fbpx

Get your 6-month No-Cost Opt-Out offer for Unlimited Software Automation?

 

Inom mjukvaruutveckling spelar kvalitetssäkring en avgörande roll för att säkerställa att applikationer fungerar sömlöst under varierande förhållanden. Bland alla testmetoder framstår soak testing som en viktig metod för att validera programvarusystemens stabilitet, uthållighet och prestanda under längre perioder. Genom att utsätta en applikation för långvariga och tunga belastningar avslöjar soak testing dolda sårbarheter och ger utvecklarna möjlighet att finjustera sina skapelser för optimal prestanda.

I den här artikeln går vi igenom vad soak-test innebär, hur man genomför soak-test och vilka verktyg som kan förenkla soak-test och förbättra effektiviteten hos dina soak-test.

 

Table of Contents

Vad är soak testing?

Stresstestning - typer, processer, verktyg, checklistor och mer

Soak testing, även känt som endurance testing eller longevity testing, är en typ av icke-funktionell programvarutestning som utvärderar en applikations beteende och prestanda vid ihållande eller långvarig användning. Syftet är att simulera verkliga scenarier där programvaran utsätts för kontinuerlig användning, tung belastning eller längre driftsperioder. Det primära syftet med soak testing är att identifiera potentiella problem relaterade till systemresurser, minnesläckor, prestandaförsämring och övergripande stabilitet under en längre period.

Under ett soak-test utsätts applikationen för en konstant arbetsbelastning eller en tung användarbelastning under en längre tid, vanligtvis från flera timmar till flera dagar. Denna långvariga exponering hjälper till att upptäcka problem som kanske inte dyker upp under kortare testcykler, t.ex. minnesläckor, resursutarmning, försämrad systemprestanda eller problem som uppstår vid långvarig ackumulering av data.

Huvudidén bakom soak testing är att fastställa hur väl systemet klarar av ihållande stress, vilket säkerställer att det förblir stabilt och fungerar tillförlitligt även vid kontinuerlig användning. Syftet är att identifiera prestandaförsämringar, minnesläckor eller andra systemrelaterade problem som kan uppstå med tiden. Genom att utsätta programvaran för en kontinuerlig belastning ger soak testing insikter om dess långsiktiga beteende och hjälper till att identifiera eventuella flaskhalsar eller sårbarheter som kan uppstå under längre driftsperioder.

 

När behöver vi utföra soak testing?

Betatestning - Vad det är, typer, processer, tillvägagångssätt, verktyg, jämfört med alfatestning och mer!

Blötläggningstest är särskilt viktigt för applikationer som förväntas köras kontinuerligt, t.ex. webbservrar, databassystem eller programvara som används i kritiska miljöer där driftstopp inte är acceptabla. Några andra exempel på tillfällen då soak testing är viktigt är

 

1. Nya utgåvor av programvara:

När en ny version eller utgåva av en programvara utvecklas, kan soak testing användas för att bedöma dess stabilitet och prestanda under långvarig användning. Det hjälper till att identifiera eventuella problem som kan uppstå efter längre driftsperioder, vilket säkerställer att den nya versionen tål verklig användning.

 

2. Systemuppgraderingar:

När betydande uppgraderingar eller ändringar görs i den underliggande systeminfrastrukturen, t.ex. uppgraderingar av operativsystem, databasmigreringar eller hårdvaruutbyten, kan organisationer genom att utföra soak testing validera att det uppgraderade systemet kan hantera kontinuerlig användning utan några negativa effekter på applikationens stabilitet eller prestanda.

 

3. Perioder med hög användning:

Om programvaran förväntas bli mycket använd under vissa perioder, t.ex. vid säsongstoppar, reklamkampanjer eller förväntade toppar i användaraktiviteten, är soak testing absolut nödvändigt.

Den optimala tidpunkten för att genomföra soak-test är under helger när applikationen kan vara i drift kontinuerligt under längre perioder, inklusive både dag och natt. Den specifika tidpunkten kan dock variera beroende på begränsningar och krav i testmiljön.

 

När du inte behöver soak tests

vem utför alpha-testning

Även om soak testing är en värdefull metod i många scenarier för programvaruutveckling, finns det några situationer där det kanske inte är nödvändigt eller fördelaktigt att utföra soak testing. Dessa inkluderar:

 

1. Kortlivade tillämpningar:

Om du utvecklar en applikation som är avsedd för kortvarig användning eller engångsbruk, där användarna inte förväntas interagera med den under längre perioder, kanske det inte är nödvändigt med soak testing. Blötprovning är mer relevant för applikationer som är avsedda att användas kontinuerligt eller under en längre tid.

 

2. Begränsade resurstillgångar:

Vissa applikationer har begränsade resursbegränsningar, t.ex. inbyggda system eller lätta mobilapplikationer med strikta minnesbegränsningar. I sådana fall kan det hända att soak testing inte ger några betydande insikter eftersom begränsningarna redan är kända och i stor utsträckning optimerade. Istället kan andra testmetoder som fokuserar på resursbegränsningar vara mer lämpliga.

 

3. Tids- och budgetbegränsningar:

I situationer där tids- och budgetbegränsningar är allvarliga, och riskerna i samband med utökad användning är relativt låga, kan organisationer besluta att prioritera andra testaktiviteter framför soak testing. Även om soak testing ger värdefulla insikter kräver genomförandet extra tid, resurser och infrastruktur.

 

4. Stabila tillämpningar:

Om en applikation har varit i produktion under en längre tid och har genomgått grundliga tester och prestandaoptimering tidigare, är det kanske inte lika viktigt att utföra regelbundna soak-tester. Det kan dock vara bra att regelbundet göra en ny utvärdering om betydande förändringar eller uppgraderingar införs.

