas och hur det ska testas.

Om du behöver förklara var du hittar den funktion som måste testas och vilka steg du ska ta under systemtestningsprocessen.

 

3. Maximera testtäckningen

 

Det är vanligtvis inte möjligt att uppnå 100 % testtäckning när du utför systemtestning, även om du använder automatiseringsverktyg.

Men ju större testtäckning du har, desto större är sannolikheten att du kan identifiera och åtgärda fel innan du släpper produkten.

Försök att uppnå en testtäckning på minst 90 % eller så nära detta som möjligt.

 

4. Analysera resultaten grundligt.

 

Analysera resultaten av varje systemtest noggrant och rapportera fel och brister tydligt i dokumentationen.

Ju mer information du kan ge om fel, desto lättare blir det för utvecklarna att återskapa dessa fel senare.

Om du har idéer om varför felen uppstår och hur de kan åtgärdas, inkludera dessa i dina testresultat.

 

5. Gå bortom kravtestning

 

Testa inte bara dina program för att se om de gör vad de ska göra.

Testa hur programvaran fungerar utöver kraven för att se hur den reagerar på uppgifter och operationer utanför den avsedda användningen. Detta kan hjälpa dig att identifiera fel och brister som du annars skulle missa.

 

7 misstag och fallgropar att undvika när du implementerar systemtester

 

När du implementerar systemtester för första gången är det viktigt att vara medveten om vanliga misstag och fallgropar som testteam ofta gör.

Om du vet vilka dessa misstag är kan du undvika att göra dem, vilket bör öka effektiviteten och noggrannheten i din egen systemtestning.

 

1. Att börja utan en testplan

 

Det är viktigt att skapa en detaljerad testplan innan du börjar testa systemet.

Om du börjar med integrationstestning utan en plan är det lätt att glömma några av de testfall som du tänkte utföra eller testfall som ligger utanför testplanen.

De flesta människor kan inte komma ihåg alla detaljer i en testplan om den inte är tydligt dokumenterad, och det hindrar också teamet från att lämna över den till andra testare.

 

2. Man definierar inte omfattningen av systemtesterna.

 

Systemtestning är en flerdimensionell uppgift som omfattar testning av många olika aspekter av en enskild programvarutillverkning.

Beroende på vilken typ av programvara du utvecklar och vad du har testat hittills kan omfattningen av systemtesterna variera enormt mellan testerna.

Det är viktigt att definiera testningens omfattning innan testningen börjar och att se till att alla medlemmar i testteamet förstår omfattningen.

 

3. Ignorera falskt positiva och falskt negativa resultat.

 

Falskt positiva resultat uppstår när systemtesterna godkänns trots att testscenarierna inte fungerar som förväntat.

På samma sätt kan falskt negativa resultat uppstå när ett test misslyckas trots att det fungerar som förväntat.

Ibland kan det vara svårt att upptäcka falska positiva och falska negativa resultat, särskilt om du bara tittar på testresultaten utan att fördjupa dig i testets faktiska resultat. Falska positiva och negativa resultat är särskilt sannolika och lätta att missa när man utför automatiserad systemtestning.

 

4. Testning med liknande typer av testdata

 

Om du använder flera olika typer av testdata kan du öka täckningen av systemtestningen genom att variera egenskaperna hos de testdata du använder så mycket som möjligt.

Det innebär att du har mindre risk att missa fel och brister och ger mervärde åt den testning som du utför.

Genom att täcka in olika typer av testdata får du en mer detaljerad bild av hur produkten kommer att bete sig efter lanseringen.

 

5. Ignorera utforskande testning

 

Det är viktigt att följa testplanen, men det är också viktigt att skapa utrymme för utforskande testning och låta testarna prova olika funktioner när de upptäcker dem under testningen.

Utforskande testning kan ofta avslöja nya fel som annars skulle ha missats eller fel som redan har missats under andra faser av testningen.

