fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Under utvecklingsprocessen är det viktigt att se till att programvaran fungerar som förväntat innan den släpps.

För att göra det måste du gå igenom extremt noggranna testprocesser under hela utvecklingsperioden, och se till att din produkt är lämplig för användaren.

Det är här som User Acceptance Testing (UAT) kommer in i bilden.

Ta reda på mer om vad användaracceptanstestning är, de olika typerna av användaracceptanstestning och hur man genomför processen, förutom några av de programvaruverktyg som effektiviserar dina UAT-testprocesser.

 

Table of Contents

Vad innebär UAT-testning?

 

UAT-testning står för User Acceptance Testing och är det sista steget i mjukvaruutvecklingsprocessen.

I det här skedet av processen sammanställs en färdig produkt och skickas till en rad verkliga programvaruanvändare och kunder för att få feedback. Detta säkerställer att programvaran kan hantera verkliga scenarier inom ramen för de ursprungliga designspecifikationerna och fastställer om kunderna är nöjda med den produkt som du har skapat för dem eller inte.

Använd den här feedbacken för att göra nödvändiga justeringar i sista minuten i din programvara och leverera en slutprodukt som kunderna gillar.

Andra termer för denna form av testning är betatestning, applikationstestning och testning för slutanvändare, och spel med tidig tillgång är en av de vanligaste formerna av denna strategi.

 

1. När behöver vi göra UAT-testning (User Acceptance Testing)?

 

UAT-testerna är relativt oflexibla när det gäller tidsplanering. För att slutföra UAT-testningen måste du ha alla funktioner i programvaran programmerade i produkten.

Detta beror på att dina potentiella kunder testar produkten på samma sätt som de skulle göra under en vanlig arbetsdag, vilket kräver alla de funktioner som du förväntar dig att folk använder dagligen.

Det är också viktigt att ha ett komplett användargränssnitt på plats, eftersom användarna måste kunna navigera i systemet på ett effektivt sätt för att få ut det mesta av sin tid med programmet.

Se till att du också slutför UAT innan produkten släpps på den allmänna marknaden. Om du gör det samtidigt med en release innebär det att du levererar en produkt som kan ha buggar, dålig funktionalitet och grafiska problem.

Om du däremot genomför grundliga tester innan produkten släpps har du tid att lösa eventuella problem som fortfarande finns i programvaran innan den släpps, vilket ger dig ett kort fönster där du kan förbättra din produkt innan den lanseras.

 

2. När du inte behöver UAT-tester

 

Det finns ett par fall där du inte behöver UAT-tester.

Den första av dessa är i produkter som kräver UAT-tester men inte i det skedet av processen. Genom att slutföra användaracceptanstestningen tidigare i processen löper du risken att missa problem som finns i den slutliga versionen av produkten.

Du behöver inga UAT-tester innan du har avslutat utvecklingen av hela projektet, eftersom du då ger slutanvändaren en ofullständig produkt. Du behöver inte testa tidigt i ett projekt eftersom du inte har den nödvändiga produkten att testa.

Det finns ett fåtal fall där utvecklingsprocesser som inte använder UAT alls i sina tester, och som istället lanserar en produkt utan att testa programvaran med hjälp av slutanvändaren.

 

Några av de fall där detta inträffar är:

 

En produkt som lanseras sent

Vissa branscher har mycket snäva tidskrav för projektlanseringar.

Om en programvaruprodukt är försenad kan vissa utgivare lansera den utan att slutföra UAT för att nå en tidsfrist och sedan rätta till programvaran efteråt.

 

Brist på användare

Vissa utvecklare skapar produkter för extremt specifika situationer, och om kunden är den enda som upplever dess funktionalitet finns det inget behov av UAT-testning, eftersom dessa tester i praktiken skulle vara en mjuk lansering.

 

Enkelhet i programvaran

Om programvaran du släpper är ett enkelt webbverktyg som utför en enda uppgift finns det inget behov av UAT-testning eftersom du snabbt kan åtgärda problemen efter lanseringen och skicka en uppdatering utan att behöva göra en alltför stor översyn.

 

Produkter som finns på hyllan

Vissa företag använder standardkod i sina program för att ge ytterligare funktionalitet. I dessa fall har den ursprungliga säljaren genomfört UAT-tester, så de är inte nödvändiga för en utvecklare som använder dessa lösningar.

 

3. Vem är involverad i testning av användaracceptans?

 

Det finns några parter som är involverade i processen för testning av användaracceptans, var och en med sina egna unika roller och ansvarsområden. Några av de viktigaste personerna som har en roll i UAT-processen är:

 

Utvecklare

Applikationsutvecklarna sammanställer den senaste versionen av programvaran och skickar den till testarna, och gör sedan nödvändiga ändringar när testresultaten kommer tillbaka.

 

Testare

Testare är vanligtvis personer som kommer att använda programvaran, antingen i sitt arbete eller som hobby. De undersöker alla funktioner i programvaran i en serie förplanerade tester innan de rapporterar sina resultat till företaget.

 

Chefer

Ledningspersonalen ordnar ett samarbete med testarna och tillhandahåller en lista över krav för UAT-testet och i vissa fall slutför testplanering och förberedelser.

 

Expert på domäner

Använd om möjligt en “domänexpert”, eller någon med relevant expertis på området, för att genomföra användaracceptanstester tillsammans med slutanvändarna och för att ge ytterligare detaljer när du rapporterar problem till utvecklingsteamet.

 

Livscykel för UAT-testning

 

Det finns en extremt grundlig livscykel att genomföra när man går igenom UAT-processen, där varje steg ger ytterligare insikt i hur programvaran fungerar och vilka områden som kan förbättras.

 

1. UAT Testplanering

 

Det första steget i processen är att planera processen för användaracceptanstest.

När du planerar UAT-testerna bör du notera viktiga delar av processen, inklusive verksamhetens krav på programvaran, den tidsram som företaget har för att slutföra testerna och några potentiella testscenarier.

En detaljerad planering från början ger teamet större klarhet om vilka uppgifter de ska utföra och sätter ett tydligt slutmål för alla inblandade att arbeta mot.

 

2. Utformning av tester för användaracceptans

 

När du har ett slutmål för testprocessen i åtanke kan du börja utforma dina användaracceptanstester.

Detta innebär att skapa en strategi för att verifiera att programvaran uppfyller alla krav, utforma testfall och miljöer som replikerar en verklig användning av programvaran och dokumentera UAT:s utgångs- och inmatningskriterier så att den fungerar inom mycket specifika gränser.

Detta ger UAT-testerna mer struktur och innebär att varje test genomförs på ett upprepbart och konsekvent sätt.

 

3. Förberedelse av testdata

 

Förbered alla data som du kommer att använda i en UAT.

Försök i möjligaste mån att använda data från verkligheten, oavsett om det handlar om data som företaget tar emot vid den aktuella tidpunkten eller om provdata från en tidigare tidpunkt.

Anonymisera uppgifterna av säkerhetsskäl.

Genom att använda data som har sin grund i verkligheten säkerställer du att programvaran klarar av att arbeta i en miljö som dina kunder hanterar varje dag.

Detta är en högre teststandard än vad programvaran har haft tidigare, och data måste förberedas så nära verkliga situationer som möjligt för att UAT-testprocessen ska bli så bra som möjligt.