Det är viktigt att utvecklare noggrant utvärderar om soak testing är nödvändigt innan de fattar beslutet att hoppa över det. Även om soak testing inte är avgörande, bör andra former av programvarutestning utföras.

 

Vem är involverad i soak testing?

som bör arbeta med verktyg och planering för automatisering av programvarutestning

Soak-testning utförs vanligtvis av programvarutestningsteam eller kvalitetssäkringspersonal (QA) med expertis inom prestandatestning och testautomatisering. Testare som är specialiserade på prestandatester eller uthållighetstester ansvarar ofta för planering, utformning och genomförande av soak-tester. De har en djup förståelse för testmetoder, prestandamått och verktyg som krävs för att genomföra grundliga soak-tester.

QA-ingenjörer spelar också en avgörande roll för att säkerställa den övergripande kvaliteten och prestandan hos mjukvaruapplikationer. De samarbetar med utvecklare och testare för att definiera krav på testning, utveckla testplaner och analysera testresultat. QA-ingenjörer kan också hjälpa till att välja lämpliga verktyg och tekniker för att genomföra soak-tester på ett effektivt sätt.

 

Vad testar vi i soak testing?

alfatestning vs betatestning

I soak testing testas olika aspekter av en applikation för att utvärdera dess beteende och prestanda under långvarig användning. De nyckelelement som vanligtvis testas i soak testing inkluderar stabilitet, minne, resurser, systemåterställning med mera.

 

1. Stabilitet

Syftet med sockertestning är att fastställa applikationens stabilitet över tid. Den bedömer om applikationen fortsätter att fungera utan krascher, frysningar eller oväntade fel under långvarig användning.

 

2. Minnesläckor

Ett viktigt fokus för soak testing är att identifiera och åtgärda minnesläckor. Det innebär att man övervakar applikationens minnesanvändning under en längre tid för att säkerställa att det inte finns några betydande minnesläckor eller problem med minnesförbrukningen som kan leda till försämrad prestanda eller instabilitet i systemet.

 

3. Utnyttjande av resurser

Soak testing utvärderar hur väl applikationen hanterar sina resurser, t.ex. CPU-användning, diskutrymme, nätverksanvändning eller databasanslutningar, under långvarig användning. Det hjälper till att upptäcka eventuella resursrelaterade flaskhalsar eller ineffektivitet som kan påverka prestandan.

 

4. Försämring av prestanda

Syftet med sockertestning är att identifiera eventuella prestandaförluster som uppstår över tid. Den mäter och analyserar applikationens svarstid, genomströmning och andra prestandamått för att avgöra om det finns några betydande minskningar av prestanda eller svarstid under långvarig användning.

 

5. Återställning av systemet

Soak testing undersöker också hur väl applikationen återhämtar sig från exceptionella scenarier eller systemavbrott. Den validerar om applikationen kan återuppta normal drift och bibehålla stabiliteten efter händelser som nätverksavbrott, databasomstart eller omstart av servern.

 

6. Ackumulering av data

Om applikationen innebärlångvarig ackumulering av data säkerställer soak testing att systemet hanterar denna ackumulering effektivt utan att det uppstår datarelaterade problem, t.ex. försämrad databasprestanda, dataförvanskning eller dataförlust.

 

Egenskaper för blötläggningstest

checklista uat, verktyg för testning av webbapplikationer, automatisering med mera

Det är möjligt att använda egenskaper för att definiera ett soak-test, vilket innebär att dessa egenskaper hjälper oss att förstå vad som skiljer soak-test från andra typer av programvarutestning. Nedan följer en lista över några av de mest utmärkande egenskaperna hos provning av prestanda.

 

1. Förlängd varaktighet

Blötläggningstester innebär att applikationen utsätts för ihållande användning under en längre period, vanligtvis från flera timmar till flera dagar. Den långa driftstiden gör det lättare att upptäcka problem som kanske bara dyker upp under långvarig drift. Längden på de flesta blötläggningstester bestäms ofta av den tillgängliga tiden.

 

2. Kontinuerlig arbetsbelastning

Soak-tester simulerar verkliga scenarier genom att applikationen utsätts för en konstant eller tung arbetsbelastning under hela testperioden. Denna arbetsbelastning är utformad för att replikera de förväntade användningsmönstren och belasta systemet över tid. Applikationerna måste därför kunna köras utan avbrott under en längre tid.

 

3. Scenario täckning

Blötläggningstester bör omfatta alla de scenarier som intressenterna är överens om att de bör omfatta. Soak-tester syftar till att återskapa verkliga användningsscenarier, inklusive användarinteraktioner, systeminmatningar och databehandling. Testscenarierna är utformade för att efterlikna det förväntade beteendet hos slutanvändare under längre perioder av applikationsanvändning.

 

Strategier för provtryckning

strategier och verktyg för testning

Innan du utför soak-test är det viktigt att du fastställer din strategi för soak-test genom att ta hänsyn till ett antal aspekter av soak-testets utformning.

Bestäm testmiljön genom att fundera över vilken maskinvara, programvara, databas och vilket operativsystem du ska använda för att utföra ditt soak-test. Skriv testscenarier som täcker alla områden som du vill testa, och uppskatta hur länge du måste köra dina soak-tester för att testa prestandan på ett adekvat sätt.

Det finns också många olika soak test-strategier som du kan använda när du utför soak testing, varav några beskrivs nedan.

 

1. Strategi för konstant belastning

I denna strategi appliceras en konstant arbetsbelastning eller användarbelastning på applikationen under hela soak-testet. Syftet är att bedöma hur systemet presterar och beter sig under långvarig användning utan betydande variationer i arbetsbelastningen.