Du kan till och med planera utforskande testningssessioner genom att organisera testjam-sessioner där testare utför oplanerade systemtester under en bestämd tidsperiod.

 

6. Man granskar inte regelbundet resultaten av automatiseringen av testerna.

 

Om du är ny i testning av mjukvarusystem och i synnerhet automatiserad testning kanske du tror att du bara kan sätta igång testet och låta det vara.

Men det är viktigt att regelbundet granska resultaten av testautomatiseringen och göra ändringar i koden för testautomatiseringen där det behövs.

Om du till exempel gör ändringar i programvaran som du testar bör dessa ändringar återspeglas i koden för de automatiserade testerna.

Läs resultaten av automatiserade tester noggrant för att förstå varje resultat av testet, inte bara resultatet av godkänt/icke godkänt.

 

7. Användning av fel automatiseringsverktyg

 

Det finns många automatiseringsverktyg tillgängliga idag, varav vissa är gratis att använda och andra som man måste betala en månadsavgift för.

Nybörjare väljer vanligtvis verktyg med öppen källkod, men det är viktigt att se till att verktyget du väljer att använda passar dina krav och har de funktioner du behöver.

Verktyg med öppen källkod är till exempel kända för sin begränsade funktionalitet, sitt icke-intuitiva användargränssnitt och sin mycket svåra inlärningskurva. Däremot erbjuder testverktyg med fullstack-testning, som ZAPTEST Free Edition, topptestning och RPA-funktionalitet som 1SCRIPT, Cross Browser, Cross Device, Cross Platform Technology, i ett lättanvänt kodfritt gränssnitt som passar både icke-tekniska och erfarna testare.

Och ibland är det värt att investera i ett något dyrare automationsverktyg på företagsnivå om funktionaliteten som det erbjuder passar mycket bättre för ditt projekt.

 

Slutsats

 

Systemtestning är ett viktigt steg i programvarutestningen där man kontrollerar systemet som helhet och ser till att varje enskild komponent fungerar smidigt och effektivt.

Det är det steg av programvarutestning som kommer efter integrationstestning och före testning av användaracceptering, och det är ett av de sista formella stegen av programvarutestning som sker före den första lanseringen.

Systemtestning gör det möjligt för testare att identifiera olika typer av fel, inklusive funktionella och icke-funktionella fel samt användbarhetsfel och konfigurationsfel.

Det är möjligt att utföra systemtestning manuellt eller att automatisera systemtestning, även om det i de flesta fall rekommenderas att använda en hybridmetod för att maximera effektiviteten och samtidigt ge utrymme för utforskande testning.

Genom att följa bästa praxis och undvika de vanligaste fallgroparna för systemtestning kan testteamen utföra korrekta och effektiva systemtester som täcker de flesta nyckelområden i byggnaden.

 

Vanliga frågor och resurser

 

Om du är nybörjare inom systemtestning finns det många resurser på nätet som kan hjälpa dig att lära dig mer om systemtestning och hur man utför systemtester.

Nedan finns information om några av de användbara online-resurserna för systemtester samt svar på några av de vanligaste frågorna om systemtester.

 

1. De bästa kurserna i systemtestning

 

Genom att gå onlinekurser i systemtestning eller programvarutestning kan QA-proffs utveckla sin förståelse för systemtestning och få kvalifikationer som visar denna kunskap.

Onlineutbildningssajter som Coursera, Udemy, edX och Pluralsight erbjuder kostnadsfria och betalda kurser i programvarutestning och automatisering för yrkesverksamma och nybörjare.

Några exempel på onlinekurser i systemtestning är:

 • Det kompletta Bootcampet för 2023 mjukvarutestning, Udemy
 • Specialisering på mjukvarutestning och automatisering, Coursera
 • Automatiserad programvarutestning, edX
 • Automatiserad programvarutestning med Python, Udemy
 • Affärsanalytiker: Processer och tekniker för programvarutestning, Udemy

Leta efter onlinekurser som passar din erfarenhetsnivå och din budget. Om du arbetar med kvalitetssäkring kan du kanske be din arbetsgivare att sponsra dig för att gå en ackrediterad kurs i programvarutestning.