 

4. UAT-utförande

 

När du har slutfört en grundlig förberedelse- och designprocess kan du börja med att genomföra processen.

Detta innebär att du utför användaracceptanstestet löpande och rapporterar eventuella fel som uppstår under testet, inklusive när felet uppstod, meddelandet som programvaran svarade med och vad som orsakade problemet.

Testhanteringsverktyg kan i vissa fall automatisera denna exekveringsprocess. Upprepa testerna när det är möjligt för att se till att resultaten är tillförlitliga.

 

5. Jämför med affärsmålen

 

När du har slutfört UAT-testningen ska du jämföra resultaten med affärsmålen.

På de ställen där programvaran inte uppfyller målen kan utvecklarna genomföra korrigeringar innan ytterligare en testrunda genomförs. Denna konsolideringsfas fastställer programvarans funktionalitet och om den är redo att levereras, vilket gör den lika viktig för en effektiv programvaruutveckling som själva testet.

När en programvara uppfyller alla mål är den redo att levereras till användarna.

 

UAT-testning styrning

 

Styrning ger din UAT-testprocess auktoritet och ansvarsskyldighet, vilket ger en högre grad av struktur och hjälper organisationer att testa mer effektivt.

En god styrning säkerställer att varje test för användaracceptans är likadant som det föregående, vilket leder till större konsekvens från test till test och ger teamet bättre vägledning om hur man kan förbättra programvaran.

Ledningspersonalen ansvarar för styrningen av UAT-testning, särskilt med inriktning på högre kvalitet på ingångarna och validering från början till slut som löser problem i programvaran och hjälper företaget att leverera en bättre produkt till sina kunder.

 

Klargöra förvirringen – testning av användaracceptans vs. systemtestning vs. regressionstestning

 

Det finns många olika former av testning inom mjukvaruutveckling, som var och en har en unik uppsättning mål för en mjukvara och som äger rum i olika skeden av utvecklingsprocessen.

Lär dig mer om vad systemtestning och regressionstestning är och varför dessa två testformer skiljer sig från UAT och varför skillnaden är så viktig.

 

1. Vad är systemtestning?

 

Systemtestning är processen att testa systemet som helhet, integrera och lägga till alla moduler och komponenter i paketet för att fastställa om programmet fungerar som företaget förväntar sig.

Ett exempel på systemtestning är att fastställa om en dator fungerar, där varje enskild komponent byggs separat och testas oberoende av varandra.

I ett systemtest undersöker man om systemet fungerar som en helhet, snarare än att testa varje enskilt system för sig.

Utvecklare tillämpar systemtester när alla enskilda moduler kombineras med varandra i en kontrollerad miljö.

 

Vilka är skillnaderna mellan UAT-testning och systemtestning?

 

En av de viktigaste skillnaderna mellan UAT och systemtestning är vad testaren letar efter.

Systemtestning fastställer om programvaran fungerar som förväntat, är säker och har sin grundläggande funktionalitet, medan UAT-testning är ett mer omfattande system som fastställer om en produkt uppfyller en kunds eller användares krav.

Vidare är systemtestning en intern process som utförs av utvecklingsteamet, medan UAT arbetar med kunder och potentiella användare för att fastställa funktionaliteten.

 

2. Vad är regressionstestning?

 

Regressionstestning är en testprocess som undersöker hur nyligen genomförda ändringar av kod eller system påverkar det bredare programmet och säkerställer att den bredare programvaran fungerar som du förväntar dig efter att du har gjort dessa justeringar.

Om du byter ut RAM-modulerna i din dator är ett regressionstest detsamma som att se till att allt fungerar som tidigare utan oväntade fel.

Utvecklare använder regressionstest omedelbart efter att de har slutfört ändringar i programvaran för att kontrollera att allt fortfarande fungerar som förväntat.

 

Vilka är skillnaderna mellan användaracceptans- och regressionstestning?

 

Det finns betydande skillnader mellan regressionstestning och användaracceptans, varav den första är tidpunkten för testet.

UAT sker uteslutande före lanseringen av produkten, medan regressionstestning sker när det har skett en betydande förändring av den programvara som testas.

Den andra skillnaden är vem som testar produkten, där testteamet utför regressionstester i jämförelse med UAT-tester som utförs av kunder och domänexperter.

 

Typer av testning av användaracceptans (UAT)

 

Det finns olika typer av användaracceptanstester som utförs, där olika typer fyller olika funktioner och är idealiska för olika behov. Dessa inkluderar:

1. Betatestning

 

Betatestning innebär att programvaran går till grupper av slutanvändare som genomför en rad tester och undersöker programvaran innan den släpps i större skala.

Detta ger utvecklarteamet tid att göra justeringar i god tid före den offentliga lanseringen av produkten.

Den här typen av testning av användaracceptans tenderar att involvera personer som inte har någon befintlig relation till företaget.

 

2. Testning i svart låda

 

Black box-testning är en form av testning där UAT-testarna inte har tillgång till backend-koden som testas, utan begränsas till att se användargränssnittet och de delar av programvaran som användarna vanligtvis interagerar med.

Denna process har fått sitt namn efter de färdskrivare som används för att se vad som hände efter en olycka på ett flygplan.

 

3. Testning för godkännande av drift

 

Testning av operativ acceptans fokuserar enbart på programvarans funktionalitet och säkerställer att den följer alla nödvändiga arbetsflöden.

Detta innebär att se till att den integreras korrekt med andra program, att den fungerar på ett tillförlitligt sätt och att den håller den standard som företaget förväntar sig.

 

4. Testning av godkännande av kontraktet.

 

Testning av kontraktsacceptans undersöker en programvara mot det kontrakt som den utvecklas för att uppfylla, vilket säkerställer att utvecklarna uppnår projektets övergripande mål.

Kunden själv är ofta en viktig del av UAT-testprocessen i dessa fall, och uppdateringarna gör att slutprodukten överensstämmer med kundens förväntningar.

 

5. Testning av godkännande av föreskrifter

 

Testning av acceptans av reglering, eller RAT, fokuserar på att se till att programvaran fungerar inom alla lagliga regler och bestämmelser som gäller för den aktuella sektorn.

Detta omfattar både sektorspecifik information, t.ex. finansiell lagstiftning för en bankprogramvara, och mer allmänna programvarulagar, t.ex. GDPR och dataskyddslagen.

 

Processen för testning av UA

 

Att genomföra UA-testning kan vara en lång och komplex process, där varje steg hjälper dig att uppnå mer exakta resultat. Stegen i UA-testprocessen omfattar följande:

 

1. Fastställ mål för testningen

 

I början av UAT-processen ingår det att sätta upp testmål.

Detta innebär att du anger vad du vill ha i testprocessen, vad din programvara helst ska göra för användaren och att du noterar andra centrala parametrar, t.ex. hur lång tid det ska ta för systemet att genomföra testerna.

Genom att använda mål för testningen från början fastställs gränser för testet och styr testteamet vidare.

 

2. Förbered logistiken

 

UAT-testning är en stor logistisk utmaning som kräver förberedelser i förväg. I de logistiska uppgifterna ingår att rekrytera slutanvändare som ska genomföra testerna som en del av UAT-teamet och att ordna när och var testerna ska äga rum.

Företag med behov av diskretion i sin utveckling förbereder också dokument som NDA:s och förbereder ett säkert utrymme.