 

2. Strategi för stegvis belastning

Denna strategi innebär att man gradvis ökar arbetsbelastningen eller användarbelastningen på applikationen över tid under soak-testet. Det hjälper till att identifiera systemets prestandatrösklar och avgör hur det hanterar ökande stressnivåer och användning.

 

3. Strategi för variabel belastning

Med strategin för variabel belastning varierar arbetsbelastningen eller användarbelastningen under soak-testet. Detta tillvägagångssätt simulerar verkliga scenarier där applikationen upplever varierande nivåer av användning eller efterfrågan. Den hjälper till att utvärdera systemets förmåga att anpassa sig och hantera dynamiska arbetsbelastningar.

 

4. Analys av prestandanedsättning

Denna strategi fokuserar på övervakning och analys av prestandaförsämring över tid under soak-testet. Det innebär att man spårar viktiga prestandamått, som svarstider eller genomströmning, för att identifiera eventuella gradvisa försämringar av prestanda som kan uppstå vid långvarig användning.

 

Rensa upp i förvirringen: soak testing

vs belastningstest vs stresstest

reda ut en del förvirring om automatisering av programvarutestning

Inom programvarutestning kan det ofta uppstå förvirring kring begreppen soak testing, belastningstestning och stresstestning. Även om dessa testtekniker är relaterade, tjänar de olika syften och fokuserar på olika aspekter av en applikations prestanda.

 

1. Vad är belastningstestning?

betydelse av blötprovning

Lasttestning innebär att man testar applikationens prestanda under förväntade eller förutsedda normala och maximala användningsförhållanden. Syftet är att fastställa hur systemet beter sig och presterar när det utsätts för specifika arbetsbelastningar eller användarbelastningar. Belastningstester hjälper till att identifiera flaskhalsar, svarstider och genomströmningsmätningar vid olika belastningsnivåer. Målet är att utvärdera om applikationen kan hantera den förväntade användarbehovet och säkerställa optimal prestanda under varierande arbetsbelastningar.

 

Vilka är skillnaderna mellan soak testing och belastningstestning?

De viktigaste skillnaderna mellan soak testing och belastningstestning är

Syfte:

Det primära syftet med soak testing är att bedöma systemets stabilitet, minneshantering, resursutnyttjande och prestandaförsämring under en längre period av ihållande användning. Syftet är att identifiera problem som kan uppstå över tid, t.ex. minnesläckor eller försämrad prestanda. Däremot syftar belastningstestning till att utvärdera applikationens prestanda under specifika arbetsbelastningar eller användarbelastningar. Den hjälper till att identifiera flaskhalsar, svarstider och genomströmningsmätningar vid olika belastningsnivåer.

Varaktighet:

Blötläggningstest innebär att applikationen utsätts för en längre period av ihållande användning, vanligtvis från flera timmar till flera dagar. Soak testing är betydligt längre jämfört med belastningstestning, som fokuserar på att utvärdera prestandamätvärden och beteende under specifika belastningar under en kortare tid. Belastningstester utförs vanligtvis under en viss period eller tills fördefinierade prestandakriterier är uppfyllda.

Variation i arbetsbelastning:

Vid soak testing förblir arbetsbelastningen eller användarbelastningen konstant eller relativt stabil under hela testperioden. Däremot innebär belastningstestning att olika arbetsbelastningar eller användarbelastningar används för att simulera verkliga scenarier, inklusive normala och höga användningsperioder. Syftet är att förstå hur applikationen fungerar under varierande belastningsnivåer.

 

2. Vad är stresstestning?

betydelse av blötprovning

Stresstest fokuserar på att pressa applikationen utöver dess normala operativa gränser för att utvärdera dess beteende under extrema förhållanden. Det innebär att systemet utsätts för höga användarbelastningar, stora datavolymer eller resursbegränsningar för att bedöma dess robusthet, stabilitet och återhämtningsförmåga. Stresstestning hjälper till att identifiera applikationens brytpunkter, mäta dess motståndskraft under intensiv stress och validera dess förmåga att återhämta sig på ett smidigt sätt.

 

Vilka är skillnaderna mellan soak- och stresstestning?

 

De största skillnaderna mellan soak testing och stresstestning är följande:

 

Syfte:

Syftet med soak-test är främst att utvärdera systemets beteende och prestanda vid ihållande användning under en längre period. Å andra sidan är stresstestning utformat för att bedöma applikationens beteende och prestanda under extrema förhållanden som pressar den bortom dess normala operativa gränser. Syftet är att identifiera brytpunkterna, mäta motståndskraften och bedöma återhämtningsförmågan under intensiv stress.

Testförhållanden:

Soak testing simulerar verkliga användningsscenarier där applikationen utsätts för kontinuerlig användning. Stresstest skapar å andra sidan extrema förhållanden genom att utsätta applikationen för höga användarbelastningar, stora datavolymer eller resursbegränsningar som går utöver de förväntade eller normala användningsmönstren.

Variation i belastning:

Vid soak testing förblir arbetsbelastningen eller användarbelastningen relativt konstant eller stabil under hela testperioden. I motsats till detta innebär stresstestning vanligtvis att arbetsbelastningen ökas eller att extrema förhållanden införs för att pressa systemet till dess gränser.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

Intensitet:

Blötprovning kännetecknas av en långvarig och kontinuerlig provningsperiod utan betydande variationer i arbetsbelastningens intensitet. Vid stresstest tillämpas intensiva och extrema förhållanden som ligger utanför applikationens normala driftsparametrar.

