fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

Det finns två huvudkategorier av programvarutestning: Manuell och automatiserad.

Manuell testning är tidskrävande, arbetskrävande och med komplexa programvaror kan det också bli dyrt om du enbart använder det. Automatiserad testning effektiviserar processerna, minskar den tid det tar att testa och eliminerar ineffektivitet, t.ex. att programvaruutvecklare spenderar tråkiga timmar på att testa programvarufunktioner.

Nedan sammanfattas automatiserad testning och hur den kan hjälpa ditt arbetsflöde för programvarutestning.

Table of Contents

Vad är testautomatisering och varför behöver vi det?

Vad är testautomatisering?

Vad är automatisering av programvarutestning? Automatiserad testning är en process där man använder programvaruverktyg för att köra nyutvecklad programvara eller uppdateringar genom en serie tester för att identifiera potentiella kodningsfel, flaskhalsar och andra hinder för prestanda. Verktyg för automatisering av programvarutestning utför följande funktioner:

 • Genomföra och köra tester
 • Analysera resultaten
 • Jämförelse av resultaten med de förväntade resultaten
 • Skapa en rapport om utvecklingsprogrammets prestanda.

När du testar ny programvara eller programuppdateringar kan manuella tester vara dyra och tråkiga. Automatiserade tester är däremot billigare och tar mindre tid.

Automatiserade tester kan hjälpa till att upptäcka fel snabbare och minska risken för mänskliga fel. Dessutom är de lättare att köra flera gånger för varje ändring eller tills du får önskat resultat.

Automatisering påskyndar också processen att lansera programvaran på marknaden. Automatisering gör det möjligt att göra grundliga tester på specifika områden, så att du kan åtgärda vanliga problem innan du går vidare till nästa fas.

Pyramiden för testautomatisering

En pyramid för testautomatisering hjälper dig att förstå hur ofta du bör utföra varje typ av test.

Pyramiden för testautomatisering delar upp testningen i fyra nivåer. Det nedersta lagret representerar de tester som du bör utföra oftast. Nivåerna blir mindre ju närmare pyramidens topp de kommer, vilket motsvarar tester som du bör göra mer sällan.

Här är den typ av test som testutomatiseringspyramiden visar att du bör göra, från mest till minst:

 • Enhetstester
 • Integrationstester
 • API-tester
 • UI-tester

1. Enhet

Enhetstestning innebär att man delar upp utvecklingsprogramvaran i lättförståeliga enheter för att identifiera eventuella fel eller prestandaproblem.

Enhetstestning hjälper till att identifiera fel innan programvaruutvecklingsprocessen går för långt. Denna typ av testning sker under de tidigaste stadierna av programvaruutvecklingen, där problem isoleras och åtgärdas innan man går vidare med testningen.

Enhetstestning är den typ av testning som du bör göra oftast eftersom den säkerställer att alla små programvarukomponenter fungerar korrekt innan de integreras i helheten.

2. Integration

När du har kontrollerat att varje enskild del av programvaran fungerar korrekt är det dags att kombinera dem för att se om de fungerar tillsammans. Integrationstester validerar komponentinteraktioner, även inom samma program.

Det är viktigt att alla integrerade komponenter interagerar korrekt med programvaran eller med externa tjänster, t.ex. webbtjänster. De flesta väljer därför att skapa en databas för integrationstestning för att lista alla möjliga scenarier.

Eftersom du kommer att lösa majoriteten av kodfel under enhetstestningen bör du inte behöva göra integrationstestning lika ofta.

3. API

API-testning (Application Program Interface) testar om två olika programvarukomponenter kan kommunicera med varandra under olika omständigheter.

Några typer av API-testning är:

 • Valideringstestning
 • Funktionell testning
 • Testning av säkerhet
 • Belastningstestning

4. UI

Testning av användargränssnitt (UI) (även kallat GUI-testning) säkerställer att programvaran fungerar med olika användargränssnitt, t.ex. operativsystem, webbläsare och andra ställen där slutanvändare interagerar med den. UI-testning utvärderar funktioner som funktionalitet, visuell design, prestanda och användbarhet. Lyckligtvis eliminerar UI-automatiseringstestning behovet av att köpa flera enheter för testning.

Automatisering av UI-tester tar hänsyn till slutanvändarens upplevelse och hjälper till att forma programvaran så att den matchar interaktionen. Ramverket för automatisering av användargränssnittstest bör innehålla testscenarier som rör system- och processflaskhalsar.