 

3. Implementera testmiljön i ett testverktyg.

 

Utforma en verklig testmiljö i det testverktyg du väljer.

Ta god tid på dig när du utformar miljön och kodar testerna, eftersom ett litet fel i antingen data eller syntaxen i testet kan påverka testets effektivitet.

Låt flera medlemmar av teamet kontrollera detta steg efter att det är färdigt.

 

4. Kör dina tester

 

Börja köra testerna för godkännande av användarna.

När du utför tester ska du se till att du har en kontrollerad miljö där alla användare fokuserar på testprocessen för att minska risken för mänskliga fel.

Gör också stickprovskontroller av automatiserade UAT-tester, för att se till att de är på rätt spår utan att behöva underhållas av testteamet.

 

5. Bedömning av resultaten

 

När du har fått resultaten från din testning ska du utvärdera de uppgifter och den information som du har fått.

Ett idealiskt resultat av detta är en omfattande rapport som beskriver de viktigaste felen i programmet och potentiella områden för förbättring av prestanda, samt en plan för hur utvecklingsteamet ska reagera på resultaten av testningen av användaracceptans.

 

6. Uppdatera programvaran

 

Även om det inte är en strikt del av testprocessen bör du alltid följa upp UAT-testningen med en uppdatering av programvaran som löser problemen.

Att göra detta så snart som möjligt innebär att du skickar produkten i bästa möjliga skick så snart som möjligt.

 

Typer av resultat från tester av användaracceptans

 

Olika former av UAT-tester ger unika resultat och dataformat. Några av de viktigaste typerna av resultat som du kan få när du genomför UAT-testning är följande:

 

1. Skriftlig feedback

Utvecklarna får skriftlig feedback från testarna när de slutför användaracceptanstesterna. Dessa uppgifter är relativt svåra att analysera eftersom det är kvalitativ information snarare än kvantitativ, vilket innebär att svaren är mer nyanserade.

 

2. Felmeddelanden

Vissa tester ger felmeddelanden som anger vad som gick fel i testprocessen och varför. Utvecklare skapar en struktur av felmeddelanden som informerar dem om vad problemet är och var det kommer ifrån, vilket hjälper dem att hitta en möjlig lösning i framtiden.

 

3. Uppgifter

Numeriska data är en annan form av utdata, inklusive antalet fel som ett test hittar, latenstiden mellan användarens inmatningar och programmets svar och andra siffror som är direkt relaterade till det arbete som programmet utför. Denna information ger möjligheter till analys och granskning efter testerna.

 

Exempel på testfall för UAT

 

Ett testfall är en uppsättning åtgärder som en testare utför på ett system för att se till att det fungerar som det ska, med fall som sträcker sig från mycket komplexa bedömningar av ett system till att fastställa grundläggande funktionalitet.

 

Några exempel på testfall i UAT är:

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

1. Inköpsförsök

När ett företag har en webbplats där man säljer produkter är det idealiskt att genomföra ett test av den genomsnittliga kundinteraktionen.

I köptestet försöker en användare köpa en produkt från företaget, försöka köpa produkter i flera olika kvantiteter innan man säkerställer att systemet har behandlat all information som testpersonen har angett i samband med köpet.

 

2. Test av databaser

Vissa programvaror sorterar information i en databas och ordnar den i tabeller. Vid testning av dessa testar UAT-testare långa datasträngar, som helst ska stämma överens med verkliga situationer, och väntar på att plattformen ska bearbeta informationen i databasen.

Testarna går sedan igenom uppgifterna efteråt och kontrollerar att informationen är sorterad på rätt sätt för att verifiera resultaten.

 

3. Funktionstestning

Funktionstestning innebär att man kontrollerar att de grundläggande funktionerna i en applikation fungerar, helst i applikationer som är utformade för mänsklig interaktion, t.ex. spel.

I dessa fall ser UAT-testarna till att alla enskilda funktioner fungerar som förväntat och att de fungerar på ett responsivt sätt, och att användarna snabbt och detaljerat skickar feedback om eventuella problem som uppstår.

 

Typer av fel och buggar som upptäcks genom testning av användaracceptans

 

UAT-testerna stöter på flera olika typer av fel. När du genomför UAT-testerna i de sena utvecklingsfaserna tenderar dessa att vara mindre än de fel som uppstår i början av processen, till exempel:

 

1. Visuella fel

Visuella fel uppstår när programvaran ser annorlunda ut än vad användaren förväntar sig (till exempel ur ett användargränssnittsperspektiv ), när grafiken antingen inte laddas eller gör det på fel sätt.

Detta påverkar hur människor interagerar med applikationen och är en funktion som utvecklare försöker åtgärda innan den släpps för att förbättra användarupplevelsen.

 

2. Prestandafrågor

Prestandaproblem är när programvaran utför alla sina uppgifter, men gör det ineffektivt. Dessa ineffektiviteter kan vara att kräva mer resurser än vad som är idealiskt eller att det tar längre tid än normalt att utföra enkla uppgifter.

Utvecklarna åtgärdar dessa med optimeringsfixar senare i processen.

 

3. Misslyckade processer

Detta inträffar när en process helt misslyckas eller när den utför sina mål på ett felaktigt sätt. Att dessa problem uppstår visar på en grundläggande brist i koden och kräver ett svar från utvecklarna för att få programvaran att fungera ordentligt igen.

 

Gemensamma UAT-mätvärden

 

När ett företag får mätbara data som ett resultat av UAT-testningen kan dessa data komma i en mängd olika mätvärden. Kom ihåg att mätvärdena i sig inte berättar hela historien, och förstå vad användarna tycker om produkten och varför genom noggranna diskussioner.

Några av de vanligaste UAT-måtten som företag använder är:

 

1. Totalt antal godkända/förkastade resultat

Det totala antalet godkända eller underkända resultat som du uppnår i ett automatiserat test. Detta mäter antalet fel som uppstår och genom att följa upp detta mått kan du se om ytterligare uppdateringar har minskat det totala antalet fel.

 

2. Täckning av testutförandet

Ett procentvärde som anger hur stor andel av koden som testades av din UAT-testning.

Högre procentsatser visar på grundligare tester, med 100 % täckning som garanterar att hela koden är funktionell.

 

3. Kundtillfredsställelse

Eftersom UAT är det skede då kunderna interagerar med en produkt är det av största vikt att förstå deras känslor. Fråga testpersonerna hur nöjda de är på en skala från ett till tio, ta fram ett genomsnitt och upprepa sedan testerna med samma personer efter uppdateringar, med högre tillfredsställelse som mål.

 

Vad du behöver för att börja köra UA-testning

 

Det finns några förutsättningar som du behöver innan du börjar köra UA-tester på din programvara, bland annat:

 

1. Fullt utvecklad programkod

 

För att genomföra UAT-testning behöver du en färdigutvecklad applikation. Detta beror på att utvecklarna skapar sina program på modulbasis, och att de färdigställer en modul innan de går vidare till nästa och fortsätter utvecklingsprocessen.

Testning av användaracceptans är första gången som användarna ser en färdig version av programvaran, så om all kod är utvecklad i förväg kan de testa varje enskild funktion utan att behöva avbryta testet och fråga vilka delar av processen som är otillgängliga.

Förutom att funktionaliteten är klar bör utvecklarna ha genomfört uppdateringar av de flesta system under hela systemtestprocessen, vilket säkerställer att alla moduler fungerar isolerat.