Fokus:

Vid provtryckning fokuserar man vanligtvis på stabilitet och prestanda över tid. Även om stresstestning också utvärderar prestanda under extrema förhållanden, betonar det specifikt testning av applikationens återhämtningsförmåga. Den bedömer hur väl systemet återhämtar sig från den extrema påfrestningen och återgår till ett stabilt och funktionellt tillstånd.

 

Manuella kontra automatiserade soak-tester

datorseende för testning av programvara

När det gäller att utföra soak-tester har teamen möjlighet att välja mellan manuell testning och automatiserade testmetoder. Manuell soak testing innebär att mänskliga testare manuellt utför testscenarierna och övervakar applikationens beteende under en längre period. Automatiserad so ak testing innebär att man använder specialiserade verktyg eller ramverk för att automatisera utförandet av testscenarier och övervaka applikationens beteende under en längre period. En stor del av automatiseringen av programvarutestning utförs med robotiserad processautomation.

 

Fördelarna med manuell soak testing är bl.a:

1. Flexibilitet:

Manuell testning gör att testarna snabbt kan anpassa sig till förändringar och justera testscenarier eller villkor i farten.

 

2. Kontextuell förståelse:

Testarna kan bidra med sin domänkunskap och expertis för att tolka resultaten och fatta välgrundade beslut baserat på det observerade beteendet.

 

3. Kostnadseffektivitet:

Manuell testning kan vara mer kostnadseffektivt för mindre projekt som inte kräver någon omfattande infrastruktur för automatisering.

4. Observation i realtid:

Mänskliga testare kan observera och analysera applikationens beteende och prestanda i realtid, vilket gör det lättare att identifiera potentiella problem eller avvikelser.

 

Nackdelarna med manuell soak testing är bl.a:

1. Tidskrävande:

Manuell testning kan vara tidskrävande, särskilt för längre testperioder, eftersom den är beroende av mänsklig inblandning och observation.
Utsatt för mänskliga fel: Manuell testning är känslig för mänskliga fel, t.ex. missade observationer eller inkonsekvenser i utförandet av testscenarier, vilket kan påverka resultatens noggrannhet.

 

2. Begränsad skalbarhet:

Manuell testning kanske inte är lämpligt för storskaliga applikationer eller scenarier som kräver hantering av en stor mängd testfall samtidigt.

 

3. Resursintensiv:

Manuella soak-tester kräver personalresurser under hela testperioden, vilket kanske inte är genomförbart i alla situationer.

 

Fördelar med automatiserad soak testing:

1. Effektivitet och tidsbesparing:

Automatiserad testning minskar avsevärt den tid och ansträngning som krävs för att utföra tester, eftersom testscenarier kan programmeras och köras automatiskt.

 

2. Samstämmighet:

Automatisering säkerställer konsekvent utförande av testfall, vilket minskar risken för mänskliga fel och ger mer tillförlitliga resultat.
Skalbarhet: Automatiserade soak-tester kan enkelt hantera storskaliga applikationer och stora volymer av testfall samtidigt, vilket möjliggör mer omfattande tester.

 

3. Övervakning av prestanda:

Automatiserade verktyg kan effektivt övervaka och analysera prestandamätvärden, vilket gör det lättare att identifiera prestandaförsämringar eller avvikelser.

 

Nackdelarna med automatiserad soak testing:

1. Initial installation och underhåll:

Automatiserade soak-tester kräver en initial investering för att konfigurera automatiseringsinfrastrukturen och underhålla testskript eller ramverk.

 

2. Begränsad förståelse för sammanhanget:

Automatiserade tester saknar den domänkunskap och kontextuella förståelse som mänskliga testare har, vilket kan göra det svårt att tolka vissa beteendenyanser.

 

3. Förskottsinvestering:

Att implementera automatiserad soak testing kan innebära betydande initiala kostnader för att införskaffa lämpliga testverktyg eller ramverk och utbilda testteamet.

 

Olika typer av tester

Vad är enhetstestning?

Det finns många olika typer av soak-test, vilket innebär att testare måste välja vilken typ av soak-test de ska använda innan de börjar testa. Några av de vanligaste typerna av blötläggningstest listas nedan.

 

1. Kontinuerligt blötläggningstest

I denna typ av soak-test utsätts applikationen för en kontinuerlig arbetsbelastning eller användning under en längre period, vanligtvis från flera timmar till flera dagar. Syftet är att utvärdera systemets stabilitet, minneshantering, resursanvändning och prestandaförsämring över tid.

 

2. Inkrementellt blötläggningstest

I ett inkrementellt soak-test ökas arbetsbelastningen eller användarbelastningen på applikationen gradvis över tid. Testet börjar med en relativt låg arbetsbelastning och ökar sedan stegvis för att bedöma systemets beteende och prestanda under stigande nivåer av stress och användning.

 

3. Test av sprängning

Burst soak-test innebär att applikationen utsätts för korta perioder av högintensiv arbetsbelastning följt av perioder av vila. Denna typ av soak-test simulerar scenarier där applikationen upplever plötsliga toppar i användaraktivitet, vilket gör det möjligt för testare att bedöma hur systemet hanterar och återhämtar sig från sådana explosioner av användning.

 

4. Blötläggningstest över natten

Som namnet antyder utförs ett blötläggningstest över natten under en hel natt, vanligtvis från flera timmar till en hel natt. Denna typ av soak-test hjälper till att identifiera eventuella problem som kan uppstå när applikationen körs under en längre period utan mänsklig inblandning eller övervakning.

 

Vad du behöver för att börja köra soak testing

typer av prestandatester

Innan du kan börja testa prestanda måste du skapa en lämplig testmiljö och förbereda en detaljerad testplan för att stödja din testning. Låt oss ta en titt på vad du behöver ha klart innan du kan köra soak-tester.