Eftersom alla tidigare teststeg bör ha identifierat och åtgärdat de flesta problem som programvaran kan ha, bör UI-testning vara det minst tidskrävande testet. Verktyg för automatisering av användargränssnittet sparar ännu mer tid.

Vilka är de viktigaste kriterierna för en framgångsrik process för testautomatisering?

Huvudsyftet med testautomatisering är att identifiera programvarufel och åtgärda dem innan projektet går vidare till en annan fas eller når slutanvändaren. En framgångsrik process för testautomatisering tar mindre tid och producerar programvara som beter sig och levererar funktionalitet som det var tänkt.

bästa metoder för automatisering av programvarutestning

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

1. Att ha ett engagerat team

Det är viktigt att ha ett dedikerat team för att testa programvaran. Utvecklare, testare och kvalitetssäkringsteamet kan delta i olika delar av testprocessen för att säkerställa att inget missas på varje testnivå.

2. Att ha de rätta verktygen

Det är viktigt att välja rätt verktyg för automatiserad testning. Automatiserade testverktyg fungerar bäst när de är:

 • Lätt att använda
 • Kan testa en mängd olika operativsystem, webbläsare och enheter.
 • Utrustad med de nödvändiga verktygen (full stack) för att testa det du behöver.
 • Kan stödja ditt skriptspråk och vara lätt att använda även för personer som inte kan skriptspråket eller inte har några kodningskunskaper.
 • Kan återanvändas för flera tester och ändringar
 • Kan utnyttja stora datamängder från flera källor för att tillhandahålla datadrivna valideringar.

3. Att ha en särskild budget

Om du redan investerar i mjukvaruutveckling kan du spara pengar på lång sikt om du har en särskild budget för programvara för testautomatisering, utveckling och utbildning. Du kommer att spendera mindre tid på manuell testning och få programvaran igång snabbare.

4. Implementera ett starkt ramverk för testning

Vad är ett testramverk? Ett testramverk som innehåller riktlinjer, bästa praxis, verktyg och regler för testning kan spara tid och arbete. Ett bra ramverk för webbautomation bör integrera olika funktioner som:

 • Bibliotek
 • Testdata
 • Återanvändbara moduler
 • Integrering av verktyg från tredje part

Vilka typer av automatiserade tester finns det?

Det finns många olika typer av tester som kan automatiseras, men här är några av de vanligaste.

1. Funktionella provningar

Funktionstestning hjälper till att avgöra om programvaran eller appen fungerar enligt förväntningarna. Den testar om programvaran producerar korrekta resultat utan fel eller luckor.

2. Icke-funktionella tester

Icke-funktionella tester mäter flera saker, bland annat:

 • Hur väl programvaran fungerar under olika omständigheter.
 • Hur väl programvaran fungerar vid förväntad belastning av användare, inklusive toppbelastning.
 • Hur väl programvaran fungerar under de mest krävande belastningsförhållandena.

3. Kodanalys


Kodanalys
tittar på koden och identifierar problem genom testning, t.ex:

 • Redundant kod och prestanda-slingor
 • Kod som inte fungerar
 • Kod som har problem med gränssnittet
 • Kod som har interna konflikter med annan kod

4. Enhetstester

Enhetstester utvärderar enskilda programvarukomponenter. Syftet med enhetstester är att säkerställa att den grundläggande funktionaliteten hos specifika enheter i programvaran är intakt och felfri.

5. Integreringstester

Integrationstester säkerställer att enheterna fungerar tillsammans när de kopplas samman. Den undersöker om komponenterna samarbetar logiskt och producerar rätt värden. Den testar också om modulerna fungerar med verktyg från tredje part.

6. Rökprovningar

Utvecklare använder sig av rökningstester för att kontrollera stabiliteten hos hela systemet efter varje ny version.

7. Prövning av prestanda

Prestandatester mäter hur väl programvaran fungerar. Det viktigaste är programvarans övergripande kvalitet, punkter där den misslyckas, hastighet och skalbarhet.

8. Regressionstester

Regressionstestning säkerställer att ny kod, felsökning eller uppdateringar inte bryter funktionaliteten hos tidigare existerande komponenter i programvaran.

9. API-tester

API-testning säkerställer att två komponenter kan kommunicera med varandra på ett tillförlitligt och säkert sätt i olika scenarier. Ett ramverk för automatisering av API-tester bör vara lätt att använda, skalbart och återanvändbart.

Vilka processer och testtyper bör du automatisera?