 

2. Slutföra tidigare provning.

 

Testning är inte bara något som utvecklingsteamet gör i slutet av en process, utan är ett ständigt pågående fokus för många företag. Detta avser att slutföra standardtester för kvalitetssäkring, t.ex. utforskande testning, backend-testning, rökningstestning, sanitetstestning, belastningstestning, prestandatestning, funktionstestning, standardintegrationstestning och så vidare, vilket säkerställer att enskilda moduler fungerar korrekt.

Vissa företag kör också mer omfattande end-to-end-tester som omfattar hela programmet innan de deltar i UAT-testning, eftersom detta ger större förtroende för programvaran innan den går till testteamet för användaracceptans.

 

3. Tillgängliga verksamhetskrav

 

Tillhandahålla omfattande verksamhetskrav till testteamet i början av UAT-testprocessen.

Testare är till för att se till att ett program fungerar som utvecklarna har tänkt sig. Utvecklarna förmedlar programmens mål genom att förse testteamet med företagskrav.

Detta är en enkel lista med punkter som anger vad applikationen är och vilka funktioner den är avsedd för. UAT-testteamet går igenom listan punkt för punkt för att se till att programvaran uppfyller alla de krav som företaget har på produkten.

 

4. Sammanhängande utformning av användargränssnittet

 

UAT-testning är det första tillfället för ett företag att presentera sina produkter för personer utanför organisationen i testsyfte.

I många fall innebär detta att användaren inte vet vad han eller hon kan förvänta sig av programvaran och inte förstår hur plattformen fungerar, särskilt eftersom han eller hon inte har någon insyn i utvecklingsprocessen.

Genom att skapa ett sammanhängande användargränssnitt kan användarna interagera med programvaran på avsett sätt utan att bli förvirrade, vilket även gynnar slutanvändaren efter att produkten släppts.

 

5. Noggranna felmeddelanden och spårning

 

Implementera en serie noggranna felmeddelanden och felspårning som ger testaren information om något går fel. Att få ett svar som bara lyder “Process Failed” är inte till någon hjälp för en testare eller utvecklare, eftersom det lämnar mycket utrymme för tolkning av vad som exakt misslyckades och varför.

Använd felkoder som är lättförståeliga för att lösa problemet, eftersom testare och utvecklare kan läsa felkoden och fastställa exakt vad som gick fel. Felkoder påskyndar uppdateringsprocessen och hjälper utvecklingsteamet att hitta specifika områden där programvaran kan förbättras.

 

6. Omfattande UAT-miljö

 

När du genomför UAT-tester vill du vara säker på att testerna är representativa för verkliga användningsfall. För att göra detta skapar företagen en så realistisk testmiljö som möjligt, som exakt representerar det sammanhang där kunden skulle använda programvaran.

När du skapar en miljö bör du använda levande data när det är möjligt för att få en bättre simulering av hur programvaran reagerar på pågående händelser. Om detta inte är möjligt kan du försöka använda registrerade data från en liknande period eller skapa en realistisk imitation av verkliga data.

 

Bästa praxis för UAT-testning

 

Bästa praxis avser vissa uppgifter och beteenden som människor drar nytta av när de utför en uppgift som i slutändan leder till mer exakta resultat.

 

Några av de bästa metoderna för UAT-testning är följande:

 

1. Känn till målgruppen

Förstå företagets målgrupp och vad den förväntar sig av produkten. Genom att identifiera målgruppen väljer du ut rätt användare för att genomföra testerna och prioritera de frågor som de bryr sig mest om, vilket skapar en produkt som de tycker om att använda eftersom den är skräddarsydd för deras behov.

 

2. Fokus på detaljer i testfallet

Fallstudier i den verkliga världen är extremt komplexa och innehåller många olika data från unika källor som kommer in vid oregelbundna tidpunkter. Noggranna tester måste replikera detta så nära som möjligt, så ägna mycket tid åt att lägga till detaljer i ditt UAT-testfall och göra det så exakt som möjligt.

 

3. Var konsekvent

Allt vetenskapligt arbete gynnas av konsekvens, genom att upprepa tester gång på gång under samma förhållanden för att säkerställa att resultaten är tillförlitliga.

När du genomför UAT-testerna får du inte ändra testmiljön som du testar mellan testerna eller ändra verktygen som du använder, eftersom detta kan påverka resultaten.

 

4. Standardisera kommunikationen

Skapa en standardmetod för kommunikation mellan utvecklings- och testteamen. Detta minskar avsevärt friktionen mellan grupperna och innebär att utvecklarna kan börja arbeta med att åtgärda felen snabbare och med en bättre förståelse för vad problemet är.

 

Manuella UAT-tester jämfört med automatiserade användaracceptanstester

 

Det finns två alternativ för att slutföra UAT-tester som utvecklare, och både manuella UAT-tester och automatiserade UAT-tester har sina egna fördelar för testare och utvecklare när de vill skapa ett mjukvarupaket som lever upp till alla intressenters förväntningar.

Läs vidare för att ta reda på vad manuell och automatiserad UAT är, samt vilka fördelar och utmaningar det innebär att använda dem och när de ska användas.

 

Manuell UAT-testning

 

Manuell UAT-testning är en process där man genomför ett UAT-test helt manuellt, utan stöd av tredjepartsverktyg eller automatisering.

Att fokusera på manuella testfall innebär att människor får utföra testerna själva, navigera genom programvaran och leta efter eventuella fel eller problem innan de noterar dessa brister själva och rapporterar tillbaka till testadministratörerna.

Detta gäller för manuella UAT-testprocesser, t.ex. öppen betatestning, som bygger på att användarna fyller i ett formulär för att svara utvecklarna med eventuella problem som de hittar.

 

1. Fördelar med att utföra användaracceptanstester manuellt

 

Det finns många fördelar med att manuellt slutföra UAT-testerna, beroende på vilken typ av programvara du har och hur ditt företag är uppbyggt. Några av de viktigaste fördelarna med att utföra UAT-tester manuellt i stället för att använda automatiseringsverktyg är följande:

 

Slutföra mer komplexa tester.

 

Den första fördelen med manuell testning är att man kan utföra mer komplexa tester än när man använder ett automatiserat testverktyg.

Automatisering innebär att testerna skrivs in i programvaran, vilket kan innebära att mer komplexa tester tar längre tid eftersom teamet skriver långa kodsträngar för att undersöka detaljerade frågor.

Manuella tester kräver inte så komplexa kodningskrav, utan testaren går in i programvaran och slutför testet efter att ha fått veta vad han ska göra, vilket förenklar testteamets roll avsevärt.

 

Integrera UI- och användbarhetstestning

 

När du levererar en komplett programvara finns det många saker som du måste ta hänsyn till förutom funktionaliteten.

Medan automatiserad testning kan ge exklusiv information om en programvaras funktionalitet har manuella testare fördelen att kunna reagera på saker som mänskliga användare kommer att märka. Detta inkluderar att informera utvecklare om potentiella problem med programvarans användargränssnitt, rekommendera ändringar av typsnittet som webbplatsen använder och förstå problem med det arbetsflöde som användarna ska följa.

Feedback som denna från manuella användare bidrar till att göra webbplatsen mer användarvänlig än att bara ha funktionaliteten tillgänglig.

 

Identifiera mer specifika frågor.