 

1. Testmiljö

Skapa en lämplig testmiljö som liknar produktionsmiljön eller representerar det avsedda användningsscenariot. Detta omfattar maskinvara, programvara, operativsystem och nätverkskonfigurationer som är relevanta för applikationen.

 

2. Testplan

Ta fram en omfattande testplan som beskriver mål, omfattning, testscenarier och framgångskriterier för testningen. Definiera de specifika mätvärden som ni ska övervaka och mäta under testet, t.ex. minnesanvändning, CPU-användning, svarstider och felfrekvens.

 

3. Testdata

Förbereda eller generera nödvändiga testdata för att simulera realistiska användningsmönster och scenarier. Det kan handla om att skapa exempel på användarkonton, fylla databaser med relevanta data eller generera simulerade användaraktiviteter.

 

4. Verktyg för provning av vattenhalt

Identifiera och införskaffa lämpliga verktyg eller ramverk för soak testing för att genomföra soak testing. Dessa testverktyg kan omfatta prestandaövervakningsverktyg, automatiseringsramverk eller belastningsgenereringsverktyg för att simulera användarbelastningar eller arbetsbelastningar. Detta är särskilt viktigt för testteam som är angelägna om att gå mot hyperautomatisering.

 

5. Testskript

Utveckla eller konfigurera de testskript eller scenarier som ska användas för att genomföra testerna. Dessa skript ska simulera typiska användaråtgärder, interaktioner eller transaktioner som applikationen förväntas hantera under testet.

 

Processen för provtryckning

Vad är automatisering av programvarutestning?

Det finns lite olika sätt att utföra ett blötläggningstest, vilket innebär att processen varierar mellan olika tester. Om du ska utforma ett soak-test för din applikation eller ditt program ska du följa stegen nedan för att komma igång.

 

Steg 1: Definiera mål och omfattning

Definiera tydligt målen och omfattningen av testprocessen. Bestäm vilka aspekter av applikationens beteende, prestanda eller stabilitet som du vill utvärdera under testet. Identifiera eventuella särskilda problemområden eller potentiella risker som behöver åtgärdas.

 

Steg 2: Skapa testscenarier

Utveckla en uppsättning testscenarier som representerar typiska användningsmönster eller arbetsbelastningsscenarier för applikationen. Ta hänsyn till faktorer som användarinteraktioner, transaktionsvolymer, datastorlekar och samtidiga användarbelastningar. Utforma scenarierna för att simulera ihållande användning under en längre period.

 

Steg 3: Konfigurera testmiljön

Förbered testmiljön så att den liknar produktionsmiljön eller simulerar det avsedda användningsscenariot. Konfigurera maskinvara, programvara, nätverksinställningar och eventuella ytterligare resurser som krävs för soak-testet. Se till att miljön är stabil och representativ för de verkliga förhållandena.

 

Steg 4: Utför tester för att minska miljöpåverkan

Utför soak-testet genom att köra de fördefinierade testscenarierna under önskad tid. Övervaka och samla in relevanta prestandamätvärden som minnesanvändning, CPU-användning, svarstider, felfrekvenser och systemresursförbrukning. Övervaka kontinuerligt applikationens beteende och prestanda under hela testet.

 

Steg 5: Analysera resultaten och rapportera

Utför soak-testet genom att köra de fördefinierade testscenarierna under önskad tid. Övervaka och samla in relevanta prestandamätvärden som minnesanvändning, CPU-användning, svarstider, felfrekvenser och systemresursförbrukning. Övervaka kontinuerligt applikationens beteende och prestanda under hela testet.

 

Bästa praxis för soak testing

Vad är enhetstestning?

För att säkerställa effektiv och meningsfull soak testing är det viktigt att följa bästa praxis som optimerar testprocessen och ger korrekta resultat. Dessa bästa metoder omfattar olika aspekter, inklusive planering, genomförande, övervakning och analys. Genom att följa dessa bästa metoder kan organisationer identifiera potentiella problem, optimera systemets prestanda och leverera robusta och tillförlitliga programvaruprodukter.

 

1. Definiera tydliga mål

Definiera tydligt målen för testprocessen. Identifiera vilka aspekter av applikationens beteende, prestanda eller stabilitet som du vill utvärdera och förbättra genom testet. Detta kommer att ge ett tydligt fokus och vägleda testarbetet.

 

2. Använd realistiska testscenarier

Utveckla realistiska testscenarier som efterliknar faktiska användningsmönster och arbetsbelastningsscenarier. Ta hänsyn till faktorer som användarinteraktioner, transaktionsvolymer, datastorlekar och samtidiga användarbelastningar. Scenarierna bör återspegla den förväntade användningen under en längre period.

 

3. Replikera verkliga testmiljöer

Skapa en testmiljö som är mycket lik produktionsmiljön eller som simulerar det avsedda användningsscenariot. Se till att hårdvara, mjukvara, nätverkskonfigurationer och andra relevanta element matchar produktionsmiljön så nära som möjligt.

 

4. Maximera testets varaktighet

Utför blötläggningstester under en längre tid för att simulera långvarig användning. Beroende på applikation och krav kan denna tid variera från flera timmar till flera dagar eller ännu längre. Längre varaktigheter möjliggör bättre identifiering av prestandaförsämring eller stabilitetsproblem över tid.

 

5. Mätning av nyckeltal

Övervaka och mät viktiga prestandamått under hela soak-testet, t.ex. minnesanvändning, CPU-användning, svarstider, felfrekvenser och systemresursförbrukning. Kontinuerlig övervakning gör det möjligt att identifiera eventuella flaskhalsar eller problem som kan uppstå under testet.