Målet med alla automatiseringsscenarier är att snabba upp testtiden och minska kostnaderna, så datadriven automatisering är viktig. Här är några exempel på processer som automatisering kan hjälpa till med:

1. Upprepad testning

Alla tester som innehåller sekventiella och regelbundna upprepningar gynnas av automatiserad testning, helt enkelt för att de kan utföras snabbare än manuell testning.

2. Tester med hög risk

Med hjälp av automatisering kan du isolera potentiella felpunkter och åtgärda dem innan du börjar ändra kod. Genom att undvika att ändra koden förhindrar du att utvecklingscykeln blir långsammare om testet inte identifierar ett problem.

3. Tidskrävande tester

Manuell testning tar längre tid och är känslig för fel. Genom att automatisera testerna minskar antalet anställda som behövs för att utföra testerna och risken för att viktiga fel inte upptäcks.

4. Appar med många olika aspekter

När en programvara har mycket interaktion med andra appar eller programvaror finns det större risk för konflikter. Automatisering säkerställer att alla potentiella konflikter fångas upp.

Vem bör vara involverad i processen för testautomatisering?

som bör arbeta med verktyg och planering för automatisering av programvarutestning

Automatiseringstestning är sällan ett jobb för en enskild anställd. Här är några exempel på personer som bör vara involverade i alla processer för automatiseringstestning:

1. Utvecklare

Utvecklarna är de första testarna för att se till att det inte uppstår några problem på grund av fel i koden. De tar hand om de mer detaljerade detaljerna i testningen, t.ex. enhetstestning, rökningstestning och integrationstestning.

2. Testare

Testare gör också en del enhetstester och kan göra rök- eller integrationstester. De gör också regressionstester för att se till att nya komponenter fungerar tillsammans med gamla.

3. Grupp för kvalitetssäkring

Genom att använda automatiserade tester säkerställer du att kvalitetssäkringsteamet inte behöver ha någon expertis inom kodning, utöver de relevanta grunderna. Deras uppgift är att hitta problem som utvecklare och testare kan missa. De testar också gränserna för programvarans kapacitet.

Ett bra ramverk för automatisering av GUI-tester förbättrar QA-teamets förmåga att hantera testerna i stället för att förlita sig på utvecklare eller andra testare.

4. Intressenter (slutanvändare)

Betatestning från slutanvändare är viktigt för att se till att det fungerar korrekt för de personer som kommer att använda slutprodukten.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Checklista för process och genomförande av testautomatisering

Checklista för programvarutestning

Ett framgångsrikt system för testautomatisering följer följande process:

Steg 1: Definiera testmålen

Kartlägg vad du vill uppnå med testningen innan du väljer vilka tester som ska köras. På så sätt slösar du inte tid på att bearbeta meningslösa resultat.

Steg 2: Prioritera testning

Genom att upprätta en prioriteringslista för testning kan du fokusera på de viktigaste områdena först och arbeta dig ner till de minst viktiga.

Steg 3: Plattformsövergripande tillämpbarhet

Det är viktigt att testa om programvaran fungerar med olika operativsystem, webbläsare och enheter.

Steg 4: Lätt att testa

Testerna bör kunna återanvändas, tillämpas på andra tillämpningar eller snabbt anpassas till andra scenarier. På så sätt slipper du uppfinna hjulet på nytt när du inleder testprocesser.

Steg 5: Strömlinjeformad kommunikation

Se till att alla som behöver bidra till testerna gör det och att informationen finns tillgänglig på en gemensam plats. Genom att göra en tydlig kartläggning av vem som ska vara involverad i varje test och i resultaten kan man undvika överlappningar eller att någon annans hårda arbete går om intet.

Steg 6: Kvalitetssäkring

Det är viktigt att använda ett kvalitetssäkringsteam för att kontrollera resultaten. Genom att använda en QA-testgrupp eliminerar du risken att missa viktiga fel i slutprodukten.

Några vanliga missuppfattningar om testautomatisering

Den största missuppfattningen om automatiserad testning är att det är en lösning för alla utvecklingsprogram. Denna tro leder till följande felaktiga antaganden.

1. Automatisering ersätter manuell testning

Den bästa analogin om att automatisering ersätter manuella arbetsuppgifter kommer från den felaktiga idén att diskmaskiner kan utrota all manuell diskning. Det finns dock alltid rätter som behöver tvättas manuellt.