 

Automatiserad testning är utformad för att följa ett mycket specifikt manus och fastställa om en programvara fungerar eller inte, men det innebär att det inte finns utrymme för detaljer.

Manuella acceptanstestare kan ge en mer specifik identifiering av problem och defekter i programmet, vilket står i motsats till ett automatiserat systems mer binära PASS/FAIL-system.

Denna detaljerade återkoppling innebär att utvecklarna vet exakt var problemet uppstod och kan lösa det mycket snabbare än de annars skulle ha gjort, vilket ökar företagets reaktionsförmåga och ger kunderna bättre resultat snabbare.

 

Ge mer nyanserade svar

 

Om du använder en manuell UAT-testprocess får du mer nyanserade svar än om du använder automatiserad testning.

Det första detta innebär är att undersöka programvarans varumärke och eventuell kapacitet för förbättrade integrationer med extern programvara, eftersom detta är något som ett automatiserat test inte har utformats för att ta hänsyn till.

Dessutom kan en mänsklig testare generera ad hoc-rapporter om hur ett arbetsflöde känns och ge specifika råd och rekommendationer, i stället för att ett kvalitetssäkringsteam tittar på data som genererats från ett automatiserat UAT-test och gör antaganden baserat på den informationen.

 

Arbeta mer flexibelt inom testning

 

Flexibilitet är en grundläggande del av testning och något som en manuell testare är utmärkt på. Det kommer alltid att finnas något som en utvecklare eller ett kvalitetssäkringsteam inte tar hänsyn till när de skapar sina tester, t.ex. att programvaran används på ett visst sätt eller att en funktion har flera oavsiktliga funktioner.

En manuell UAT-testare som interagerar med programvaran på oväntade sätt tar upp fel och problem som utvecklarna kanske inte har tänkt på, vilket hjälper dem att åtgärda områden i programvaran som de kanske inte ens har tänkt på.

Detta är särskilt viktigt eftersom exponering för fler användare innebär att det är nästan säkert att dessa innovativa användningar av funktioner kommer att upptäckas efter den offentliga lanseringen.

 

2. Utmaningar med manuell UAT

 

Det finns flera utmaningar att hantera när man överväger manuell UAT. Att lösa dessa utmaningar och aktivt försöka minska dem är ett måste för alla som vill starta manuell testning utan att stöta på stora hinder under hela processen.

 

Några av de största utmaningarna med att implementera manuell UAT i testprocessen är:

 

Högre finansiell kostnad

 

En av nackdelarna med manuell testning i stället för automatiserad UAT-testning är att den ekonomiska kostnaden för manuell testning är mycket högre. Varje manuellt test kräver en betald anställd för att genomföras, och de mest tillförlitliga testerna är de som du genomför gång på gång för att få mer konsekventa resultat.

Det är mycket pengar som du måste investera i dina kvalitetssäkringsprocesser.

Kostnaden ökar ytterligare om man räknar med att du får mer exakta testresultat från personal med högre kompetens, och att rekrytera dessa anställda kostar ännu mer. Manuell testning av användaracceptans är inte den mest prisvärda vägen framåt för många företag.

 

Höga krav på teknisk kompetens

 

Manuell UAT-testning är ett område som kräver en hög grad av interaktion med mjukvara och specifika tjänster, med nödvändig expertis som inkluderar att förstå varifrån problemen troligen kommer och rekommendera några potentiella lösningar på dem.

I dessa fall är det fördelaktigt att ha manuella testare med hög expertis för att utföra kvalitetssäkringsuppgifter, t.ex. en “domänexpert”. Om du saknar en domänexpert i dina processer för användaracceptanstestning riskerar du att resultaten blir felaktiga och att testarna använder fel språk för att beskriva problem, vilket kan leda till att utvecklingsteamet går åt fel håll när de försöker rätta till programvaran och lösa eventuella problem.

 

Möjlighet till mänskliga fel

 

Datorer och maskiner är utformade för att utföra samma uppgift om och om igen utan att avvika, men det gäller inte för människor. Människor är felbara och kan ibland göra misstag, oavsett hur många anställda du har i din organisation.

Manuella tester ger utrymme för mänskliga fel som kan ge felaktiga resultat eller lämna vissa tester ofullständiga i slutet av testprocessen. UAT-tester som utförs manuellt tenderar att upprepas gång på gång på grund av detta, och flera testare kan utföra flera tester för att säkerställa att ett enda fall av felaktig testning inte påverkar det övergripande resultatet av utvecklingsprocessen efter testningen negativt.

 

Svårt att testa repetitiva uppgifter

 

En av de största fördelarna med att automatisera UAT-testning är att en utvecklare kan utföra exakt samma test med exakt samma data och exakt samma steg gång på gång. Det finns ingen risk att du missar ett steg eller misslyckas med att slutföra en viss del av processen.

Detta gäller inte för manuella testare. I vissa mycket repetitiva uppgifter kan en manuell UAT-testare ibland missa ett av testets steg eller registrera informationen felaktigt. Uppgifter som kräver upprepning kan vara svåra för testare som granskar programvaran manuellt, särskilt om upprepningen sker under flera timmar och hundratals cykler.

 

Betydande krav på resurser

 

Att genomföra användaracceptanstestning manuellt är en metod som tar mycket resurser i anspråk från ett företag.

Detta gäller inte bara den ekonomiska kostnaden, utan för större programvaror kan det även innebära att personalen blir mer ansträngd när de undersöker de data som organisationen får från UAT-testerna och dessutom administrerar de manuella testerna med användarna.

Ett sådant högt resurskrav innebär att andra avdelningar i företaget kan få belastning på sina krav eftersom testprocessen kräver mer uppmärksamhet än majoriteten av andra utvecklingsprojekt.

 

3. När ska man använda manuell testning av programvara för användaracceptans?

 

När man kombinerar fördelarna och utmaningarna med manuell UAT-testning finns det några specifika fall där manuella tester är en idealisk väg framåt.

Den första av dessa är när man testar relativt små verktyg och applikationer, eftersom testerna i dessa fall tar mycket mindre tid än att undersöka en stor mångfacetterad applikation som stöder allt som ett företag gör.

Större företag kan också ha stor nytta av att införa manuell UAT, eftersom de har medel och resurser för att stödja en så grundlig testprocess som möjligt.

Manuella UAT-processer behöver dock inte fungera helt oberoende av varandra, och vissa företag drar nytta av att kombinera automatiserad testning med användarledda tester. Genom att använda automatisering för att testa de flesta av appens system och funktioner kan företag genomföra manuell testning för att se till att applikationen känns bra att använda och är användarvänlig.

Denna hybridmetod för testning av användaracceptans kombinerar de positiva aspekterna av manuella tester med system som undviker de stora utmaningarna med den manuella strategin, vilket ger mer exakta testresultat och en bättre utvecklingsprocess för företaget.

 

Automatisering av UAT-testning

 

Automatisering av UAT-testning är en process där man använder ett externt verktyg för att utföra UAT-tester automatiskt. Detta innebär att man skapar testmanualer som körs automatiskt utan inblandning från användaren eller en medlem av kvalitetssäkringsteamet.

I slutet av processen får kvalitetssäkringsteamet en uppsättning resultat som visar om programvaran fungerar enligt de förväntade standarderna eller inte.