 

Typer av resultat från sockertester

Mutationstestning och -analys - Verktyg, processer, typer och mycket mer!

De resultat som erhålls från soak tests är avgörande för att identifiera problem, optimera systemets prestanda och säkerställa applikationens tillförlitlighet. Dessa utdata ger värdefulla insikter i hur systemet beter sig under långvarig belastning.

 

1. Prestationsmått

Prestandamätningar som erhålls från soak testing inkluderar mätningar av den tid det tar för applikationen att svara på användarnas förfrågningar samt felfrekvens och genomströmning. Prestationsmått hjälper testare att förstå om en applikation eller ett system uppfyller de standarder som krävs av intressenterna.

 

2. Loggar och felmeddelanden

Blötläggningstester producerar även loggar och felmeddelanden i händelse av att delar av systemet inte fungerar. Loggfiler som genereras under tvåltestning hjälper testarna att identifiera felmeddelanden och varningar och fastställa varför applikationen misslyckades.

 

3. Rapporter

Efter soak testing tar testare eller automatiseringsprogramvara fram detaljerade rapporter som innehåller observationer och anteckningar som gjorts under soak test samt rekommendationer för att optimera applikationens prestanda och stabilitet i framtiden.

 

Exempel på blötläggningstest

Ett av de bästa sätten att förstå vad soak performance testing är och hur det fungerar är att läsa exempel på soak tests, inklusive testmål och steg.

 

1. Test av databasen

Syfte: Att utvärdera prestanda och stabilitet hos ett databassystem under långvarig användning.

Test scenario:

 • Simulera en realistisk arbetsbelastning genom att kontinuerligt utföra en blandning av läs- och skrivoperationer på databasen.
 • Öka gradvis antalet samtidiga användare eller transaktioner över tid för att efterlikna långvarig användning.
 • Övervaka viktiga prestandamått som svarstider, genomströmning och felfrekvens.
 • Kör testet i 72 timmar för att bedöma systemets beteende under långvarig stress.

 

2. Test av webbapplikationer

Syfte: Att bedöma prestanda och stabilitet hos en webbapplikation under långvarig användning.

Test scenario:

 • Simulera en realistisk användarbelastning genom att kontinuerligt generera HTTP-förfrågningar till webbapplikationen.
 • Variera typerna av förfrågningar (t.ex. GET, POST, PUT) och testscenarier för att representera olika användarinteraktioner.
 • Öka gradvis antalet samtidiga användare eller antalet förfrågningar över tid.
 • Övervaka viktiga prestandamått, t.ex. svarstider, laddningstider för sidor och felfrekvenser.
 • Kör testet i 48 timmar för att utvärdera applikationens beteende under en längre användningsperiod.

 

Typer av fel och buggar som upptäcks

genom blötprovning

Betatestning - Vad det är, typer, processer, tillvägagångssätt, verktyg, jämfört med alfatestning och mer!

Soak testing kan hjälpa utvecklare och testare att identifiera många olika typer av fel och buggar. Nedan beskrivs några av de vanligaste felen och buggarna som hittas genom prestandatestning.

 

1. Minnesläckor

Soak testing kan identifiera minnesläckor, som uppstår när ett program misslyckas med att frigöra minne som inte längre behövs, vilket resulterar i att minnesförbrukningen kontinuerligt ökar över tiden. Genom att övervaka minnesanvändningen under soak-testet kan onormal minnestillväxt eller minnesläckage upptäckas, vilket underlättar identifiering och lösning av minnesrelaterade problem.

 

2. Fel vid användning av databasresurser

Soak testing kan avslöja fel relaterade till databasens resursanvändning. Det kan handla om ineffektiv frågeexekvering, felaktig anslutningshantering, otillräcklig indexering eller att databasen förbrukar för mycket resurser. Genom att utsätta applikationen för långvarig användning och övervaka databasens prestandamätvärden kan soak testing avslöja problem relaterade till databasens resurshantering och vägleda optimeringsarbetet.

 

3. Försämring av prestanda

Blötläggningstest är särskilt utformat för att bedöma en applikations prestanda vid långvarig användning. Den kan identifiera problem med försämrad prestanda, t.ex. gradvis försämring av svarstider, ökad latens eller minskad genomströmning när systemet utsätts för ihållande belastning. Genom att övervaka prestandamätvärden under testet kan soak testing identifiera flaskhalsar i prestandan och möjliggöra prestandaoptimering.

IS YOUR COMPANY IN NEED OF

ENTERPRISE LEVEL

TASK-AGNOSTIC SOFTWARE AUTOMATION?

 

4. Fel i anslutningen

Under soak testing kan anslutningsfel eller problem identifieras. Dessa fel kan omfatta timeouts, misslyckade anslutningar eller problem med nätverksanslutningen. Genom att simulera ihållande användarinteraktioner och övervaka stabiliteten i nätverksanslutningar kan soak testing avslöja problem relaterade till nätverkskommunikation och hjälpa till att åtgärda anslutningsrelaterade fel.

 

5. Uttömning av resurser

Soak testing kan belysa scenarier där applikationen över tid tömmer systemresurser som CPU, minne eller diskutrymme. Genom att övervaka resursanvändningen under testet kan soak testing upptäcka situationer där applikationens resursbehov överstiger den tillgängliga kapaciteten, vilket leder till försämrad prestanda eller systeminstabilitet.

 

Vanliga mätvärden i soak testing

Måtten hjälper testarna att bedöma om en applikation når upp till de objektiva standarder som intressenter, användare och utvecklare förväntar sig. Vanliga prestandamått som övervakas vid prestandatestning är beskrivna nedan.