 

2. Vilka är de fem vanligaste intervjufrågorna om systemtestning?

 

Om du förbereder dig för en intervju för en roll som kan innefatta systemtestning eller andra typer av programvarutestning kan det hjälpa dig att förbereda svaren på vanliga intervjufrågor i förväg för att förbättra din prestation under intervjun.

Några av de vanligaste intervjufrågorna om systemtestning är:

 • Hur skiljer sig systemtestning från integrationstestning?
 • Vilka är för- och nackdelarna med automatiserad systemtestning?
 • Hur många typer av systemtestning kan du nämna?
 • Hur skulle du maximera testtäckningen under systemtestning?
 • Vilken typ av fel och brister kan du förvänta dig att hitta i systemtester?

Du kan använda dessa frågor för att förbereda svar enligt STAR-strukturen inför intervjun och använda tidigare exempel från din karriär för att visa din kunskap om systemtestning och andra typer av programvarutestning.

 

3. De bästa YouTube-handledningarna om systemtestning

 

Om du är en visuell elev kan det vara lättare att förstå vad systemtestning är och hur det fungerar tillsammans med andra typer av programvarutestning genom att titta på videor om systemtestning.

Det finns massor av instruktionsvideor på YouTube som förklarar vad systemtestning är och hur man börjar med systemtestning, oavsett om du vill utföra det manuellt eller använda automatiseringsverktyg. Några av de bästa YouTube-handledningarna om systemtestning är:

 

4. Hur man underhåller systemtester

 

Testunderhåll är processen att anpassa och underhålla systemtester och andra typer av programvarutester för att hålla dem uppdaterade när du gör ändringar i en programvarubyggnad eller ändrar koden.

Om du till exempel utför systemtestning och hittar fel och brister skickar du tillbaka programvarubygget till utvecklarna för att justera det. Testteamen kan sedan behöva upprätthålla testskript för att se till att de testar den nya programvarubyggnaden på ett lämpligt sätt när det är dags att testa igen.

Testunderhåll är en viktig aspekt av programvarutestning, och testare kan se till att hålla programvaran underhållen genom att följa de bästa metoderna för underhåll.

 

Dessa inkluderar:

 

1. Samarbete:

Utvecklare och testare bör samarbeta för att se till att testarna vet vilka delar av koden som har ändrats och hur detta kan påverka testskript.

 

2. Utformning:

Utforma testskript innan du börjar automatisera testerna. Detta säkerställer att de tester som du automatiserar alltid är lämpliga för ändamålet.

 

3. Process:

Ta hänsyn till underhållet av programvarutestning under designprocessen. Kom ihåg att du måste underhålla testerna och ta hänsyn till detta i schemaläggning, testplaner och testdesign.

 

4. Bekvämlighet:

Uppdatera alla dina tester, inklusive systemtester och sanitetstester, från en enda instrumentpanel om möjligt.

Detta innebär att det går mycket snabbare och smidigare att uppdatera testerna, och det minimerar risken för att glömma att uppdatera ett visst test när ändringar har gjorts i programvarubygget.

 

Är systemtestning white box eller black box-testning?

 

Systemtestning är en form av black-box-testning.

Testning i svart låda skiljer sig från testning i vit låda genom att endast programvarans externa funktioner och egenskaper beaktas. Testning i vit låda testar hur programvaran fungerar internt, till exempel hur koden fungerar och fungerar tillsammans.

Black box-testning kräver ingen kunskap om systemets eller kodens inre funktionssätt, utan kräver bara att testarna testar programvaruapplikationens utdata och funktioner och bedömer dessa mot fastställda kriterier.

Systemtestning omfattar både funktionell och icke-funktionell testning, men testarna använder en black box-teknik för att testa även icke-funktionella aspekter av byggnaden.

Därför anses systemtestning i allmänhet vara en form av black-box-testning.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post