Beroende på komplexiteten i processen för testning av användaracceptans ger vissa automatiserade tester enkla binära resultat om huruvida systemet uppnådde de förväntade standarderna eller inte, medan andra ger mer komplexa uppgifter om hur programmet fungerade.

 

1. Fördelar med UAT-testautomatisering

 

Det finns en mängd olika fördelar som både utvecklare och QA-team kan se genom att använda UAT-testautomatisering, vilket ger fördelar som inte finns när man använder manuell testning som ett alternativ.

 

Några av de viktigaste fördelarna med att använda UAT-testautomatisering i din organisation är följande:

 

Håller kostnaderna nere

 

En av de viktigaste anledningarna till att företag använder sig av testautomatisering är att det håller kostnaderna för att köra tester så låga som möjligt.

Manuell testning kräver att människor genomför flera tester och dessa människor måste få betalt för sitt arbete. Det gäller särskilt när det är en stor programvara med många funktioner som ska testas.

Genom att använda automatiserad UAT-testning behöver du bara betala för programvarulicensen och sedan är din utgift klar, vilket minskar det belopp som du måste spendera på arbetskraft och sparar företagets resurser som istället skulle kunna gå till utvecklingsprocessen.

 

Öka repeterbarheten

 

Datorprogram och system är utformade för att utföra samma uppgift gång på gång, med fokus på konsekventa resultat och processer.

Detta gör ett automatiserat system perfekt för mer upprepningsbara tester, eftersom automatiseringen tar bort risken för mänskliga fel som finns när du utför manuella tester i dina mjukvaruutvecklingsprocesser.

En högre grad av repeterbarhet innebär att du kan vara säker på att resultaten av dina användaracceptanstester är så exakta som möjligt och att du kan utföra exakt samma tester på programvaran efter att du har genomfört en rad korrigeringar, vilket gör dina testresultat så representativa som möjligt.

 

Slutföra testningen snabbare

 

Människor kan ta lång tid på sig för att slutföra sina uppgifter av flera skäl. Oavsett om de blir distraherade av något annat eller om de bara behöver tid för att bearbeta informationen på skärmen innan de tar nästa steg, tar manuell testning ett tag.

Att införa automatisering i dina UAT-tester innebär att systemet utför de enskilda uppgifterna snabbare och ger dig ett resultat snabbare än det manuella testalternativet.

Det tidigare resultatet ger QA-teamet tid att bedöma problemen, och utvecklarna tillhandahåller uppdateringar i rätt tid för att lösa eventuella problem i applikationen.

 

Att ge enkla svar

 

Beroende på vilken typ av manuell testning ett företag använder kan svaren du får variera från att vara till stor hjälp till att skapa förvirring i ett kvalitetssäkringsteam.

Om du till exempel genomför betatestning med ett team av standardanvändare snarare än med domänexperter innebär det att den feedback du får kan leda utvecklarna i fel riktning eller ge begränsade insikter. Automatiserade tester ger relativt enkla svar, t.ex. ett binärt PASS/FAIL när de körs genom ett system.

Detta gör att resultaten som teamet får blir tydligare och kan användas utan att man behöver lägga ner dyrbar tid på att tolka svaren.

 

Bygga upp ett förtroende för byggherrar

 

Även om det är en immateriell del av en mjukvaruutvecklingsprocess, är utvecklarnas förtroende och tillit avgörande för att ge bättre produktionsresultat i slutet av UAT-processen.

Ett team som litar på kvaliteten på sitt arbete kan satsa på mer komplexa funktioner och lägga till funktionalitet som imponerar på kunden, vilket i slutändan leder till att företaget får mer arbete från den kunden i framtiden.

Automatiserade användaracceptanstester ger snabb återkoppling som visar att applikationen har varit framgångsrik hittills, vilket ger teamet en högre grad av självförtroende när de går vidare i slutet av utvecklingscykeln.

 

2. Utmaningar med att automatisera tester av användaracceptans

 

Förutom alla de många fördelar som en automatiserad testprocess har finns det några viktiga utmaningar att ta hänsyn till när du automatiserar din UAT-testning. Om du löser dessa utmaningar och arbetar runt dem får du mer sammanhängande resultat och gör din testning mycket effektivare.

 

Några av de viktigaste utmaningarna som du måste ta hänsyn till och lösa i din UAT-testautomatisering är följande:

 

Relativt oflexibel

 

Några av de största problemen med automatiserad testning är att testerna kan vara något oflexibla.

När du har en person som utför testet åt dig kan de anpassa och reagera på programmet och ge ytterligare feedback utöver den ursprungliga informationen, t.ex. diskutera hur användargränssnittet ser ut och hur det känns att interagera med det.

UAT-testautomatisering kan däremot inte ge denna insikt, utan ger istället ett enkelt svar på den fråga som den är kodad med.

Även om testare kan koda sina system för att besvara flera olika frågor finns det inte den flexibilitet och insikt som en mänsklig testare kan ge.

 

Beroende på en noggrann miljö

 

När du använder ett automatiserat testverktyg är du i viss mån beroende av den miljö där du testar programvaran. Det handlar om de data som du lägger in i programvaran och om huruvida de representerar verkligheten på ett korrekt sätt, och om huruvida de UAT-tester som du ber programvaran att genomföra på ett korrekt sätt återspeglar den verkliga användningen.

Om testmiljön inte är korrekt förlorar dina användaracceptanstester sitt värde, eftersom kunderna inte kan vara säkra på att programvaran kommer att fungera för deras specifika krav.

Ta tid på dig att skapa en miljö, eftersom det ökar relevansen av dina tester för en produkt.

 

Kan ha höga initiala kostnader

 

När du startar en testprocess för första gången kan du behöva investera i en plattform för programvarutestning för att stödja dig genom automatiseringsprocessen. Detta kan vara en betydande kostnad beroende på vilken plattform du väljer och vilken specifik plattform du använder.

Trots att denna utmaning orsakar ett kortsiktigt problem, om du fortsätter att testa med hjälp av automatisering på lång sikt, jämnar kostnaden för den initiala investeringen ut sig med tiden. Företagen tjänar mer på att använda UAT-testautomatisering under en längre period för de flesta av sina projekt eftersom kostnaden per användning minskar betydligt med tiden.

 

Kräver kunskaper i kodning

 

Beroende på vilken plattform du använder för att automatisera ditt UAT-test kräver vissa system en betydande kodningsnivå. Dessa färdigheter varierar beroende på testets specifika krav och själva plattformen, men mer avancerade färdigheter krävs för mer komplexa tester.

Eftersom det är bra praxis att hålla ett utvecklingsteam och ett kvalitetssäkringsteam åtskilda från varandra, innebär det dessutom att du måste anställa personer på kvalitetssäkringspositioner som har stor erfarenhet av kodning och användning av plattformar för programvaruautomatisering.

Kraven på kodningskompetens kan vara en utmaning till en början, men de är lätta att lösa när du har en grund av erfaren personal som arbetar i företaget.

 

Löpande underhåll

 

Med tiden kräver automatiserade UAT-testverktyg och skript underhåll. Det kan ha flera orsaker, till exempel att plattformen uppdateras och får nya funktioner, att testskriptet inte längre är relevant i takt med att programvaran utvecklas och att inkompatibiliteter börjar uppstå mellan testplattformen och applikationen.

Om du underhåller testsystemet ökar den tid och den uppmärksamhet du måste ägna åt den automatiserade testprocessen, vilket kan leda till att du förlorar några av de fördelar som du fick genom att välja UAT-automatisering framför manuell testning.