 

1. Svarstid

Mäter den tid det tar för applikationen att svara på användarens förfrågningar eller åtgärder. Övervakning av svarstider hjälper till att bedöma systemets responsivitet och användarupplevelse under långvarig användning.

 

2. Genomströmning

Anger antalet transaktioner eller förfrågningar som behandlas av systemet per tidsenhet. Genom att övervaka genomströmningen kan man utvärdera applikationens kapacitet att hantera långvariga arbetsbelastningar.

 

3. Felprocent

Spårar förekomsten av fel eller misslyckanden under soak-testet. Genom att övervaka felfrekvensen kan man identifiera potentiella stabilitets- eller tillförlitlighetsproblem och bedöma applikationens robusthet vid långvarig användning.

 

4. CPU-utnyttjande

Mäter procentandelen CPU-resurser som används av programmet. Genom att övervaka CPU-användningen kan man identifiera flaskhalsar eller ineffektivitet i kodkörningen som kan påverka applikationens prestanda under långvarig belastning.

 

5. Användning av minne

Övervakar applikationens minnesförbrukning över tid. Genom att spåra minnesanvändningen kan man identifiera minnesläckor, överdriven minnesförbrukning eller ineffektiv minneshantering som kan leda till försämrad prestanda eller instabilitet.

 

6. Bandbredd för nätverk

Mäter applikationens utnyttjande av nätverkets bandbredd. Genom att övervaka nätverkets bandbredd kan man identifiera potentiella problem relaterade till nätverkskommunikation, t.ex. överbelastning eller otillräcklig nätverkskapacitet.

 

Blötlägg testfall

automatisering av programvarutestning

Vid soak testing och andra typer av programvarutestning spelar testfall en avgörande roll för att systematiskt utvärdera prestanda, stabilitet och motståndskraft hos en applikation under långvarig användning. Testfall beskriver specifika scenarier, åtgärder och förväntade resultat för att validera applikationens beteende under en längre period. Att skriva effektiva soak-testfall kräver noggrant övervägande av olika faktorer och en förståelse för de önskade resultaten.

 

1. Vad är testfall i soak testing?

Testfall i soak testing är detaljerade instruktioner som definierar de steg som ska utföras, de data som ska användas och de förväntade resultaten när en applikation utsätts för långvarig användning. Dessa testfall är utformade för att validera specifika aspekter av applikationens prestanda, stabilitet, resurshantering eller andra relevanta parametrar.

 

2. Hur man skriver testfall

Att skriva testfall innebär:

 • Identifiera testmål och tydligt definiera omfattningen av testfasen
 • Definiera testscenarier baserat på dessa mål
 • Fastställa de testdata som du kommer att behöva använda under soak-tester
 • Specificera teststegen för varje steg i soak testing
 • Tilldela tillräckligt med tid för att genomföra utökade tester
 • Utföra tester och övervaka resultaten
 • Dokumentera resultaten av varje blötläggningstest för att kunna utvärdera dem objektivt
 • Analysera testresultat och jämföra förväntade resultat med utfall

 

3. Exempel på testfall för genomströmning

Ett testfall som är utformat för att simulera långvarig användning av applikationen under en period på 48 timmar kan innehålla följande steg:

 • Starta ansökan.
 • Övervaka och registrera den initiala minnesanvändningen.
 • Utför en serie åtgärder i applikationen upprepade gånger under testets gång.
 • Mät och registrera minnesanvändningen regelbundet med fördefinierade intervall (t.ex. varje timme).
 • Jämför minnesanvändningen vid varje intervall med den initiala minnesanvändningen.
 • Om minnesanvändningen konsekvent ökar över ett acceptabelt tröskelvärde, markera det som en minnesläcka.

 

Ett testfall som är utformat för att bedöma stabiliteten hos databasanslutningar under ett soak-test kan innehålla följande steg:

 • Starta applikationen och upprätta databasanslutningen.
 • Utför en serie databasoperationer upprepade gånger under testets gång.
 • Övervaka anslutningsstatus och registrera eventuella anslutningsfel eller misslyckanden.
 • Återanslut automatiskt till databasen om ett anslutningsfel uppstår.
 • Mät frekvensen och varaktigheten av anslutningsfel eller avbrott.
 • Om anslutningsfelen överskrider ett acceptabelt tröskelvärde eller om återanslutningstiden är för lång, markera det som ett stabilitetsproblem.

 

De 5 bästa verktygen, programmen och programvarorna för testning av mjukvara

Verktyg för soak testing är mjukvaruapplikationer eller ramverk som är särskilt utformade för att underlätta och automatisera processen att genomföra soak testing.

Dessa verktyg tillhandahåller en rad olika funktioner för att simulera långvarig användning, övervaka systembeteende och analysera prestandamätvärden under testfasen. De hjälper till att effektivisera testprocessen genom att automatisera repetitiva uppgifter, möjliggöra effektiv datainsamling och erbjuda avancerade rapporterings- och analysfunktioner.

Låt oss titta på några av de bästa soak testing-verktygen som för närvarande finns tillgängliga för företag och programvarutestteam i alla skalor.

 

1. ZAPTEST

ZAPTEST är ett testverktyg för programvara som finns tillgängligt i både gratis- och företagsversioner. ZAPTEST kan automatisera många olika typer av programvarutestning, inklusive soak testing, stresstestning och prestandatestning med hjälp av RPA och annan teknik. ZAPTEST är lätt att använda och omfattande, och det kostnadsfria ZAPTEST-paketet är en bra introduktion till verktyg för soak testing.