Samma koncept gäller för automatiseringstestning av programvara. Automatisering snabbar upp vanliga testscenarier och minskar arbetsbelastningen vid testning. Det eliminerar dock inte behovet av manuella testare, särskilt inte i felsökningsfasen, då en utvecklare har bättre möjligheter att identifiera felkällor.

2. Automatisering eliminerar fel

Även de bästa testerna kan inte eliminera fel eller systemkrascher. Vissa brister i koden är inneboende i processen. Andra kodningsfel aktiveras endast i mycket specifika scenarier. Att använda automatiserad testning är som att trafikljus gör korsningar mycket säkrare, men de eliminerar inte olyckor, flaskhalsar eller trafikstockningar.

3. Automatisering kräver erfarenhet för att utvecklas

Vissa automatiserade tester är mer komplicerade och kräver en erfaren utvecklare, men många testpaket gör det möjligt för nybörjare att skriva enkla automatiserade tester.

Saker att tänka på före, under och efter processen för testautomatisering

Som med alla testsystem måste man alltid ta hänsyn till vissa antaganden och realiteter.

1. Testning är inte en lösning på alla problem

Testning är ett sätt att identifiera problem genom en
robotiserad automatiserad process
. Det är inte en engångslösning och kommer inte att identifiera alla problem. Det kommer att krävas nya tester tills alla komponenter fungerar korrekt.

2. Rushing inbjuder till fel

Att skynda på testerna riskerar testets integritet. Se till att du låter varje test gå igenom till slut om du ska köra det överhuvudtaget. Om du stoppar det innan det är slut för att du antar att det kommer att ge positiva resultat kan det leda till överraskningar som du inte vill ha senare.

3. Även tester har fel

Ibland kan ett test ha ett fel som bara dyker upp under särskilda omständigheter. Tänk på möjligheten av testfel när du granskar resultaten och följ upp eventuella avvikelser.

Automatiseringstester från början till slut med ZAPTEST

ZAPTEST är ledande inom automatiserad testning och erbjuder både ett ramverk för gratis/fri testautomatisering och tjänster på företagsnivå. Några av de många fördelarna med
tjänster för testning av mjukvara
med ZAPTEST inkluderar:

 • Testning på flera plattformar samtidigt
 • Ett brett utbud av skriptspråk för testautomatisering
 • Möjligheten att köra flera skript på olika plattformar samtidigt.
 • Möjlighet att para ihop sig med flera appar för mobiler, skrivbord och webbappar
 • Konvertering med ett klick för testskript
 • Automatiserade skript
 • En mängd olika testscenarier
 • Realistiska simuleringar i realtid
 • Registrering av scenarier för körbara skript
 • Ett testramverk utan kod (No-Code) för användning av ickeutvecklare
 • Möjligheten att kombinera med din nuvarande programvara, som JIRA eller andra ALM- och testhanteringsplattformar.
 • Testlösningar i molnet

 • Hyperautomation
  och
  automatisering av robotprocesser
 • Automatisk dokumentation
 • Inspelning av videoscenarier
 • Kundsupport med experter dygnet runt
 • Ökad avkastning på investerat kapital

Vanliga frågor

Följande är vanliga frågor om automatiserad testning och vad den innebär.

Vad är automationstestning?

Automatiseringstestning innebär att man använder externa verktyg för att testa programvaran innan den överförs till nästa utvecklingsfas eller till slutanvändaren. Automatiseringstestning sparar tid och pengar och undviker fel som uppstår vid manuell testning. Det går också snabbare att få en programvaruapp på marknaden.

Vad är ett ramverk för automatisering?

Ett ramverk för automatisering är ett sätt att standardisera testprocessens komponenter för att få omfattande och effektiva resultat. Den innehåller riktlinjer, protokoll, verktyg och regler för testning. Ramverket kan omfatta protokoll som kodningsstandarder eller hantering av tillgång till testmiljöer.

Vad är ramverket i testautomatisering?

Vid testautomatisering innehåller ramverket komponenter som hjälper till att utföra testerna och ge omfattande testresultat. Dessa komponenter kan omfatta testverktyg, skript och automatiserade testregler.

Vad är ett ramverk för datadriven automatisering?

Ett ramverk för datadriven automatisering matar in data från och lagrar data i ett kalkylblad.

Varför behövs automatiseringstestning?

Automatiserad testning är inte ett krav, men det är bekvämare än manuell testning. Det eliminerar tidskrävande och tråkigt arbete, höga arbetskostnader och behovet av att testa på flera olika enheter och system. I slutändan sparar det pengar och tid.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post