Genom att underhålla din testprogramvara under tiden begränsar du risken för att behöva lägga ner mycket tid på att lösa problemen under en kort period.

 

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

3. När ska man implementera UAT-testautomatisering?

 

Om man väger samman de positiva och negativa aspekterna av UAT-testautomatisering är det idealiskt att införa UAT-testautomatisering när man arbetar med större programvarupaket med många aspekter som ska testas. Du kan göra det snabbare och få ett tydligt och begripligt resultat om testet var lyckat.

Detsamma gäller om en verksamhet arbetar med en relativt liten budget och inte har råd med den omfattning av manuell testning som krävs för att uppnå sammanhängande resultat. Det är också en bra idé att använda automatisering av användaracceptanstest i ett hybridsystem tillsammans med manuell testning, vilket begränsar den inverkan som nackdelarna med varje enskilt system har på utvecklingsteamet.

 

Slutsats: Automatisering av UAT-test jämfört med manuell testning av användaracceptans

 

I slutändan har båda metoderna för att slutföra UAT-testerna sina fördelar.

Automatiseringstestning är en mer gångbar metod för att genomföra storskalig testning och se till att en produkt i allmänhet är redo för lansering, medan det manuella alternativet ger mer skräddarsydd och riktad feedback som du kan använda för att avsevärt förbättra en applikation före lansering.

I idealfallet bör du försöka kombinera de två metoderna till ett sammanhängande system, så att du kan dra nytta av både det automatiserade systemets snabbhet och den större nyansrikedom som manuell testning ger. Du förbättrar standarden på dina applikationer och får nöjdare kunder och användare tack vare testprocesser som utnyttjar alla möjligheter som står till buds.

 

De bästa verktygen för UAT-testning

 

När ett företag väljer att automatisera sina testsystem förlitar det sig på ett testverktyg för att underlätta arbetet. Det finns många alternativ på marknaden för användare, både som gratis alternativ och till en prisnivå på industriell nivå, tack vare de många olika funktioner som erbjuds från produkt till produkt.

Att välja rätt produkt är skillnaden mellan effektiva tester och att kämpa för att få konsekventa resultat.

Låt oss nu diskutera några av de bästa verktygen för UAT-testning, både gratis och till företagspris, och vad varje plattform gör.

 

5 bästa kostnadsfria verktyg för testning av användaracceptans

 

När du arbetar som oberoende utvecklare eller i ett litet företag måste du ta hänsyn till företagets budget när du arbetar med upphandlingar. Vissa av dessa tillhandahåller både testning och allmänna hyperautomatiseringsfunktioner, medan andra bara är användbara tillägg till en process.

 

Se några av de bästa gratis UAT-verktygen som finns tillgängliga med några av deras funktioner nedan:

 

1. ZAPTEST FREE Edition

ZAPTEST erbjuder en gratis version av sin automationsprogramvara för användare, som ger möjlighet att automatisera alla uppgifter och fungerar effektivt på en rad olika plattformar.

Detta saknar några av de stora funktionerna, t.ex. ZAP Certified Expert på heltid som arbetar tillsammans med kundteamet eller obegränsade licenser, men är ett av de bästa kostnadsfria alternativen för organisationer som vill automatisera UAT-testning med en liten budget.

 

2. QADeputy

Integreras med verktyg för felrapportering för att hitta fel i en programvara och katalogisera dem för att fastställa om senare iterationer når en lösning.

 

3. Qase

Hanterar testfall som organisationer använder i sina UAT-processer och håller reda på vilka tester som har genomförts och vilka som återstår genom ett enkelt arkiv.

 

4. Obkio

Perfekt för att logga problem och rangordna dem utifrån allvarlighetsgrad, utan att automatisera själva UAT-testprocessen.

 

5. RedLine13

Ett bra verktyg för att hantera belastningstester, som ibland genomförs som en del av bredare UAT-testning av program som onlinetjänster eller spel. Det är inte ett flexibelt verktyg och kämpar på andra områden än belastningstestning.

 

5 bästa automatiseringsverktyg för test av användaracceptans för företag

 

Om din produkt har en hög utvecklingsbudget och släpps till kunder med höga förväntningar vill du se till att testningen är så grundlig som möjligt och ger så tillförlitliga resultat som möjligt.

Att använda ett UAT-verktyg för företag är ett måste i det här fallet, eftersom det erbjuder fler funktioner och support som motsvarar kundernas förväntningar.

 

Se några av de bättre testverktygen för UAT-test för företag nedan:

 

1. ZAPTEST Enterprise Edition

Enterprise Edition av ZAPTEST bygger på styrkorna i den ursprungliga versionen och ger organisationer obegränsade licenser att arbeta med, tillgång till ZAP-certifierade experter på heltid på distans och den extra fördelen med toppmodern RPA-funktionalitet.

Användarna får ofta upp till tio gånger mer avkastning på sin investering med ZAPTEST. Detta är en omfattande och kraftfull automationssvit för alla företag som vill testa programvara och automatisera RPA.

 

2. Marker.io

Den erbjuder ett verktyg för återspelning som hjälper till att hitta och replikera fel, men är relativt begränsad när det gäller automatisering. Bra för manuell testning, men har svårt att övergå till automatiserade bedömningar.

 

3. Amplitud

Stödjer användarna i att spåra händelser genom att använda deras programvara, särskilt när det gäller stora datamängder av användare. Plattformen har dock en del problem, eftersom vissa användare har svårt att slutföra relativt enkla uppgifter som e-postverifiering.

 

4. Watir

Watir är ett lättviktigt verktyg som är särskilt utformat för webbläsarbaserad testning och som stöder några av de mer grundläggande automatiseringsmetoderna. Watir fungerar inte för en rad fristående programvaror, vilket begränsar testmöjligheterna.

 

5. ContentSquare

Spårar hur en användare går igenom en webbplats eller ett verktyg, inklusive de fel som uppstår. Det här är ett grundligt verktyg, men det är mer användbart efter lanseringen för att se vad användarna gör naturligt snarare än i en specifikt riktad testmiljö.

 

När ska du använda Enterprise- respektive kostnadsfria UAT-testverktyg?

 

Både gratis och företagsverktyg för UAT-testning har sin plats i mjukvaruutvecklingsområdet, men de utmärker sig i olika fall.

En enterprise-utgåva är ett mer kraftfullt alternativ för ett företag som vill ha säkerhet och trygghet i vetskapen om att deras testning av hela stapeln är upp till standard, men detta ligger inte alltid inom en organisations budget.

Om du driver ett nystartat företag med en begränsad budget kan du överväga att börja med en kostnadsfri utgåva och sedan uppgradera programmet när det växer i popularitet och intäkter med tiden.

 

Checklista för UAT-testning, tips och tricks

 

Det finns några tips och tricks att följa när du utformar dina egna UAT-tester och skapar en plan att följa. Några viktiga tips som du kan dra nytta av när du genomför dina testprocesser är följande:

 

1. Fokusera på tydlighet

 

Se till att alla tester som du utför är så enkla och kortfattade som möjligt.

Detta minskar den tid som folk måste ägna åt att avkoda resultaten och hjälper ditt team att bli mer produktivt snabbare, åtgärda problemen och få ut det slutliga programpaketet till kunderna med hög standard.