 

2. Apache JMeter

Apache JMeter är ett allmänt använt prestandatestverktyg utvecklat i JAVA och ett av de bästa verktygen för soak testing som finns. Som öppen källkod och plattformsoberoende programvara möjliggör den omfattande prestandatester. JMeter kan dessutom integreras med Selenium, vilket gör den lämplig även för enhetstestning.

 

3. ÖppenSTA

OpenSTA, kort för Open System Testing Architecture, är ett verktyg med öppen källkod som är utformat för skriptbaserad HTTP- och HTTPS-testning av tung belastning med funktioner för prestandamätning. CYRANO har utvecklat programmet i C++ och det har särskilt stöd för Microsoft Windows-operativsystem.

 

4. Tillämpning

Appvance är ett automatiseringsverktyg som bland annat täcker funktions-, prestanda- och säkerhetstestning. Det drivs av AI och ger en virtuell användarpanel och realtidsanalys för omfattande testinsikter och är ett av de mest användbara soak-testverktygen på marknaden idag.

 

5. LoadRunner

LoadRunner är ett kraftfullt verktyg för prestandatestning som utmärker sig på marknaden. Det stöder inte bara prestandatester utan även enhets- och integrationstester. LoadRunner erbjuder flexibiliteten att integrera skript från JMeter och Selenium via ett gränssnittsbibliotek. Det är inte gratis, men en testversion tillåter ett begränsat antal användare.

 

Checklista, tips och tricks för blötprovning

Checklista för programvarutestning

Om du ska börja med soak testing, se till att du har allt du behöver innan du börjar testa. Detta innebär en tydlig idé om vad du testar, detaljerade testfall, en realistisk testmiljö och rätt verktyg för soak testing.

 

1. Skapa en detaljerad plan för soak-test

Planera och schemalägg soak-testet så att det finns tillräckligt med tid för en längre testperiod. Definiera specifika mål och framgångskriterier för soak-testet, och förbered en omfattande testmiljö som är mycket lik produktionsmiljön.

 

2. Använd rätt verktyg

Se till att hårdvaran och infrastrukturresurserna klarar av att hantera den förväntade belastningen. Använd automatiserade testverktyg för att simulera realistiska användarscenarier och generera belastning och ladda ner gratis mjukvara för soak testing för att effektivisera processen.

 

3. Samla in data kontinuerligt

Övervaka systemresurserna under soak-testet för att identifiera minnesläckor, resursläckor eller andra problem som kan påverka långvarig drift. Mät viktiga prestandaindikatorer (KPI) som svarstid, genomströmning och resursanvändning, och implementera mekanismer för loggning och felsökning för att fånga upp och analysera eventuella fel eller undantag som uppstår under testet.

 

4. Effektivisera processer

Samarbeta med utvecklare, systemadministratörer och andra intressenter för att hantera och lösa alla identifierade problem och säkerställa en strömlinjeformad verksamhet hela tiden. Upprepa soak-testet med jämna mellanrum för att validera systemets prestanda och stabilitet efter implementering av korrigeringar eller uppdateringar.

7 misstag och fallgropar att undvika när

Implementering av tester

Jämförelse mellan UAT-testning och regressionstestning och annan testning.

Det finns många fallgropar och misstag som testare kan göra under ett soak-test, vilket innebär att det är viktigt att vara medveten om dessa utmaningar för att undvika dem själv. Nedan följer en lista med 7 av de vanligaste misstagen som testare gör under soak testing.

 

1. Otillräcklig planering

Om man inte avsätter tillräckligt med tid eller inte har ett väldefinierat schema för soak-testet kan det leda till förhastade tester eller otillräcklig täckning.

 

2. Felaktig testmiljö

Att skapa en testmiljö som inte exakt återspeglar produktionsmiljön kan leda till orealistiska testresultat och missade prestandaproblem.

 

3. Försummelse av hårdvara

Att inte säkerställa att hårdvaran och infrastrukturresurserna kan hantera den förväntade belastningen kan leda till oväntade flaskhalsar i prestandan och opålitliga testresultat.

 

4. Bristande övervakning

Om man inte övervakar och mäter viktiga prestandaindikatorer under soak-testet kan det leda till bristande insikt i systemets beteende och missade möjligheter att identifiera prestandaförsämringar.

 

5. Att förbise läckor

Om man inte aktivt övervakar resurs- eller minnesläckor under soak-testet kan det orsaka långvariga driftproblem och försämra systemets prestanda över tid.

 

6. Otillräcklig spårning av fel

Om man inte implementerar robusta mekanismer för felsökning och loggning kan det bli svårt att identifiera och diagnostisera problem som uppstår under soak-testet.

 

7. Underlåtenhet att vidta åtgärder med anledning av resultat från sockertest

Att bara köra ett soak-test utan att analysera och agera på resultaten kan undergräva syftet med testet. Det är viktigt att granska resultaten, identifiera trender och ta itu med eventuella problem eller rekommendationer för förbättringar.

 

Slutsats

Soak-testning spelar en avgörande roll för att säkerställa tillförlitlighet, stabilitet och prestanda hos mjukvaruapplikationer under långvarig användning. Det gör det möjligt för organisationer att bedöma applikationens beteende under en längre period, upptäcka dolda buggar eller fel och optimera prestanda och stabilitet.

Oavsett om de utförs manuellt eller automatiseras med hjälp av specialiserade verktyg för soak testing, är soak testing en viktig del av testprocessen och ger värdefulla insikter om en applikations uthållighet och motståndskraft.

Download post as PDF

Alex Zap Chernyak

Alex Zap Chernyak

Founder and CEO of ZAPTEST, with 20 years of experience in Software Automation for Testing + RPA processes, and application development. Read Alex Zap Chernyak's full executive profile on Forbes.

Get PDF-file of this post