 

2. Låt testarna vara oberoende

 

Ge dina UAT-testare en grov vägledning om vad som behöver testas och vad de letar efter, men ge dem utrymme att testa utanför detta.

Detta hjälper dig att dra nytta av de manuella testarnas kreativitet, som använder unika metoder för att testa gränserna för din programvara och undersöka funktionerna på sätt som ditt team annars inte skulle överväga.

 

3. Buggar är inte i fokus

 

Fokus för en UAT-testprocess är inte att hitta fel utan att se var det finns funktionalitet.

Om du ägnar för mycket tid åt att leta efter fel upptäcker du att du kontrollerar mindre relevanta delar av processen i stället för att se till att systemet fungerar.

Notera fel där du hittar dem, men leta inte aktivt efter dem utanför standardarbetsflödena.

 

5 misstag och fallgropar att undvika när du genomför tester för användaracceptans

 

Det finns några misstag som testare gör upprepade gånger när de genomför tester för användaracceptans. Några av de viktigaste frågorna att undvika när du går igenom processen själv är följande:

 

1. Testning av användaren

 

Vissa programvaror är krävande att använda och kräver mycket expertis för att utnyttja funktionerna fullt ut.

Använd personal eller testare som har de färdigheter som krävs för att använda programvaran, eftersom du annars riskerar att testa användaren snarare än programvaran.

Enkelt uttryckt kan man säga att du misslyckas med att undersöka alla aspekter av produkten på grund av lågkvalificerade testare.

 

2. Att inte slutföra torrkörningar.

 

En torrkörning är ett tidigt slutförande av ditt användaracceptanstest, där användarna slutför testet i förväg.

Detta test omfattar inte insamling av data, utan snarare kontroll av att testet i sig fungerar som förväntat.

Om du inte genomför en torrkörning kan din UAT-testning bli mindre effektiv eftersom du stöter på oväntade hinder som skulle ha kunnat lösas genom att planera i förväg.

 

3. Ställer felaktiga frågor

 

Relevansen i de frågor du ställer gör hela skillnaden.

Om du ställer fel frågor riskerar du att din organisation lämnar UAT-processen utan den information den behöver och lanserar en sämre produkt på grund av att den inte kan uppdateras utifrån användarnas feedback.

 

4. Användning av fel målgrupp

 

Olika produkter utvecklas för olika målgrupper med olika smak, förmåga och erfarenheter.

Det kan låta förenklat, men se till att du testar din produkt mot rätt målgrupp. Genom att använda fel målgrupp riskerar testarna att inte förstå programvarans syfte och göra grundläggande misstag, och rekommendationerna de ger kan leda utvecklingsteamet till uppdateringar som faktiskt försämrar produkten snarare än förbättrar den.

 

5. Bristande dokumentationsprocesser

 

En del företag fastnar i själva testprocessen för användaracceptans, och ser till att förfarandena är korrekta och att testarna är nöjda med programvaran som de har framför sig.

I dessa fall glömmer vissa företag att fokus för mjukvarutestning är att få tydliga anteckningar och dokumentation som resultat.

Därför bör du ha en tydlig process för datainsamling och spårning så att du inte blir alltför upptagen av den praktiska sidan av testningen.

 

Slutsats

 

Sammanfattningsvis är UAT-testning en nödvändighet i mjukvaruutvecklingslandskapet. Det säkerställer att din organisation levererar en komplett produkt av tillräckligt hög kvalitet, samtidigt som det säkerställer att kunderna utnyttjar den programvara som finns tillgänglig för dem fullt ut.

Oavsett om du använder manuell testning för att få användarnas perspektiv och deras interaktioner med användargränssnittet eller automatisering som ett sätt att undersöka funktionaliteten så snabbt som möjligt, kan du skapa en testprocess som undersöker applikationen så att du kan göra uppdateringar i sista minuten och leverera den bästa möjliga produkten.

Ta god tid på dig när du väljer plattformar för acceptanstestning av användare. Dessa tester kan vara kostsamma och kräva en hög nivå av expertis, så om du väljer ett pålitligt UAT-testverktyg som är utformat med användarna i åtanke sparar du tid och ökar kvaliteten på dina tester.

Integrera UAT-testning i dina arbetsflöden så snart som möjligt för att få alla fördelar med bättre kvalitetssäkring i nästa programvarulansering.

 

Vanliga frågor och resurser

 

Om du är intresserad av UAT-testning och vill veta mer kan du ta en titt på våra vanliga frågor nedan, samt några resurser som du kan använda för att få mer information om denna användbara testmetod:

 

1. De bästa kurserna om UAT-testning

 

– “Utbildning i användaracceptanstestning UAT – Storbritannien” – The Knowledge Academy

– “e-learning för iSQI User Acceptance Testing (UAT)” – TSG Training

– “Användartestning” – Udemy

– “Utbildningskurs i användaracceptanstestning UAT” – Projecting IT

– “Den kompletta kursen i kvalitetssäkring – lär dig kvalitetssäkring från grunden” – Skillshare, Victor Gorinov

 

2. Vilka är de fem vanligaste intervjufrågorna om UAT-testning?

 

Några av de vanligaste intervjufrågorna som kandidater får om UAT-testning är följande:

 

– Vilken erfarenhet har du av UAT-testning?

– Vad var en av dina mest utmanande erfarenheter av UAT-testning?

– Vilka är fördelarna och nackdelarna med både manuella och automatiserade UAT-tester?

– Hur skulle du beskriva UAT-testerna för någon utanför programvaruutvecklingen?

– Vilka tror du att de viktigaste utmaningarna med programvarutestning på arbetsplatsen är?

 

3. De bästa YouTube-handledningarna om UA-testning

 

– “Hur man skriver acceptanstester” – Kontinuerlig leverans

– “Hur du planerar din UAT – Planer för användaracceptanstest som fungerar!” – Karaleise | Utbildning för affärsanalytiker

– “Testning av användaracceptans | Mjukvarutestning” – Deepak Rai

– “Rollen för användaracceptanstestning (UAT) för affärsanalytiker” – Business Analyst & Scrum Master In-Demand

– “Processen för programvarutestning: Vad är User Acceptance Testing – UAT?” – PM-kurser online – Mike Clayton

 

4. Hur upprätthåller man användaracceptanstester?

 

Underhåll dina UAT-tester genom att ständigt uppdatera all programvara som du använder tillsammans med dina testplattformar och genom att ständigt granska den kod som du använder för dina tester.

På så sätt förhindrar du att båda aspekterna inte är synkroniserade med varandra och att dina tester blir mindre effektiva.

 

5. Vad betyder UAT inom Agile?

 

UAT i Agile är fortfarande det sista steget i testprocessen, men det är ett steg som sker flera gånger. Eftersom programvaran genomgår flera uppdateringar, som alla skickas till användarna, testar utvecklaren varje version av programmet innan han eller hon skickar ut sina uppdateringar.

 

6. Vad är UAT vs. QA-testning

 

QA-testning, eller kvalitetssäkringstestning, är ett helt område som säkerställer att mjukvaruprodukterna håller tillräckligt hög standard under hela utvecklingsprocessen.

UAT är en form av kvalitetssäkringstestning som särskilt använder slutanvändare och exakta testmiljöer för att se till att en mjukvaruprodukt håller hög standard omedelbart före lanseringen.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post